6

Kwi 2007

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  29 marca 2007 r.

 • Data publikacji

  6 kwietnia 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  6 kwietnia 2007 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417

 • Źródło

  ISAP

Strona z 18
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123,
poz. 858) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi, zwanej dalej „wodą”,
w tym wymagania bakteriologiczne, fizykoche-
miczne, organoleptyczne;
2) sposób oceny przydatności wody;
3) minimalną częstotliwość badań wody i miejsca
pobierania próbek wody do badań;
4) zakres badania wody;
5) program monitoringu jakości wody;
6) sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami sto-
sowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji
wody;
7) sposób nadzoru nad laboratoriami wykonującymi
badania jakości wody;
8) sposób informowania konsumentów o jakości wo-
dy;
9) sposób postępowania przed organami Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy woda
nie spełnia wymagań jakościowych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do na-
turalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródla-
nych i wód stołowych oraz do wód leczniczych, dla
których warunki i wymagania sanitarne określają od-
rębne przepisy.
§ 2. 1. Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego,
jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwór-
czych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, substancji chemicz-
nych w ilościach zagrażających zdrowiu oraz nie ma
agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia:
1) podstawowe wymagania mikrobiologiczne okreś-
lone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) podstawowe wymagania chemiczne określone
w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2. Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, orga-
noleptyczne, fizykochemiczne oraz radiologiczne, ja-
kim powinna odpowiadać woda, określa załącznik nr 3
do rozporządzenia.
3. Dodatkowe wymagania chemiczne, jakim po-
winna odpowiadać woda, określa załącznik nr 4 do
rozporządzenia.
§ 3. 1. Wymagania, o których mowa w § 2, dotyczą
wody:
1) pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych;
2) pobieranej z indywidualnych ujęć wody zaopatru-
jących ponad 50 osób lub dostarczających więcej
niż średnio 10 m
3
wody na dobę;
3) pobieranej z indywidualnych ujęć wody, bez
względu na ilość dostarczanej wody, jeżeli woda ta
służy do działalności handlowej lub publicznej;
4) pobieranej z cystern lub zbiorników;
5) pobieranej ze zbiorników magazynujących wodę
w środkach transportu lądowego, powietrznego
lub wodnego;
6) wprowadzanej do jednostkowych opakowań.
2. Woda, o której mowa w ust. 1, poddawana pro-
cesom uzdatniania powinna odpowiadać wymaga-
niom określonym w załącznikach nr 1—3 do rozporzą-
dzenia oraz spełniać parametry określone w lp. 2, 4 i 5
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 4. Ocena przydatności wody przeprowadzana
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5
ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków, obejmuje:
1) prowadzenie badań jakości wody:
a) w zakresie dotyczącym co najmniej parame-
trów objętych monitoringiem kontrolnym
i przeglądowym określonym w załączniku nr 5
do rozporządzenia,
b) z częstotliwością nie mniejszą niż określona
w załączniku nr 6 do rozporządzenia, gdy nie
wystąpią okoliczności mogące spowodować
zmianę jakości wody oraz
Dziennik Ustaw Nr 61 3726 Poz. 417
417
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
2)
———————
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej
— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).
2)
Przepisy rozporządzenia dokonują wdrożenia przepisów
dyrektywy 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.1998, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90).
c) każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mo-
gących spowodować zmianę jakości wody,
szczególnie jej pogorszenie;
2) niezwłoczne informowanie właściwego państwo-
wego powiatowego lub państwowego graniczne-
go inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości
wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wy-
maganiom określonym w załącznikach nr 1—4 do
rozporządzenia;
3) ustalanie harmonogramu pobierania próbek wody
do badań, w ramach częstotliwości, o której mowa
w pkt 1 lit. b, w uzgodnieniu z właściwym pań-
stwowym powiatowym lub państwowym granicz-
nym inspektorem sanitarnym, tak aby terminy ba-
dania przeprowadzonego przez Państwową In-
spekcję Sanitarną i przedsiębiorstwo wodociągo-
wo-kanalizacyjne były równomiernie rozłożone
w czasie;
4) wykonanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne stałych punktów czerpalnych służą-
cych do pobierania próbek wody;
5) pobieranie próbek wody, w szczególności w ujęciu
wody, w miejscach pozwalających na ocenę sku-
teczności procesu uzdatniania oraz w miejscu
wprowadzania wody do sieci wodociągowej,
w uzgodnieniu z właściwym państwowym powia-
towym lub państwowym granicznym inspektorem
sanitarnym;
6) stosownie do okoliczności wymienionych w pkt 1
lit. c:
a) wyznaczanie miejsca, częstotliwości i zakresu
badania wody w celu określenia spełnienia wy-
magań rozporządzenia,
b) zaplanowanie przedsięwzięć naprawczych
i ustalenie harmonogramu ich realizacji oraz
niezwłoczne poinformowanie właściwego pań-
stwowego powiatowego lub państwowego
granicznego inspektora sanitarnego oraz wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych
i zaplanowanych działaniach;
7) przechowywanie wyników badań przez okres co
najmniej 5 lat i przekazywanie ich na wniosek właś-
ciwego państwowego powiatowego lub państwo-
wego granicznego inspektora sanitarnego.
