21

Maj 2009

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641

Data publikacji:

21 maja 2009 r.

Data wejścia w życie:

5 czerwca 2009 r.

Strona z 6
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5918 - Poz. 641
Art. 1. 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417) wchodzi w życie z dniem wej-
ścia w życie niniejszej ustawy, z wyjątkiem art. 41-46
oraz art. 56 i art. 57, które wchodzą w życie z dniem
ogłoszenia niniejszej ustawy.
2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418)
wchodzi w życie z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy.
3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan-
tach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 419) wchodzi w życie z dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakła-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z późn. zm.
2)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. Zakład opieki zdrowotnej jest obowiąza-
osób korzystających ze świadczeń zdro-
wotnych zakładu na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).
Zakład opieki zdrowotnej zapewnia
ochronę danych zawartych w tej doku-
mentacji.”;
2) uchyla się art. 18c;
3) w art. 18d w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dokumentacji medycznej, należy przez to rozu-
mieć dane i informacje medyczne odnoszące
się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych
mu w zakładzie opieki zdrowotnej świadczeń
zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta.”;
4) w dziale I uchyla się rozdział 1a;
5) w art. 32f zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Do przekazywania danych dotyczących doku-
mentacji medycznej stosuje się przepisy ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;
6) w art. 65 w ust. 1 w pkt 1:
a) lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) obserwowanie czynności związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z po-
szanowaniem intymności i godności pa-
cjenta,”,
b) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) żądanie informacji i dokumentacji, w tym
również dokumentacji medycznej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta,”;
7) w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister właściwy do spraw zdrowia albo wo-
jewoda mogą zlecić przeprowadzenie jedno-
razowej kontroli zakładu opieki zdrowotnej
pod względem medycznym lub kontrolowanie
go w sposób ciągły:
1) organom samorządów zawodów medycz-
nych,
2) medycznym towarzystwom naukowym,
3) zakładom opieki zdrowotnej,
4) publicznym uczelniom medycznym i publicz-
nej uczelni prowadzącej działalność dydak-
tyczną i badawczą w dziedzinie nauk me-
dycznych,
jowym,
6) specjalistom z poszczególnych dziedzin me-
dycyny
- za ich zgodą;
7) jednostkom organizacyjnym podległym lub
nadzorowanym odpowiednio przez ministra
właściwego do spraw zdrowia albo wojewo-
dę;
8) konsultantom krajowym albo wojewódzkim,
o których mowa w ustawie z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o konsultantach w ochronie zdro-
wia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419).”;
641
USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia
1)
-------
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, ustawę
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychiczne-
go, ustawę z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej, ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach le-
karza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r.
o diagnostyce laboratoryjnej, ustawę z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, usta-
wę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, ustawę z dnia 6 listopada 2008 r.
o akredytacji w ochronie zdrowia, ustawę z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia i ustawę
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100.
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5919 - Poz. 641
8) uchyla się art. 66a;
9) w art. 69:
a) ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:
„1. Do zakładów opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez Ministra Sprawiedliwości nie
stosuje się przepisów działu II rozdziału 2,
z wyjątkiem art. 40, i rozdziału 3 oraz
działu III, z wyjątkiem art. 66.
1a. Do zakładów opieki zdrowotnej utworzo-
nych przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych nie stosuje się przepisów
działu II rozdziału 2, z wyjątkiem art. 36,
art. 40 i art. 43h, i rozdziału 3 oraz działu III,
z wyjątkiem art. 66.”,
b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Do publicznych zakładów opieki zdrowotnej
utworzonych przez Ministra Obrony Naro-
dowej nie stosuje się art. 44a-44c
i art. 45-48a oraz działu III, z wyjątkiem
art. 67 ust. 1-3 i 4 oraz art. 67a.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z późn. zm.
3)
) art. 10d otrzymuje brzmienie:
„Art. 10d. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychia-
trycznego są pracownikami Biura Rzeczni-
ka Praw Pacjenta, o którym mowa w usta-
wie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417), i wykonują swo-
je zadania przy pomocy tego Biura.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602,
z późn. zm.
4)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 20:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pielęgniarka, położna ma obowiązek prowa-
dzenia i udostępniania dokumentacji me-
dycznej w sposób i na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”,
b) uchyla się ust. 4-8;
2) w art. 21 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) tak stanowią odrębne przepisy,
2) zachowanie tajemnicy może stanowić nie-
bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pa-
cjenta lub innych osób,
3) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy
wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy,
4) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych
