21

Maj 2007

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.

w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  30 kwietnia 2007 r.

 • Data publikacji

  21 maja 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  5 czerwca 2007 r.

 • Tematy

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 593

Strona z 23
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Na podstawie art. 28n ustawy z dnia 28 marca
2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa sposób:
1) powiadamiania o poważnych wypadkach, wypad-
kach lub incydentach na liniach kolejowych;
2) powoływania przewodniczącego komisji kolejo-
wej;
3) prowadzenia postępowania i tryb pracy komisji
kolejowych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ciężko ranny - osobę, która w wyniku wypadku
doznała naruszenia czynności narządu ciała lub
rozstroju zdrowia i w następstwie tego była hospi-
talizowana przez ponad 24 godziny, wyłączając
osoby, które próbowały popełnić samobójstwo;
2) ofiary w ludziach - zabitych lub ciężko rannych
w poważnym wypadku albo ciężko rannych w wy-
padku;
3) poszkodowany - osobę, która w wyniku poważ-
nego wypadku poniosła śmierć na miejscu, zmar-
znała w wyniku wypadku obrażeń ciała wymagają-
cych udzielenia pomocy lekarskiej;
4) ustawa - ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym;
5) zabity - osobę, która utraciła życie w poważnym
wypadku lub w jego wyniku doznała obrażeń ciała
powodujących śmierć w ciągu 30 dni, licząc od
dnia wypadku (z wyłączeniem samobójstwa);
6) zdarzenie - poważny wypadek, wypadek lub incy-
dent na liniach kolejowych.
Rozdział 2
Sposób powiadamiania o zdarzeniach
§ 3. 1. Pracownik kolejowy jest obowiązany osobi-
ście, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem
innych osób, niezwłocznie zgłosić zdarzenie, używając
wszelkich dostępnych środków, dyżurnemu ruchu naj-
bliższego posterunku ruchu lub dyspozytorowi.
2. Zgłaszając zdarzenie, należy podać jego miej-
sce, czas, opis i skutki. Brak możliwości natychmiasto-
wego podania niektórych danych nie może opóźniać
zgłoszenia.
3. Pracownik kolejowy jest obowiązany, w miarę
posiadanych możliwości, do udzielenia poszkodowa-
nym w zdarzeniu pierwszej pomocy.
§ 4. 1. Dyżurny ruchu, który otrzymał zgłoszenie
o zdarzeniu, powinien:
1) wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli są ofiary
w ludziach albo poszkodowani;
2) zgłosić niezwłocznie zdarzenie swojemu bezpo-
średniemu przełożonemu, właściwemu dyspozy-
torowi oraz jednostce Straży Ochrony Kolei;
3) wezwać Państwową Straż Pożarną w razie koniecz-
ności zapewnienia ratownictwa technicznego, che-
micznego, ekologicznego lub pierwszej pomocy
medycznej, a w szczególności w przypadku:
braku do nich dostępu,
b) pożaru lub wybuchu,
c) zawalenia się lub zalania wodą obiektu budow-
lanego,
d) wykolejenia wagonu z towarem niebezpiecz-
nym,
e) niekontrolowanego uwolnienia się towaru nie-
bezpiecznego z wagonu lub opakowania;
4) zamknąć tory, na których powstała przeszkoda dla
ruchu;
5) żądać od właściwego dyspozytora stosownie do
potrzeb:
a) wezwania pociągu ratownictwa technicznego,
b) wezwania pomocy dla ambulansu pocztowego,
c) powiadomienia Policji,
d) powiadomienia Żandarmerii Wojskowej,
e) powiadomienia dyspozytora zasilania elektro-
energetycznego.
2. Dyspozytor, któremu zgłoszono zdarzenie, jest
obowiązany:
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5431 - Poz. 593
593
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU
1)
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych
-------
1)
Minister Transportu kieruje działem administracji rządo-
wej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Transportu (Dz. U. Nr 131, poz. 923).
1) dokonać czynności, o których mowa w ust. 1
pkt 1-3, oraz polecić zamknięcie toru, jeżeli nie
zostały one wykonane przez dyżurnego ruchu;
2) zgłosić niezwłocznie zdarzenie swojemu bezpo-
średniemu przełożonemu oraz dyspozytorowi
wyższego szczebla, a także właściwemu terytorial-
nie dyspozytorowi Straży Ochrony Kolei;
3) wezwać stosownie do potrzeb i sytuacji właściwe
jednostki ratownictwa technicznego;
4) zgłosić niezwłocznie zdarzenie dyspozytorom in-
nych jednostek organizacyjnych, których pojazdy
kolejowe, infrastruktura lub pracownicy uczestni-
czyli w wypadku;
5) powiadomić o zdarzeniu członków komisji kolejo-
wej, właściwej dla okoliczności i skutków zdarze-
nia, o konieczności przybycia na miejsce zdarze-
nia;
6) zgłosić zdarzenie właściwej terytorialnie komen-
dzie Policji, jednostce Żandarmerii Wojskowej, je-
żeli zachodzi taka konieczność, oraz prokuraturze
odpowiedniego szczebla;
7) powiadomić o zdarzeniu wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska i państwowego powiatowe-
go inspektora sanitarnego w przypadku zagrożenia
środowiska;
8) powiadomić dyspozytora zasilania elektroenerge-
tycznego oraz ustalić z nim zakres niezbędnych
wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej i możliwość
rzenie nastąpiło na torach zelektryfikowanych;
9) powiadomić o zdarzeniu przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;
10) powiadomić o zdarzeniu oddział terenowy Urzędu
Transportu Kolejowego właściwy dla miejsca wy-
padku;
11) powiadomić o zdarzeniu inne komórki organiza-
cyjne, których powiadamianie nakazują obowiązu-
jące przepisy wewnętrzne;
łem towarów niebezpiecznych powiadomić o zda-
go Państwowej Straży Pożarnej, podając:
a) miejsce zdarzenia,
b) nazwę towaru niebezpiecznego (według nazwy