§ 5. Badania jakości wody wykonują laboratoria,
o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerw-
ca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków.
§ 6. 1. Zatwierdzenie, o którym mowa w art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków, jest dokonywane każdego roku przez właściwego
państwowego powiatowego lub państwowego gra-
nicznego inspektora sanitarnego, na podstawie:
1) zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
osób pobierających próbki wody do badań albo
certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania
próbek wody;
2) wykazu badań prowadzonych przez laboratorium
oraz charakterystyki metod badawczych;
3) dokumentów potwierdzających udział laborato-
rium w badaniach biegłości;
4) zestawienia wyników i oceny badań biegłości.
2. Właściwy państwowy powiatowy lub państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny może dokonać kon-
troli laboratorium przed zatwierdzeniem.
§ 7. 1. Ustalenie zakresu prowadzenia badań wody
przez właściwego państwowego powiatowego lub
państwowego granicznego inspektora sanitarnego
wymaga uwzględnienia następujących czynników,
określonych dla obszaru zaopatrzenia w wodę:
1) jakości i rodzaju ujmowanej wody;
2) zastosowanych metod uzdatniania;
3) długości sieci wodociągowej;
4) materiałów użytych do budowy sieci wodociągo-
wej;
5) wieku wodociągu;
6) zanieczyszczeń występujących w środowisku;
7) sytuacji epidemicznej, w szczególności w zakresie
chorób wodozależnych;
8) aktualnych potrzeb i celów badań.
2. Z przeprowadzonego badania wody laboratoria,
o których mowa w § 5, sporządzają sprawozdanie.
§ 8. 1. Miejsca pobierania próbek wody, równo-
miernie rozmieszczone na całym obszarze zaopatrze-
nia w wodę, są zlokalizowane w:
1) ujęciach wody;
2) miejscach, w których woda jest wprowadzana do
sieci;
3) sieci wodociągowej;
4) punktach czerpalnych, znajdujących się w urządze-
niach i instalacjach wodociągowych, zainstalowa-
nych na stałe, używanych do pobierania wody
przez odbiorcę usług;
5) pompach lub innych używanych punktach czerpal-
nych, jeżeli woda dostarczana jest z indywidual-
nych ujęć wody.
2. Miejsca pobierania próbek ciepłej wody w celu
wykrywania bakterii Legionella sp. są zlokalizowane w:
1) wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliż-
szym punkcie czerpalnym;
Dziennik Ustaw Nr 61 3727 Poz. 417
2) punkcie czerpalnym najdalej położonym od zbior-
nika ciepłej wody;
3) miejscu powrotu wody do podgrzewacza;
4) wybranych punktach pośrednich, których liczba
zależy od wielkości systemu.
§ 9. 1. Minimalną częstotliwość pobierania próbek
ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależ-
ności od wyników badania bakteriologicznego okre-
śla załącznik nr 7 do rozporządzenia.
2. Minimalną częstotliwość pobierania próbek
wody wprowadzanej do jednostkowych opakowań
określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 10. Właściwy państwowy powiatowy lub pań-
stwowy graniczny inspektor sanitarny może zwiększyć
częstotliwość badań określonych w § 9, w zależności
od występowania czynników, o których mowa w § 7
ust. 1.
§ 11. Częstotliwość badań wody z cystern oraz
zbiorników w środkach transportu lądowego, po-
wietrznego lub wodnego określa właściwy państwo-
wy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sa-
nitarny.
§ 12. 1. Monitoring jakości wody realizowany
w miejscach, o których mowa w § 8 ust. 1, obejmuje
monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy.
2. Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżą-
cego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez re-
gularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej
jakości.
3. Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie
monitoringu kontrolnego i służy dostarczeniu infor-
macji niezbędnych do oceny, czy są przestrzegane wy-
magania określone w załącznikach nr 1—3 do rozpo-
rządzenia oraz spełnione parametry określone w lp. 2,
4 i 5 w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4. Koordynatorem monitoringu jakości wody jest
Główny Inspektor Sanitarny.
5. Badania w ramach monitoringu jakości wody
w zakresie parametrów chemicznych należy prowa-
dzić metodami zgodnymi z charakterystyką metod ba-
dań określoną w załączniku nr 9 do rozporządzenia
w części A.
