21

Wrz 2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r.

w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych

Sygnatura:

Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1231

Data publikacji:

21 września 2009 r.

Data wejścia w życie:

6 października 2009 r.

Strona z 6
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11966 - Poz. 1231
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrześ-
nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-
tyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Kole-
je Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.
2)
)
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organi-
zowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Ak-
cyjną, zwaną dalej „PKP SA”, przetargów oraz roko-
wań na zbycie aktywów trwałych, w tym:
1) sposób zamieszczania ogłoszeń o przetargu i da-
ne, które powinny być zamieszczone w ogłosze-
niu;
2) wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz
jakim powinna odpowiadać oferta;
3) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu;
4) sposób sporządzania oraz treść protokołu z prze-
prowadzonego przetargu;
5) warunki, w których dopuszcza się odstąpienie od
przetargu lub obniżenie ceny;
6) tryb postępowania przy przeprowadzaniu roko-
wań po odstąpieniu od przetargu.
§ 2. 1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza
zwani dalej „prowadzącym przetarg”.
2. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, określa
w szczególności formę przeprowadzenia przetargu,
rodzaj zleconych czynności oraz wysokość wynagro-
dzenia za ich wykonanie.
§ 3. 1. W przetargu jako oferenci mogą brać udział
osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli
wpłacą prowadzącemu przetarg wadium w wysoko-
ści, terminie, sposobie i formie określonych w ogło-
szeniu o przetargu oraz złożą oświadczenia, że nie są:
1) członkami zarządu PKP SA i jej organu nadzorują-
cego;
2) podmiotami gospodarczymi wymienionymi w § 2
oraz członkami ich władz;
3) osobami, którym powierzono wykonanie czynno-
ści związanych z przeprowadzeniem przetargu;
4) osobami wchodzącymi w skład komisji przetargo-
wej oraz małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeń-
stwem tych osób.
2. Oferenci są obowiązani, pod rygorem nieprzyję-
cia oferty, przedstawić organizatorowi przetargu, nie
później niż na 3 dni przed terminem złożenia oferty,
informacje dotyczące członków organów zarządzają-
cych lub nadzorczych oferenta, a także pełnomocni-
ków lub prokurentów, którzy będą reprezentowali ofe-
renta w przetargu.
3. Osoby wchodzące w skład komisji przetargowej
po zapoznaniu się z oświadczeniami, o których mowa
w ust. 2, składają oświadczenie, że nie są:
1) małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem
osób, o których mowa w ust. 2,
2) osobami, które pozostają z oferentami w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to
budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron-
ności prowadzącego przetarg
- nie później niż na 2 dni przed terminem złożenia
ofert.
4. Jeżeli osoba wchodząca w skład komisji przetar-
gowej złożyła oświadczenie o istnieniu okoliczności,
o których mowa w ust. 3, organizator przetargu jest
obowiązany powołać w jej miejsce do składu komisji
przetargowej nowego członka, pod warunkiem iż zło-
żył on oświadczenie, że nie jest osobą, o której mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2.
§ 4. 1. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego;
2) przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej ceny.
3. O zastosowanej formie przetargu decyduje
PKP SA.
§ 5. Do odbycia przetargu wystarczy złożenie jed-
nej oferty spełniającej warunki określone w ogłosze-
niu o przetargu.
1231
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)
z dnia 11 września 2009 r.
w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną
przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych
-------
1)
Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą-
dowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315
i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157,
poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196
i Nr 206, poz. 1289 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11967 - Poz. 1231
§ 6. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą
od ceny wywoławczej zamieszczonej w ogłoszeniu
o przetargu, z zastrzeżeniem § 30 ust. 1.
§ 7. 1. Przed przystąpieniem do przetargu PKP SA
ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwa-
łych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktu-
majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. PKP SA może odstąpić od wyceny sprzedawa-
nego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznaw-
cę, w przypadku gdy wartość tego składnika można
ustalić na podstawie opublikowanych cenników lub
notowań giełdowych albo jeżeli koszt jego wyceny
przewyższa 20 % wartości bilansowej tego składnika.
