27

Mar 2009

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400

Data publikacji:

27 marca 2009 r.

Data wejścia w życie:

1 września 2009 r.

Strona z 8
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4604 - Poz. 400
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników peda-
gogicznych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1, 2
i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela;
2) kursie kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć
kurs kwalifikacyjny z zakresu określonego przed-
miotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pe-
dagogicznego, organizowany zgodnie z przepisa-
mi w sprawie warunków i trybu tworzenia, prze-
sobu działania placówek doskonalenia nauczycie-
li, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi
posiadającemu poziom wykształcenia wymagany
od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju pla-
cówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego
przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygoto-
wania pedagogicznego;
3) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to
rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej,
nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 go-
dzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością)
kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pe-
dagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż
150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej
nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu
przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej
niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania peda-
gogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów
lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom
ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub
świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;
4) zakładzie kształcenia nauczycieli - należy przez to
rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie
kolegium języków obcych, studium nauczyciel-
skie, studium wychowania przedszkolnego, stu-
dium nauczania początkowego lub pedagogiczne
studium techniczne;
5) studiach pierwszego stopnia - należy przez to ro-
zumieć studia licencjackie, inżynierskie lub studia
wyższe zawodowe;
6) studiach magisterskich - należy przez to rozu-
mieć studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie;
7) studiach wyższych bez bliższego określenia - na-
leży przez to rozumieć studia, o których mowa
w pkt 5 i 6.
§ 2. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w zakładach kształcenia nauczycieli, placów-
kach doskonalenia nauczycieli, poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjali-
stycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach
pracowników służb społecznych, liceach ogólno-
kształcących, liceach profilowanych, technikach, uzu-
pełniających liceach ogólnokształcących, technikach
uzupełniających i szkołach policealnych, z zastrzeże-
niem § 11 ust. 1 i 2, § 12-14, 16-22 i 24, posiada oso-
ba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności)
zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowa-
dzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres
określony w standardzie kształcenia dla tego kie-
runku studiów w grupie treści podstawowych
i kierunkowych obejmuje treści nauczanego
przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) in-
nym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia podyplo-
mowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub pro-
wadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela teoretycznych przedmiotów zawodowych w szko-
łach, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba,
która ukończyła:
1) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalnoś-
ci) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego
zakres określony w standardzie kształcenia dla te-
go kierunku studiów w grupie treści podstawo-
wych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego
przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne.
400
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli
-------
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji
rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1.
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4605 - Poz. 400
§ 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodo-
wych, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i 2, § 12-14, 16-22
i 24, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 lub
2) ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku (specjal-
ności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
towanie pedagogiczne lub
b) studia pierwszego stopnia na kierunku, którego
zakres określony w standardzie kształcenia dla
tego kierunku studiów w grupie treści podsta-
wowych i kierunkowych obejmuje treści na-
uczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
c) studia wyższe na kierunku (specjalności) innym
niż wymieniony w lit. a i b, a ponadto ukończy-
ła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowa-
dzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne.
§ 4. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych,
placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-
mieszkania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2-4, § 12-14,
16-22 i 24, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 ust. 1, § 3 lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w spe-
towi lub prowadzonym zajęciom, lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w spe-
cjalności innej niż wymieniona w pkt 2, a ponadto
nego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawo-
wych posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjal-
ności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przy-
gotowującej do pracy z dziećmi w wieku przed-
szkolnym lub wczesnoszkolnym.
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wycho-
wawcy w szkolnych schroniskach młodzieżowych po-
siada osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności)
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjal-
ności.
§ 5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych
szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupeł-
niających i szkołach policealnych, w tym w szkołach
w zakładach poprawczych i schroniskach dla nielet-
nich, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2, 3 lub
2) legitymuje się dyplomem ukończenia pedagogicz-
nego studium technicznego, lub
3) posiada świadectwo dojrzałości i dokument po-
twierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie za-
wodu, którego będzie nauczać, oraz przygotowa-
nie pedagogiczne, a także co najmniej dwuletni
staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie
nauczać, oraz przygotowanie pedagogiczne.