6. Badania w ramach monitoringu jakości wody
w zakresie parametrów mikrobiologicznych należy
prowadzić metodami określonymi w załączniku nr 9
do rozporządzenia w części B.
7. W ramach monitoringu jakości wody właściwy
państwowy powiatowy lub państwowy graniczny in-
spektor sanitarny:
1) pobiera próbki wody do badań;
2) wykonuje badania wody;
3) prowadzi wykaz:
a) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych,
b) urządzeń wodociągowych,
c) miejsc pobierania próbek wody objętych moni-
toringiem jakości wody;
4) pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-
-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody prze-
prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej;
5) gromadzi, weryfikuje, analizuje i ocenia dane uzy-
skane w wyniku prowadzonego monitoringu ja-
kości wody, zwane dalej „danymi monitoringo-
wymi”;
6) przekazuje dane monitoringowe do właściwego
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitar-
nego;
7) informuje właściwego wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta) o jakości wody na nadzorowanym
terenie.
8. W ramach monitoringu jakości wody właściwy
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny:
1) koordynuje wykonywanie badań wody i ustala ich
harmonogram;
2) wykonuje ustalone w harmonogramie badania
monitoringowe jakości wody;
3) gromadzi, analizuje i ocenia uzyskane dane moni-
toringowe;
4) przekazuje dane monitoringowe do Głównego In-
spektora Sanitarnego.
§ 13. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub pań-
stwowy graniczny inspektor sanitarny, w ramach mo-
nitoringu przeglądowego, może zmniejszyć częstotli-
wość badań wody określonej w § 4 pkt 1 lit. b, jednak
nie więcej niż o 50 %.
2. Zmniejszenie częstotliwości badań, o którym
mowa w ust. 1, następuje przy uwzględnieniu nastę-
pujących czynników:
1) liczby odbiorców usług;
2) rodzaju i jakości ujmowanej wody;
3) sezonowego wykorzystania wody;
4) rodzaju użytkowania wody;
5) zanieczyszczenia środowiska.
§ 14. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub pań-
stwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie
sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 2, stwierdza:
1) przydatność wody do spożycia, w przypadku gdy
woda spełnia wymagania określone w załączni-
kach nr 1—3 do rozporządzenia oraz parametry
określone w lp. 2, 4 i 5 w załączniku nr 4 do rozpo-
rządzenia;
Dziennik Ustaw Nr 61 3728 Poz. 417
2) przydatność wody do spożycia, na warunkach
przyznanego odstępstwa, w odniesieniu do przy-
padków określonych w § 21 ust. 1, § 24 ust. 2 i § 28
ust. 1;
3) warunkową przydatność wody do spożycia,
w przypadku przekroczenia wymagań określonych
w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, po roz-
ważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia;
4) brak przydatności wody do spożycia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
właściwy państwowy powiatowy lub państwowy gra-
niczny inspektor sanitarny wskazuje zakres i termin re-
alizacji działań naprawczych podejmowanych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
określa się dopuszczalne wartości parametrów, na ja-
kie pozwala stwierdzona warunkowa przydatność.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4,
właściwy państwowy powiatowy lub państwowy gra-
niczny inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie
wodociągu lub innego urządzenia zaopatrującego lud-
ność w wodę oraz podjęcie działań naprawczych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wraz
z określeniem terminu ich realizacji.
5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny informuje właściwe-
go wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o podjętych
działaniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4.
§ 15. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej wartości
parametru określonego w załącznikach nr 3 i 4 do roz-
porządzenia nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i jest
możliwe do usunięcia w ciągu trzydziestu dni, właści-
wy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny
inspektor sanitarny stwierdza przydatność wody do
spożycia na warunkach przyznanego odstępstwa,
z wyłączeniem sytuacji, gdy przekroczenie wartości
dopuszczalnych dla danego parametru utrzymuje się
łącznie przez okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu
poprzedzających dwunastu miesięcy.
§ 16. 1. Właściwy państwowy powiatowy lub pań-
stwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie
sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 2, wydaje
okresowe oceny jakości wody.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1, zawierają infor-
macje dotyczące spełnienia na nadzorowanym terenie
wymagań określonych w załącznikach nr 1—4 do roz-
porządzenia w okresie, dla którego opracowywana
jest ocena.
3. Oceny, o których mowa w ust. 1, służą do prze-
kazania właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezy-
dentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia
działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów
w wodę o właściwej jakości.
