21

Maj 2007

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  30 kwietnia 2007 r.

 • Data publikacji

  21 maja 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  5 czerwca 2007 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 593

 • Źródło

  ISAP

Strona z 23
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Na podstawie art. 28n ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa sposób:
1) powiadamiania o poważnych wypadkach, wypad-
kach lub incydentach na liniach kolejowych;
2) powoływania przewodniczącego komisji kolejo-
wej;
3) prowadzenia postępowania i tryb pracy komisji
kolejowych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ciężko ranny — osobę, która w wyniku wypadku
doznała naruszenia czynności narządu ciała lub
rozstroju zdrowia i w następstwie tego była hospi-
talizowana przez ponad 24 godziny, wyłączając
osoby, które próbowały popełnić samobójstwo;
2) ofiary w ludziach — zabitych lub ciężko rannych
w poważnym wypadku albo ciężko rannych w wy-
padku;
3) poszkodowany — osobę, która w wyniku poważ-
nego wypadku poniosła śmierć na miejscu, zmar-
ła w wyniku odniesionych obrażeń ciała albo do-
znała w wyniku wypadku obrażeń ciała wymagają-
cych udzielenia pomocy lekarskiej;
4) ustawa — ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym;
5) zabity — osobę, która utraciła życie w poważnym
wypadku lub w jego wyniku doznała obrażeń ciała
powodujących śmierć w ciągu 30 dni, licząc od
dnia wypadku (z wyłączeniem samobójstwa);
6) zdarzenie — poważny wypadek, wypadek lub incy-
dent na liniach kolejowych.
Rozdział 2
Sposób powiadamiania o zdarzeniach
§ 3. 1. Pracownik kolejowy jest obowiązany osobi-
ście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem
innych osób, niezwłocznie zgłosić zdarzenie, używając
wszelkich dostępnych środków, dyżurnemu ruchu naj-
bliższego posterunku ruchu lub dyspozytorowi.
2. Zgłaszając zdarzenie, należy podać jego miej-
sce, czas, opis i skutki. Brak możliwości natychmiasto-
wego podania niektórych danych nie może opóźniać
zgłoszenia.
3. Pracownik kolejowy jest obowiązany, w miarę
posiadanych możliwości, do udzielenia poszkodowa-
nym w zdarzeniu pierwszej pomocy.
§ 4. 1. Dyżurny ruchu, który otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu, powinien:
1) wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli są ofiary
w ludziach albo poszkodowani;
2) zgłosić niezwłocznie zdarzenie swojemu bezpo-
średniemu przełożonemu, właściwemu dyspozy-
torowi oraz jednostce Straży Ochrony Kolei;
3) wezwać Państwową Straż Pożarną w razie koniecz-
ności zapewnienia ratownictwa technicznego, che-
micznego, ekologicznego lub pierwszej pomocy
medycznej, a w szczególności w przypadku:
a) uwięzienia ludzi w uszkodzonym pojeździe lub
braku do nich dostępu,
b) pożaru lub wybuchu,
c) zawalenia się lub zalania wodą obiektu budow-
lanego,
d) wykolejenia wagonu z towarem niebezpiecz-
nym,
e) niekontrolowanego uwolnienia się towaru nie-
bezpiecznego z wagonu lub opakowania;
4) zamknąć tory, na których powstała przeszkoda dla
ruchu;
5) żądać od właściwego dyspozytora stosownie do
potrzeb:
a) wezwania pociągu ratownictwa technicznego,
b) wezwania pomocy dla ambulansu pocztowego,
c) powiadomienia Policji,
d) powiadomienia Żandarmerii Wojskowej,
e) powiadomienia dyspozytora zasilania elektro-
energetycznego.
2. Dyspozytor, któremu zgłoszono zdarzenie, jest
obowiązany:
Dziennik Ustaw Nr 89 5431 Poz. 593
593
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1)
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych
———————
1)
Minister Transportu kieruje działem administracji rządo-
wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
1) dokonać czynności, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, oraz polecić zamknięcie toru, jeżeli nie
zostały one wykonane przez dyżurnego ruchu;
2) zgłosić niezwłocznie zdarzenie swojemu bezpo-
średniemu przełożonemu oraz dyspozytorowi
wyższego szczebla, a także właściwemu terytorial-
nie dyspozytorowi Straży Ochrony Kolei;
3) wezwać stosownie do potrzeb i sytuacji właściwe
jednostki ratownictwa technicznego;
4) zgłosić niezwłocznie zdarzenie dyspozytorom in-
nych jednostek organizacyjnych, których pojazdy
kolejowe, infrastruktura lub pracownicy uczestni-
czyli w wypadku;
5) powiadomić o zdarzeniu członków komisji kolejo-
wej, właściwej dla okoliczności i skutków zdarze-
nia, o konieczności przybycia na miejsce zdarze-
nia;
6) zgłosić zdarzenie właściwej terytorialnie komen-
dzie Policji, jednostce Żandarmerii Wojskowej, je-
żeli zachodzi taka konieczność, oraz prokuraturze
odpowiedniego szczebla;
7) powiadomić o zdarzeniu wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska i państwowego powiatowe-
go inspektora sanitarnego w przypadku zagrożenia
środowiska;
8) powiadomić dyspozytora zasilania elektroenerge-
tycznego oraz ustalić z nim zakres niezbędnych
wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej i możliwość
prowadzenia ruchu trakcją elektryczną, jeżeli zda-
rzenie nastąpiło na torach zelektryfikowanych;
9) powiadomić o zdarzeniu przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
10) powiadomić o zdarzeniu oddział terenowy Urzędu
Transportu Kolejowego właściwy dla miejsca wy-
padku;
11) powiadomić o zdarzeniu inne komórki organiza-
cyjne, których powiadamianie nakazują obowiązu-
jące przepisy wewnętrzne;
12) w przypadku zagrożenia poważną awarią z udzia-
łem towarów niebezpiecznych powiadomić o zda-
rzeniu wojewodę oraz komendanta wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej, podając:
a) miejsce zdarzenia,
b) nazwę towaru niebezpiecznego (według nazwy
w liście przewozowym) lub inne informacje po-