§ 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedago-
gicznych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w zakresie biblioteko-
znawstwa na poziomie wymaganym od nauczy-
cieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym
do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przy-
gotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:
a) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie bibliotekoznawstwa lub
b) pomaturalne studium bibliotekarskie.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada
również osoba, która ukończyła zakład kształcenia na-
uczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.
§ 7. Kwalifikacje do nauczania religii posiada oso-
ba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone
w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym
do spraw oświaty i wychowania a Konferencją Epi-
skopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwymi
władzami zwierzchnimi kościołów lub innych związ-
ków wyznaniowych.
§ 8. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowa-
nia fizycznego realizowanych w formach pozalekcyj-
nych lub pozaszkolnych oraz zajęć szkolenia sporto-
wego w szkołach i klasach sportowych oraz szkołach
mistrzostwa sportowego posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
wiska nauczyciela wychowania fizycznego w da-
nym typie szkoły, określone w § 2 ust. 1, § 3, 4
ust. 1, lub
2) posiada świadectwo dojrzałości i tytuł zawodowy
trenera lub instruktora w określonej dyscyplinie
sportu, uzyskany zgodnie z przepisami w sprawie
kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dzie-
dzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad
i trybu ich uzyskiwania, oraz posiada przygotowa-
nie pedagogiczne.
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4606 - Poz. 400
§ 9. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w placówkach kształcenia ustawicznego,
placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach do-
kształcania i doskonalenia zawodowego posiada oso-
ba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, okreś-
lone w § 2-5, w zakresie przedmiotu lub zajęć, które
prowadzi.
§ 10. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyj-
nych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szko-
łach i placówkach, o których mowa w § 2-4, 9, 14, 16
i 17, posiada osoba, która legitymuje się zaświadcze-
niem potwierdzającym posiadanie przygotowania do
prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udziela-
nia pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisa-
mi wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.
3)
).
§ 11. 1. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
i innych przedmiotów wykładanych w języku obcym
w nauczycielskich kolegiach języków obcych posiada
osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku filologia w spe-
cjalności danego języka obcego lub lingwistyki
stosowanej w zakresie danego języka obcego oraz
posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędo-
wym jest dany język obcy nauczany w kolegium,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których
mowa w § 2 ust. 1, § 3, 4 i 9, z wyjątkiem nauczyciel-
skich kolegiów języków obcych, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w specjalności danego ję-
zyka obcego oraz posiada przygotowanie peda-
gogiczne lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lin-
gwistyki stosowanej w zakresie danego języka
obcego oraz posiada przygotowanie pedago-
giczne, lub
3) ukończyła nauczycielskie kolegium języków ob-
cych w specjalności odpowiadającej danemu języ-
kowi obcemu, lub
4) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku
(specjalności) i legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczy-
cielskiego egzaminu z danego języka obcego
stopnia II, o którym mowa w załączniku do roz-
porządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obce-
go w stopniu zaawansowanym lub biegłym,
o którym mowa w załączniku do rozporządze-
nia, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
3. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i placów-
kach, o których mowa w § 4 ust. 1, posiada również
osoba, która:
1) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w dowol-
nej specjalności oraz legitymuje się:
a) świadectwem złożenia państwowego nauczy-
cielskiego egzaminu z danego języka obcego
stopnia I lub II, o którym mowa w załączniku do
rozporządzenia, lub
b) świadectwem znajomości danego języka obce-
go w stopniu zaawansowanym lub biegłym,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia,
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) legitymuje się świadectwem dojrzałości i świadec-
twem złożenia państwowego nauczycielskiego eg-
zaminu z danego języka obcego stopnia I lub II,
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia.
4. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych
posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pra-
cy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawo-
wych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymu-
je się świadectwem znajomości danego języka obcego
w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa
w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła stu-
dia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie
wczesnego nauczania danego języka obcego.
§ 12. Kwalifikacje do nauczania w szkołach (od-
działach) dwujęzycznych przedmiotów innych niż ję-
zyki obce oraz do prowadzenia zajęć w języku obcym
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie
szkoły, a w zakresie znajomości języka, w którym na-
ucza lub prowadzi zajęcia:
1) ukończyła studia magisterskie na kierunku filolo-
gia w specjalności danego języka obcego lub lin-
gwistyki stosowanej w zakresie danego języka ob-
cego lub
2) ukończyła studia pierwszego stopnia:
a) na kierunku filologia w zakresie danego języka
obcego lub
b) w specjalności danego języka obcego lub lin-
gwistyki stosowanej, lub
kiem urzędowym jest dany język obcy, lub
4) ukończyła nauczycielskie kolegium języków ob-
cych w specjalności odpowiadającej danemu języ-
kowi obcemu, lub
5) legitymuje się świadectwem znajomości danego
języka obcego w stopniu co najmniej podstawo-
wym, o którym mowa w załączniku do rozporzą-
dzenia.