w liście przewozowym) lub inne informacje po-
zwalające na zidentyfikowanie towaru niebez-
piecznego,
c) rodzaj i wielkość opakowania,
d) rodzaj innych towarów niebezpiecznych znaj-
dujących się w zasięgu awarii,
e) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,
f) nazwisko i numer telefonu;
13) w przypadku zagrożenia radiacyjnego powiado-
mić Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i wo-
jewodę właściwego dla miejsca zdarzenia, poda-
jąc:
a) miejsce zdarzenia,
b) nazwę substancji promieniotwórczej (według
nazwy w liście przewozowym) lub inne infor-
macje pozwalające na zidentyfikowanie sub-
stancji promieniotwórczej,
c) rodzaj i wielkość opakowania,
d) rodzaj uszkodzenia,
e) rodzaj innych towarów niebezpiecznych znaj-
dujących się w zasięgu awarii,
f) bezpieczne i dogodne drogi dojazdowe,
g) nazwisko i numer telefonu;
14) powiadomić:
a) jednostkę macierzystą pracownika kolejowego,
który został poszkodowany w zdarzeniu i jest
niezdolny do kontynuowania lub podjęcia pra-
cy,
b) przedstawiciela przewoźnika lub drużyny trak-
cyjnej o udziale w zdarzeniu ich pojazdu kolejo-
wego,
c) najbliższą placówkę pocztową operatora pub-
licznego, jeżeli pracownicy pocztowi pełniący
służbę w pojeździe kolejowym (pocztowym)
zostali poszkodowani albo zostały uszkodzone
w zdarzeniu przesyłki pocztowe,
d) najbliższy urząd celny, jeżeli pracownicy celni
wykonujący czynności służbowe na terenie ko-
lejowym zostali poszkodowani w zdarzeniu lub
zostały uszkodzone zamknięcia celne lub towa-
ry podlegające ocleniu;
15) w przypadku konieczności dokonania przeładunku
towarów z uszkodzonych wagonów lub przepom-
powywania towarów niebezpiecznych z uszkodzo-
nych cystern - powiadomić przedstawiciela właś-
ciwego przewoźnika o konieczności zapewnienia
odpowiednich środków transportu, niezbędnych
do wykonania czynności przeładunkowych,
w możliwie najkrótszym czasie.
3. W przypadku zabicia lub zranienia człowieka
przez pojazd kolejowy pojazd ten należy zatrzymać.
Kierownik pociągu lub maszynista zgłasza zdarzenie
dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu.
4. Dyżurny ruchu jest obowiązany niezwłocznie
zawiadomić o zdarzeniu najbliższą jednostkę Policji,
ności.
sca zdarzenia jest obowiązany pisemnie zawiadomić
o zdarzeniu podmioty, o których mowa w ust. 3. Treść
zawiadomienia powinna być uzgodniona z przewodni-
czącym komisji kolejowej.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5432 - Poz. 593
2. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
3. Zawiadomienie otrzymuje przewodniczący Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych
oraz:
1) Prezes Urzędu Transportu Kolejowego;
2) właściwa miejscowo prokuratura rejonowa;
3) właściwa miejscowo komenda powiatowa (miej-
ska) lub rejonowa Policji;
4) właściwa miejscowo komenda miejska bądź ko-
menda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej;
rialnie jednostka Żandarmerii Wojskowej.
4. Jeżeli po przekazaniu zawiadomienia ujawnione
zostały nowe okoliczności zdarzenia, powodujące za-
sadniczą zmianę poprzednich ustaleń, w tym zmianę
kategorii zdarzenia, ustalonej przyczyny zdarzenia al-
bo zmianę innych ważnych informacji - należy pilnie
przekazać dodatkowe zawiadomienie, prostując lub
uzupełniając zawiadomienie pierwotne.
kazane niezwłocznie, nie później jednak niż przed
upływem 24 godzin od jego stwierdzenia.
§ 6. Jeżeli zdarzenie spowodowało ofiary w lu-
dziach, a poszkodowani zostali skierowani do szpitala,
zarządca infrastruktury, po uzyskaniu informacji od
kierującego akcją ratunkową, podaje do wiadomości
publicznej, za pośrednictwem środków masowego
przekazu, numery telefonów, pod którymi można uzy-
skać informację o takich osobach.
Rozdział 3
Tryb pracy oraz sposób powoływania
przewodniczącego komisji kolejowej
stępowanie w sprawach zdarzeń jest ustalenie:
1) okoliczności zdarzenia;
2) przyczyny zdarzenia;
3) wniosków zapobiegawczych.
§ 8. 1. W zależności od okoliczności i skutków zda-
rzenia postępowanie prowadzi:
1) komisja miejscowa - w sprawach zdarzeń po-
wstałych podczas wykonywania prac manewro-
wych oraz poważnych wypadków lub wypadków
polegających na najechaniu pojazdu kolejowego
na osoby podczas przechodzenia przez tory albo
wskakiwania lub wyskakiwania z pociągu;
2) komisja zakładowa - w sprawach pozostałych
zdarzeń.
2. Komisja miejscowa prowadzi postępowanie
w sprawach należących do właściwości komisji zakła-
dowej do czasu podjęcia postępowania przez tę komi-
sję.
3. Komisja zakładowa prowadzi postępowanie
w sprawach należących do właściwości Państwowej
Komisji Badania Wypadków Kolejowych do czasu
podjęcia postępowania przez tę komisję.
§ 9. 1. Skład komisji miejscowej oraz zakładowej
określają kierownicy jednostek organizacyjnych biorą-
cych udział w transporcie kolejowym, właściwych dla
miejsca i rodzaju zdarzenia, których pracownicy, infra-
struktura lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w zdarze-
niu.
2. Wykaz osób powołanych pisemnie, przez kie-
rownika jednostki organizacyjnej biorącej udział
w transporcie kolejowym, do udziału w pracach komi-
sji miejscowej oraz zakładowej (ich nazwiska, imiona,
adresy zamieszkania oraz numery telefonów) powinni
posiadać dyspozytorzy oraz przewodniczący Państwo-
wej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
§ 10. 1. Komisja kolejowa prowadzi postępowanie
pod kierownictwem przewodniczącego, który koordy-
nuje działalność komisji i czuwa nad właściwym prze-
prowadzeniem postępowania.