zwalające na zidentyfikowanie towaru niebez-
piecznego,
c) rodzaj i wielkość opakowania,
d) rodzaj innych towarów niebezpiecznych znaj-
dujących się w zasięgu awarii,
e) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,
f) nazwisko i numer telefonu;
13) w przypadku zagrożenia radiacyjnego powiado-
mić Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i wo-
jewodę właściwego dla miejsca zdarzenia, poda-
jąc:
a) miejsce zdarzenia,
b) nazwę substancji promieniotwórczej (według
nazwy w liście przewozowym) lub inne infor-
macje pozwalające na zidentyfikowanie sub-
stancji promieniotwórczej,
c) rodzaj i wielkość opakowania,
d) rodzaj uszkodzenia,
e) rodzaj innych towarów niebezpiecznych znaj-
dujących się w zasięgu awarii,
f) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,
g) nazwisko i numer telefonu;
14) powiadomić:
a) jednostkę macierzystą pracownika kolejowego,
który został poszkodowany w zdarzeniu i jest
niezdolny do kontynuowania lub podjęcia pra-
cy,
b) przedstawiciela przewoźnika lub drużyny trak-
cyjnej o udziale w zdarzeniu ich pojazdu kolejo-
wego,
c) najbliższą placówkę pocztową operatora pub-
licznego, jeżeli pracownicy pocztowi pełniący
służbę w pojeździe kolejowym (pocztowym)
zostali poszkodowani albo zostały uszkodzone
w zdarzeniu przesyłki pocztowe,
d) najbliższy urząd celny, jeżeli pracownicy celni
wykonujący czynności służbowe na terenie ko-
lejowym zostali poszkodowani w zdarzeniu lub
zostały uszkodzone zamknięcia celne lub towa-
ry podlegające ocleniu;
15) w przypadku konieczności dokonania przeładunku
towarów z uszkodzonych wagonów lub przepom-
powywania towarów niebezpiecznych z uszkodzo-
nych cystern — powiadomić przedstawiciela właś-
ciwego przewoźnika o konieczności zapewnienia
odpowiednich środków transportu, niezbędnych
do wykonania czynności przeładunkowych,
w możliwie najkrótszym czasie.
3. W przypadku zabicia lub zranienia człowieka
przez pojazd kolejowy pojazd ten należy zatrzymać.
Kierownik pociągu lub maszynista zgłasza zdarzenie
dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu.
4. Dyżurny ruchu jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o zdarzeniu najbliższą jednostkę Policji,
z którą ustala zakres prowadzonych na miejscu czyn-
ności.
§ 5. 1. Zarządca infrastruktury właściwy dla miej-
sca zdarzenia jest obowiązany pisemnie zawiadomić
o zdarzeniu podmioty, o których mowa w ust. 3. Treść
zawiadomienia powinna być uzgodniona z przewodni-
czącym komisji kolejowej.
Dziennik Ustaw Nr 89 5432 Poz. 593
2. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
3. Zawiadomienie otrzymuje przewodniczący Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
oraz:
1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
2) właściwa miejscowo prokuratura rejonowa;
3) właściwa miejscowo komenda powiatowa (miej-
ska) lub rejonowa Policji;
4) właściwa miejscowo komenda miejska bądź ko-
menda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
5) jeżeli zachodzi taka konieczność, właściwa teryto-
rialnie jednostka Żandarmerii Wojskowej.
4. Jeżeli po przekazaniu zawiadomienia ujawnione
zostały nowe okoliczności zdarzenia, powodujące za-
sadniczą zmianę poprzednich ustaleń, w tym zmianę
kategorii zdarzenia, ustalonej przyczyny zdarzenia al-
bo zmianę innych ważnych informacji — należy pilnie
przekazać dodatkowe zawiadomienie, prostując lub
uzupełniając zawiadomienie pierwotne.
5. Zawiadomienie o zdarzeniu powinno być prze-
kazane niezwłocznie, nie później jednak niż przed
upływem 24 godzin od jego stwierdzenia.
§ 6. Jeżeli zdarzenie spowodowało ofiary w lu-
dziach, a poszkodowani zostali skierowani do szpitala,
zarządca infrastruktury, po uzyskaniu informacji od
kierującego akcją ratunkową, podaje do wiadomości
publicznej, za pośrednictwem środków masowego
przekazu, numery telefonów, pod którymi można uzy-
skać informację o takich osobach.
Rozdział 3
Tryb pracy oraz sposób powoływania
przewodniczącego komisji kolejowej
§ 7. Zadaniem komisji kolejowej prowadzącej po-
stępowanie w sprawach zdarzeń jest ustalenie:
1) okoliczności zdarzenia;
2) przyczyny zdarzenia;
3) wniosków zapobiegawczych.
§ 8. 1. W zależności od okoliczności i skutków zda-
rzenia postępowanie prowadzi:
1) komisja miejscowa — w sprawach zdarzeń po-
wstałych podczas wykonywania prac manewro-
wych oraz poważnych wypadków lub wypadków
polegających na najechaniu pojazdu kolejowego
na osoby podczas przechodzenia przez tory albo
wskakiwania lub wyskakiwania z pociągu;
2) komisja zakładowa — w sprawach pozostałych
zdarzeń.
2. Komisja miejscowa prowadzi postępowanie
w sprawach należących do właściwości komisji zakła-
dowej do czasu podjęcia postępowania przez tę komi-
sję.
3. Komisja zakładowa prowadzi postępowanie
w sprawach należących do właściwości Państwowej
Komisji Badania Wypadków Kolejowych do czasu
podjęcia postępowania przez tę komisję.
§ 9. 1. Skład komisji miejscowej oraz zakładowej
określają kierownicy jednostek organizacyjnych biorą-
cych udział w transporcie kolejowym, właściwych dla
miejsca i rodzaju zdarzenia, których pracownicy, infra-
struktura lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w zdarze-
niu.
2. Wykaz osób powołanych pisemnie, przez kie-
rownika jednostki organizacyjnej biorącej udział
w transporcie kolejowym, do udziału w pracach komi-
sji miejscowej oraz zakładowej (ich nazwiska, imiona,
adresy zamieszkania oraz numery telefonów) powinni
posiadać dyspozytorzy oraz przewodniczący Państwo-
wej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
§ 10. 1. Komisja kolejowa prowadzi postępowanie
pod kierownictwem przewodniczącego, który koordy-
nuje działalność komisji i czuwa nad właściwym prze-
prowadzeniem postępowania.