§ 13. 1. Kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia
zajęć w grupach, oddziałach, przedszkolach lub szko-
łach umożliwiających uczniom podtrzymywanie po-
czucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
-------
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4607 - Poz. 400
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu
lub w danym typie szkoły, a ponadto zna język danej
mniejszości narodowej, etnicznej lub język regional-
ny, w którym naucza lub prowadzi zajęcia.
2. Znajomość języka, o której mowa w ust. 1, po-
twierdza się dyplomem ukończenia studiów wyższych
na kierunku filologia w specjalności danego języka,
dyplomem ukończenia nauczycielskiego kolegium ję-
zyków obcych w specjalności odpowiadającej dane-
mu językowi lub świadectwem znajomości danego ję-
zyka, o którym mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o ję-
zyku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62,
poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206), albo zaświad-
czeniem wydanym przez organizację społeczną mniej-
szości narodowej, etnicznej lub społeczności posługu-
jącej się językiem regionalnym.
§ 14. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach
podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych,
szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjal-
nych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz spe-
cjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i mło-
dzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych
przysposabiających do pracy dla uczniów z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
realizację obowiązku rocznego przygotowania przed-
szkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
a także kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyj-
no-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośle-
dzeniem umysłowym w stopniu głębokim, posiada
osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w zakresie oligofrenope-
dagogiki lub
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w danym typie szkoły lub ro-
dzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifika-
cyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w spe-
cjalności oligofrenopedagogika.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podsta-
wowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szko-
łach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych
ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami niewymienionymi w ust. 1,
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu,
danym typie szkoły lub rodzaju placówki, określone
w § 2-5, a ponadto ukończyła:
gogika specjalna w zakresie odpowiednim do nie-
pełnosprawności uczniów lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności od-
powiedniej do niepełnosprawności uczniów, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w za-
kresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do nie-
pełnosprawności uczniów.
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-wychowawcy w szkołach i placówkach, o któ-
rych mowa w ust. 2, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w danym typie szkoły lub ro-
dzaju placówki, określone w § 2-5, a ponadto
ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifika-
cyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpowied-
niej do niepełnosprawności uczniów, lub
2) ukończyła studia wyższe w zakresie odpowiednim
do niepełnosprawności uczniów, lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w spe-
cjalności odpowiedniej do niepełnosprawności
uczniów, lub
4) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku
(specjalności) i studia podyplomowe lub kurs
kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej
odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
5) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w spe-
cjalności innej niż wymieniona w pkt 3 i kurs kwa-
lifikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej odpo-
wiedniej do niepełnosprawności uczniów.
4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która
ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku psychologia albo
gogika specjalna, w zakresie wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowa-
nie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku psychologia albo
gogika specjalna, a ponadto ukończyła studia po-
dyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne.
5. Kwalifikacje do nauczania języków obcych
w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych
posiada osoba, która ma kwalifikacje wymagane do
nauczania języków obcych w danym typie szkoły,
określone w § 11 ust. 2-4.
§ 15. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wy-
chowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii posia-
da osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjote-
rapii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności reso-
cjalizacja lub socjoterapia, lub
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4608 - Poz. 400
3) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalnoś-
ci) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie resocjalizacji lub socjoterapii oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne, lub
4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjal-
ności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji
lub socjoterapii.
§ 16. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w szkołach wchodzących w skład młodzie-
żowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii posiada osoba, która ma kwa-
lifikacje wymagane do zajmowania stanowiska na-
uczyciela w danym typie szkoły, określone w § 2-5,
a ponadto ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub socjote-
rapii lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności reso-
cjalizacja lub socjoterapia, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w za-
kresie resocjalizacji lub socjoterapii.
