30

Mar 2007

Strona z 9
376
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 marca 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych
w systemie informatycznym
Na podstawie art. 25
1
ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.
1)
) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i pro-
wadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycz-
nym (Dz. U. Nr 162, poz. 1575 oraz z 2006 r. Nr 49,
poz. 354) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określo-
ne w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2007 r.
Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro
-------
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368, z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363 oraz z 2004 r.
Nr 172, poz. 1804.
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3425 - Poz. 376
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 376)
KODY WYDZIAŁÓW KSIĄG WIECZYSTYCH SĄDÓW REJONOWYCH
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3426 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3427 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3428 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3429 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3430 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3431 - Poz. 376
Dziennik Ustaw Nr 56 - 3432 - Poz. 376

Strona korzysta z plików cookies