§ 8. 1. Ogłoszenie o przetargu określa:
1) firmę, siedzibę i adres prowadzącego przetarg;
2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu;
3) termin i miejsce, w którym można obejrzeć sprze-
dawane składniki aktywów trwałych;
4) rodzaj i liczbę sprzedawanych składników akty-
wów trwałych;
5) dane identyfikujące składnik aktywów trwałych;
6) obciążenia sprzedawanych składników aktywów
trwałych;
7) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postą-
pienia;
8) termin, sposób i formę wnoszenia wadium;
9) miejsce, termin i tryb składania ofert oraz okres,
w którym oferta jest wiążąca.
2. Ogłoszenie o przetargu zawiera:
1) pouczenie o treści § 10, § 11, § 20 oraz art. 18
ust. 2 i 7 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przed-
siębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Pań-
stwowe”, zwanej dalej „ustawą”, a w przypadku
przetargu pisemnego także o treści § 28;
2) informację o możliwości odwołania przetargu bez
podania przyczyny.
§ 9. 1. PKP SA podaje do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, z zastrzeżeniem
ust. 5 i 6.
2. W ogłoszeniu o przetargu nie można zamiesz-
czać terminów kolejnych przetargów lub rokowań na
zbycie tej samej nieruchomości.
3. W jednym ogłoszeniu o przetargu można za-
mieszczać informacje o przetargach na więcej niż je-
den składnik aktywów trwałych.
4. W przypadku przetargu na zbycie składnika ak-
tywów trwałych, którego cena wywoławcza jest rów-
na lub wyższa niż równowartość w złotych 5 000 euro,
ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w prasie co-
dziennej o zasięgu ogólnokrajowym.
5. W przypadku przetargu na zbycie składnika akty-
wów trwałych, którego cena wywoławcza jest równa
lub wyższa niż równowartość w złotych 500 000 euro,
ogłoszenie o przetargu zamieszcza się, co najmniej na
60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, w pra-
sie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym, z zastrzeże-
niem ust. 6. Ogłoszenie należy ponowić na miesiąc
przed wyznaczonym terminem przetargu.
6. Przeliczenia ceny wywoławczej na równowar-
tość euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed
terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu, według
średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego w tym dniu.
7. Ogłoszenie o przetargu, niezależnie od wartości
składnika aktywów trwałych, powinno być opubliko-
wane na stronach internetowych PKP SA. Jeżeli prze-
targ przeprowadza podmiot, o którym mowa w § 2
ust. 1, ogłoszenie powinno być również zamieszczone
na stronach internetowych tego podmiotu.
§ 10. 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
sprzedawanego składnika aktywów trwałych w termi-
nie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
2. Wadium wnosi się w pieniądzu.
3. PKP SA może dopuścić wnoszenie wadium
w papierach wartościowych, określając ich kategorie.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się prze-
lewem na rachunek bankowy wskazany przez PKP SA.
Uznanie wskazanego rachunku bankowego wpłatą
wadium musi nastąpić przed otwarciem przetargu.
wołaniem licytacji albo niezwłocznie po otwarciu
ofert, informuje, czy oferenci wnieśli wadium w nale-
żytej wysokości.
6. Termin wniesienia wadium powinien być usta-
lony w taki sposób, aby umożliwiał stwierdzenie, nie
później niż na 1 dzień przed przetargiem, że dokonano
jego wniesienia.
7. Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie
później niż przed upływem 7 dni od dnia:
1) odwołania przetargu;
2) zamknięcia przetargu;
3) unieważnienia przetargu.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestni-
ka przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na po-
czet ceny nabycia składnika aktywów trwałych.
9. Wadium wniesione w innej formie niż w pienią-
dzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,
podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty
równej cenie nabycia składnika aktywów trwałych.
10. Wadium przepada na rzecz PKP SA, jeżeli ża-
den z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wy-
woławczej.
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11968 - Poz. 1231
11. Wadium złożone przez oferentów, których ofer-
ty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośred-
nio po dokonaniu wyboru oferty.
12. Wadium przepada na rzecz PKP SA, jeżeli ofe-
rent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od za-
warcia umowy.
§ 11. 1. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest nieru-
chomość, PKP SA po zakończeniu przetargu ustala
termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego
i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia
się celem zawarcia umowy.
2. Przy ustaleniu terminu, o którym mowa w ust. 1,
PKP SA uwzględnia konieczność uzyskania zgód i ze-
zwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
3. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny naj-
później w chwili zawarcia umowy w formie aktu nota-