§ 17. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich posiada osoba, która ma
kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w danym typie szkoły, określone w § 2-4,
6 i 11, a ponadto ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności reso-
cjalizacja, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w za-
kresie resocjalizacji.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wycho-
wawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich posiada osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie resocjalizacji oraz posia-
da przygotowanie pedagogiczne lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności reso-
cjalizacja, lub
3) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalnoś-
ci) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie resocjalizacji oraz posiada przygotowa-
nie pedagogiczne, lub
4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjal-
ności i kurs kwalifikacyjny w zakresie resocjalizacji.
§ 18. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela w szkołach w zakładach poprawczych dla
nieletnich z upośledzeniem umysłowym posiada oso-
ba, która ma kwalifikacje wymagane do zajmowania
stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły, okreś-
lone w § 2-4, 6 i 11, a ponadto ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oli-
gofrenopedagogika, lub
3) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w za-
kresie oligofrenopedagogiki.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wycho-
wawcy w zakładach poprawczych dla nieletnich
z upośledzeniem umysłowym posiada osoba, która
ukończyła:
1) studia wyższe w zakresie oligofrenopedagogiki
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności oli-
gofrenopedagogika, lub
3) studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalnoś-
ci) i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny
w zakresie oligofrenopedagogiki oraz posiada przy-
gotowanie pedagogiczne, lub
4) zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjal-
ności i kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofreno-
pedagogiki.
§ 19. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela-psychologa w szkołach i placówkach, o któ-
rych mowa w § 2-4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba,
która ukończyła studia magisterskie na kierunku psy-
chologia w specjalności odpowiadającej prowadzo-
nym zajęciom lub posiada dyplom magistra filozofii
chrześcijańskiej, o którym mowa w art. 63 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa
i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U.
Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120), oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
§ 20. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o któ-
rych mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku pedagogika w spe-
cjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i stu-
dia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których
mowa w § 3 i 4, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku pedago-
gika w specjalności odpowiadającej prowadzo-
nym zajęciom oraz posiada przygotowanie pe-
dagogiczne lub
b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kie-
runku (specjalności) i studia podyplomowe
z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne.
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których
mowa w § 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponad-
to ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwali-
wiedniej do niepełnosprawności uczniów lub ro-
dzaju placówki, lub
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4609 - Poz. 400
2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
cówki, określone w § 14, 15, 17 i 18, a ponadto
ukończyła studia podyplomowe w zakresie peda-
gogiki specjalnej odpowiedniej do niepełno-
sprawności uczniów lub rodzaju placówki, lub
3) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika
lub pedagogika specjalna w specjalności odpo-
wiedniej do niepełnosprawności uczniów lub ro-
dzaju placówki oraz posiada przygotowanie peda-
gogiczne.
§ 21. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela-logopedy w szkołach i placówkach, o któ-
rych mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie w zakresie logopedii oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i stu-
dia podyplomowe w zakresie logopedii oraz po-
siada przygotowanie pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-logopedy w szkołach i placówkach, o których
mowa w § 3, 4, 14, 15, 17 i 18, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia w zakresie logopedii
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kie-
runku (specjalności) i studia podyplomowe
w zakresie logopedii oraz posiada przygotowa-
nie pedagogiczne.
§ 22. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i pla-
cówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, któ-
ra ukończyła:
1) studia magisterskie w zakresie doradztwa zawo-
dowego oraz posiada przygotowanie pedagogicz-
ne lub
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i stu-
dia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodo-
wego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach,
o których mowa w § 3 i 4, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia w zakresie doradz-
pedagogiczne lub
b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kie-
runku (specjalności) i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego oraz posia-
da przygotowanie pedagogiczne.
3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach,
o których mowa w § 14, 15, 17 i 18, posiada osoba,
która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a po-
nadto ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwali-
fikacyjny w zakresie pedagogiki specjalnej, odpowied-
niej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju pla-
cówki.
§ 23. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela-pedagoga i psychologa w rodzinnych
ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych posiada
osoba, która spełnia wymagania kwalifikacyjne okre-
ślone w przepisach w sprawie organizacji i zakresu
działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-kon-
sultacyjnych.