4. Oceny, o których mowa w ust. 1, są wydawane:
1) nie rzadziej niż raz na rok — gdy jakość wody po-
chodzącej z urządzenia wodociągowego lub z in-
dywidualnego ujęcia wody badana jest z częstotli-
wością co najwyżej jeden raz na miesiąc, a uzyska-
ne wyniki badań odpowiadają wymaganiom okreś-
lonym w załącznikach nr 1—4 do rozporządzenia;
2) nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy — gdy jakość
wody pochodzącej z urządzenia wodociągowego
lub indywidualnego ujęcia wody jest badana wie-
lokrotnie w ciągu miesiąca, a uzyskane wyniki ba-
dań odpowiadają wymaganiom określonym w za-
łącznikach nr 1—4 do rozporządzenia;
3) w zależności od przyznanego odstępstwa albo
stwierdzonej warunkowej przydatności wody do
spożycia — gdy jakość wody pochodzącej z urzą-
dzenia wodociągowego lub indywidualnego uję-
cia wody nie odpowiada wymaganiom określo-
nym w załącznikach nr 1—4 do rozporządzenia.
§ 17. 1. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
na podstawie oceny, o której mowa w § 16 ust. 1, do-
konują ocen obszarowych jakości wody oraz szacowa-
nia ryzyka zdrowotnego konsumentów.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, zawiera w szcze-
gólności:
1) wykaz producentów wody zaopatrujących lud-
ność;
2) informacje:
a) o wielkości produkcji wody dostarczanej od po-
szczególnych producentów,
b) o liczbie ludności zaopatrywanej w wodę,
c) o jakości wody,
d) o przekroczeniach wartości dopuszczalnych pa-
rametrów jakości wody,
e) o prowadzonych postępowaniach administra-
cyjnych,
f) o działaniach naprawczych prowadzonych przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy:
1) obszaru zaopatrzenia ludności w wodę;
2) gminy;
3) powiatu;
4) województwa;
5) kraju.
4. Ocenę, o której mowa w ust. 1, wydaje nie rza-
dziej niż raz na rok, odpowiednio:
1) właściwy państwowy powiatowy lub państwowy
graniczny inspektor sanitarny dla obszarów okreś-
lonych w ust. 3 pkt 1—3;
Dziennik Ustaw Nr 61 3729 Poz. 417
2) właściwy państwowy wojewódzki inspektor sani-
tarny dla obszaru określonego w ust. 3 pkt 4;
3) Główny Inspektor Sanitarny dla obszaru określo-
nego w ust. 3 pkt 5.
5. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1—3, są
przekazywane do wiadomości właściwego wójta (bur-
mistrza, prezydenta miasta).
6. Oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 4, są prze-
kazywane do wiadomości właściwego marszałka wo-
jewództwa.
§ 18. 1. Zastosowanie materiału lub wyrobu uży-
wanego do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga
uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowe-
go powiatowego lub państwowego granicznego in-
spektora sanitarnego.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest wydawana
na podstawie dokumentacji projektowej.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu,
gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał
lub wyrób używany do uzdatniania i dystrybucji
wody;
2) rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów,
preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi
jednostki uprawnionej do wydawania takich ate-
stów;
3) określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania
materiałów, wyrobów, preparatów używanych
w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;
4) w przypadku produktów biobójczych także doku-
ment dopuszczający ten produkt biobójczy do ob-
rotu z określonym zakresem jego stosowania.
4. Ocena, o której mowa w ust. 1, powinna być po-
parta wynikiem badania wody przeprowadzonym
przez właściwego państwowego powiatowego lub
państwowego granicznego inspektora sanitarnego
pozwalającym na stwierdzenie spełniania wymagań
określonych w załącznikach nr 1—4 do rozporządze-
nia.
5. Właściwy państwowy powiatowy lub państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz wy-
danych ocen o materiałach i wyrobach stosowanych
do uzdatniania i dystrybucji wody.
6. Właściwy państwowy powiatowy lub państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny prowadzi wykaz pa-
rametrów, które wymagają monitorowania w wodzie
dostarczanej odbiorcom usług z uwagi na zastosowa-
ne materiały lub wyroby do uzdatniania i dystrybucji
wody.
§ 19. 1. Wprowadzenie nowych technologii uzdat-
niania wody wymaga zgody właściwego państwowe-
go wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
2. Do oceny nowej technologii uzdatniania wody
stosuje się przepisy § 18 ust. 2—4.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny prowadzi wykaz zgód, o których mowa
w ust. 1.
4. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny prowadzi wykaz parametrów, które wymagają
monitorowania w wodzie dostarczanej odbiorcom
usług z uwagi na stosowane nowe technologie uzdat-
niania i dystrybucji wody.