2. Przewodniczącego komisji miejscowej oraz za-
kładowej powołuje kierownik jednostki organizacyjnej
zarządcy infrastruktury, właściwej dla miejsca zdarze-
nia, spośród składu komisji, o którym mowa w § 9
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych może dla każdego rodzaju
zdarzenia wyznaczyć na przewodniczącego komisji ko-
lejowej miejscowej oraz zakładowej członka Państwo-
wej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
4. Przewodniczący komisji miejscowej oraz zakła-
dowej może włączyć do składu komisji osobę spoza
wykazu, o którym mowa w § 9 ust. 2, jeżeli udział tej
osoby w pracach komisji może przyczynić się do usta-
lenia przyczyn zdarzenia.
5. Zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejo-
wi, w drodze porozumienia, mogą powołać komórkę
organizacyjną działającą w ich imieniu w komisjach
kolejowych na obszarze działania tych przedsiębior-
ców.
6. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5, usta-
la się w szczególności zasięg terytorialny i zakres dzia-
łania utworzonej komórki organizacyjnej oraz wyzna-
cza się przedsiębiorcę, któremu ta komórka organiza-
cyjna podlega.
§ 11. W przypadku gdy komisja kolejowa nie może
w sposób jednoznaczny ustalić przyczyny zdarzenia
albo ujawnione zostały nowe okoliczności wpływające
na zmianę kwalifikacji tego zdarzenia, nadzorujący
postępowanie przewodniczący Państwowej Komisji
Dziennik Ustaw Nr 89 5433 Poz. 593
Badania Wypadków Kolejowych wyznacza inny skład
komisji kolejowej. Przekazanie przewodniczenia komi-
sji kolejowej odbywa się protokolarnie.
§ 12. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona po-
trzeba dalszego prowadzenia postępowania przez ko-
misję kolejową wyższego szczebla, przewodniczący
komisji miejscowej zgłasza pisemnie kierownikowi
właściwej jednostki organizacyjnej zarządcy infra-
struktury kolejowej konieczność zmiany rodzaju ko-
misji oraz powiadamia o tym przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
§ 13. 1. W przypadku niemożności wykonywania
zadań przez przewodniczącego lub członka komisji ko-
lejowej w trakcie prowadzenia postępowania zmiana
składu komisji następuje w drodze decyzji podjętej
przez zwierzchnika służbowego osoby dotychczas
uczestniczącej w pracach komisji.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, powinna być
zgłoszona komisji kolejowej i zainteresowanym jed-
nostkom organizacyjnym oraz udokumentowana
w aktach postępowania.
§ 14. 1. Komisja kolejowa ustala szczegółowo
wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia, określa
szacunkowo rozmiary strat z tego tytułu oraz określa
wnioski zapobiegające powstaniu podobnego zdarze-
nia w przyszłości.
2. Komisja kolejowa ustalając okoliczności i przy-
czyny zdarzenia, może, w szczególności:
1) dokonywać oględzin i badań na miejscu zdarzenia
z wykorzystaniem technik zapisu danych, obrazu
i dźwięku;
2) analizować dokumentację mającą związek ze zda-
rzeniem i włączać jej oryginały lub wykonane ko-
pie, wyciągi i odpisy do akt postępowania;
3) wysłuchiwać osób mających związek ze sprawami
objętymi postępowaniem;
4) przeprowadzać konfrontacje, wizje lokalne lub eks-
pertyzy;
5) żądać od związanych ze zdarzeniem jednostek or-
ganizacyjnych przeprowadzenia czynności, o któ-
rych mowa w pkt 4;
6) żądać od związanych ze zdarzeniem jednostek or-
ganizacyjnych pomocy w prowadzeniu postępo-
wania i przygotowaniu oraz dostarczeniu potrzeb-
nych materiałów i ekspertyz;
7) wnioskować o powierzenie pracownikowi kolejo-
wemu innej pracy niż dotychczasowa w przypadku
stwierdzenia niewywiązywania się z dotychczaso-
wych obowiązków pracowniczych.
§ 15. 1. Z czynności, o których mowa w § 14, nale-
ży sporządzić protokół podpisany przez przeprowa-
dzających te czynności.
2. Zastrzeżenia i uwagi osób obecnych przy doko-
nywaniu danej czynności należy odnotować w proto-
kole.
3. Osoby wysłuchiwane podpisują protokół wysłu-
chania bezpośrednio pod treścią wyjaśnień na każdej
stronie protokołu.
§ 16. 1. Komisja kolejowa może wnioskować o wy-
konanie ekspertyzy w celu przeprowadzenia szczegó-
łowych badań.
2. Wykonanie ekspertyzy, na wniosek komisji kole-
jowej, zleca jednostka posiadająca tytuł prawny do
obiektu budowlanego podlegającego ekspertyzie lub
zarządca infrastruktury kolejowej w miejscu zdarzenia,
jeżeli przedmiotem ekspertyzy jest ocena wzajemnego
oddziaływania na siebie pojazdów kolejowych, kolejo-
wych obiektów budowlanych i urządzeń kolejowych
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.
3. Ekspertyzę wykonują jednostki badawcze okreś-
lone w przepisach w sprawie świadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczo-
nych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu po-
jazdu kolejowego wydanych na podstawie art. 23
ust. 4 pkt 1 ustawy.
Rozdział 4
Sposób prowadzenia postępowania przez
komisję kolejową
§ 17. 1. Komisja kolejowa prowadząca postępowa-
nie powinna niezwłocznie udać się na miejsce zdarze-
nia w celu zebrania dowodów rzeczowych oraz prze-
prowadzenia badań służących do ustalenia okoliczno-
ści i przyczyn zdarzenia.
2. Rodzaj i zakres badań określa przewodniczący
komisji kolejowej po przedstawieniu wniosków przez
członków komisji.
