30

Mar 2007

 • Status

  uznany za uchylony

 • Data wydania

  29 marca 2007 r.

 • Data publikacji

  30 marca 2007 r.

 • Data wejścia w życie

  1 kwietnia 2007 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2007 r. Nr 56, poz. 376

 • Źródło

  ISAP

Strona z 9
376
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych
w systemie informatycznym
Na podstawie art. 25
1
ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.
1)
) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i pro-
wadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycz-
nym (Dz. U. Nr 162, poz. 1575 oraz z 2006 r. Nr 49,
poz. 354) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2007 r.
Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro
———————
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r.
Nr 172, poz. 1804.
Dziennik Ustaw Nr 56 3425 Poz. 376
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 376)
KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
Dziennik Ustaw Nr 56 3426 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3427 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3428 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3429 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3430 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3431 Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 3432 Poz. 376

Strona korzysta z plików cookies