§ 20. 1. Konsumenci uzyskują informacje o jakości
wody zgodnie z przepisami o dostępie do informacji
publicznej.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna za-
wierać:
1) dane o przekroczeniach dopuszczalnych wartości
parametrów jakości wody oraz związanych z nimi
zagrożeniach zdrowotnych;
2) dane o pogorszeniu jakości wody pod względem
organoleptycznym;
3) informacje o możliwości poprawy jakości wody
przy użyciu środków dostępnych dla konsumen-
tów;
4) informacje o planowanych przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne przedsięwzięciach
naprawczych i harmonogramach ich realizacji;
5) zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia
dla zdrowia ludzkiego.
§ 21. 1. W przypadku gdy woda nie spełnia wyma-
gań określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystę-
puje do właściwego państwowego powiatowego lub
państwowego granicznego inspektora sanitarnego
o zgodę na odstępstwo.
2. Udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, jest do-
puszczalne, jeżeli nie będzie stanowić potencjalnego za-
grożenia dla zdrowia ludzkiego, a zaopatrzenie w wodę
o właściwej jakości nie będzie mogło być zrealizowane
niezwłocznie za pomocą żadnych innych środków.
3. Wniosek o zgodę na odstępstwo powinien za-
wierać następujące dane:
1) wskazanie przyczyn występowania w wodzie prze-
kroczeń dopuszczalnych parametrów, a także po-
dejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-
-kanalizacyjne działania w celu uzyskania poprawy
jakości wody;
Dziennik Ustaw Nr 61 3730 Poz. 417
2) wykaz parametrów z przekroczeniami dopuszczal-
nych wartości;
3) wyniki kontroli jakości wody w zakresie parame-
trów, o których mowa w pkt 2, z ostatnich trzech
lat;
4) propozycje maksymalnych dopuszczalnych war-
tości parametrów, o których mowa w pkt 2;
5) proponowany maksymalny okres odstępstwa;
6) określenie obszaru zaopatrzenia w wodę, którego
dotyczy odstępstwo;
7) określenie dobowej produkcji wody;
8) określenie liczby ludności zaopatrywanej w wodę;
9) określenie wpływu na przedsiębiorstwa produkcji
żywności;
10) propozycje zwiększenia częstotliwości badań w ra-
mach kontroli wewnętrznej w odniesieniu do para-
metrów, o których mowa w pkt 2;
11) harmonogram działań naprawczych, ocenę kosz-
tów oraz źródła finansowania działań napraw-
czych;
12) harmonogram działań sprawdzających efektyw-
ność procesów naprawczych.
4. Zgoda na odstępstwo przyznawana jest na moż-
liwie najkrótszy okres, nie dłużej jednak niż na trzy lata.
§ 22. 1. Pierwszą zgodę na odstępstwo od dopusz-
czalnych parametrów przyznaje właściwy państwowy
powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sani-
tarny, informując o tym w terminie czternastu dni
właściwego państwowego wojewódzkiego inspekto-
ra sanitarnego.
2. W przypadku produkcji wody w ilości powyżej
1 000 m
3
/dobę lub przeznaczonej dla więcej niż
5 000 osób, właściwy państwowy wojewódzki inspek-
tor sanitarny informuje o tym w terminie czternastu
dni Głównego Inspektora Sanitarnego.
§ 23. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Ko-
misję Europejską o każdorazowym udzieleniu zgody
na odstępstwo dotyczące produkcji wody w ilości po-
wyżej 1 000 m
3
/dobę lub przeznaczonych dla więcej
niż 5 000 osób oraz przekazuje dane, o których mowa
w § 21 ust. 3, w terminie dwóch miesięcy od dnia przy-
znania odstępstwa.
§ 24. 1. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1,
przekazuje właściwemu państwowemu powiatowemu
lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitar-
nemu w okresie do sześciu miesięcy przed upływem
terminu przyznanego odstępstwa, proporcjonalnie do
okresu przyznanego odstępstwa, szczegółowe spra-
wozdanie z efektywności przeprowadzonych działań
naprawczych.
2. W sytuacji braku efektywności przeprowadzo-
nych działań naprawczych, o których mowa w ust. 1,
podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa ponad-
to wniosek o drugą zgodę na odstępstwo, które nie
może trwać dłużej niż kolejne trzy lata. Wniosek ten
zawiera dane wymienione w § 21 ust. 3.
§ 25. 1. Wniosek o zgodę na odstępstwo wraz ze
szczegółowym sprawozdaniem właściwy państwowy
powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sani-
tarny przekazuje niezwłocznie właściwemu państwo-
wemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
2. Drugą zgodę na odstępstwo przyznaje właściwy
państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny powiadamia Głównego Inspektora Sanitarne-
go, w terminie 14 dni, o udzieleniu zgody na drugie
odstępstwo.
4. Główny Inspektor Sanitarny powiadamia Komi-
sję Europejską w terminie miesiąca o udzieleniu dru-
giej zgody na odstępstwo oraz przekazuje dane, o któ-
rych mowa w § 21 ust. 3, wskazując powody udziele-
nia tego odstępstwa.