§ 18. 1. Na miejscu zdarzenia, w zależności od po-
trzeb, komisja kolejowa dokonuje:
1) oceny strat powstałych w jego następstwie oraz
liczby ofiar w ludziach i poszkodowanych;
2) oceny stanu psychicznego i fizycznego pracowni-
ków, którzy mieli związek z powstaniem zdarzenia;
3) sprawdzenia kwalifikacji pracowników, którzy mie-
li związek z powstaniem zdarzenia;
4) badania stanu trzeźwości osób, które mogły przy-
czynić się do powstania zdarzenia;
5) opisu miejsca zdarzenia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozmieszczenia pojazdów kolejowych
przed zdarzeniem oraz stanu i położenia pojazdów
kolejowych po nim, a także stanu połączenia po-
jazdów;
Dziennik Ustaw Nr 89 5434 Poz. 593
6) ustalenia przy zdarzeniach na przejazdach kolejo-
wych:
a) czy przejazd kolejowy był należycie zabezpie-
czony oraz osygnalizowany od strony toru i od
strony drogi,
b) czy maszynista dawał wymagane sygnały,
c) czy obsługa przejazdu zamknęła na czas rogat-
ki i była obecna na stanowisku pracy,
d) stanu widoczności przejazdu z drogi i z poste-
runku obsługi przejazdu,
e) warunków widoczności przejazdu ze stanowi-
ska kierującego pojazdem drogowym,
f) stanu jezdni, drogi oraz przejazdu w poziomie
szyn;
7) sprawdzenia zapisów w dokumentach związanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego, dokumentach
pojazdów kolejowych biorących udział w zdarze-
niu; dokumenty istotne dla wyjaśnienia przyczyn
zdarzenia należy zabezpieczyć dla celów dalszego
postępowania;
8) odczytania przez wyznaczonego przez komisję ko-
lejową pracownika jednostki organizacyjnej użyt-
kującej urządzenie rejestrujące, z udziałem człon-
ków komisji, zapisów urządzeń rejestrujących;
w szczególności należy dokonać odczytów reje-
stratorów znajdujących się na pojeździe kolejo-
wym, rejestrujących stany awaryjne w pojazdach
kolejowych, stany urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, czynności pracowników kolejowych
oraz prowadzone rozmowy;
9) sprawdzenia stanu oświetlenia terenu i stanu syg-
nałów oraz wskaźników, ich widoczności, jak rów-
nież stanu osygnalizowania pojazdów kolejowych;
10) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania sta-
cyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem
i ich zabezpieczenia, prawidłowości działania blo-
kady liniowej, systemu hamowania pojazdów ko-
lejowych, urządzeń łączności, a w szczególności
radiołączności pociągowej;
11) badania stanu nawierzchni kolejowej w stanie sta-
tycznym i pod obciążeniem odpowiadającym ob-
ciążeniu w chwili zdarzenia; oceny takiej dokonuje
się w odniesieniu do prędkości jazdy pojazdu kole-
jowego, który uległ zdarzeniu, w chwili zdarzenia
oraz drogi przebiegu pojazdu kolejowego przed
miejscem zdarzenia;
12) pomiarów i badań pojazdu kolejowego na miejscu
zdarzenia, mierząc wstępnie parametry profilu ob-
ręczy kół pojazdu, stan i położenie maźnic oraz wi-
deł maźniczych i resorów;
13) określenia rodzaju przesyłki, sposobu jej opako-
wania i zabezpieczenia, nadawcy przesyłki oraz
ewentualnej obecności konwojenta w przypadku
przewozu towarów;
14) określenia warunków atmosferycznych istnieją-
cych w czasie zdarzenia.
2. W zależności od okoliczności zdarzenia komisja
kolejowa może żądać od przewoźnika sporządzenia
protokołu ustalenia stanu hamulców w pociągu, któ-
rego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Komisja sporządza dokumentację fotograficzną
zdarzenia stanowiącą załącznik do protokołu oględzin.
§ 19. 1. Komisja kolejowa może zarządzić wykona-
nie po zdarzeniu badań budowli i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz po-
jazdów kolejowych w zakresie określonym w przepi-
sach wewnętrznych zarządcy infrastruktury lub prze-
woźnika, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Trans-
portu Kolejowego, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy, al-
bo potwierdzających akceptację, zgodnie z art. 18a
ust. 2 pkt 2 lub art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący
komisji kolejowej samodzielnie lub na wniosek człon-
ka komisji może zarządzić wykonanie badań innych
niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1,
jeżeli jest to konieczne dla ustalenia przyczyny zdarze-
nia.
§ 20. Zarządca infrastruktury, przy udziale komisji
kolejowej, jest obowiązany sporządzić dokładny szkic
miejsca zdarzenia, ze wskazaniem kilometrażu oraz
danych istotnych dla ustalenia przyczyn zdarzenia.
§ 21. Po dokonaniu oględzin i badań na miejscu
zdarzenia komisja sporządza:
1) odpowiednio, protokół oględzin miejsca zdarze-
nia, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozpo-
rządzenia, lub protokół oględzin miejsca zdarzenia
na przejeździe kolejowym, którego wzór określa
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) pisemną ocenę wyników wykonanych badań.
§ 22. Komisja kolejowa, na podstawie zebranego
w wyniku oględzin i badań na miejscu zdarzenia ma-
teriału dowodowego, dokonuje wstępnej analizy zda-
rzenia i ustala protokolarnie plan prowadzenia dalsze-
go postępowania, a w szczególności:
1) plan wysłuchań pracowników kolejowych, podróż-
nych mających związek ze zdarzeniem lub osób
postronnych mających wiadomości o zdarzeniu;
2) plan czynności, jakie należy przedsięwziąć dla wy-
jaśnienia wszelkich okoliczności zdarzenia, w tym
wykonania badań poza jego miejscem.
§ 23. Komisja kolejowa może zwrócić się do wła-
ściwych organów lub jednostek organizacyjnych
o skierowanie przed komisję określonych osób w celu
ich wysłuchania lub o przeprowadzenie ich wysłucha-
nia w jednostce macierzystej, jak również o dostarcze-
nie materiałów lub wykonanie innych czynności po-
trzebnych do przeprowadzenia postępowania.
