• Status

  uchylony

 • Data wydania

  18 czerwca 2009 r.

 • Data publikacji

  23 czerwca 2009 r.

 • Data wejścia w życie

  1 lipca 2009 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816

 • Źródło

  ISAP

Strona z 39
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
Dziennik Ustaw Nr 97 7273 Poz. 816
Na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.
2)
) zarządza
się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory wykazów za-
wierających informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
a także sposób przedstawiania tych informacji i da-
nych.
§ 2. Wzór wykazu zawierającego zbiorcze zesta-
wienie informacji o zakresie korzystania ze środowi-
ska oraz o wysokości należnych opłat określa załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilo-
ści i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do
powietrza, dane, na podstawie których określono te
ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat
określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Wzór wykazu zawierającego informacje o ilo-
ści i jakości pobranej wody podziemnej i powierzch-
niowej oraz informacje o wysokości należnych opłat
określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5. Wzór wykazu zawierającego informacje o ście-
kach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz infor-
macje o wysokości należnych opłat określa załącznik
nr 4 do rozporządzenia.
§ 6. Wzór wykazu zawierającego informacje o skła-
dowanych odpadach oraz informacje o wysokości na-
leżnych opłat określa załącznik nr 5 do rozporządze-
nia.
§ 7. 1. Wykazy prowadzi się w formie pisemnej,
w układzie tabelarycznym.
2. Podmiot korzystający ze środowiska przedkłada
właściwym organom wykazy w formie pisemnej.
3. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma
taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także
w formie elektronicznej na informatycznych nośni-
kach danych.
§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wyka-
zów zawierających informacje i dane o zakresie korzy-
stania ze środowiska oraz o wysokości należnych
opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i da-
nych (Dz. U. Nr 252, poz. 2128).
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
816
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
oraz o wysokości należnych opłat
———————
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro-
dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106 i Nr 79, poz. 666.
Dziennik Ustaw Nr 97 7274 Poz. 816
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 18 czerwca 2009 r. (poz. 816)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 97 7275 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7276 Poz. 816
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 97 7277 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7278 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7279 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7280 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7281 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7282 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7283 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7284 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7285 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7286 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7287 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7288 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7289 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7290 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7291 Poz. 816
Dziennik Ustaw Nr 97 7292 Poz. 816
Załącznik nr 3
WZÓR

Strona korzysta z plików cookies