informacji o pacjencie związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych osobom
uczestniczącym w udzielaniu tych świad-
czeń.
3. Pielęgniarka, położna, z zastrzeżeniem sytuacji,
o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, jest związa-
na tajemnicą również po śmierci pacjenta.”;
3) w art. 27a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pielęgniarka, położna może wykonywać w za-
kładzie opieki zdrowotnej dodatkową opiekę
pielęgnacyjną, o której mowa w art. 34 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, na podstawie umo-
wy cywilnoprawnej zawartej z pacjentem, oso-
bą bliską, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, lub opieku-
nem prawnym.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 857 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120
i Nr 40, poz. 323) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 31:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Lekarz może udzielić informacji, o której
mowa w ust. 1, innym osobom za zgodą pa-
cjenta lub jego przedstawiciela ustawowe-
go.”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest
nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumie-
nia znaczenia informacji, lekarz udziela in-
formacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa
o opiekunie faktycznym, należy przez to ro-
zumieć opiekuna faktycznego w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.”;
2) w art. 32:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny
do świadomego wyrażenia zgody, wymaga-
na jest zgoda jego przedstawiciela ustawo-
wego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela
ustawowego lub porozumienie się z nim
jest niemożliwe - zezwolenie sądu opie-
kuńczego.”,
-------
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398
i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121,
poz. 831 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1108.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 969, z 2003 r.
Nr 109, poz. 1029, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 92, poz. 885
i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 175, poz. 1461 i Nr 253,
poz. 2131, z 2007 r. Nr 176, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 6,
poz. 33.
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5920 - Poz. 641
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Jeżeli jednak małoletni, który ukończył
16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pa-
cjent chory psychicznie lub upośledzony
umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym
rozeznaniem, sprzeciwia się czynnościom
medycznym, poza zgodą jego przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna faktycznego
albo w przypadku niewyrażenia przez nich
zgody wymagane jest zezwolenie sądu opie-
kuńczego.”;
3) w art. 34:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lekarz może wykonać zabieg lub zastoso-
wać metodę, o której mowa w ust. 1, wobec
pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnio-
nego bądź niezdolnego do świadomego wy-
rażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody
jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pa-
cjent nie ma przedstawiciela lub gdy poro-
zumienie się z nim jest niemożliwe - po
uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. O okolicznościach, o których mowa
w ust. 3-7, lekarz informuje pacjenta oraz
jego przedstawiciela ustawowego lub opie-
kuna faktycznego albo sąd opiekuńczy,
a także dokonuje odpowiedniej adnotacji
wraz z uzasadnieniem w dokumentacji me-
dycznej.”;
4) w art. 36:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
medycznych jednostek badawczo-rozwojo-
wych i innych jednostek uprawnionych do
kształcenia studentów nauk medycznych, le-
karzy oraz innego personelu medycznego
w zakresie niezbędnym do celów dydaktycz-
nych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”;
5) w art. 40:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) tak stanowią ustawy;
2) badanie lekarskie zostało przeprowadzo-
ne na żądanie uprawnionych, na podsta-
wie odrębnych ustaw, organów i instytu-
cji; wówczas lekarz jest obowiązany po-
informować o stanie zdrowia pacjenta
wyłącznie te organy i instytucje;
3) zachowanie tajemnicy może stanowić
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
pacjenta lub innych osób;
4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawo-
wy wyraża zgodę na ujawnienie tajemni-
cy, po uprzednim poinformowaniu o nie-
korzystnych dla pacjenta skutkach jej
ujawnienia;
nych informacji o pacjencie lekarzowi są-
dowemu;
nych informacji o pacjencie związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
innemu lekarzowi lub uprawionym oso-
bom uczestniczącym w udzielaniu tych
świadczeń.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2,
ujawnienie tajemnicy może nastąpić wy-
łącznie w niezbędnym zakresie.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Lekarz, z zastrzeżeniem sytuacji, o których
mowa w ust. 2 pkt 1-5, jest związany tajem-
nicą również po śmierci pacjenta.”;
6) w art. 41:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sposób prowadzenia i udostępniania doku-
mentacji medycznej przez lekarza określają
przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta.”,
b) uchyla się ust. 3-9.
Art. 6. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagno-
styce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529,
z 2005 r. Nr 119, poz. 1015 oraz z 2006 r. Nr 117,
poz. 790) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. Diagnosta laboratoryjny może przepro-
wadzić zabiegi i czynności diagnostyki la-
boratoryjnej po wyrażeniu przez pacjenta
albo przedstawiciela ustawowego lub
opiekuna faktycznego zgody na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417).”;
2) uchyla się art. 23 i 24;
3) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Zgoda, o której mowa w art. 22, nie jest
