• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  27 maja 2010 r.

 • Data publikacji

  9 czerwca 2010 r.

 • Data wejścia w życie

  9 czerwca 2010 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646

 • Źródło

  ISAP

Strona z 5
Dziennik Ustaw Nr 100 8416 Poz. 646
Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i cho-
rób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz
z 2009 r. Nr 76, poz. 641) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa zakres i sposób pro-
wadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i cho-
rób zakaźnych, częstotliwość jej prowadzenia, sposób
dokumentowania, a także warunki udostępniania
i przechowywania tej dokumentacji.
§ 2. 1. Zakres kontroli wewnętrznej dotyczącej rea-
lizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń
i chorób zakaźnych, zwanej dalej „kontrolą”, obejmuje
ocenę prawidłowości i skuteczności:
1) oceny ryzyka występowania zakażeń związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
2) monitorowania czynników alarmowych i zakażeń
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywanych świadczeń;
3) procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom
zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w tym procedur dekontaminacji;
4) stosowania środków ochrony indywidualnej i zbio-
rowej;
5) wykonywania badań laboratoryjnych;
6) analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej;
7) profilaktyki i terapii antybiotykowej.
2. W przypadku świadczeniodawców, o których
mowa w art. 5 pkt 41 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, z późn. zm.
2)
), wykonujących świadczenia
poza zakładami opieki zdrowotnej, zakres kontroli od-
powiada zakresowi udzielanych świadczeń zdrowot-
nych i obejmuje okresową analizę i weryfikację proce-
dur stosowanych w celu zapobieżenia szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych oraz dokumentacji ich re-
alizacji.
§ 3. 1. W ramach kontroli dokonuje się oceny dzia-
łań określonych w § 2 w zakresie:
1) poprawności realizacji poszczególnych działań;
2) skuteczności realizacji tych działań.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest oparta o:
1) ogólnodostępne standardy i wytyczne ośrodków
referencyjnych,
2) zasady współczesnej wiedzy medycznej,
3) wytyczne konsultantów krajowych w odpowied-
nich dziedzinach medycyny znajdujących zastoso-
wanie w działalności świadczeniodawcy
— dotyczące zapobiegania oraz zwalczania zakażeń
i chorób zakaźnych.
§ 4. 1. Kontrola jest prowadzona okresowo, nie
rzadziej niż co 6 miesięcy.
2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub osoba
upoważniona do reprezentowania świadczeniodawcy,
o którym mowa w art. 5 pkt 41 lit. a—c ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, wyznaczają
osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli.
3. Świadczeniodawcy, o których mowa w § 2 ust. 2,
mogą samodzielnie dokonać czynności kontrolnych.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
powtórną kontrolę przeprowadza się nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
o którym mowa w § 5.
5. Kontrola jest przeprowadzana w miejscach
udzielania świadczeń zdrowotnych.
6. Kontrola jest przeprowadzana w dniach i godzi-
nach pracy świadczeniodawcy podlegającego kontroli.
7. Dopuszcza się wykonywanie czynności kontrol-
nych poza godzinami pracy świadczeniodawcy podle-
gającego kontroli, za jego zgodą.
§ 5. 1. Wyniki i wnioski z kontroli zamieszcza się
w raporcie, zawierającym:
1) informacje dotyczące celu i zakres kontroli;
2) imiona i nazwiska osób uczestniczących w kontroli;
3) datę przeprowadzenia kontroli;
4) opis stanu faktycznego;
5) informację o stwierdzonych nieprawidłowościach;
6) zalecenia pokontrolne.
646
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 27 maja 2010 r.
w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225,
poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237,
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26,
poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800,
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157,
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz
z 2010 r. Nr 50, poz. 301.
Dziennik Ustaw Nr 100 8417 Poz. 646
2. Raport z kontroli jest przekazywany:
1) w zakładzie opieki zdrowotnej — kierownikowi za-
kładu;
2) u innego świadczeniodawcy — osobie odpowie-
dzialnej za udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. W przypadku szpitali lub zespołów zakładów
opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital, ra-
port z kontroli jest zatwierdzany przez przewodniczą-
cego zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, a następnie
przekazywany kierownikowi zakładu.
§ 6. Czynności wykonywane w ramach kontroli,
o których mowa w § 2—5, są dokumentowane przez
osoby prowadzące te czynności.
§ 7. Dokumentacja z czynności, o których mowa
w § 6, jest przechowywana w siedzibie zakładu opieki
zdrowotnej, a w przypadku innych osób udzielających
świadczeń zdrowotnych — w miejscu udzielania tych
świadczeń lub w miejscu wskazanym odpowiednim
organom samorządu zawodowego rejestrującym tę
działalność na podstawie odrębnych przepisów o wy-
konywaniu zawodów medycznych, jako siedziba
i miejsce przechowywania dokumentacji, przez okres
nie krótszy niż 10 lat od dnia zakończenia kontroli we-
wnętrznej.
§ 8. 1. Dokumentacja z czynności, o których mowa
w § 6, jest udostępniana w formie odpisów lub kopii.
2. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa
w § 6, następuje po uprzednim przedstawieniu upo-
ważnienia przez osobę uprawnioną do dokonywania
kontroli działalności zakładu opieki zdrowotnej.
3. Dokumentacja, o której mowa w § 6, może być
udostępniania innym osobom niż określone w ust. 2,
po wyrażeniu zgody przez:
1) kierownika zakładu — w przypadku zakładu opieki
zdrowotnej;
2) osobę odpowiedzialną za udzielenie świadczeń
zdrowotnych — w przypadku innych świadczenio-
dawców.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.
Minister Zdrowia: E. Kopacz
— 8418 —
— 8419 —
— 8420 —
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56
Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48
Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 7
30
–15
30
)
www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl
e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl
Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
Zam. 1481/W/C/2010
ISSN 0867-3411 Cena 2,80 zł (w tym 7 % VAT)

Strona korzysta z plików cookies