2. Przewodniczącego komisji miejscowej oraz za-
kładowej powołuje kierownik jednostki organizacyjnej
zarządcy infrastruktury, właściwej dla miejsca zdarze-
nia, spośród składu komisji, o którym mowa w § 9
ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania
Wypadków Kolejowych może dla każdego rodzaju
zdarzenia wyznaczyć na przewodniczącego komisji ko-
lejowej miejscowej oraz zakładowej członka Państwo-
wej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
4. Przewodniczący komisji miejscowej oraz zakła-
dowej może włączyć do składu komisji osobę spoza
wykazu, o którym mowa w § 9 ust. 2, jeżeli udział tej
osoby w pracach komisji może przyczynić się do usta-
lenia przyczyn zdarzenia.
5. Zarządcy infrastruktury oraz przewoźnicy kolejo-
wi, w drodze porozumienia, mogą powołać komórkę
organizacyjną działającą w ich imieniu w komisjach
kolejowych na obszarze działania tych przedsiębior-
ców.
6. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5, usta-
la się w szczególności zasięg terytorialny i zakres dzia-
cza się przedsiębiorcę, któremu ta komórka organiza-
cyjna podlega.
§ 11. W przypadku gdy komisja kolejowa nie może
w sposób jednoznaczny ustalić przyczyny zdarzenia
albo ujawnione zostały nowe okoliczności wpływające
na zmianę kwalifikacji tego zdarzenia, nadzorujący
postępowanie przewodniczący Państwowej Komisji
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5433 - Poz. 593
Badania Wypadków Kolejowych wyznacza inny skład
komisji kolejowej. Przekazanie przewodniczenia komi-
sji kolejowej odbywa się protokolarnie.
§ 12. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona po-
trzeba dalszego prowadzenia postępowania przez ko-
misję kolejową wyższego szczebla, przewodniczący
komisji miejscowej zgłasza pisemnie kierownikowi
właściwej jednostki organizacyjnej zarządcy infra-
struktury kolejowej konieczność zmiany rodzaju ko-
misji oraz powiadamia o tym przewodniczącego Pań-
stwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.
§ 13. 1. W przypadku niemożności wykonywania
zadań przez przewodniczącego lub członka komisji ko-
lejowej w trakcie prowadzenia postępowania zmiana
składu komisji następuje w drodze decyzji podjętej
przez zwierzchnika służbowego osoby dotychczas
uczestniczącej w pracach komisji.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1, powinna być
zgłoszona komisji kolejowej i zainteresowanym jed-
nostkom organizacyjnym oraz udokumentowana
w aktach postępowania.
§ 14. 1. Komisja kolejowa ustala szczegółowo
wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia, określa
wnioski zapobiegające powstaniu podobnego zdarze-
nia w przyszłości.
czyny zdarzenia, może, w szczególności:
1) dokonywać oględzin i badań na miejscu zdarzenia
z wykorzystaniem technik zapisu danych, obrazu
i dźwięku;
pie, wyciągi i odpisy do akt postępowania;
3) wysłuchiwać osób mających związek ze sprawami
objętymi postępowaniem;
4) przeprowadzać konfrontacje, wizje lokalne lub eks-
pertyzy;
5) żądać od związanych ze zdarzeniem jednostek or-
ganizacyjnych przeprowadzenia czynności, o któ-
rych mowa w pkt 4;
6) żądać od związanych ze zdarzeniem jednostek or-
ganizacyjnych pomocy w prowadzeniu postępo-
wania i przygotowaniu oraz dostarczeniu potrzeb-
nych materiałów i ekspertyz;
7) wnioskować o powierzenie pracownikowi kolejo-
wemu innej pracy niż dotychczasowa w przypadku
wych obowiązków pracowniczych.
§ 15. 1. Z czynności, o których mowa w § 14, nale-
ży sporządzić protokół podpisany przez przeprowa-
dzających te czynności.
2. Zastrzeżenia i uwagi osób obecnych przy doko-
nywaniu danej czynności należy odnotować w proto-
kole.
3. Osoby wysłuchiwane podpisują protokół wysłu-
chania bezpośrednio pod treścią wyjaśnień na każdej
stronie protokołu.
§ 16. 1. Komisja kolejowa może wnioskować o wy-
łowych badań.
2. Wykonanie ekspertyzy, na wniosek komisji kole-
jowej, zleca jednostka posiadająca tytuł prawny do
obiektu budowlanego podlegającego ekspertyzie lub
zarządca infrastruktury kolejowej w miejscu zdarzenia,
jeżeli przedmiotem ekspertyzy jest ocena wzajemnego
oddziaływania na siebie pojazdów kolejowych, kolejo-
wych obiektów budowlanych i urządzeń kolejowych
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego.
3. Ekspertyzę wykonują jednostki badawcze okreś-
lone w przepisach w sprawie świadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczo-
nych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu po-
jazdu kolejowego wydanych na podstawie art. 23
ust. 4 pkt 1 ustawy.
Rozdział 4
Sposób prowadzenia postępowania przez
komisję kolejową
§ 17. 1. Komisja kolejowa prowadząca postępowa-
nie powinna niezwłocznie udać się na miejsce zdarze-
prowadzenia badań służących do ustalenia okoliczno-
ści i przyczyn zdarzenia.
2. Rodzaj i zakres badań określa przewodniczący
członków komisji.