rialnego.
§ 12. 1. PKP SA unieważnia przetarg, jeżeli:
1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodują-
ca, że prowadzenie postępowania nie leży w inte-
resie publicznym lub PKP SA, czego nie można by-
ło wcześniej przewidzieć;
2) oferta zgłoszona w przetargu pisemnym została
naruszona po jej złożeniu w PKP SA;
3) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwia-
jącą zawarcie ważnej umowy.
2. O unieważnieniu postępowania PKP SA zawia-
damia równocześnie wszystkich oferentów, którzy:
1) ubiegali się o udział w postępowaniu przetargo-
wym poprzez złożenie oferty lub wpłatę wadium
- w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert lub wpła-
ty wadium;
2) złożyli oferty lub wpłacili wadium - w przypadku
unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert lub wpłaty wadium.
3. Do odwołania przetargu ust. 2 stosuje się odpo-
wiednio.
§ 13. PKP SA podaje na swoich stronach interne-
towych informację o wyniku przetargu, która powinna
zawierać:
1) datę i miejsce oraz formę przeprowadzonego
przetargu;
2) oznaczenie składnika aktywów trwałych będącego
przedmiotem przetargu;
3) liczbę podmiotów dopuszczonych oraz podmio-
tów niedopuszczonych do uczestniczenia w prze-
targu;
4) cenę wywoławczą oraz cenę osiągniętą w przetar-
gu albo informację o złożonych ofertach lub o nie-
wybraniu żadnej z ofert;
5) informację o unieważnieniu albo odwołaniu prze-
targu, w przypadku jego unieważnienia albo od-
wołania.
Rozdział 2
Przetarg ustny
§ 14. 1. Przetarg ustny odbywa się w drodze
publicznej licytacji.
2. Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona
przez prowadzącego przetarg, zwana dalej „licytato-
rem”.
§ 15. Wywołując licytację, podaje się do wiadomo-
ści przedmiot przetargu oraz jego cenę wywoławczą.
§ 16. Postąpienie nie może wynosić mniej niż
1
/
2
procenta ceny wywoławczej. Zaoferowana cena
przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaofero-
wał cenę wyższą.
§ 17. Po ustaniu postąpień licytator, uprzedzając
obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg
i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował naj-
wyższą cenę.
§ 18. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umo-
wy sprzedaży, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
§ 19. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę na-
bycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w termi-
nie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie
dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.
§ 20. Nabywca, który w terminach określonych
w § 11 ust. 3 i § 19 nie uiści ceny nabycia, traci prawa
wynikające z przybicia oraz, zgodnie z § 10 ust. 12, zło-
żone wadium.
§ 21. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy na-
stępuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
§ 22. 1. Licytator, niezwłocznie po zakończeniu
licytacji, sporządza protokół jej przebiegu, który powi-
nien zawierać:
1) oznaczenie czasu i miejsca licytacji;
2) imię i nazwisko licytatora;
3) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoław-
czej;
4) listę uczestników licytacji, z wyszczególnieniem
wysokości i rodzaju wniesionego wadium;
5) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę
i siedzibę nabywcy;
6) cenę zaoferowaną przez nabywcę za składnik akty-
wów trwałych;
7) oznaczenie sumy, jaką nabywca uiścił na poczet
ceny;
8) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących
w licytacji;
9) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności
uczestników licytacji;
10) podpis licytatora oraz podpis nabywcy albo
wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu.
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11969 - Poz. 1231
2. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nabycia w termi-
nie, licytator niezwłocznie zamieszcza o tym wzmian-
kę w protokole licytacji. Taką samą wzmiankę należy
zamieścić o wpłaceniu w przypisanym terminie ceny
nabycia.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporzą-
dza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których dwa przeznaczone są dla PKP SA, a jeden
dla osoby, która została wyłoniona w drodze przetar-
gu jako nabywca składnika aktywów trwałych.
Rozdział 3
Przetarg pisemny
§ 23. 1. Czynności związane z przeprowadzeniem
przetargu pisemnego wykonuje komisja przetargowa
wybrana przez przeprowadzającego przetarg.
2. Przewodniczącego oraz członków komisji prze-
targowej, w składzie od 3 do 7 osób, wybiera przepro-
wadzający przetarg.
3. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji przetargowej.
§ 24. 1. Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę
i siedzibę oferenta;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych wa-
runków przetargu.
2. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wnie-
sienia wadium.
§ 25. 1. Osoba wyznaczona przez przewodniczące-
go ze składu komisji przetargowej dokonuje otwarcia
