12

Lip 2006

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

Sygnatura:

Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 863

Data publikacji:

12 lipca 2006 r.

Data wejścia w życie:

12 sierpnia 2006 r.

Strona z 31
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
863
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
1)
z dnia 9 czerwca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych
2)
Na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych
zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169) wpro-
wadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 2 oznaczenie „3)” zastępuje się ozna-
czeniem „2)”;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) dokumentacji techniczno-ruchowej - na-
leży przez to rozumieć dokumentację
techniczno-ruchową lub instrukcje wy-
sadnicze wymagania dla wyrobów podle-
gających ocenie zgodności,
2) rzeczoznawcy - należy przez to rozumieć
rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu
górniczego.”;
3) w § 7 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się prze-
cinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) właściwy oraz zgodny z przeznaczeniem do-
bór maszyn, urządzeń, materiałów, wyrobów
z tworzyw sztucznych oraz środków strzało-
wych i sprzętu strzałowego, tak aby nie stwa-
rzały zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia
osób oraz środowiska.”;
4) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownik ruchu zakładu górniczego jest
odpowiedzialny za opracowanie instrukcji
bezpiecznego wykonywania pracy dla
szczególnie niebezpiecznych stanowisk lub
miejsc pracy w ruchu zakładu górniczego;
po konsultacji z pracownikami lub ich re-
prezentantami kierownik ruchu zakładu
górniczego zatwierdza te instrukcje.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powin-
ny zawierać informacje o stosowaniu sprzę-
tu ochronnego i działaniach, które powinny
być podjęte w przypadku zagrożenia.
4. Kierownicy działów ruchu zakładu górnicze-
go są odpowiedzialni za dostarczenie in-
strukcji, o których mowa w ust. 1, odpo-
wiednio dla stanowiska lub miejsca pracy,
każdemu pracownikowi, za potwierdzeniem
odbioru.”;
5) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszczenie do pracy osób zatrudnionych
niczego, których zakres czynności obejmuje
sprawy:
1) techniki strzałowej,
2) przewietrzania i zwalczania zagrożeń: pyło-
wego, pożarowego, metanowego, wyrzu-
tami gazów i skał,
-------
1)
wej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października
2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini-
stra Gospodarki (Dz. U. Nr 220, poz. 1888).
2)
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 20 lipca 2005 r., pod numerem
2005/0368/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania in-
formacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3) zagrożenia tąpaniami,
4) podsadzania wyrobisk górniczych,
5) ruchu wyciągów szybowych
- może nastąpić tylko po ukończeniu przez te
osoby specjalistycznego przeszkolenia, po-
wtarzanego co pięć lat.”;
6) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. 1. W zakładzie górniczym stosuje się ma-
szyny, urządzenia, materiały, wyroby
z tworzyw sztucznych oraz środki strzało-
we i sprzęt strzałowy, które spełniają wy-
magania określone w rozporządzeniu
oraz w odrębnych przepisach, a także zo-
stały oznaczone znakiem zgodności CE
lub odpowiednim znakiem dopuszczenia
lub zostały odpowiednio dobrane do wa-
runków górniczo-geologicznych i środo-
wiskowych w miejscu ich zastosowania.
2. Kierownik ruchu zakładu górniczego po-
wiadamia właściwy organ nadzoru gór-
pierwszy w zakładzie górniczym nowych
typów maszyn, urządzeń, materiałów
oraz wyrobów z tworzyw sztucznych.”;
7) tytuł działu II otrzymuje brzmienie:
„Geologia górnicza i miernictwo górnicze”;
8) w § 35:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Służba miernicza i geologiczna zakładu górni-
czego powinna:”,
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zakładach prowadzących roboty pod-
wykonuje się prace miernicze i geologiczne
w zakresie dostosowanym do wykonywa-
nych robót.”;
9) w § 36:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Służba miernicza i geologiczna przygotowuje
i sporządza, w zakresie swojej właściwości, ma-
py wyrobisk na potrzeby:”,
b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
nicza i geologiczna, w zakresie swojej właściwo-
ści, przedstawia:”;
10) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby dozoru ruchu, wyznaczone przez kie-
rownika ruchu zakładu górniczego, sporządza-
