12

Paź 2007

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

 • Status

  uznany za uchylony

 • Data wydania

  25 września 2007 r.

 • Data publikacji

  12 października 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  13 grudnia 2007 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1342

 • Źródło

  ISAP

Strona z 5
Dziennik Ustaw Nr 187 13208 Poz. 1342
1342
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1)
z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwiet-
nia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85,
poz. 728 i Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co nastę-
puje:
§ 1. Rejestracji odbiorników radiofonicznych i tele-
wizyjnych, zwanych dalej „odbiornikami”, dokonuje
się w placówkach operatora publicznego, w rozumie-
niu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto-
we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.
2)
), z wyłącze-
niem agentów pocztowych.
§ 2. 1. Odbiorniki podlegają zarejestrowaniu w ter-
minie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.
2. Operator publiczny dokonuje rejestracji odbior-
ników na wniosek osoby posiadającej odbiorniki, zwa-
nej dalej „użytkownikiem”. Wzór wniosku określa za-
łącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Operator publiczny przyjmuje wniosek i po-
twierdza jego przyjęcie datownikiem opatrzonym pod-
pisem. Oryginał potwierdzonego wniosku operator
publiczny wydaje użytkownikowi, zostawiając sobie
kopię.
4. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku
operator publiczny zawiadamia użytkownika o nadaniu
indywidualnego numeru identyfikacyjnego. Wzór za-
wiadomienia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Dowodem zarejestrowania odbiorników, z za-
strzeżeniem § 5, jest:
1) wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych
lub telewizyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub
2) zawiadomienie o nadaniu indywidualnego nume-
ru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników
radiofonicznych lub telewizyjnych, o którym mo-
wa w § 2 ust. 4.
§ 4. O zmianie danych zawartych we wniosku,
o którym mowa w § 2 ust. 2, a także o zgubieniu lub
zniszczeniu obydwu dowodów zarejestrowania od-
biorników, o których mowa w § 3, oraz o zaprzestaniu
używania odbiorników użytkownik niezwłocznie po-
wiadamia operatora publicznego poprzez złożenie
w placówce operatora publicznego „Formularza zgło-
szenia zmiany danych”, którego wzór określa załącz-
nik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania
odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abo-
namentowej za używanie odbiorników stanowią do-
wód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez
okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie roz-
porządzenia.
2. Operator publiczny w terminie dwunastu mie-
sięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu
nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których
mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny.
O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia
użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. Do zmiany danych zawartych w imiennej ksią-
żeczce opłaty abonamentowej za używanie odbiorni-
ków oraz do postępowania w przypadku jej zgubienia
lub zniszczenia stosuje się przepis § 4.
§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie warunków i try-
bu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyj-
nych (Dz. U. Nr 141, poz. 1190).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Transportu: J. Polaczek
———————
1)
Minister Transportu kieruje działem administracji rządo-
wej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1238.
Dziennik Ustaw Nr 187 13209 Poz. 1342
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 25 września 2007 r. (poz. 1342)
Załącznik nr 1
WZÓR
Opis: tło strony 1 wniosku — w kolorze jasnoniebieskim, strony 2 wniosku — w kolorze białym; czcionka w kolorze ciemnoniebieskim.
Dziennik Ustaw Nr 187 13210 Poz. 1342
Dziennik Ustaw Nr 187 13211 Poz. 1342
Załącznik nr 2
WZÓR
Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników
radiofonicznych/telewizyjnych
Zawiadamia się (imię, nazwisko/nazwa) .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania/siedziby — ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
będącego/ą użytkownikiem odbiorników radiofonicznych lub telewizyjnych zarejestrowanych wg imiennej
książeczki opłaty abonamentowej nr
*
: ..........................................................................................................................
o nadaniu niżej wymienionego indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownika odbiorników radiofo-
nicznych lub telewizyjnych:
...........................................................................................................................................................................................
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu reje-
stracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342).
*
Wypełnić, jeśli dotyczy.
...........................................................
(data i podpis uprawnionego pracownika
operatora publicznego)
Dziennik Ustaw Nr 187 13212 Poz. 1342
Załącznik nr 3
WZÓR
Opis: tło wniosku w kolorze jasnoniebieskim, czcionka w kolorze ciemnoniebieskim.

Strona korzysta z plików cookies