§ 18. 1. Na miejscu zdarzenia, w zależności od po-
trzeb, komisja kolejowa dokonuje:
1) oceny strat powstałych w jego następstwie oraz
liczby ofiar w ludziach i poszkodowanych;
ków, którzy mieli związek z powstaniem zdarzenia;
3) sprawdzenia kwalifikacji pracowników, którzy mie-
li związek z powstaniem zdarzenia;
4) badania stanu trzeźwości osób, które mogły przy-
czynić się do powstania zdarzenia;
5) opisu miejsca zdarzenia, ze szczególnym uwzględ-
nieniem rozmieszczenia pojazdów kolejowych
przed zdarzeniem oraz stanu i położenia pojazdów
kolejowych po nim, a także stanu połączenia po-
jazdów;
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5434 - Poz. 593
6) ustalenia przy zdarzeniach na przejazdach kolejo-
wych:
a) czy przejazd kolejowy był należycie zabezpie-
czony oraz osygnalizowany od strony toru i od
strony drogi,
b) czy maszynista dawał wymagane sygnały,
c) czy obsługa przejazdu zamknęła na czas rogat-
ki i była obecna na stanowisku pracy,
runku obsługi przejazdu,
e) warunków widoczności przejazdu ze stanowi-
ska kierującego pojazdem drogowym,
szyn;
7) sprawdzenia zapisów w dokumentach związanych
z prowadzeniem ruchu kolejowego, dokumentach
pojazdów kolejowych biorących udział w zdarze-
niu; dokumenty istotne dla wyjaśnienia przyczyn
postępowania;
8) odczytania przez wyznaczonego przez komisję ko-
lejową pracownika jednostki organizacyjnej użyt-
kującej urządzenie rejestrujące, z udziałem człon-
ków komisji, zapisów urządzeń rejestrujących;
w szczególności należy dokonać odczytów reje-
stratorów znajdujących się na pojeździe kolejo-
wym, rejestrujących stany awaryjne w pojazdach
kolejowych, stany urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, czynności pracowników kolejowych
oraz prowadzone rozmowy;
9) sprawdzenia stanu oświetlenia terenu i stanu syg-
nałów oraz wskaźników, ich widoczności, jak rów-
nież stanu osygnalizowania pojazdów kolejowych;
10) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania sta-
cyjnych i liniowych urządzeń sterowania ruchem
i ich zabezpieczenia, prawidłowości działania blo-
lejowych, urządzeń łączności, a w szczególności
radiołączności pociągowej;
11) badania stanu nawierzchni kolejowej w stanie sta-
tycznym i pod obciążeniem odpowiadającym ob-
ciążeniu w chwili zdarzenia; oceny takiej dokonuje
się w odniesieniu do prędkości jazdy pojazdu kole-
oraz drogi przebiegu pojazdu kolejowego przed
miejscem zdarzenia;
12) pomiarów i badań pojazdu kolejowego na miejscu
zdarzenia, mierząc wstępnie parametry profilu ob-
ręczy kół pojazdu, stan i położenie maźnic oraz wi-
deł maźniczych i resorów;
13) określenia rodzaju przesyłki, sposobu jej opako-
wania i zabezpieczenia, nadawcy przesyłki oraz
ewentualnej obecności konwojenta w przypadku
przewozu towarów;
14) określenia warunków atmosferycznych istnieją-
cych w czasie zdarzenia.
2. W zależności od okoliczności zdarzenia komisja
kolejowa może żądać od przewoźnika sporządzenia
protokołu ustalenia stanu hamulców w pociągu, któ-
rego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
zdarzenia stanowiącą załącznik do protokołu oględzin.
§ 19. 1. Komisja kolejowa może zarządzić wykona-
nie po zdarzeniu badań budowli i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz po-
jazdów kolejowych w zakresie określonym w przepi-
sach wewnętrznych zarządcy infrastruktury lub prze-
woźnika, zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Trans-
portu Kolejowego, zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy, al-
bo potwierdzających akceptację, zgodnie z art. 18a
ust. 2 pkt 2 lub art. 18b ust. 1 pkt 2 ustawy.
2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący
komisji kolejowej samodzielnie lub na wniosek człon-
ka komisji może zarządzić wykonanie badań innych
niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 1,
jeżeli jest to konieczne dla ustalenia przyczyny zdarze-
nia.
kolejowej, jest obowiązany sporządzić dokładny szkic
miejsca zdarzenia, ze wskazaniem kilometrażu oraz
danych istotnych dla ustalenia przyczyn zdarzenia.
§ 21. Po dokonaniu oględzin i badań na miejscu
zdarzenia komisja sporządza:
1) odpowiednio, protokół oględzin miejsca zdarze-
nia, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozpo-
rządzenia, lub protokół oględzin miejsca zdarzenia
na przejeździe kolejowym, którego wzór określa
załącznik nr 4 do rozporządzenia;
2) pisemną ocenę wyników wykonanych badań.
§ 22. Komisja kolejowa, na podstawie zebranego
w wyniku oględzin i badań na miejscu zdarzenia ma-
teriału dowodowego, dokonuje wstępnej analizy zda-
rzenia i ustala protokolarnie plan prowadzenia dalsze-
go postępowania, a w szczególności:
1) plan wysłuchań pracowników kolejowych, podróż-
nych mających związek ze zdarzeniem lub osób
postronnych mających wiadomości o zdarzeniu;
2) plan czynności, jakie należy przedsięwziąć dla wy-
wykonania badań poza jego miejscem.
ściwych organów lub jednostek organizacyjnych
o skierowanie przed komisję określonych osób w celu
ich wysłuchania lub o przeprowadzenie ich wysłucha-
nia w jednostce macierzystej, jak również o dostarcze-
nie materiałów lub wykonanie innych czynności po-
trzebnych do przeprowadzenia postępowania.
§ 24. 1. Dla każdej osoby poszkodowanej w zdarze-
niu sporządza się kartę poszkodowanego w zdarzeniu,
której wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5435 - Poz. 593
2. Kartę poszkodowanego wypełnia i przesyła ko-
misji w celu dołączenia do akt postępowania:
1) przedstawiciel przewoźnika właściwego dla miej-
sca zdarzenia:
a) dla poszkodowanego pasażera znajdującego
się w pojeździe kolejowym przeznaczonym do
przewozu osób,
b) dla pasażera poszkodowanego podczas wskaki-
wania, wyskakiwania, wypadnięcia, wsiadania
lub wysiadania z pojazdu kolejowego;
2) przedstawiciel zarządcy infrastruktury kolejowej
właściwy dla miejsca zdarzenia - dla pozostałych
poszkodowanych.
§ 25. 1. Po zakończeniu postępowania dowodowe-
go komisja kolejowa dokonuje analizy końcowej, usta-
lając:
1) przyczyny zdarzenia;
2) końcową kwalifikację przyczyn zdarzenia;
3) wnioski zapobiegawcze.
2. Kwalifikację przyczyn zdarzenia oraz ich katego-
rię określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 26. Komisja kolejowa, w zależności od dokona-
nych ustaleń, określa przyczyny zdarzenia, w tym:
1) przyczynę pierwotną - stanowiącą początek ciągu
nieprawidłowości, które doprowadziły do powsta-
nia zdarzenia;
2) przyczyny bezpośrednie - stwarzające stan bez-
pośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu ko-
lejowego i stanowiące warunek konieczny powsta-
nia zdarzenia;
3) przyczyny pośrednie - pozostające w związku
wielkość szkód i strat powstałych w jego wyniku;
4) przyczyny systemowe - związane ze stosowa-
niem uregulowań prawnych i systemu zarządzania
bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
§ 27. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa
w § 25 i 26, komisja kolejowa wypracowuje wnioski
zapobiegawcze mające na celu wykluczenie lub ogra-
niczenie możliwości powstawania w przyszłości przy-
czyn, które doprowadziły do zdarzenia.