ofert oraz wspólnie z pozostałymi członkami komisji
ustala, które z ofert spełniają wymagania, jakim po-
winna odpowiadać oferta, o których mowa w § 24.
Spośród ofert spełniających wymagania komisja
przetargowa dokonuje wyboru oferty, w której oferent
zaoferował cenę najwyższą, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. W przypadku ustalenia, że w co najmniej dwóch
ofertach zaoferowano tę samą najwyższą cenę, komi-
sja przetargowa informuje oferentów, którzy zgłosili
takie oferty, o terminie i miejscu kontynuacji przetar-
gu w formie licytacji. Do licytacji stosuje się odpo-
wiednio przepisy rozdziału 2.
3. W przypadku obecności wszystkich oferentów,
o których mowa w ust. 2, przewodniczący komisji
przetargowej kontynuuje przetarg w formie licytacji.
4. W przypadku gdy różnice między najwyższą za-
oferowaną ceną a pozostałymi cenami wynoszą nie
więcej niż 3 % ceny wywoławczej, komisja przetargo-
wa może zdecydować o kontynuowaniu przetargu
w formie licytacji. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpo-
wiednio, z tym że cenę wywoławczą stanowi najwyż-
sza zaoferowana cena.
5. Datę sporządzenia protokołu z przetargu uważa
się za dzień zakończenia przetargu.
§ 26. PKP SA odrzuca ofertę, jeżeli:
1) nie odpowiada warunkom ogłoszenia o przetargu
oraz warunkom, o których mowa w § 24;
2) została złożona przez:
a) podmioty, o których mowa w § 3,
b) oferentów, którzy złożyli nieprawdziwe infor-
macje mające wpływ na wynik przetargu,
c) oferentów, którzy nie wnieśli wadium;
3) jest nieczytelna lub budzi wątpliwość co do istot-
nych elementów jej treści;
4) została złożona po upływie terminu wyznaczone-
go w ogłoszeniu o przetargu.
§ 27. 1. Z przebiegu przetargu pisemnego sporzą-
dza się protokół. Przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
2. Protokół z przeprowadzonego przetargu stano-
wi podstawę zawarcia umowy.
§ 28. 1. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę
nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w ter-
minie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg,
nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem § 11.
2. Przepisy § 20 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Warunki odstąpienia od przetargu oraz rokowania
§ 29. 1. PKP SA może odstąpić od przetargu po
przeprowadzeniu co najmniej jednego przetargu za-
kończonego wynikiem negatywnym, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem
negatywnym, jeżeli żaden podmiot nie przystąpił do
przetargu ustnego albo jeżeli w przetargu pisemnym
nie wpłynęła ani jedna oferta, a także jeżeli komisja
przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia
wymagań, jakim powinna odpowiadać oferta. Po od-
stąpieniu od przetargu przeprowadza się rokowania.
przetargu i ogłoszenia zaproszenia do rokowań mogą
być przeprowadzone rokowania pomiędzy PKP SA
a Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu tery-
torialnego.
3. Rokowania mogą być przeprowadzone w przy-
padku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1, nie zo-
stał unieważniony.
§ 30. 1. Cena ustalona w wyniku rokowań, jeżeli
były one poprzedzone przetargiem, nie może być niż-
sza niż
2
/
3
wartości rynkowej zbywanego składnika ak-
tywów trwałych. Do ustalenia wartości składnika akty-
wów trwałych przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli rokowania między PKP SA a Skarbem
Państwa lub jednostką samorządu terytorialnego zo-
stały przeprowadzone bez uprzedniego przeprowa-
dzenia przetargu, przepis § 7 stosuje się odpowiednio.
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11970 - Poz. 1231
§ 31. 1. Rokowania prowadzi powołany przez
PKP SA zespół do spraw rokowań, zwany dalej „ze-
społem”.
2. Zespół składa się co najmniej z trzech członków,
w tym przewodniczącego, powoływanych i odwoły-
wanych przez PKP SA. W skład zespołu mogą wcho-
dokonanie określonych czynności związanych z prze-
prowadzeniem rokowań wymaga wiadomości spe-
cjalnych.
3. PKP SA określa organizację i tryb pracy zespołu
oraz zakres obowiązków jego członków, mając na ce-
lu zapewnienie sprawności jego działania oraz przej-
rzystości dokonywanych czynności, z uwzględnie-
niem konieczności ochrony interesu Skarbu Państwa.
§ 32. 1. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań po-
winno zawierać informacje o:
1) danych wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1-5;
2) terminach przeprowadzonych przetargów;
3) możliwości, terminie i miejscu składania pisem-
nych odpowiedzi na zaproszenie do udziału w ro-
kowaniach;
4) formie i terminie, w ciągu których PKP SA poinfor-
muje o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie;
5) terminie i miejscu, w których można zapoznać się
z dodatkowymi warunkami rokowań;
6) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań;
7) terminie, miejscu wpłaty oraz wysokości zaliczki
pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów
w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy;
8) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży;
9) zastrzeżeniu, że PKP SA przysługuje prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieru-
chomości.
2. Ogłoszenie o zaproszeniu do rokowań powinno
zawierać zastrzeżenie, że PKP SA ma prawo:
1) wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi
podejmuje rokowania;
2) odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny;
3) do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi
na zaproszenie przed upływem terminu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3;
4) do przedłużenia terminu poinformowania o rozpa-
trzeniu odpowiedzi na zaproszenie, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 4.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
zostać zamieszczone w prasie codziennej ogólnokra-
jowej co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym ter-
minem do składania odpowiedzi, o których mowa
w § 33 ust. 1.
§ 33. 1. Odpowiedzi na zaproszenie do rokowań
składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na
7 dni przed wyznaczonym terminem rokowań.
2. Odpowiedź powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę
i siedzibę zgłaszającego;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
runkami rokowań i przyjmuje te warunki bez za-
strzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty oraz inne
warunki umowy;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych wa-
runków rokowań.
3. Do odpowiedzi należy dołączyć kopię dowodu
wpłaty zaliczki.
§ 34. Rokowania można przeprowadzić, chociażby
wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki
określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
§ 35. 1. Przewodniczący zespołu otwiera rokowa-
nia, przekazując uczestnikom informacje, o których
mowa w § 32 ust. 1 pkt 1, 2 i 8.
2. Przy przeprowadzaniu rokowań zespół, w obec-
ności uczestników:
1) podaje liczbę otrzymanych odpowiedzi oraz spraw-
dza dowody, o których mowa w § 33 ust. 3;
dza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści
uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestni-
ków rokowań;
3) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszo-
ne przez uczestników rokowań;
4) ogłasza, które odpowiedzi zostały dopuszczone do
ustnej części rokowań.
3. Zespół odmawia dopuszczenia do ustnej części
rokowań podmiotom, których odpowiedzi nie spełnia-
ją warunków, o których mowa w § 33.
§ 36. 1. Przedstawione w odpowiedzi, o której mo-
wa w § 33 ust. 2, propozycje warunków umowy stano-
wią podstawę rokowań.
2. Zespół przeprowadza ustną część rokowań,
w zakresie wszystkich warunków koniecznych do za-
warcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestni-
ków rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowa-
nych do udziału w tej części.
3. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań
złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być
mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
§ 37. 1. Jeżeli w rokowaniach uczestniczy więcej
niż jeden podmiot, zespół może wyznaczyć dla jedne-
go z nich termin do wyłącznych negocjacji, kierując
się treścią złożonych wiążących propozycji warunków
umowy. Bezskuteczny upływ terminu skutkuje podję-
ciem rokowań z innymi dopuszczonymi do rokowań
podmiotami.
Dziennik Ustaw Nr 155 - 11971 - Poz. 1231
2. Po zakończeniu rokowań podmiot uczestniczący
w rokowaniach przedstawia na piśmie proponowane
przez siebie wiążące warunki zawarcia umowy.
3. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań ze-
spół ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybiera na-
bywcy.
4. W przypadku złożenia przez uczestników roko-
wań równorzędnych propozycji zespół może zorgani-
zować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.
5. Po zakończeniu rokowań i zawarciu umowy ze-
spół sporządza protokół, w którym umieszcza istotne
informacje dotyczące ich przebiegu. Protokół podpi-
sują wszyscy członkowie zespołu.
6. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą
podpisania protokołu. Przepis § 19 stosuje się odpo-
wiednio.
7. Przewodniczący zespołu zawiadamia ustnie
uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośred-
nio po ich zamknięciu.
§ 38. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, w odniesieniu do zespołu, a także w zakresie
sposobu i trybu przeprowadzania rokowań, stosuje się
odpowiednio przepisy rozdziałów 2 i 3.
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 39. 1. Do postępowań w sprawie zbycia składni-
ków aktywów trwałych przez PKP SA wszczętych i nie-
zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporzą-
dzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. W przypadku gdy przetarg w postępowaniu,
o którym mowa w ust. 1, zakończył się wynikiem ne-
gatywnym, PKP SA może prowadzić dalsze postępo-
wanie na podstawie przepisów rozdziału 4.
§ 40. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Strona korzysta z plików cookies