§ 24. 1. Dla każdej osoby poszkodowanej w zdarze-
niu sporządza się kartę poszkodowanego w zdarzeniu,
której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 89 5435 Poz. 593
2. Kartę poszkodowanego wypełnia i przesyła ko-
misji w celu dołączenia do akt postępowania:
1) przedstawiciel przewoźnika właściwego dla miej-
sca zdarzenia:
a) dla poszkodowanego pasażera znajdującego
się w pojeździe kolejowym przeznaczonym do
przewozu osób,
b) dla pasażera poszkodowanego podczas wskaki-
wania, wyskakiwania, wypadnięcia, wsiadania
lub wysiadania z pojazdu kolejowego;
2) przedstawiciel zarządcy infrastruktury kolejowej
właściwy dla miejsca zdarzenia — dla pozostałych
poszkodowanych.
§ 25. 1. Po zakończeniu postępowania dowodowe-
go komisja kolejowa dokonuje analizy końcowej, usta-
lając:
1) przyczyny zdarzenia;
2) końcową kwalifikację przyczyn zdarzenia;
3) wnioski zapobiegawcze.
2. Kwalifikację przyczyn zdarzenia oraz ich katego-
rię określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 26. Komisja kolejowa, w zależności od dokona-
nych ustaleń, określa przyczyny zdarzenia, w tym:
1) przyczynę pierwotną — stanowiącą początek ciągu
nieprawidłowości, które doprowadziły do powsta-
nia zdarzenia;
2) przyczyny bezpośrednie — stwarzające stan bez-
pośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ko-
lejowego i stanowiące warunek konieczny powsta-
nia zdarzenia;
3) przyczyny pośrednie — pozostające w związku
przyczynowym ze zdarzeniem i mające wpływ na
wielkość szkód i strat powstałych w jego wyniku;
4) przyczyny systemowe — związane ze stosowa-
niem uregulowań prawnych i systemu zarządzania
bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
§ 27. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa
w § 25 i 26, komisja kolejowa wypracowuje wnioski
zapobiegawcze mające na celu wykluczenie lub ogra-
niczenie możliwości powstawania w przyszłości przy-
czyn, które doprowadziły do zdarzenia.
§ 28. Po ustaleniu wyników postępowania komisja
kolejowa sporządza protokół ustaleń końcowych za-
wierający:
1) opis stanu faktycznego miejsca zdarzenia stwier-
dzony przez komisję kolejową, w tym:
a) opis zdarzenia, z podaniem daty, dokładnego
czasu i miejsca,
b) opis zdarzenia według następujących danych:
pracownicy kolejowi, podwykonawcy biorący
w nim udział oraz inne osoby i świadkowie,
pociągi i ich skład, ładunek (ze szczególnym
uwzględnieniem towarów niebezpiecznych),
pojazdy kolejowe biorące udział w zdarzeniu,
— infrastruktura kolejowa i system sygnaliza-
cji, w szczególności typy nawierzchni, rozjaz-
dów, urządzeń, sygnalizacji,
stosowane środki łączności radiowej i telefo-
nicznej,
prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub
jego sąsiedztwie,
uruchomienie procedur powypadkowych
i ich kolejne etapy,
uruchomienie służb ustawowo powołanych
do niesienia pomocy i Policji, kolejne etapy
akcji ratunkowej,
c) zabici, ciężko ranni, ranni i straty, w tym:
pasażerowie, pracownicy kolejowi łącznie
z podwykonawcami, użytkownicy przejazdów
kolejowych, osoby nieuprawnione do przeby-
wania na obszarze kolejowym oraz inni,
ładunki, bagaże i szkody eksploatacyjne,
— pojazdy kolejowe, infrastruktura i środowi-
sko,
d) warunki zewnętrzne, w tym warunki pogodowe
i inne okoliczności mogące mieć wpływ na po-
wstanie zdarzenia;
2) opis:
a) systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu
kolejowego w odniesieniu do rodzaju zdarzenia
i obowiązujących procedur, w tym:
organizacji oraz sposobu wydawania i wyko-
nywania poleceń,
— wymagań wobec pracowników kolejowych
i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje
zawodowe, wymogi zdrowotne),
procedur wewnętrznych kontroli doraźnych
i okresowych oraz ich wyników,
obowiązków dotyczących współdziałania
pomiędzy różnymi jednostkami organizacyj-
nymi uczestniczącymi w zdarzeniu,
b) przeprowadzonych wysłuchań, z uwzględnie-
niem ochrony danych osobowych:
— pracowników kolejowych łącznie z podwy-
konawcami,
— świadków,
c) stanu technicznego budowli i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego
oraz pojazdów kolejowych, w tym:
systemu sygnalizacji, sterowania ruchem
i zabezpieczeń, łącznie z zapisem z automa-
tycznych rejestratorów danych,
Dziennik Ustaw Nr 89 5436 Poz. 593
toru na odcinku 100 metrów przed miejscem
powstania zdarzenia aż do miejsca zdarze-
nia, zgodnie z kierunkiem jazdy pociągu,
pozostałej infrastruktury kolejowej,
urządzeń łączności,
pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem za-
pisów z automatycznych rejestratorów da-
nych,
d) dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego,
w tym:
środków podjętych przez pracowników kole-
jowych dla kontroli ruchu i sygnalizacji,
— wymiany komunikatów ustnych w związku
ze zdarzeniem, łącznie z dokumentacją z re-
jestrów,
środków podjętych w celu ochrony i zabez-
pieczenia miejsca zdarzenia,
e) organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia,
z uwzględnieniem:
czasu pracy pracowników kolejowych biorą-
cych udział w zdarzeniu,
stanu psychofizycznego pracowników kole-
jowych mających wpływ na zaistnienie zda-
rzenia,
warunków środowiskowych i ergonomicz-
nych stanowisk pracy pracowników kolejo-
wych mających związek przyczynowy ze zda-
rzeniem,
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
3) analizę i wnioski, w tym:
a) odniesienie do wcześniejszych zdarzeń zaistnia-
łych w podobnych okolicznościach,
b) ustalenia komisji w zakresie przebiegu zdarze-
nia w oparciu o stan faktyczny wymieniony
w pkt 1 i 2,
c) określenie przyczyn zdarzenia,
d) ustalenie kategorii zdarzenia zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do rozporządzenia,
e) wskazanie innych nieprawidłowości ujawnio-
nych w trakcie postępowania niemających zna-
czenia dla wniosków zapobiegawczych dotyczą-
cych zdarzenia;
4) zastosowane przez komisję operatywnie środki za-
pobiegawcze;
5) zalecenia i wnioski zmierzające do zapobieżenia
powstawaniu zdarzeń w przyszłości lub ogranicze-
nia ich skutków.
