22

Sie 2007

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r.

w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

Sygnatura:

Dz.U. z 2007 r. Nr 151, poz. 1078

Data publikacji:

22 sierpnia 2007 r.

Data wejścia w życie:

23 listopada 2007 r.

Strona z 3
1078
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)
z dnia 24 lipca 2007 r.
w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 wrze-
śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co nastę-
puje:
-------
1)
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 2 oraz działem administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U.
Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217,
poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 145, poz. 1050.
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki techniczne udostępniania formularzy
i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej
odbiorcom usług certyfikacyjnych;
2) warunki bezpieczeństwa udostępniania formula-
rzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicz-
nej odbiorcom usług certyfikacyjnych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa - ustawę z dnia 18 września 2001 r. o pod-
pisie elektronicznym;
2) rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych - rozporzą-
2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla sys-
temów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212,
poz. 1766);
3) ustawa o informatyzacji - ustawę z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64,
poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501);
4) odbiorca - odbiorcę usług certyfikacyjnych, o któ-
rym mowa w ustawie;
5) podanie - podanie, wniosek lub inną czynność
w postaci elektronicznej, w przypadku gdy przepi-
sy prawa wymagają składania ich w określonej
formie lub według określonego wzoru;
6) wzór elektroniczny - wzór lub formularz, umożli-
wiający odbiorcom usług certyfikacyjnych wno-
szenie podań i wniosków oraz innych czynności
w postaci elektronicznej w przypadkach, gdy prze-
pisy prawa wymagają składania ich w określonej
formie lub według określonego wzoru - doku-
ment elektroniczny, który został:
a) sporządzony zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 39
1
§ 2 Kodeksu postępowa-
nia administracyjnego dotyczącymi zasad obo-
wiązujących dla sporządzania pism w postaci
dokumentów elektronicznych,
b) przygotowany w XML, opisujący zakres użycia
dokumentu elektronicznego, zawierający defi-
nicję struktury danych w formacie XSD oraz
w formacie XSL;
7) formularz elektroniczny - rozwiązanie techniczne,
obejmujące dane wraz z oprogramowaniem, które
umożliwia przygotowanie dokumentu elektronicz-
nego zgodnego z odpowiadającym mu wzorem
elektronicznym;
8) jednolity identyfikator - element wyróżnika,
o którym mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 39
1
§ 2 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego dotyczących zasad obowiązujących
przy sporządzaniu pism w postaci dokumentów
elektronicznych dla wzorów elektronicznych
umożliwiający jednoznaczną identyfikację wzoru
elektronicznego;
9) środki komunikacji elektronicznej - środki komu-
nikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, zwanej dalej „ustawą
o świadczeniu usług”;
10) system teleinformatyczny - system teleinforma-
tyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o świad-
czeniu usług;
nośnik danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy
o informatyzacji;
12) dokument elektroniczny - dokument elektronicz-
ny w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy o informatyza-
cji;
13) Minister - ministra właściwego do spraw infor-
matyzacji.
§ 3. 1. Wzór elektroniczny publikowany jest w cen-
tralnym repozytorium wzorów pism w formie doku-
mentów elektronicznych.
2. Informacje o sposobie dostępu do aktualnego
wzoru elektronicznego udostępniane są na stronach
podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej organu
władzy publicznej właściwego w zakresie wydawania
aktów normatywnych określających wzory i formula-
rze lub inne czynności w postaci elektronicznej, w przy-
padku gdy przepisy prawa wymagają składania ich
w określonej formie lub według określonego wzoru.
3. Wzór elektroniczny przekazywany jest w struktu-
rze zawierającej:
1) opis wzoru elektronicznego - utworzony w XML
i podpisany, definiujący znaczenie i zakres użycia
dokumentu elektronicznego;
2) schemat XSD definiujący strukturę dokumentu
elektronicznego tworzonego na podstawie wzoru
elektronicznego;
3) referencyjny opis wizualizacji dokumentu elektro-
