30

Cze 2009

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r.

w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 102, poz. 856

Data publikacji:

30 czerwca 2009 r.

Data wejścia w życie:

30 czerwca 2009 r.

Strona z 5
Dziennik Ustaw Nr 102 - 7703 - Poz. 856
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzór sprawozdania o masie zużytego sprzętu ze-
branego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi,
w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu;
2) wzór sprawozdania o osiągniętych poziomach
zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu;
3) sposób przekazywania sprawozdań, o których mo-
wa w pkt 1 i 2.
§ 2. 1. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1
pkt 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządze-
nia.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w § 1
pkt 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządze-
nia.
§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1, są prze-
kazywane w formie pisemnej lub w formie dokumen-
tu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73,
poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfi-
katu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 wrze-
śnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1450, z późn. zm.
2)
).
§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi-
ska z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie wzorów
sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposobu ich
przekazywania (Dz. U. Nr 6, poz. 40).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Nowicki
856
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 19 czerwca 2009 r.
w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie
-------
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo-
wej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).
-------
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152
i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r.
Nr 18, poz. 97.
Dziennik Ustaw Nr 102 - 7704 - Poz. 856
Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 19 czerwca 2009 r. (poz. 856)
Załącznik nr 1
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 102 - 7705 - Poz. 856
Objaśnienia:
1)
Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).
2)
O ile posiada.
3)
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt
pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu na
charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
4)
Podać numer i nazwę grupy sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju przez danego wprowadzającego sprzęt.
5)
Podać numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym.
6)
Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2-5
oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.
7)
Podać łączną masę dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy odrębnie podać łączną masę dla rodzajów 2-5,
odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do 0,1 kilograma.
8)
Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.
Dziennik Ustaw Nr 102 - 7706 - Poz. 856
Załącznik nr 2
WZÓR
Dziennik Ustaw Nr 102 - 7707 - Poz. 856
Objaśnienia:
1)
Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666).
2)
O ile posiada.
3)
Podać numer i nazwę grupy sprzętu oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
4)
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym za zużyty sprzęt
pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się również zużyty sprzęt pochodzący z innych źródeł, który ze względu
na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.
5)
Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2-5 oraz
odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.
6)
Osiągnięty poziom zbierania stanowi wyrażony w procentach iloraz masy zebranego zużytego sprzętu do masy sprzętu
wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju w danym roku, z którego powstał zużyty sprzęt.
7)
Podać osiągnięty poziom dla danej grupy, z wyjątkiem grupy 5, dla której należy podać łączny poziom dla rodzajów 2-5,
odrębnie dla rodzaju 1 oraz odrębnie dla rodzaju 6, z dokładnością do jednego procenta.
8)
Osiągnięty poziom odzysku obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska
na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
9)
Osiągnięty poziom recyklingu obliczony zgodnie z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw środowiska
na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
10)
Dotyczy formy pisemnej sprawozdania.

Strona korzysta z plików cookies