§ 28. Po ustaleniu wyników postępowania komisja
kolejowa sporządza protokół ustaleń końcowych za-
wierający:
1) opis stanu faktycznego miejsca zdarzenia stwier-
dzony przez komisję kolejową, w tym:
a) opis zdarzenia, z podaniem daty, dokładnego
czasu i miejsca,
b) opis zdarzenia według następujących danych:
- pracownicy kolejowi, podwykonawcy biorący
w nim udział oraz inne osoby i świadkowie,
- pociągi i ich skład, ładunek (ze szczególnym
uwzględnieniem towarów niebezpiecznych),
pojazdy kolejowe biorące udział w zdarzeniu,
- infrastruktura kolejowa i system sygnaliza-
cji, w szczególności typy nawierzchni, rozjaz-
dów, urządzeń, sygnalizacji,
- stosowane środki łączności radiowej i telefo-
nicznej,
- prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub
jego sąsiedztwie,
- uruchomienie procedur powypadkowych
i ich kolejne etapy,
- uruchomienie służb ustawowo powołanych
akcji ratunkowej,
c) zabici, ciężko ranni, ranni i straty, w tym:
- pasażerowie, pracownicy kolejowi łącznie
z podwykonawcami, użytkownicy przejazdów
kolejowych, osoby nieuprawnione do przeby-
wania na obszarze kolejowym oraz inni,
- ładunki, bagaże i szkody eksploatacyjne,
- pojazdy kolejowe, infrastruktura i środowi-
sko,
d) warunki zewnętrzne, w tym warunki pogodowe
i inne okoliczności mogące mieć wpływ na po-
wstanie zdarzenia;
2) opis:
a) systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu
kolejowego w odniesieniu do rodzaju zdarzenia
i obowiązujących procedur, w tym:
- organizacji oraz sposobu wydawania i wyko-
nywania poleceń,
- wymagań wobec pracowników kolejowych
i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje
zawodowe, wymogi zdrowotne),
- procedur wewnętrznych kontroli doraźnych
i okresowych oraz ich wyników,
- obowiązków dotyczących współdziałania
pomiędzy różnymi jednostkami organizacyj-
nymi uczestniczącymi w zdarzeniu,
b) przeprowadzonych wysłuchań, z uwzględnie-
niem ochrony danych osobowych:
- pracowników kolejowych łącznie z podwy-
konawcami,
- świadków,
c) stanu technicznego budowli i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego
oraz pojazdów kolejowych, w tym:
- systemu sygnalizacji, sterowania ruchem
tycznych rejestratorów danych,
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5436 - Poz. 593
- toru na odcinku 100 metrów przed miejscem
powstania zdarzenia aż do miejsca zdarze-
nia, zgodnie z kierunkiem jazdy pociągu,
- pozostałej infrastruktury kolejowej,
- urządzeń łączności,
- pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem za-
pisów z automatycznych rejestratorów da-
nych,
d) dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego,
w tym:
- środków podjętych przez pracowników kole-
jowych dla kontroli ruchu i sygnalizacji,
- wymiany komunikatów ustnych w związku
ze zdarzeniem, łącznie z dokumentacją z re-
jestrów,
pieczenia miejsca zdarzenia,
e) organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia,
z uwzględnieniem:
- czasu pracy pracowników kolejowych biorą-
cych udział w zdarzeniu,
- stanu psychofizycznego pracowników kole-
jowych mających wpływ na zaistnienie zda-
rzenia,
- warunków środowiskowych i ergonomicz-
nych stanowisk pracy pracowników kolejo-
wych mających związek przyczynowy ze zda-
rzeniem,
- przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
3) analizę i wnioski, w tym:
a) odniesienie do wcześniejszych zdarzeń zaistnia-
łych w podobnych okolicznościach,
b) ustalenia komisji w zakresie przebiegu zdarze-
nia w oparciu o stan faktyczny wymieniony
w pkt 1 i 2,
c) określenie przyczyn zdarzenia,
d) ustalenie kategorii zdarzenia zgodnie z załączni-
kiem nr 6 do rozporządzenia,
e) wskazanie innych nieprawidłowości ujawnio-
nych w trakcie postępowania niemających zna-
czenia dla wniosków zapobiegawczych dotyczą-
cych zdarzenia;
4) zastosowane przez komisję operatywnie środki za-
pobiegawcze;
5) zalecenia i wnioski zmierzające do zapobieżenia
powstawaniu zdarzeń w przyszłości lub ogranicze-
nia ich skutków.
§ 29. Protokół ustaleń końcowych podpisują prze-
wodniczący i członkowie komisji kolejowej, zamiesz-
czając podpis i datę.
§ 30. Kopię protokołu ustaleń końcowych komisja
kolejowa niezwłocznie przekazuje:
1) kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy są
obowiązani do zrealizowania zaleceń i wniosków
zapobiegawczych - niezwłocznie po podpisaniu
protokołu;
2) jednostce nadrzędnej nad jednostką organizacyj-
ną, której przedstawiciel uczestniczył w komisji ko-
lejowej, oraz przewodniczącemu Państwowej Ko-
misji Badania Wypadków Kolejowych, oraz Preze-
sowi Urzędu Transportu Kolejowego - w terminie
7 dni od dnia podpisania protokołu;
3) właściwym miejscowo: komendzie miejskiej albo
komendzie powiatowej, albo komendzie rejono-
wej Policji oraz prokuraturze rejonowej.
§ 31. 1. Postępowanie powinno być zakończone
przed upływem 30 dni roboczych od dnia zdarzenia.
2. Terminem zakończenia postępowania jest data
podpisania protokołu ustaleń końcowych przez komi-
sję kolejową.
3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności
konieczności przeprowadzenia ekspertyz, na pisemny
wniosek przewodniczącego komisji kolejowej, prze-
Kolejowych może przedłużyć termin zakończenia po-
stępowania, nie dłużej jednak niż o 5 miesięcy.