§ 29. Protokół ustaleń końcowych podpisują prze-
wodniczący i członkowie komisji kolejowej, zamiesz-
czając podpis i datę.
§ 30. Kopię protokołu ustaleń końcowych komisja
kolejowa niezwłocznie przekazuje:
1) kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy są
obowiązani do zrealizowania zaleceń i wniosków
zapobiegawczych — niezwłocznie po podpisaniu
protokołu;
2) jednostce nadrzędnej nad jednostką organizacyj-
ną, której przedstawiciel uczestniczył w komisji ko-
lejowej, oraz przewodniczącemu Państwowej Ko-
misji Badania Wypadków Kolejowych, oraz Preze-
sowi Urzędu Transportu Kolejowego — w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu;
3) właściwym miejscowo: komendzie miejskiej albo
komendzie powiatowej, albo komendzie rejono-
wej Policji oraz prokuraturze rejonowej.
§ 31. 1. Postępowanie powinno być zakończone
przed upływem 30 dni roboczych od dnia zdarzenia.
2. Terminem zakończenia postępowania jest data
podpisania protokołu ustaleń końcowych przez komi-
sję kolejową.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności
konieczności przeprowadzenia ekspertyz, na pisemny
wniosek przewodniczącego komisji kolejowej, prze-
wodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków
Kolejowych może przedłużyć termin zakończenia po-
stępowania, nie dłużej jednak niż o 5 miesięcy.
§ 32. Akta zakończonego postępowania, wraz z od-
pisami wydanych w sprawie decyzji oraz wysłanych
pism i zawiadomień, przechowuje jednostka organiza-
cyjna, której przedstawiciel przewodniczył komisji ko-
lejowej, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi
archiwizacji.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 33. 1. Do postępowań wszczętych przez komisje
kolejowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoź-
nicy kolejowi dostosują przepisy wewnętrzne do prze-
pisów rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia
jego wejścia w życie.
§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Minister Transportu: J. Polaczek
———————
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie katastrof i wypadków kolejowych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1056), które zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. b usta-
wy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046) utraciło moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 89 5437 Poz. 593
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (poz. 593)
Załącznik nr 1
WZÓR
(stempel jednostki organizacyjnej) data wysłania ...........................................
............................................... do ..............................................................
nr .......................................... tel. ............................................
ZAWIADOMIENIE
O POWAŻNYM WYPADKU/WYPADKU/INCYDENCIE
*)
NA LINII KOLEJOWEJ
Kategoria zdarzenia
1)
: .....................................................................................................................................................
Miejsce zdarzenia: ...........................................................................................................................................................
Data i godzina zdarzenia: ...............................................................................................................................................
Zwięzły opis zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Prawdopodobna zasadnicza przyczyna zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Przebieg akcji ratunkowej:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................
(stanowisko i podpis zawiadamiającego)
Otrzymują:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
———————
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 5438 Poz. 593
Załącznik nr 2
WZÓR
PROTOKÓŁ USTALENIA STANU HAMULCÓW W POCIĄGU nr ...........................
sporządzony dnia ............................................ o godz. ......................... na stacji, posterunku odgałęźnym,
posterunku odstępowym, km szlaku
*)
..................................................................... z powodu niezatrzymania się
przed sygnałem „STÓJ” lub w innym miejscu ........................................... i przejechania na odległość ......... m
poza ten sygnał (to miejsce), gdzie pociąg miał się zatrzymać.
Dziennik Ustaw Nr 89 5439 Poz. 593
1. Dane o pociągu
Liczba wagonów
Długość
w metrach
Brutto ton
Masa hamująca
Uwagi
ogółem próżnych ładownych
wymagana
rzeczywi-
sta
% ton ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Stan hamulców badanego pojazdu o godz. ............
Seria i numer
pojazdu
z napędem
(i innego)
Ciśnienie
powietrza
w przewodzie
głównym
i hamulcowym
wg wskazań
manometrów
Stan elementów
hamujących
(np. wstawek
hamulcowych —
gorące, letnie,
zimne)
Hamulec ręczny
(sprawny,
niesprawny)
Czy ręczny
hamulec był
użyty (tak, nie)
*)
Uwagi
1 2 3 4 5 6
3. Stan hamulców badanych wagonów o godz. ............
Kolejny
wagon
od
pojazdu
z napę-
dem
Seria Numer
Ładowny
próżny
Hamulec
wyłączo-
ny
(tak, nie)
*)
Wagon
oklejony
nalepką
Mw543
(tak, nie)
*)
Masa
hamu-
jąca,
w
tonach
Hamulec nasta-
wiony na prze-
bieg hamowania
Stan
elemen-
tów
hamują-
cych
(np.
wstawek
hamul-
cowych
— gorą-
ce,
letnie,
zimne)
Uwagi
próżny
P, R ,
G,
R+ Mg
ładow-
ny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
rozkładowa ............ km/godz.,
Prędkość pociągu
rzeczywista ............. km/godz.,
z jaką pociąg przejechał obok sygnału „STÓJ” lub innego
odpowiadającego mu miejsca
Dziennik Ustaw Nr 89 5440 Poz. 593
Protokół
sporządził
przedstawiciel
przewoźnika
Treść protokołu potwierdził: przedstawiciel zarządcy infrastruktury
członek komisji kolejowej
Zastrzeżenia do protokołu (treść, nazwisko, stanowisko, podpis) ..........................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
———————
*)
Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 3
WZÓR
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA POWAŻNEGO WYPADKU/WYPADKU/INCYDENTU
*)
KOLEJOWEGO
sporządzony dnia .......................................................................... w .............................................................................
w związku z wypadkiem .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
zaistniałym w dniu ......................................... o godz. ..................... na stacji/szlaku .................................................
............................................................................................................................... w torze ................. km .....................
linii ...................................................................................................................................................................................
przez komisję zakładową/miejscową
*)
w składzie:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................................................