§ 26. Podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, prze-
kazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu
inspektorowi sanitarnemu szczegółowe sprawozdanie
z efektywności przeprowadzonych działań napraw-
czych w okresie do sześciu miesięcy przed upływem
drugiego okresu odstępstwa, proporcjonalnie do
okresu przyznanego odstępstwa.
§ 27. W przypadku braku możliwości przeprowa-
dzenia działań naprawczych w ciągu sześciu lat właś-
ciwy państwowy powiatowy lub państwowy granicz-
ny inspektor sanitarny zawiadamia o tym właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
§ 28. 1. Jeżeli z powodu szczególnych okoliczności
nie było możliwe pełne wprowadzenie zamierzonych
działań naprawczych w odniesieniu do wymagań
określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia, pod-
miot, o którym mowa w § 21 ust. 1, składa wniosek do
właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego o udzielenie trzeciej zgody na odstęp-
stwo. Wniosek ten zawiera dane wymienione w § 21
ust. 3.
2. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny przekazuje Głównemu Inspektorowi Sanitar-
nemu wniosek wraz ze sprawozdaniem, o którym mo-
wa w § 26.
3. Główny Inspektor Sanitarny przekazuje Komisji
Europejskiej do zaopiniowania dokumentację, o której
mowa w ust. 2.
4. Główny Inspektor Sanitarny może udzielić trze-
ciej zgody na odstępstwo po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Europejskiej.
Dziennik Ustaw Nr 61 3731 Poz. 417
§ 29. 1. W przypadku gdy właściwy państwowy po-
wiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitar-
ny uzna, że przekroczenie parametru nie stwarza za-
grożenia dla zdrowia ludzkiego oraz jeżeli działania
naprawcze podjęte przez podmiot, o którym mowa
w § 21 ust. 1, są wystarczające do tego, żeby rozwią-
zać problem w ciągu trzydziestu dni, wniosek o udzie-
lenie odstępstwa nie musi zawierać wszystkich da-
nych wymienionych w § 21 ust. 3. W takiej sytuacji
podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, przedstawi
właściwemu państwowemu powiatowemu lub pań-
stwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
maksymalną dopuszczalną wartość parametru, w od-
niesieniu do którego udzielane jest odstępstwo, oraz
termin niezbędny do przeprowadzenia działań na-
prawczych.
2. Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnych
dla danego parametru utrzymuje się łącznie przez
okres dłuższy niż trzydzieści dni w ciągu poprzedzają-
cych dwunastu miesięcy, nie stosuje się trybu postę-
powania wskazanego w ust. 1.
§ 30. Właściwy państwowy powiatowy, państwo-
wy graniczny lub państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny niezwłocznie po udzieleniu zgody na od-
stępstwo informuje o udzielonej zgodzie właściwego
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w szczegól-
ności o rodzaju i warunkach przyznanego odstęp-
stwa, a także zapewnia doradztwo konsumentom,
dla których odstępstwo może stanowić szczególne
ryzyko.
§ 31. 1. Właściwy państwowy powiatowy, pań-
stwowy graniczny oraz państwowy wojewódzki in-
spektor sanitarny prowadzą wykaz udzielonych zgód
na odstępstwo.
2. Właściwy państwowy powiatowy oraz państwo-
wy graniczny inspektor sanitarny raz w miesiącu prze-
kazują informacje o zgodach na odstępstwo państwo-
wemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
3. Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sa-
nitarny przekazuje wykaz udzielonych zgód na odstęp-
stwo w ciągu roku Głównemu Inspektorowi Sanitar-
nemu do końca stycznia roku następnego.
§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia
3)
, z wyjątkiem:
1) przepisów § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, § 18 ust. 6 oraz
§ 19 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycz-
nia 2008 r.;
2) przepisów § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 13, które wcho-
dzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Minister Zdrowia: Z. Religa
———————
3)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w spra-
wie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718), które
utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2006 r. na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 85, poz. 729).
Dziennik Ustaw Nr 61 3732 Poz. 417
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 417)
Załącznik nr 1
PODSTAWOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
A. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda
Dziennik Ustaw Nr 61 3733 Poz. 417
C. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda w cysternach, zbiornikach
magazynujących wodę w środkach transportu lądowego, powietrznego lub wodnego
D. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda
Objaśnienia:
1)
Należy badać w ciepłej wodzie w budynkach zamieszkania zbiorowego i zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej (od dnia
1 stycznia 2008 r.).