§ 32. Akta zakończonego postępowania, wraz z od-
pisami wydanych w sprawie decyzji oraz wysłanych
pism i zawiadomień, przechowuje jednostka organiza-
cyjna, której przedstawiciel przewodniczył komisji ko-
lejowej, zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi
archiwizacji.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 33. 1. Do postępowań wszczętych przez komisje
kolejowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Zarządcy infrastruktury kolejowej oraz przewoź-
nicy kolejowi dostosują przepisy wewnętrzne do prze-
jego wejścia w życie.
§ 34. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Minister Transportu: J. Polaczek
-------
2)
niem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2005 r.
w sprawie katastrof i wypadków kolejowych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1056), które zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. b usta-
wy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie
kolejowym (Dz. U. Nr 144, poz. 1046) utraciło moc z dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5437 - Poz. 593
Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu
z dnia 30 kwietnia 2007 r. (poz. 593)
Załącznik nr 1
WZÓR
(stempel jednostki organizacyjnej)
data wysłania ...........................................
............................................... do ..............................................................
nr .......................................... tel. ............................................
ZAWIADOMIENIE
O POWAŻNYM WYPADKU/WYPADKU/INCYDENCIE
*)
NA LINII KOLEJOWEJ
Kategoria zdarzenia
1)
: .....................................................................................................................................................
Miejsce zdarzenia: ...........................................................................................................................................................
Data i godzina zdarzenia: ...............................................................................................................................................
Zwięzły opis zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Prawdopodobna zasadnicza przyczyna zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Inne prawdopodobne przyczyny zdarzenia:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Przebieg akcji ratunkowej:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.......................................................
(stanowisko i podpis zawiadamiającego)
Otrzymują:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
-------
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5438 - Poz. 593
Załącznik nr 2
WZÓR
PROTOKÓŁ USTALENIA STANU HAMULCÓW W POCIĄGU nr ...........................
sporządzony dnia ............................................ o godz. ......................... na stacji, posterunku odgałęźnym,
posterunku odstępowym, km szlaku
*)
..................................................................... z powodu niezatrzymania się
przed sygnałem „STÓJ” lub w innym miejscu ........................................... i przejechania na odległość ......... m
poza ten sygnał (to miejsce), gdzie pociąg miał się zatrzymać.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5439 - Poz. 593
1. Dane o pociągu
Liczba wagonów
Długość
w metrach
Brutto ton
Masa hamująca
Uwagi
ogółem próżnych ładownych
wymagana
rzeczywi-
sta
% ton ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Stan hamulców badanego pojazdu o godz. ............
Seria i numer
pojazdu
z napędem
(i innego)
Ciśnienie
powietrza
w przewodzie
głównym
i hamulcowym
wg wskazań
manometrów
Stan elementów
hamujących
(np. wstawek
hamulcowych -
gorące, letnie,
zimne)
Hamulec ręczny
(sprawny,
niesprawny)
Czy ręczny
hamulec był
użyty (tak, nie)
*)
Uwagi
1 2 3 4 5 6
3. Stan hamulców badanych wagonów o godz. ............
Kolejny
wagon
od
pojazdu
z napę-
dem
Seria Numer
Ładowny
próżny
Hamulec
wyłączo-
ny
(tak, nie)
*)
Wagon
oklejony
nalepką
Mw543
(tak, nie)
*)
Masa
hamu-
jąca,
w
tonach
Hamulec nasta-
wiony na prze-
bieg hamowania
Stan
elemen-
tów
hamują-
cych
(np.
wstawek
hamul-
cowych
- gorą-
ce,
letnie,
zimne)
Uwagi
próżny
P, R ,
G,
R+ Mg
ładow-
ny
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
rozkładowa ............ km/godz.,
Prędkość pociągu
rzeczywista ............. km/godz.,
z jaką pociąg przejechał obok sygnału „STÓJ” lub innego
odpowiadającego mu miejsca
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5440 - Poz. 593
Protokół
sporządził
przedstawiciel
przewoźnika
Treść protokołu potwierdził: przedstawiciel zarządcy infrastruktury
członek komisji kolejowej
Zastrzeżenia do protokołu (treść, nazwisko, stanowisko, podpis) ..........................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
-------
*)
Niepotrzebne skreślić.
Załącznik nr 3
WZÓR
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA POWAŻNEGO WYPADKU/WYPADKU/INCYDENTU
*)
KOLEJOWEGO
sporządzony dnia .......................................................................... w .............................................................................
w związku z wypadkiem .................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
zaistniałym w dniu ......................................... o godz. ..................... na stacji/szlaku .................................................
............................................................................................................................... w torze ................. km .....................
linii ...................................................................................................................................................................................
przez komisję zakładową/miejscową
*)
w składzie:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................................................................
I. Opis miejsca zdarzenia
1)
- usytuowanie, stan urządzeń oraz opis dokumentacji dostępnej na miejscu zda-
rzenia
1. Urządzeń srk, sygnalizatorów i ich wskazań:
a) na posterunku ruchu (pulpit nastawczy, aparat blokowy, ława nastawcza itp.)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
b) na gruncie
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
c) urządzeń wewnętrznych (przekaźnikownia, siłownia itp.)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Torów, rozjazdów, budowli inżynieryjnych
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Pojazdów kolejowych i ich urządzeń
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Sieci trakcyjnej (zasilającej)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
5. Urządzeń elektroenergetycznych, łączności i innych (np. hamulców torowych)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5441 - Poz. 593
6. Zapisy w dokumentacji mającej związek z wypadkiem (techniczno-ruchowa, pojazdowa itp.)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
II. Stan pogody: pora dnia ................................... zachmurzenie ..................................................................
opady ......................................... temperatura ....................................................................
widoczność ............................... inne zjawiska ...................................................................
III. Okoliczności powstania zdarzenia (miejsce, czas, mechanizm zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, dane o pocią-
gu, taborze manewrującym, wagonach, obsłudze)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
IV. Szkic odręczny miejsca zdarzenia
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5442 - Poz. 593
V. Skutki:
1. Ofiary zdarzenia:
a) pasażerowie ..........., w tym: zabitych ..........., ciężko rannych ...........
b) pracownicy łącznie z pracownikami
podwykonawców ........... ........... ...........
c) użytkownicy przejazdów
kolejowych ........... ........... ...........
d) osoby nieuprawnione do przebywania na
obszarze kolejowym ........... ........... ...........
e) inni ........... ........... ...........
f) informacje o ofiarach zdarzenia
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
2. Określenie strat i szacunkowej wartości strat z tytułu zdarzenia
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. Ograniczenia:
a) w ruchu pociągów
..................................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów
..................................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
..................................................................................................................................................................................
