28

Gru 2009

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r.

z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754

Data publikacji:

28 grudnia 2009 r.

Data wejścia w życie:

1 kwietnia 2010 r.

Strona z 2
Dziennik Ustaw Nr 222 - 17477 - Poz. 1754
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycz-
nia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa tryb kontroli zgodności
aktów prawa miejscowego ustanowionych przez woje-
wodę i organy niezespolonej administracji rządowej z:
1) przepisami powszechnie obowiązującymi;
2) polityką Rady Ministrów;
3) zasadami rzetelności i gospodarności.
§ 2. 1. Wojewoda przekazuje wydany akt prawa
miejscowego, wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po
jego podpisaniu ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej za pośrednictwem właściwe-
go rzeczowo ministra, a gdy akt ten reguluje sprawy
należące do właściwości dwóch lub więcej ministrów
- za pośrednictwem wszystkich właściwych rzeczo-
wo ministrów.
2. Właściwy rzeczowo minister sporządza opinię
dotyczącą zgodności aktu prawa miejscowego z prze-
pisami powszechnie obowiązującymi i przekazuje ją
niezwłocznie, wraz z aktem prawa miejscowego usta-
nowionym przez wojewodę, ministrowi właściwemu
do spraw administracji publicznej.
publicznej, biorąc pod uwagę opinię, o której mowa
w ust. 2, dokonuje kontroli zgodności aktu prawa
miejscowego ustanowionego przez wojewodę z prze-
pisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasa-
dami rzetelności i gospodarności.
4. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez wo-
jewodę wraz z opinią właściwego rzeczowo ministra,
o której mowa w ust. 2, oraz informacją o wynikach
kontroli, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do
spraw administracji publicznej przekazuje Prezesowi
Rady Ministrów w celu dokonania kontroli zgodności
aktu prawa miejscowego ustanowionego przez woje-
wodę z polityką Rady Ministrów.
5. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o której
mowa w ust. 3, uchybień uzasadniających uchylenie
kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustanowio-
nego przez wojewodę minister właściwy do spraw
administracji publicznej przekazuje ten akt Prezesowi
Rady Ministrów wraz z projektem zarządzenia nadzor-
czego oraz uzasadnieniem.
§ 3. 1. Minister właściwy do spraw administracji
publicznej przed przekazaniem Prezesowi Rady Mini-
strów kontrolowanego aktu prawa miejscowego wraz
z projektem zarządzenia nadzorczego, o którym mowa
w § 2 ust. 5, może wystąpić do wojewody o uchylenie
lub zmianę kwestionowanego aktu prawa miejscowe-
go we własnym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się
i uzasadnia dostrzeżone uchybienia.
2. W przypadku gdy wojewoda nie uchyli ani nie
zmieni kwestionowanego aktu prawa miejscowego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia,
o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
administracji publicznej niezwłocznie przedstawia
Prezesowi Rady Ministrów projekt zarządzenia nad-
zorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5.
§ 4. Minister właściwy do spraw administracji
publicznej w uzasadnionych przypadkach może
z własnej inicjatywy dokonać kontroli aktu prawa
miejscowego ustanowionego przez wojewodę lub
wystąpić do właściwego rzeczowo ministra o wyda-
nie opinii w zakresie zgodności tego aktu z przepisami
powszechnie obowiązującymi. Przepisy § 2 ust. 2 i 5
oraz § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. 1. Organ niezespolonej administracji rządowej
przekazuje ustanowiony akt prawa miejscowego,
wraz z uzasadnieniem, niezwłocznie po jego podpisa-
niu właściwemu rzeczowo ministrowi, a gdy akt ten
reguluje sprawy należące do właściwości dwóch lub
więcej ministrów - wszystkim właściwym rzeczowo
ministrom.
2. Właściwy rzeczowo minister dokonuje kontroli
zgodności aktu prawa miejscowego ustanowionego
przez organ niezespolonej administracji rządowej
z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także
z zasadami rzetelności i gospodarności.
3. Akt prawa miejscowego ustanowiony przez or-
gan niezespolonej administracji rządowej wraz z wy-
nikami kontroli, o której mowa w ust. 2, właściwy rze-
czowo minister przekazuje Prezesowi Rady Ministrów
w celu dokonania kontroli zgodności tego aktu z poli-
tyką Rady Ministrów.
4. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli, o któ-
rej mowa w ust. 2, uchybień uzasadniających uchyle-
nie kontrolowanego aktu prawa miejscowego ustano-
wionego przez organy niezespolonej administracji
rządowej właściwy rzeczowo minister przekazuje ten
akt Prezesowi Rady Ministrów wraz z projektem zarzą-
dzenia nadzorczego oraz uzasadnieniem.
§ 6. 1. Właściwy rzeczowo minister przed przeka-
zaniem Prezesowi Rady Ministrów kontrolowanego
aktu prawa miejscowego wraz z projektem zarządze-
nia nadzorczego, o którym mowa w § 5 ust. 4, może
wystąpić do tego organu o uchylenie lub zmianę
1754
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2009 r.
w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy
niezespolonej administracji rządowej
Dziennik Ustaw Nr 222 - 17478 - Poz. 1754
kwestionowanego aktu prawa miejscowego we włas-
nym zakresie. W wystąpieniu wskazuje się i uzasadnia
dostrzeżone uchybienia.
2. W przypadku gdy organ niezespolonej admini-
stracji rządowej nie uchyli ani nie zmieni aktu prawa
miejscowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wystąpienia, o którym mowa w ust. 1, właściwy rze-
czowo minister niezwłocznie przedstawia Prezesowi
Rady Ministrów projekt zarządzenia nadzorczego,
o którym mowa w § 5 ust. 4.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
1 kwietnia 2010 r.
1)
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
-------
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w spra-
wie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej (Dz. U.
Nr 162, poz. 1149), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z art. 81 ustawy z dnia
23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Strona korzysta z plików cookies