Uwaga:
W zakładach opieki zdrowotnej zamkniętej na oddziałach, w których przebywają pacjenci o obniżonej odporności,
w tym objęci leczeniem immunosupresyjnym, pałeczki Legionella sp. powinny być nieobecne w próbce wody
o objętości 1 000 ml.
B. Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda wprowadzana
do jednostkowych opakowań
Załącznik nr 2
PODSTAWOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA
Dziennik Ustaw Nr 61 3734 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
Oznaczać, gdy wystąpienie parametru w wodzie może wynikać ze stosowanej technologii uzdatniania wody lub mate-
riałów konstrukcyjnych zastosowanych w instalacjach.
2)
Wartość odnosi się do stężenia pozostałości monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalne-
go uwalniania z odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodą.
3)
Należy spełnić warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 1, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają stężenie azo-
tanów (NO
3
) i azotynów (NO
2
) w mg/l, ponadto aby stężenie azotynów w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
lub innych urządzeń dystrybucji nie przekraczało wartości 0,10 mg/l.
3a)
Stosuje się do dnia 1 stycznia 2008 r.
4)
Stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.
5)
W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję, powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.
6)
Oznaczać w wodzie przesyłanej instalacjami z polichlorku winylu.
7)
Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur
miedzianych.
7a)
Stosuje się do dnia 1 stycznia 2013 r.
7b)
Stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.
8)
Termin „pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, roden-
tycydy, slimicydy, a także produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a także produk-
ty ich rozkładu i reakcji; oznaczać jedynie te pestycydy, których występowania w wodzie można oczekiwać.
9)
Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu
heptachloru NDS wynosi 0,030 µg/l.
10)
Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.
11)
Wartość oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków:
benzeno(b)fluoranten,
benzeno(k)fluoranten,
benzeno(gih)perylen,
indeno(1,2,3,-c,d)piren.
12)
Σ THM — wartość oznacza sumę stężeń związków:
trichlorometan,
dichlorobromometan,
dibromochlorometan,
tribromometan.
Dziennik Ustaw Nr 61 3735 Poz. 417
Załącznik nr 3
DODATKOWE WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, ORGANOLEPTYCZNE, FIZYKOCHEMICZNE
ORAZ RADIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA
A. Wymagania mikrobiologiczne
B. Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne
Dziennik Ustaw Nr 61 3736 Poz. 417
C. Wymagania radiologiczne
Objaśnienia:
1)
Dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych próbkach, do 5% próbek w ciągu roku.
2)
Należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia dopuszczal-
nych wartości, należy zbadać, czy nie ma zagrożenia dla zdrowia ludzkiego wynikającego z obecności innych mikroor-
ganizmów chorobotwórczych, np.: Cryptosporidium.
3)
W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
4)
Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
5)
Wyrażona w mg/l Pt.
6)
Parametr powinien być uwzględniony przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody.
7)
Nie musi być oznaczany dla produkcji wody mniejszych niż 10 000 m
3
dziennie.
8)
Oznaczana w temperaturze 25 °C.
9)
Nie musi być oznaczany, jeśli badane jest OWO.
10)
Indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środo-
wisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
11)
Wyłączając tryt, potas-40, radon i produkty rozkładu radonu.
12)
Częstotliwość i metody monitorowania zostaną określone w terminie późniejszym.
Załącznik nr 4
DODATKOWE WYMAGANIA CHEMICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAå WODA
Dziennik Ustaw Nr 61 3737 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
W przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero.
2)
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
3)
Dopuszczalne stężenie wolnego chloru w zbiorniku magazynującym wodę w środkach transportu lądowego, powietrzne-
go lub wodnego wynosi 0,3—0,5 mg/l.
4)
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
5)
W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody.
6)
Nie więcej niż 30 mg/l magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od 250 mg/l. Przy niższej zawartości
siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartość zalecana ze względów zdrowotnych — oznacza,
że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załącz-
niku przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
7)
W przeliczeniu na węglan wapnia; wartość zalecana ze względów zdrowotnych — oznacza, że jest to wartość pożądana
dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości podanej w załączniku przez przed-
siębiorstwo wodno-kanalizacyjne.
Załącznik nr 5
ZAKRES PARAMETRÓW OBJĘTYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM I PRZEGLĄDOWYM
Dziennik Ustaw Nr 61 3738 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
Oznaczać, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami.
2)
Oznaczać, jeżeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
3)
Oznaczać przy stosowaniu związków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego;
w obu przypadkach zawartość glinu w wodzie powinna być badana u konsumenta.
Załącznik nr 6
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚå POBIERANIA PRÓBEK WODY DO BADAŃ
Dziennik Ustaw Nr 61 3739 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
Strefa zaopatrzenia jest geograficznie określonym obszarem, do którego woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
dochodzi z jednego lub więcej źródeł i na którym jakość wody może być traktowana w przybliżeniu jako jednolita.