ją w okresach miesięcznych szkice sztygarskie,
na podstawie których służba miernicza i geo-
logiczna wykonuje pomiary uzupełniające i ak-
tualizuje mapy wyrobisk.”;
11) w § 38:
a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Służba miernicza i geologiczna niezwłocznie in-
formuje kierownika ruchu zakładu górniczego o:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Służba miernicza i geologiczna zakładu gór-
niczego przekazuje kierownikowi ruchu za-
kładu górniczego informacje wymienione
w ust. 1, zamieszczone w książce uwag służ-
by mierniczej i geologicznej. Kierownik ru-
chu zakładu górniczego wyznacza termin
oraz osoby odpowiedzialne za usunięcie
zgłoszonych nieprawidłowości, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 i 4.”;
12) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39. 1. Roboty górnicze prowadzone w sąsiedz-
twie granic filara bezpieczeństwa, a jeże-
li nie ustanowiono filara bezpieczeństwa
w odległości mniejszej niż 100 m od gra-
nic zbiorników wodnych, uskoków wo-
donośnych, miejsc występowania wody
z luźnym materiałem lub pól pożaro-
wych, mogą być prowadzone tylko pod
nadzorem służby mierniczej i geologicz-
nej, w sposób ustalony przez kierownika
ruchu zakładu górniczego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do
prowadzenia robót górniczych na zbicie.
3. Służba miernicza i geologiczna informuje
kierownika działu robót górniczych o każ-
dym przypadku prowadzenia robót gór-
niczych, o których mowa w ust. 1 i 2.”;
13) w § 42 w ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) rodzaj i typ maszyn, urządzeń, instalacji, mate-
riałów, wyrobów z tworzyw sztucznych oraz
środków strzałowych i sprzętu strzałowego,
stosowanych w wyrobisku górniczym,”;
14) § 59 otrzymuje brzmienie:
„§ 59. 1. Otwory wiertnicze badawcze, o których
mowa w § 58 ust. 1, wykonuje się zgod-
nie z zasadami określonymi w § 378
ust. 6 i 7.
2. Pozostawione w wyrobiskach górniczych
otwory wiertnicze badawcze zabezpiecza
się przed wdarciem się wody lub gazów
do tych wyrobisk.”;
15) w § 100 w pkt 7 na końcu dodaje się przecinek
i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) prowadzonej poniżej poziomu udostępnia-
nia”;
16) w § 101 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:
„Przy wybieraniu pokładów węgla systemem za-
bierkowym:”;
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6478 - Poz. 863
17) w § 164 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W zakładach górniczych wydobywających
kopalinę niepalną w polach niemetanowych,
w których podczas strzelań urabiających
można odstąpić od zamknięcia przybitką za-
ładowanego środkami strzałowymi otworu
strzałowego, dopuszcza się usuwanie niewy-
pału poprzez umieszczenie w takim otworze
ładunku udarowego i jego odpalenie, gdy
otwór, w którym stwierdzono niewypał, nie
był zamknięty przybitką.”;
18) w § 169 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O ile przepisy rozporządzenia nie stanowią
inaczej:
1) kierownik działu robót górniczych dokonu-
je doboru obudowy w poszczególnych wy-
robiskach, na podstawie rozeznania warun-
ków górniczo-geologicznych,
2) doboru obudowy szybów i wlotów do szy-
bów, a w zakładach górniczych wydobywa-
jących węgiel kamienny - doboru obudo-
wy wyrobisk o przekroju poprzecznym
przekraczającym 30 m
2
, dokonuje kierow-
nik działu robót górniczych na podstawie
opinii rzeczoznawcy,
3) rodzaje obudowy oraz zasady jej wykony-
wania określa się w projekcie technicznym,
o którym mowa w § 42.”;
19) w § 171 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dopuszcza się użycie zestawów obudowy
zmechanizowanej do podnoszenia ciężkich
elementów wyposażenia ściany zgodnie z wy-
maganiami ustalonymi w dokumentacji tech-
niczno-ruchowej.”;
20) § 183 otrzymuje brzmienie:
㤠183. Przy stosowaniu podsadzki hydraulicznej
i doszczelnianiu zrobów:
1) oczyszcza się wodę odprowadzaną do
systemu głównego odwadniania,
2) prowadzi się bilans wody,
3) na bieżąco kontroluje się rurociągi,
przebieg podsadzania i doszczelniania
oraz odpływ wody.”;
21) § 189 otrzymuje brzmienie:
„§ 189. Nieprzewietrzane wyrobiska niezwłocznie
otamowuje się lub likwiduje, a do czasu
ich otamowania lub zlikwidowania zamy-
ka się do nich dostęp. W zakładach górni-
czych wydobywających kopalinę niepalną
dopuszcza się poprzestanie na odpowied-
nim oznaczeniu nieprzewietrzanych wyro-
bisk, z zakazem wstępu do nich.”;
22) w § 212 uchyla się ust. 3;
23) po § 243 dodaje się § 243a w brzmieniu:
„§ 243a. Projekty techniczne wraz z technologią,
o których mowa w § 42, dla rejonów