§ 24. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska na-
uczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych i na-
uczyciela-wychowawcy w internatach posiada osoba,
która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika
w specjalności odpowiadającej prowadzonym za-
jęciom oraz posiada przygotowanie pedagogicz-
ne lub
2) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku
(specjalności) i studia podyplomowe z zakresu
prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, lub
3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stano-
wiska nauczyciela w danym typie szkoły, w której
prowadzone są świetlica szkolna lub internat,
określone w § 2-4.
§ 25. W przypadku nauczycieli zatrudnionych
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i uzupeł-
niających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczy-
cieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, za odbycie
praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub
placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej
oceny.
§ 26. Określony w § 1 pkt 3 wymiar przygotowania
pedagogicznego nie dotyczy osób, które przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczy-
cieli oraz określenia szkół i wypadków, w których moż-
na zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wy-
kształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z 1994 r. Nr 5,
poz. 19 i Nr 109, poz. 521 oraz z 1999 r. Nr 14,
poz. 127), uzyskały przygotowanie pedagogiczne
w formach i wymiarze zgodnym z obowiązującymi
wówczas przepisami.
§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia
w życie rozporządzenia na podstawie mianowania,
którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na pod-
stawie dotychczasowych przepisów, zachowują na-
byte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela.
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4610 - Poz. 400
§ 28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w ży-
cie rozporządzenia, którym na podstawie dotychcza-
sowych przepisów uznano ukończony kierunek (spe-
cjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przed-
miotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują na-
byte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczy-
ciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.
§ 29. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w spra-
wie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od na-
uczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (Dz. U. Nr 155, poz. 1288 oraz z 2004 r.
Nr 122, poz. 1290).
§ 30. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 września 2009 r., z wyjątkiem § 10, który wchodzi
w życie z dniem 1 września 2010 r.
Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (poz. 400)
ŚWIADECTWA POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚå JĘZYKÓW OBCYCH
1. Podstawowa znajomość języka:
1) język angielski:
a) First Certificate in English (FCE), University of
Cambridge ESOL Examinations (dawniej Uni-
versity of Cambridge Local Examinations Syn-
dicate), ocena A lub B,
b) International English Language Testing System
(IELTS), z wynikiem 5,0 pkt - 6,0 pkt,
c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
- Educational Testing Service, Princeton, USA:
- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem cał-
kowitym minimum 57 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum
173 pkt i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pra-
cy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt
z egzaminu ustnego (TSE),
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt
i dodatkowo minimum 3,5 pkt z pracy pisem-
nej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu
ustnego (TSE),
d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL Inter-
national (reading, writing and listening) Co-
mmunicator (B2) 500/1765/2 funkcjonujący
również pod nazwą: City & Guilds International
ESOL (IESOL) - poziom „Communicator”
łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in
ESOL International (Spoken) Communicator
(B2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod
nazwą: City & Guilds International Spoken
ESOL (ISESOL) - poziom „Communicator”;
2) język niemiecki:
a) Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als
Fremdsprache (ÖSD) - poziom B2 Mittelstufe
Deutsch, Österreich Institut,
b) Goethe - Zertifikat B2, Goethe - Institut;
3) język francuski:
a) Diplôme d’Etudes en Langue Fran˜aise (DELF
- Premier Degré),
b) Diplôme d’Etudes en Langue Fran˜aise (DELF)
B2,
c) Diplôme de Langue Fran˜aise (DL), Alliance
Fran˜aise;
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera
(CILS Due B2), Universit∫ Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana,
Livello 3 (CELI 3), Universit∫ Stranieri di Perugia;
5) język hiszpański:
a) Diploma Básico de Español como Lengua
Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Univer-
sidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE) (Nivel Intermedio), Instituto Cervantes.