wymagana w przypadku wykonywania
przez diagnostę laboratoryjnego zabiegów
i czynności diagnostyki laboratoryjnej
przeprowadzanych na zlecenie lekarskie.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z późn. zm.
5)
) w art. 96 w ust. 1 pkt 6 otrzy-
muje brzmienie:
„6) prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecz-
nik Praw Pacjenta;”.
-------
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 126, poz. 876, z 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371, z 2008 r. Nr 228, poz. 1524 i Nr 234, poz. 1571
i 1572 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156.
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5921 - Poz. 641
Art. 8. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoba wykonująca zawód medyczny - oso-
bę wykonującą zawód medyczny w rozu-
mieniu art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89,
z późn. zm.
6)
);”,
b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) podmiot udzielający świadczeń zdrowot-
nych - zakład opieki zdrowotnej oraz indy-
widualną praktykę lekarską, indywidualną
specjalistyczną praktykę lekarską, grupową
praktykę lekarską, indywidualną praktykę
pielęgniarek, położnych, indywidualną spe-
cjalistyczną praktykę pielęgniarek, położ-
nych oraz grupową praktykę pielęgniarek,
położnych;
6) świadczenie zdrowotne - świadczenie
zdrowotne w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej;”,
c) uchyla się pkt 7;
2) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej przezna-
czonym dla osób wymagających całodobo-
wych lub całodziennych świadczeń zdrowot-
nych ma prawo do kontaktu osobistego, tele-
fonicznego lub korespondencyjnego z innymi
osobami.”;
3) w art. 35:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o któ-
rych mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, je-
żeli realizacja tych praw skutkuje kosztami
poniesionymi przez zakład opieki zdrowot-
nej.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Informacja o wysokości opłaty, o której mo-
wa w ust. 2, oraz sposobie jej ustalenia jest
jawna i udostępniana w lokalu zakładu opie-
ki zdrowotnej.”;
4) art. 36-39 otrzymują brzmienie:
o którym mowa w art. 33 ust. 1, ma pra-
wo do opieki duszpasterskiej.
Art. 37. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia
lub zagrożenia życia zakład opieki zdro-
wotnej, o którym mowa w art. 33 ust. 1,
jest obowiązany umożliwić pacjentowi
kontakt z duchownym jego wyznania.
Art. 38. Zakład opieki zdrowotnej ponosi koszty
realizacji praw pacjenta, o których mowa
w art. 36 i 37, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
Art. 39. Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej,
o którym mowa w art. 33 ust. 1, ma pra-
wo do przechowywania rzeczy warto-
ściowych w depozycie. Koszty realizacji
tego prawa ponosi ten zakład opieki
zdrowotnej, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.”;
5) art. 72 otrzymuje brzmienie:
„Art. 72. Ustawa wchodzi w życie w terminie
określonym w ustawie - Przepisy wpro-
wadzające ustawę o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę
o akredytacji w ochronie zdrowia oraz
ustawę o konsultantach w ochronie
zdrowia.”.
Art. 9. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akre-
dytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 418) art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Art. 11. Ustawa wchodzi w życie w terminie okreś-
lonym w ustawie - Przepisy wprowadzają-
ce ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsul-
tantach w ochronie zdrowia.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o kon-
sultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 419) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie w terminie okreś-
lonym w ustawie - Przepisy wprowadzają-
ce ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji
w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsul-
tantach w ochronie zdrowia.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) wprowadza się na-
stępujące zmiany:
1) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej
zdolności do czynności prawnych odpowie-
dzialność za wypełnienie obowiązków, o któ-
rych mowa w ust. 1, ponosi osoba, która spra-
wuje prawną pieczę nad osobą małoletnią lub
bezradną, albo opiekun faktyczny w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52,
poz. 417).”;
-------
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100 i Nr 76, poz. 641.
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5922 - Poz. 641
2) w art. 17 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Obowiązkiem lekarza sprawującego profilak-
tyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie
osoby obowiązanej do poddania się obowiąz-
kowym szczepieniom ochronnym lub osoby
sprawującej prawną pieczę nad osobą mało-
letnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta, o obowiązku poddania się
tym szczepieniom, a także poinformowanie
o szczepieniach zalecanych.”;
3) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lekarz, felczer, pielęgniarka lub położna, którzy
podejrzewają lub rozpoznają zakażenie lub
chorobę zakaźną, są obowiązani pouczyć zaka-
żonego lub chorego na chorobę zakaźną lub
osobę sprawującą prawną pieczę nad osobą
małoletnią lub bezradną albo opiekuna fak-
tycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o środkach służą-
cych zapobieganiu przeniesieniu zakażenia na
inne osoby oraz o ewentualnym obowiązku
wynikającym z art. 6 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.”;
4) w art. 28 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) poucza osobę chorą lub osobę sprawującą
prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bez-
radną albo opiekuna faktycznego w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta, osoby najbliższe oraz osoby, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 3, o obowiązkach wy-