2)
Objętości wody obliczane jako średnie w ciągu roku. Do określenia minimalnej częstotliwości można też stosować liczbę
mieszkańców w zaopatrywanej strefie, przyjmując wielkość zużycia wody równą 200 l/dobę na 1 osobę.
3)
Ustalenie częstotliwości zależy od właściwego państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego, jed-
nak nie rzadziej niż 2 próbki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 próbkę na 2 lata dla monitoringu przeglądowego.
Załącznik nr 7
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚå POBIERANIA PRÓBEK CIEPŁEJ WODY ORAZ PROCEDURY POSTĘPOWANIA
W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKÓW BADANIA BAKTERIOLOGICZNEGO
1)
Dziennik Ustaw Nr 61 3740 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
Jeżeli jest to wynik badania 1—2 próbek, w celu wykluczenia skażenia punktowego powinno być pobranych i zbadanych
więcej próbek.
2)
Jeżeli w kolejnych badaniach w odstępach rocznych stwierdzono < 100 jtk/100 ml.
3)
Jeżeli w kolejnych dwóch badaniach wykonanych w odstępach trzech miesięcy stwierdzono < 100 jtk/100 ml, to następ-
ne badanie można wykonać za rok.
Uwaga:
Postępowanie dezynfekcyjne (dezynfekcja termiczna lub chemiczna) powinno zostać ponadto podjęte zawsze:
1) w przypadku wyłączenia instalacji wodociągowej na dłużej niż 1 miesiąc;
2) jeśli instalacja lub jej część została wymieniona lub zabiegi konserwacyjne mogły prowadzić do jej zanieczyszczenia;
3) w instalacji wodociągowej w miejscu przebywania osób, u których wystąpiło podejrzenie lub stwierdzono zachorowanie
na legionellozę.
Załącznik nr 8
MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚå POBIERANIA PRÓBEK WODY WPROWADZANEJ
DO JEDNOSTKOWYCH OPAKOW
Dziennik Ustaw Nr 61 3741 Poz. 417
Objaśnienie:
1)
Zakres badań mikrobiologicznych zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, część B.
Załącznik nr 9
CHARAKTERYSTYKI METOD BADAŃ
A. Parametry chemiczne, dla których określono charakterystykę metod badawczych
Dla podanych w tabeli parametrów określono, że stosowana metoda analizy musi co najmniej umożliwiać
oznaczanie wartości dopuszczalnej z podaną poprawnością, precyzją i granicą wykrywalności. Niezależnie od
czułości zastosowanej metody analizy, wyniki należy wyrażać z co najmniej taką samą liczbą miejsc po przecin-
ku, jaką podano w wartościach dopuszczalnych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 61 3742 Poz. 417
Objaśnienia:
1)
Poprawność jest błędem systematycznym i jest to stopień zgodności między średnim wynikiem uzyskanym w szeregu
powtórzeń a wartością prawdziwą mierzonej wartości.
2)
Precyzja jest błędem przypadkowym i zwykle wyrażona jest jako odchylenie standardowe (wewnątrz i między partiami)
rozkładu wyników od średniej; aprobowana dokładność stanowi dwukrotność względnego odchylenia standardowego.
3)
Granica wykrywalności jest to wartość trzykrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz próbek
o niskim stężeniu badanego parametru lub pięciokrotnego odchylenia standardowego wyznaczonego dla serii analiz
prób ślepych.
4)
O ile nie ma możliwości oznaczania w wodzie, należy kontrolować dopuszczalny poziom monomerów zawarty w specy-
fikacji dla produktu.
5)
Metoda powinna określać całkowitą ilość cyjanków we wszystkich formach.
6)
Charakterystyka poprawności metody powinna być stosowana do każdego pestycydu z osobna i jej wartość zależy od
rozpatrywanego pestycydu.
7)
Charakterystyki poprawności stosuje się do poszczególnych substancji na poziomie 25 % wartości dopuszczalnych.
8)
Indeks nadmanganianowy — utlenianie powinno być przeprowadzone w ciągu 10 min. w temperaturze 100 °C w środo-
wisku kwaśnym z wykorzystaniem nadmanganianu.
B. Parametry mikrobiologiczne, dla których określono metody badań
Dziennik Ustaw Nr 61 3743 Poz. 417
Objaśnienie:
1)
Dopuszcza się możliwość stosowania metod alternatywnych pod warunkiem udokumentowania, że dana metoda jest
równoważna lub lepsza od zalecanej i zgłoszona właściwym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Komisji Eu-
ropejskiej.
C. Parametry, dla których nie podano charakterystyki metod badań
1) zapach;
2) smak;
3) całkowity węgiel organiczny.

Strona korzysta z plików cookies