1

Lip 2010

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r.

sygn. akt K 29/07

Sygnatura:

Dz.U. z 2010 r. Nr 117, poz. 789

Data publikacji:

1 lipca 2010 r.

Data wejścia w życie:

1 lipca 2010 r.

Strona z 1
Dziennik Ustaw Nr 117 - 9683 - Poz. 789
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Andrzej Rzepliński - przewodniczący,
Mirosław Granat,
Marek Kotlinowski - sprawozdawca,
Marek Mazurkiewicz,
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 9 czerwca 2010 r., wniosku Rady Gminy Sto-
szowice o zbadanie zgodności art. 1 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm.) w związku
z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) z art. 2 w związku z art. 32 w związku
z art. 167 ust. 1, z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 Konsty-
tucji,
orzeka:
Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219,
poz. 1706) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703
i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705 oraz
z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320):
a ) jest zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 166 ust. 1 Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nie jest niezgodny z art. 32 w związku z art. 167
ust. 1 Konstytucji.
Ponadto postanawia:
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53,
poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1417 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178,
poz. 1375) umorzyć postępowanie w pozostałym za-
kresie ze względu na niedopuszczalność wydania wy-
roku.
Andrzej Rzepliński
Mirosław Granat Marek Kotlinowski
Marek Mazurkiewicz Sławomira Wronkowska-
-Jaśkiewicz
789
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 9 czerwca 2010 r.
sygn. akt K 29/07

Strona korzysta z plików cookies