nikających z art. 5 ust. 1;”;
5) w art. 51 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia pacjenta
lub osoby sprawującej prawną pieczę nad oso-
bą małoletnią lub bezradną albo opiekuna fak-
tycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o obowiązku
poddania się obowiązkowym szczepieniom
ochronnym lub nie informuje o ochronnych
szczepieniach zalecanych”;
6) w art. 52 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wbrew obowiązkowi nie poucza pacjenta, oso-
by sprawującej prawną pieczę nad osobą ma-
łoletnią lub bezradną albo opiekuna faktyczne-
go w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, o środkach ostroż-
ności zapobiegających przeniesieniu zakażenia
na inne osoby lub o ewentualnym obowiązku
wynikającym z art. 6,”.
Art. 12. 1. Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia staje się z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.
2. Pracownicy Biura Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia stają się z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
3. Dotychczasowe przepisy regulujące organizację
i funkcjonowanie Biura Praw Pacjenta przy Ministrze
Zdrowia zachowują moc do czasu wejścia w życie sta-
tutu Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4. Do czasu powołania Rzecznika Praw Pacjenta,
zadania kierownika urzędu wykonuje dotychczasowy
dyrektor Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.
5. W celu realizacji ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporzą-
dzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wy-
datków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limi-
tów zatrudnienia, między częściami lub działami bud-
żetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków
publicznych wynikającego z ustawy budżetowej.
Art. 13. Do dokumentacji medycznej sporządzonej
i udostępnionej przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 14. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia po-
woła Radę Akredytacyjną, o której mowa w art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, w terminie 2 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Standardy akredytacyjne, o których mowa
w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akre-
dytacji w ochronie zdrowia, ośrodek akredytacyjny
opracuje w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy.
Art. 15. 1. Akredytacje udzielone przez ośrodek
akredytacyjny, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia, przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy zachowują ważność, o ile zostaną potwierdzone
przez Radę Akredytacyjną, o której mowa w art. 2
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, w terminie 3 lat od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
2. Wniosek o potwierdzenie akredytacji udzielonej
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy składa
do ośrodka akredytacyjnego, o którym mowa w art. 2
ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji
w ochronie zdrowia, podmiot, który otrzymał akredy-
tację. Do składania wniosku nie stosuje się przepisów
art. 3 ust. 2 i art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.
o akredytacji w ochronie zdrowia.
3. Na podstawie dokumentów stanowiących pod-
stawę udzielenia akredytacji Rada Akredytacyjna,
o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, potwier-
dza akredytację udzieloną przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy. Przepisy art. 3 ust. 9-11 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty, które są w posiadaniu ośrodka
akredytacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie
zdrowia, dotyczące podmiotów udzielających świad-
czeń zdrowotnych, ubiegających się o udzielenie akre-
dytacji przed dniem wydania pierwszej rekomendacji
Dziennik Ustaw Nr 76 - 5923 - Poz. 641
w trybie określonym w ustawie z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, stanowią
podstawę do wydania przez Radę Akredytacyjną,
o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopa-
da 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, rekomen-
dacji, o których mowa w art. 3 ust. 8 tej ustawy.
Art. 16. Konsultanci krajowi i wojewódzcy powoła-
ni na podstawie dotychczasowych przepisów stają się
z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy konsultan-
tami krajowymi i wojewódzkimi w rozumieniu ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie
zdrowia.
Art. 17. Akty wykonawcze wydane na podstawie:
1) art. 18 ust. 8 i 9, art. 19b ust. 2 i art. 66a ust. 6 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej,
2) art. 20 ust. 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej,
3) art. 41 ust. 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty
- zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów wy-
konawczych wydanych na podstawie art. 30 i art. 40
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 16 ust. 2 usta-
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach
w ochronie zdrowia, jednak nie dłużej niż do dnia
1 stycznia 2011 r.
Art. 18. Jeżeli w przepisach odrębnych jest mowa
o ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opie-
ki zdrowotnej, w zakresie dotyczącym:
1) praw pacjenta oraz obowiązków z tymi prawami
związanych, a także zasad udostępniania doku-
mentacji medycznej - rozumie się przez to usta-
wę z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta;
2) akredytowania zakładów opieki zdrowotnej - ro-
zumie się przez to ustawę z dnia 6 listopada
2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia;
3) wojewódzkich lub krajowych konsultantów - ro-
zumie się przez to ustawę z dnia 6 listopada
2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia.
Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 ust. 1 i art. 12,
które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Strona korzysta z plików cookies