I. Opis miejsca zdarzenia
1)
— usytuowanie, stan urządzeń oraz opis dokumentacji dostępnej na miejscu zda-
rzenia
1. Urządzeń srk, sygnalizatorów i ich wskazań:
a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, ława nastawcza itp.)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) na gruncie
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
c) urządzeń wewnętrznych (przekaźnikownia, siłownia itp.)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Torów, rozjazdów, budowli inżynieryjnych
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Pojazdów kolejowych i ich urządzeń
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Sieci trakcyjnej (zasilającej)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Urządzeń elektroenergetycznych, łączności i innych (np. hamulców torowych)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 5441 Poz. 593
6. Zapisy w dokumentacji mającej związek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, pojazdowa itp.)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
II. Stan pogody: pora dnia ................................... zachmurzenie ..................................................................
opady ......................................... temperatura ....................................................................
widoczność ............................... inne zjawiska ...................................................................
III. Okoliczności powstania zdarzenia (miejsce, czas, mechanizm zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, dane o pocią-
gu, taborze manewrującym, wagonach, obsłudze)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
IV. Szkic odręczny miejsca zdarzenia
Dziennik Ustaw Nr 89 5442 Poz. 593
V. Skutki:
1. Ofiary zdarzenia:
a) pasażerowie ..........., w tym: zabitych ..........., ciężko rannych ...........
b) pracownicy łącznie z pracownikami
podwykonawców ........... ........... ...........
c) użytkownicy przejazdów
kolejowych ........... ........... ...........
d) osoby nieuprawnione do przebywania na
obszarze kolejowym ........... ........... ...........
e) inni ........... ........... ...........
f) informacje o ofiarach zdarzenia
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Określenie strat i szacunkowej wartości strat z tytułu zdarzenia
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Ograniczenia:
a) w ruchu pociągów
..................................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów
..................................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
..................................................................................................................................................................................
VI. Przeprowadzone badania
1. Uczestników zdarzenia:
a) trzeźwości
..................................................................................................................................................................................
b) lekarskie
..................................................................................................................................................................................
2. Ocena wyników badań i pomiarów (wyniki badań w załączeniu):
a) nawierzchni i budowli inżynieryjnych
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
b) urządzeń srk
..................................................................................................................................................................................
c) widoczności sygnałów
..................................................................................................................................................................................
d) taboru
..................................................................................................................................................................................
e) sieci trakcyjnej
..................................................................................................................................................................................
f) urządzeń łączności (w tym rejestratorów rozmów)
..................................................................................................................................................................................
g) taśmy rejestratora prędkości
..................................................................................................................................................................................
h) urządzeń elektroenergetycznych
..................................................................................................................................................................................
i) inne
..................................................................................................................................................................................
VII. Działania ratownicze: rozpoczęte dnia ............................................................. od godz. ..................................
do godz. ............................... dnia .................................................................
z udziałem:
1. pogotowia ratunkowego .......................................................................................................................................
2. pogotowia ratownictwa technicznego .................................................................................................................
3. pogotowia technicznego .......................................................................................................................................
4. pogotowia sieciowego ..........................................................................................................................................
5. pogotowia drogowego .........................................................................................................................................
6. straży pożarnej .......................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 5443 Poz. 593
VIII. Wstępne ustalenia komisji kolejowej
1. Przyczyna zasadnicza zdarzenia
...............................................................................................................................................................................
kategoria ..............................................................................................................................................................
2. Przyczyna pierwotna
...............................................................................................................................................................................
3. Przyczyny pośrednie
...............................................................................................................................................................................
4. Przyczyny systemowe
...............................................................................................................................................................................
5. Dochodzenie będzie prowadzone:
a) jednoosobowo
..........................................................................................................................................................................
b) komisyjnie przez komisję kolejową zakładową/miejscową
*)
w składzie:
..................................................................................................................................................................,
..................................................................................................................................................................,
..................................................................................................................................................................,
pod przewodnictwem
..........................................................................................................................................................................
IX. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
X. Ustalenia dotyczące dalszej pracy komisji kolejowej (podać, jakie materiały, kto i w jakim terminie prze-
każe do akt dochodzenia)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XI. Praca komisji od godz. ........................... dnia ..........................................................................................
do godz. ........................... dnia ..........................................................................................
XII. Wykaz załączników
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIII. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o zdarzeniu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIV. Podpisy członków komisji kolejowej
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
———————
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 5444 Poz. 593
Załącznik nr 4
WZÓR
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA POWAŻNEGO WYPADKU/WYPADKU/INCYDENTU
*)
NA PRZEJEèDZIE KOLEJOWYM
sporządzony dnia ............................................................ w ...........................................................................................
w związku ze zdarzeniem
1)
na przejeździe kolejowym kategorii ........... zaistniałym w dniu ......................................
o godz. ......................................... na stacji/szlaku/bocznicy
*)
.......................................................................................
tor ............................................ km ........................... linii ..............................................................................................
przez komisję zakładową/miejscową
*)
w składzie:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................................
I. Okoliczności zdarzenia (w tym dane o rodzaju i składzie pociągu lub pojazdu kolejowego, stan urządzeń srk,
stan łącza strażnicowego, stan rogatek przejazdowych, stan pomostu oraz dojazdu, położenie toru w pla-
nie, prędkość rozkładowa i rzeczywista pociągu, szkic odręczny miejsca zdarzenia)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
II. Warunki pogodowe: pora dnia ........................................................ opady .....................................................
temperatura .................................................... widoczność ............................................
zachmurzenie .................................................. inne zjawiska .........................................
III. Uczestnicy wypadku (osoby mające wpływ na zaistnienie zdarzenia oraz świadkowie zdarzenia)
1. Kierowca pojazdu drogowego
.................................................................................................................................................................................
2. Kierujący pojazdem kolejowym
.................................................................................................................................................................................
3. Dróżnik przejazdowy lub inny pracownik obsługujący przejazd
.................................................................................................................................................................................
4. Świadkowie i inni
.................................................................................................................................................................................
IV. Skutki zdarzenia
1. Ofiary:
a) pracownicy łącznie z podwykonawcami
.............................................................................................................................................................................
b) pasażerowie
.............................................................................................................................................................................
c) użytkownicy przejazdów kolejowych
.............................................................................................................................................................................
d) osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym
.............................................................................................................................................................................
e) inni
.............................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 5445 Poz. 593
2. Uszkodzenia pojazdów drogowych i kolejowych biorących udział w zdarzeniu
..................................................................................................................................................................................
