21

Kwi 2010

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r.

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego

Sygnatura:

Dz.U. z 2010 r. Nr 65, poz. 418

Data publikacji:

21 kwietnia 2010 r.

Data wejścia w życie:

21 kwietnia 2010 r.

Strona z 5
Dziennik Ustaw Nr 65 - 5624 - Poz. 418
418
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
Na podstawie art. 117
1
§ 6 ustawy z dnia 17 listo-
pada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku,
dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej
ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub rad-
cy prawnego, umożliwiający stronie złożenie jed-
nego oświadczenia w razie składania wniosku
o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądo-
wych;
2) sposób udostępniania wzoru druków tych oświad-
czeń.
§ 2. Ustala się wzór oświadczenia o stanie rodzin-
nym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oso-
by fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata
lub radcy prawnego, stanowiący załącznik do rozpo-
rządzenia.
nieodpłatnie w budynkach:
1) sądów rejonowych i ich wydziałach zamiejsco-
wych;
2) sądów okręgowych oraz ich ośrodkach zamiejsco-
wych i wydziałach zamiejscowych;
3) sądów apelacyjnych.
2. Wzór druku oświadczenia udostępnia się nieod-
płatnie na stronie internetowej www.ms.gov.pl.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.
Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231,
z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242,
z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92
i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55,
poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27,
Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153,
poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035,
Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11,
poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172,
poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,
Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172,
poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7,
poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121,
poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59,
poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796,
Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67,
poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7,
poz. 45 i Nr 40, poz. 229.
Dziennik Ustaw Nr 65 - 5625 - Poz. 418
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 15 kwietnia 2010 r. (poz. 418)
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 65 - 5626 - Poz. 418
Dziennik Ustaw Nr 65 - 5627 - Poz. 418
Dziennik Ustaw Nr 65 - 5628 - Poz. 418

Strona korzysta z plików cookies