VI. Przeprowadzone badania
1. Uczestników zdarzenia:
a) trzeźwości
..................................................................................................................................................................................
b) lekarskie
..................................................................................................................................................................................
2. Ocena wyników badań i pomiarów (wyniki badań w załączeniu):
a) nawierzchni i budowli inżynieryjnych
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
b) urządzeń srk
..................................................................................................................................................................................
c) widoczności sygnałów
..................................................................................................................................................................................
d) taboru
..................................................................................................................................................................................
e) sieci trakcyjnej
..................................................................................................................................................................................
f) urządzeń łączności (w tym rejestratorów rozmów)
..................................................................................................................................................................................
g) taśmy rejestratora prędkości
..................................................................................................................................................................................
h) urządzeń elektroenergetycznych
..................................................................................................................................................................................
i) inne
..................................................................................................................................................................................
VII. Działania ratownicze: rozpoczęte dnia ............................................................. od godz. ..................................
do godz. ............................... dnia .................................................................
z udziałem:
1. pogotowia ratunkowego .......................................................................................................................................
2. pogotowia ratownictwa technicznego .................................................................................................................
3. pogotowia technicznego .......................................................................................................................................
4. pogotowia sieciowego ..........................................................................................................................................
5. pogotowia drogowego .........................................................................................................................................
6. straży pożarnej .......................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5443 - Poz. 593
VIII. Wstępne ustalenia komisji kolejowej
1. Przyczyna zasadnicza zdarzenia
...............................................................................................................................................................................
kategoria ..............................................................................................................................................................
2. Przyczyna pierwotna
...............................................................................................................................................................................
3. Przyczyny pośrednie
...............................................................................................................................................................................
4. Przyczyny systemowe
...............................................................................................................................................................................
5. Dochodzenie będzie prowadzone:
a) jednoosobowo
..........................................................................................................................................................................
b) komisyjnie przez komisję kolejową zakładową/miejscową
*)
w składzie:
- ..................................................................................................................................................................,
- ..................................................................................................................................................................,
- ..................................................................................................................................................................,
pod przewodnictwem
..........................................................................................................................................................................
IX. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
X. Ustalenia dotyczące dalszej pracy komisji kolejowej (podać, jakie materiały, kto i w jakim terminie prze-
każe do akt dochodzenia)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XI. Praca komisji od godz. ........................... dnia ..........................................................................................
do godz. ........................... dnia ..........................................................................................
XII. Wykaz załączników
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIII. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o zdarzeniu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIV. Podpisy członków komisji kolejowej
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
-------
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5444 - Poz. 593
Załącznik nr 4
WZÓR
PROTOKÓŁ OGLĘDZIN MIEJSCA POWAŻNEGO WYPADKU/WYPADKU/INCYDENTU
*)
NA PRZEJEèDZIE KOLEJOWYM
sporządzony dnia ............................................................ w ...........................................................................................
w związku ze zdarzeniem
1)
na przejeździe kolejowym kategorii ........... zaistniałym w dniu ......................................
o godz. ......................................... na stacji/szlaku/bocznicy
*)
.......................................................................................
tor ............................................ km ........................... linii ..............................................................................................
przez komisję zakładową/miejscową
*)
w składzie:
1. .......................................................................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................................................................
I. Okoliczności zdarzenia (w tym dane o rodzaju i składzie pociągu lub pojazdu kolejowego, stan urządzeń srk,
stan łącza strażnicowego, stan rogatek przejazdowych, stan pomostu oraz dojazdu, położenie toru w pla-
nie, prędkość rozkładowa i rzeczywista pociągu, szkic odręczny miejsca zdarzenia)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
II. Warunki pogodowe: pora dnia ........................................................ opady .....................................................
temperatura .................................................... widoczność ............................................
zachmurzenie .................................................. inne zjawiska .........................................
III. Uczestnicy wypadku (osoby mające wpływ na zaistnienie zdarzenia oraz świadkowie zdarzenia)
1. Kierowca pojazdu drogowego
.................................................................................................................................................................................
2. Kierujący pojazdem kolejowym
.................................................................................................................................................................................
3. Dróżnik przejazdowy lub inny pracownik obsługujący przejazd
.................................................................................................................................................................................
4. Świadkowie i inni
.................................................................................................................................................................................
IV. Skutki zdarzenia
1. Ofiary:
a) pracownicy łącznie z podwykonawcami
.............................................................................................................................................................................
b) pasażerowie
.............................................................................................................................................................................
c) użytkownicy przejazdów kolejowych
.............................................................................................................................................................................
d) osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym
.............................................................................................................................................................................
e) inni
.............................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5445 - Poz. 593
2. Uszkodzenia pojazdów drogowych i kolejowych biorących udział w zdarzeniu
..................................................................................................................................................................................
3. Uszkodzenia urządzeń kolejowych, w tym przejazdowych
.................................................................................................................................................................................
4. Inne, a w tym:
a) ograniczenia w ruchu pociągów
............................................................................................................................................................................
b) opóźnienia pociągów
............................................................................................................................................................................
c) wprowadzona komunikacja zastępcza
............................................................................................................................................................................
V. Dane o przejeździe:
kąt skrzyżowania .....................................................................................................................................................
osygnalizowanie od strony toru ............................................................................................................................
osygnalizowanie od strony drogi ..........................................................................................................................
rodzaj nawierzchni przejazdowej ...........................................................................................................................
rodzaj nawierzchni drogi dojazdowej ....................................................................................................................
typ urządzeń ssp ..................................., sygnalizacja świetlna ...........................................................................
sygnalizacja dźwiękowa .........................................................................................................................................
widoczność:
z 5 m wymagana ..................................... /rzeczywista .........................................................................................
z 10 m wymagana ................................... /rzeczywista .........................................................................................
z 20 m wymagana ................................... /rzeczywista .........................................................................................
pochylenie toru ..................................., pochylenie drogi .....................................................................................
stan oświetlenia przejazdu ....................................................................................................................................
data ostatniego badania przejazdu i wydane zalecenia
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
VI. Wyniki badania urządzeń przejazdowych
1. Sygnalizacji przejazdowej
...............................................................................................................................................................................