3. Uszkodzenia urządzeń kolejowych, w tym przejazdowych
.................................................................................................................................................................................
4. Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociągów
............................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów
............................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
............................................................................................................................................................................
V. Dane o przejeździe:
kąt skrzyżowania .....................................................................................................................................................
osygnalizowanie od strony toru ............................................................................................................................
osygnalizowanie od strony drogi ..........................................................................................................................
rodzaj nawierzchni przejazdowej ...........................................................................................................................
rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej ....................................................................................................................
typ urządzeń ssp ..................................., sygnalizacja świetlna ...........................................................................
sygnalizacja dźwiękowa .........................................................................................................................................
widoczność:
z 5 m wymagana ..................................... /rzeczywista .........................................................................................
z 10 m wymagana ................................... /rzeczywista .........................................................................................
z 20 m wymagana ................................... /rzeczywista .........................................................................................
pochylenie toru ..................................., pochylenie drogi .....................................................................................
stan oświetlenia przejazdu ....................................................................................................................................
data ostatniego badania przejazdu i wydane zalecenia
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
VI. Wyniki badania urządzeń przejazdowych
1. Sygnalizacji przejazdowej
...............................................................................................................................................................................
2. Mechanizmów napędowych
...............................................................................................................................................................................
VII. Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy ubezpieczeniowej)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
VIII. Wyniki przeprowadzonych badań trzeźwości osób uczestniczących w zdarzeniu
1. Kierowcy pojazdu drogowego ............................................................................................................................
2. Kierującego pojazdem szynowym ......................................................................................................................
3. Pracownika obsługi przejazdu ............................................................................................................................
IX. Szacunkowa wartość strat
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 5446 Poz. 593
X. Akcja ratownicza trwała od godz. ................................. dnia ..............................................................................
do godz. ................................. dnia ..............................................................................
z udziałem .....................................................................................................................
XI. Wstępna przyczyna zdarzenia (zasadnicza, pierwotna, pośrednie, systemowe oraz kategoria zdarzenia)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XII. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIII. Ustalenia odnośnie do dalszej pracy komisji kolejowej (pod przewodnictwem)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIV. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o zdarzeniu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XV. Podpisy członków komisji kolejowej
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
———————
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 5447 Poz. 593
Załącznik nr 5
WZÓR
(stempel jednostki organizacyjnej)
nr telefonu ..............................
Karta poszkodowanego
w poważnym wypadku/wypadku/incydencie
*)
a) pasażera
*)
b) pracownika kolejowego lub podwykonawcy
*)
c) osoby postronnej
*)
Dziennik Ustaw Nr 89 5448 Poz. 593
Protokół
sporządzono
................................................ ................................................
(data) (miejsce)
1. Nazwisko i imię
poszkodowanego
Nr PESEL (w przypadku braku
nr PESEL należy podać nr i rodzaj
dokumentu stwierdzającego
tożsamość)
Data urodzenia
Adres zamieszkania
2. Odniesione obrażenia
na skutek zdarzenia
1)
........................................................................................................
(śmierć, zranienie, kontuzjowanie, porażenie prądem itp.)
3. Miejsce zdarzenia
4. Czas zdarzenia
........................................................
(data zdarzenia)
..........................................
(godzina zdarzenia)
5. Zginął na miejscu
zdarzenia
*)
Zmarł na skutek
zdarzenia
*)
........................................................................................................
(data i godzina)
Miejsce
urodzenia
6. Poszkodowany podaje
następujące
obrażenia ciała lub
dolegliwości powstałe
w wyniku zdarzenia
Dziennik Ustaw Nr 89 5449 Poz. 593
7. Kto udzielił
pierwszej pomocy
przed przybyciem lekarza
8. Lekarz nazwisko i imię
zakład pracy
przybył do zdarzenia
...............................................................................
(data i godzina)
rodzaj udzielonej
pomocy
9. Poszkodowany
udał się
do domu
*)
o własnych
siłach
*)
Czy poszkodowany uchylił się od zbadania przez lekarza — tak, nie
*)
Jeżeli tak, podpis poszkodowanego lub świadków i ich adresy
przed przybyciem lekarza
*)
po przybyciu lekarza
*)
do szpitala
*)
na
noszach
*)
pociągiem
*)
karetką
pogotowia
*)
do lekarza
*)
..........................................................
(stanowisko i podpis sporządzającego)
———————
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Załącznik nr 6
KWALIFIKACJA PRZYCZYN ZDARZENIA ORAZ JEGO KATEGORIE
I. Kwalifikacja przyczyn poważnego wypadku/wypadku oraz ich kategorie
Dziennik Ustaw Nr 89 5450 Poz. 593
Lp. Kwalifikacja przyczyny Kategoria
1 2 3
1
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasad-
niczego lub w kierunku niewłaściwym
*
01
2 Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty
*
02
3
Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej nie-
zabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym
*
03
4
Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu,
w którym powinien się zatrzymać, albo uruchomienie pojazdu kolejowego bez wy-
maganego zezwolenia
*
04
5
Niezachowanie ostrożności po minięciu przez pojazd kolejowy samoczynnego sema-
fora odstępowego wskazującego sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy po uprzednim
zatrzymaniu się przed tymi sygnałami
*
05
6 Przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy
*
06
7 Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów
*
07
8 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego
*
08
9
Uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym również nie-
właściwe wykonywanie robót, np. wadliwy rozładunek materiałów, nawierzchni, po-
zostawienie materiałów i sprzętu na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego
*
09
10
Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejo-
wego specjalnego przeznaczenia (w tym również najechanie na przedmiot stanowią-
cy część konstrukcyjną pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego specjal-
nego przeznaczenia)
*
10
11
Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na część kon-
strukcyjną wagonu)
*
11
12 Uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
*
12
13
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd kolejowy lub inną przeszkodę (np. płozę
hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy itp.)
*
13
14 Zamach zbrodniczy
*
14
15
Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem ko-
lejowym
*
15
16 Niewłaściwe zestawienie pociągu
*
16
17
Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładun-
ku lub inne nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych
*
17
18
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe
z rogatkami (kat. A wg metryki przejazdowej)
*
18

Strona korzysta z plików cookies