20

Lip 2007

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r.

z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Sygnatura:

Dz.U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906

Data publikacji:

20 lipca 2007 r.

Data wejścia w życie:

1 września 2007 r.

Strona z 1
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co nastę-
puje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzia-
nów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 20 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe za-
średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza
się także roczne oceny uzyskane z tych za-
jęć.”;
2) w § 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe za-
średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza
się także roczne oceny uzyskane z tych za-
jęć.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 września 2007 r.
Minister Edukacji Narodowej: R. Giertych
906
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 13 lipca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
-------
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administra-
cji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działa-
nia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 131, poz. 907).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273,
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818.

Strona korzysta z plików cookies