2. Mechanizmów napędowych
...............................................................................................................................................................................
VII. Ubezpieczenie pojazdu drogowego (ubezpieczyciel, numer polisy ubezpieczeniowej)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
VIII. Wyniki przeprowadzonych badań trzeźwości osób uczestniczących w zdarzeniu
1. Kierowcy pojazdu drogowego ............................................................................................................................
2. Kierującego pojazdem szynowym ......................................................................................................................
3. Pracownika obsługi przejazdu ............................................................................................................................
IX. Szacunkowa wartość strat
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5446 - Poz. 593
X. Akcja ratownicza trwała od godz. ................................. dnia ..............................................................................
do godz. ................................. dnia ..............................................................................
z udziałem .....................................................................................................................
XI. Wstępna przyczyna zdarzenia (zasadnicza, pierwotna, pośrednie, systemowe oraz kategoria zdarzenia)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XII. Zalecenia komisji kolejowej wymagające podjęcia natychmiastowych działań
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIII. Ustalenia odnośnie do dalszej pracy komisji kolejowej (pod przewodnictwem)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XIV. Adresaci otrzymujący zawiadomienie pisemne o zdarzeniu
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
XV. Podpisy członków komisji kolejowej
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
-------
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5447 - Poz. 593
Załącznik nr 5
WZÓR
(stempel jednostki organizacyjnej)
nr telefonu ..............................
Karta poszkodowanego
w poważnym wypadku/wypadku/incydencie
*)
a) pasażera
*)
b) pracownika kolejowego lub podwykonawcy
*)
c) osoby postronnej
*)
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5448 - Poz. 593
Protokół
sporządzono
................................................ ................................................
(data) (miejsce)
1. Nazwisko i imię
poszkodowanego
Nr PESEL (w przypadku braku
nr PESEL należy podać nr i rodzaj
dokumentu stwierdzającego
tożsamość)
Data urodzenia
Adres zamieszkania
2. Odniesione obrażenia
na skutek zdarzenia
1)
........................................................................................................
(śmierć, zranienie, kontuzjowanie, porażenie prądem itp.)
3. Miejsce zdarzenia
4. Czas zdarzenia
........................................................
(data zdarzenia)
..........................................
(godzina zdarzenia)
5. Zginął na miejscu
zdarzenia
*)
Zmarł na skutek
zdarzenia
*)
........................................................................................................
(data i godzina)
Miejsce
urodzenia
6. Poszkodowany podaje
następujące
obrażenia ciała lub
dolegliwości powstałe
w wyniku zdarzenia
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5449 - Poz. 593
7. Kto udzielił
pierwszej pomocy
przed przybyciem lekarza
8. Lekarz nazwisko i imię
zakład pracy
przybył do zdarzenia
...............................................................................
(data i godzina)
rodzaj udzielonej
pomocy
9. Poszkodowany
udał się
do domu
*)
o własnych
siłach
*)
Czy poszkodowany uchylił się od zbadania przez lekarza - tak, nie
*)
Jeżeli tak, podpis poszkodowanego lub świadków i ich adresy
przed przybyciem lekarza
*)
po przybyciu lekarza
*)
do szpitala
*)
na
noszach
*)
pociągiem
*)
karetką
pogotowia
*)
do lekarza
*)
..........................................................
(stanowisko i podpis sporządzającego)
-------
*)
Niepotrzebne skreślić.
1)
Przez zdarzenie należy rozumieć poważny wypadek, wypadek lub incydent.
Załącznik nr 6
KWALIFIKACJA PRZYCZYN ZDARZENIA ORAZ JEGO KATEGORIE
I. Kwalifikacja przyczyn poważnego wypadku/wypadku oraz ich kategorie
Dziennik Ustaw Nr 89 - 5450 - Poz. 593
Lp. Kwalifikacja przyczyny Kategoria
1 2 3
1
Wyprawienie pojazdu kolejowego na tor zajęty, zamknięty albo przeciwny do zasad-
niczego lub w kierunku niewłaściwym
*
01
2 Przyjęcie pojazdu kolejowego na stację na tor zamknięty lub zajęty
*
02
3
Wyprawienie, przyjęcie lub jazda pojazdu kolejowego po niewłaściwie ułożonej nie-
zabezpieczonej drodze przebiegu albo niewłaściwa obsługa urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym
*
03
4
Niezatrzymanie się pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” lub w miejscu,
maganego zezwolenia
*
04
5
Niezachowanie ostrożności po minięciu przez pojazd kolejowy samoczynnego sema-
fora odstępowego wskazującego sygnał „Stój” lub sygnał wątpliwy po uprzednim
zatrzymaniu się przed tymi sygnałami
*
05
6 Przekroczenie największej dozwolonej prędkości jazdy
*
06
7 Wykonanie manewru stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pociągów
*
07
8 Zbiegnięcie pojazdu kolejowego
*
08
9
Uszkodzenie lub złe utrzymanie nawierzchni, mostu lub wiaduktu, w tym również nie-
właściwe wykonywanie robót, np. wadliwy rozładunek materiałów, nawierzchni, po-
zostawienie materiałów i sprzętu na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego
*
09
10
Uszkodzenie lub zły stan techniczny pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejo-
wego specjalnego przeznaczenia (w tym również najechanie na przedmiot stanowią-
cy część konstrukcyjną pojazdu kolejowego z napędem, pojazdu kolejowego specjal-
nego przeznaczenia)
*
10
11
Uszkodzenie lub zły stan techniczny wagonu (w tym także najechanie na część kon-
strukcyjną wagonu)
*
11
12 Uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym
*
12
13
hamulcową, wózek bagażowy, pocztowy itp.)
*
13
14 Zamach zbrodniczy
*
14
15
Przedwczesne rozwiązanie drogi przebiegu i przełożenie zwrotnicy pod pojazdem ko-
lejowym
*
15
16 Niewłaściwe zestawienie pociągu
*
16
17
Niewłaściwe załadowanie, rozładowanie, nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładun-
ku lub inne nieprawidłowości w czynnościach ładunkowych
*
17
18
Najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie na przejeździe
z rogatkami (kat. A wg metryki przejazdowej)
*
18

Strona korzysta z plików cookies