nicznego opisany w języku formatowania XSL.
4. Minister publikuje na podmiotowej stronie
WWW oraz w Biuletynie Informacji Publicznej struktu-
rę opisu wzorów elektronicznych w postaci schematu
XSD.
§ 4. 1. W celu udostępniania odbiorcom wzorów
elektronicznych Minister prowadzi centralne repozyto-
rium wzorów pism w formie dokumentów elektronicz-
nych.
Dziennik Ustaw Nr 151 - 11150 - Poz. 1078
2. Repozytorium składa się w szczególności z wzo-
rów elektronicznych. W repozytorium przechowywa-
ne i udostępniane są wzory elektroniczne obecnie
obowiązujące oraz wzory, które przestały obowiązy-
wać.
3. Organy władzy publicznej przekazują wzory
elektroniczne do centralnego repozytorium na zasa-
dach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warun-
ków organizacyjno-technicznych doręczania doku-
mentów elektronicznych podmiotom publicznym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1651) oraz rozporządzeniu wyda-
nym na podstawie art. 39
1
§ 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
4. System teleinformatyczny centralnego repozy-
torium zapewnia integralność i autentyczność opubli-
kowanych w nim wzorów przez zastosowanie technik
kryptograficznych. Kodowane informacje umieszcza-
ne są zgodnie z formatem XMLdSIG.
5. Każdemu formularzowi elektronicznemu przy-
porządkowany jest numer z jednolitego identyfikatora,
który powinien być identyczny z jego numerem na od-
powiadającym mu wzorze elektronicznym.
6. Publikacja wzoru elektronicznego następuje
z chwilą nadania przez Ministra jednolitego identyfika-
tora.
7. Każdemu wzorowi elektronicznemu może być
przyporządkowany tylko jeden jednolity identyfikator.
8. Minister odmawia nadania jednolitego identyfi-
katora, gdy:
1) wzór elektroniczny został stworzony niezgodnie
z zasadami określonymi w rozporządzeniu
w sprawie minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych oraz zasadami dotyczącymi
minimalnych wymagań dla rejestrów publicz-
nych;
2) wzorowi elektronicznemu został uprzednio nadany
przez Ministra jednolity identyfikator;
3) wzór elektroniczny zawiera wyróżnik sporządzony
niezgodnie z zasadami publikowanymi przez Mini-
stra na podstawie przepisów dotyczących sporzą-
dzania pism w formie dokumentów elektronicz-
nych.
§ 5. 1. Udostępniany wzór elektroniczny zawiera
unikalny jednolity identyfikator.
2. Wymagania organizacyjno-techniczne doręcza-
nia i formę potwierdzania odbioru wzorów elektro-
nicznych przez odbiorców regulują przepisy dotyczące
doręczania pism w formie dokumentów elektronicz-
nych.
§ 6. 1. Formularze elektroniczne sporządzane są na
podstawie wzoru elektronicznego w formatach da-
nych zgodnych z rozporządzeniem w sprawie mini-
malnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych.
2. Właściwe organy władzy publicznej udostępnia-
ją formularze elektroniczne w zakresie swojej właści-
wości rzeczowej odbiorcom, w szczególności na swo-
ich stronach podmiotowych WWW, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.
3)
).
3. Wzory elektroniczne i formularze elektroniczne
są udostępniane przez środki komunikacji elektronicz-
nej za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci
WWW (HTTP).
4. Właściwy organ władzy publicznej udostępnia
w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o sposo-
bie i kosztach udostępniania wzoru elektronicznego
na powszechnie używanych, przenośnych informa-
tycznych nośnikach danych.
5. Udostępnianie wzorów elektronicznych sporzą-
dzonych na powszechnie używanych, przenośnych in-
formatycznych nośnikach danych następuje na wnio-
sek odbiorcy.
6. Wniosek o udostępnienie wzoru elektroniczne-
go zawiera:
1) wskazanie wzoru elektronicznego wraz z przypo-
rządkowanym do niego jednolitym identyfikato-
rem;
2) nazwę odbiorcy usług certyfikacyjnych ubiegają-
cego się o udostępnienie i adres jego siedziby lub
miejsca zamieszkania, w przypadku osoby fizycz-
nej;
3) wskazanie rodzaju powszechnie używanego, prze-
nośnego informatycznego nośnika danych, na któ-
rym ma być udostępniony;
4) własnoręczny podpis albo bezpieczny podpis elek-
troniczny odbiorcy ubiegającego się o udostępnie-
nie.
§ 7. W przypadku Sejmu informacje, o których mo-
wa w § 3 ust. 2 i § 6 ust. 4, oraz formularze elektronicz-
ne, o których mowa w § 6 ust. 2, udostępniane są
w systemie informacyjnym Sejmu.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:
J. Kaczmarek
Dziennik Ustaw Nr 151 - 11151 - Poz. 1078
-------
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Strona korzysta z plików cookies