2. Zaawansowana znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate in Advanced English (CAE), Universi-
ty of Cambridge ESOL Examinations (dawniej
University of Cambridge Local Examinations
Syndicate), ocena A, B lub C,
b) International English Language Testing System
(IELTS), z wynikiem 6,5 pkt - 7,0 pkt,
c) Test of English as a Foreign Language Educatio-
nal Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:
- wersja iBT (internetowa) - z wynikiem cał-
kowitym minimum 87 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum
213 pkt i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pra-
cy pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt
z egzaminu ustnego - TSE,
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 550 pkt
i dodatkowo minimum 4,5 pkt z pracy pisem-
nej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu
ustnego - TSE,
Dziennik Ustaw Nr 50 - 4611 - Poz. 400
d) City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL Inter-
national (reading, writing and listening) Expert
(C1) 500/1766/4 funkcjonujący również pod na-
zwą City & Guilds International ESOL (IESOL)
- poziom „Expert”
łącznie z City & Guilds Level 2 Certificate in
ESOL International (Spoken) Expert (C1)
500/1768/8 funkcjonującym również pod nazwą
City & Guilds International Spoken ESOL
(ISESOL) - poziom „Expert”;
2) język niemiecki:
a) Goethe-Zertifikat C1 - Zentrale Mittelstufen-
prüfung (ZMP), Goethe - Institut,
b) Deutsches Sprachdiplom Zweite Stufe (DSD II),
Kultusministerkonferenz,
c) Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe
Deutsch (ÖSD), Österreich Institut;
3) język francuski:
a) Certificat d’acces au DALF, Commission Natio-
nale du DELF/DALF, S¯vres - Francja,
b) Diplôme d’Etudes en Langue Fran˜aise (DELF),
c) Diplôme Supérieur d’Etudes Fran˜aises (DS),
Alliance Fran˜aise;
4) język włoski:
a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera
(CILS Tre C1), Universit∫ Stranieri di Siena,
b) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana,
Livello 4 (CELI 4), Universit∫ Stranieri di Perugia;
5) świadectwa złożenia egzaminu państwowego z ję-
zyka obcego przed Państwową Komisją Egzami-
nacyjną powołaną na podstawie zarządzenia nr 33
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia
1990 r. w sprawie egzaminów państwowych z ję-
zyków obcych (Dz. Urz. MEN Nr 7, poz. 44).
3. Biegła znajomość języka:
1) język angielski:
a) Certificate of Proficiency in English (CPE), Uni-
versity of Cambridge ESOL Examinations (daw-
niej University of Cambridge Local Examina-
tions Syndicate), ocena A, B lub C,
b) International English Language Testing System
(IELTS), z wynikiem 7,5 pkt - 9,0 pkt,
c) Test of English as a Foreign Language Educatio-
nal Testing Service (TOEFL), Princeton, USA:
kowitym minimum 110 pkt,
- wersja CBT (komputerowa) - minimum
250 pkt i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy
pisemnej - TWE oraz minimum 50 pkt z eg-
zaminu ustnego - TSE,
- wersja PBT (tradycyjna) - minimum 600 pkt
i dodatkowo minimum 5 pkt z pracy pisem-
nej - TWE oraz minimum 50 pkt z egzaminu
ustnego - TSE,
d) City & Guilds Level 3 Certificate in ESOL Inter-
national (reading, writing and listening) Maste-
ry (C2) 500/1767/6 funkcjonujący również pod
nazwą City & Guilds International ESOL (IESOL)
- poziom „Mastery”
łącznie z City & Guilds Level 3 Certificate in
ESOL International (Spoken) Mastery (C2)
500/1771/8 funkcjonującym również pod nazwą
City & Guilds International Spoken ESOL
(ISESOL) - poziom „Mastery”;
2) język niemiecki:
a) Grosses Deutsches Sprachdiplom (GDS), Goe-
the - Institut,
b) Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Goe-
the - Institut,
c) Goethe - Zertifikat C2 - Zentrale Oberstu-
fenprüfung (ZOP), Goethe - Institut;
3) język francuski:
a) Diplôme Approfondi de Langue Fran˜aise
(DALF), S¯vres - Francja,
b) Diplôme des Hautes Etudes Fran˜aises (DHEF),
Alliance Fran˜aise;
4) język włoski:
a) Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana,
Livello 5 (CELI 5), Universit∫ Stranieri di Perugia,
b) Certificato di Italiano come Lingua Straniera
(CILS Quattro C2), Universit∫ Stranieri di Siena;
5) język hiszpański:
a) Diploma Superior de Español como Lengua
Extranjera (DSE), Instituto Cervantes & Univer-
sidad de Salamanca,
b) Diploma de Español como Lengua Extranjera
(DELE) (Nivel Superior), Instituto Cervantes.
4. Egzaminy nauczycielskie
Świadectwa złożenia państwowego nauczyciel-
skiego egzaminu z języka obcego stopnia I lub II przed
Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną na
podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 30 sierpnia 1990 r. w sprawie egzaminów
państwowych z języków obcych.

Strona korzysta z plików cookies