wentylacyjnych ścian, w których progno-
za metanowości bezwzględnej przewidu-
je przekroczenie 40 m
3
/min, opiniuje spe-
cjalna komisja, o której mowa
w art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lu-
tego 1994 r. - Prawo geologiczne i gór-
nicze.”;
24) § 252 otrzymuje brzmienie:
„§ 252. 1. Projektując eksploatację pokładów wę-
gla, których metanonośność jest więk-
sza niż 2,5 m
3
/Mg w przeliczeniu na czy-
stą substancję węglową, oraz pokła-
dów, nad którymi w odległości do
120 m lub pod którymi w odległości do
60 m zalegają niewyeksploatowane po-
kłady węgla o metanonośności więk-
szej niż 2,5 m
3
/Mg w przeliczeniu na
je się prognozy metanowości bez-
względnej dla całego wybiegu wyro-
bisk wybierkowych oraz określa się
względnej.
2. Prognozy metanowości bezwzględnej
opracowuje się dla rejonu wyrobisk
ścianowych w pokładzie węgla
i uwzględnia się w projekcie technicz-
nym.”;
25) w § 260 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) nagromadzeniem się metanu w rejonie skrzy-
żowań ścian z chodnikami przyścianowymi
przewietrzanymi wzdłuż calizny węglowej
przy metanowości wentylacyjnej nieprzekra-
czającej 25 m
3
/min.”;
26) po § 260 dodaje się § 260a w brzmieniu:
„§ 260a. 1. Eksploatację ścian o metanowości
bezwzględnej powyżej 25 m
3
/min
i przewietrzanych wzdłuż calizny wę-
glowej należy prowadzić w taki spo-
sób, aby parametry techniczne stacji
i sieci odmetanowania zapewniały
możliwość uzyskania efektywności od-
metanowania większej niż 50 % w sto-
sunku do prognozy metanowości bez-
względnej.
2. W trakcie eksploatacji ścian prowa-
dzonych w warunkach zagrożenia me-
tanowego i pożarowego, w przypadku
przystąpienia do prac profilaktycznych
wynikających z kryteriów ujętych w ta-
belach nr 4 i 5 w pkt 6.6 załącznika
nr 5 do rozporządzenia, ocenę stanu
zagrożenia pożarowego prowadzi się
metodą kalorymetryczno-chromato-
graficzną zgodnie z pkt 6.18 załącznika
nr 5 do rozporządzenia.”;
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6479 - Poz. 863
27) w § 263 dotychczasową treść oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Urządzenia i metanomierze, o których mowa
w ust. 1, powinny być zabezpieczone przed
możliwością ingerencji w nastawy lub wyniki
pomiarów przez osoby niepowołane.”;
28) uchyla się § 264;
29) w § 267 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W ścianach o wysokości mniejszej niż 1,5 m,
w których wyposażenie techniczne uniemożli-
stropem, kierownik działu wentylacji wyzna-
cza miejsce zabudowy czujnika lub czujników
w wyrobiskach przyścianowych z prądem po-
wietrza dopływającym do ściany, w odległości
nie większej niż 10 m od wlotu do ściany.”;
30) w § 312 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W wyrobisku, we wszystkich kierunkach od
miejsc zabudowy rozdzielni, stacji transforma-
torowych, prostowników i stycznikowni, utrzy-
muje się strefy zabezpieczające na długości co
najmniej 25 m, a od miejsc połączeń kabli wy-
konanych za pomocą muf skorupowych meta-
lowych w sieciach o napięciu powyżej
230 V prądu przemiennego - na długości co
najmniej 5 m we wszystkich kierunkach od
tych połączeń.”;
31) w § 314 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku gdy strefy zabezpieczające są
opylane pyłem kamiennym, zawartość części
niepalnych stałych w pyle kopalnianym
w strefie zabezpieczającej, oznaczona zgodnie
z Polskimi Normami, powinna wynosić co naj-
mniej:
1) 70 % w polach niemetanowych,
2) 80 % w polach metanowych.
2. W przypadku gdy strefy zabezpieczające są
zmywane wodą, zawartość wody przemijają-
cej w pyle kopalnianym w strefie zabezpiecza-
jącej, uniemożliwiająca przeniesienie wybu-
chu pyłu węglowego, oblicza się, z zastrzeże-
niem ust. 3, według wzoru:
100–n
W = 50 + ---- W
pw
– 0,625n [%]
100
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
W - zawartość wody przemijającej,
uniemożliwiająca przeniesienie wy-
buchu pyłu węglowego [%],
n - zawartość części niepalnych sta-
łych w pyle kopalnianym [%],
W
pw
- zawartość wilgoci przemijającej
węgla, to jest części wilgoci całko-
witej zawartej w węglu, którą traci
on podczas suszenia aż do osią-
gnięcia przybliżonej równowagi
z wilgocią powietrza otaczającego
(dla węgli pochodzących z różnych
pokładów należy do obliczeń przy-
jąć najwyższą wartość W
pw
) [%].”;
32) § 321 otrzymuje brzmienie:
㤠321. W miejscu zabudowania zapory przeciw-
wybuchowej wyrobisko powinno być:
1) opylone do zawartości co najmniej
70 % części niepalnych stałych w po-
lach niemetanowych lub co najmniej
80 % w polach metanowych - w przy-
padku stosowania zapory pyłowej lub
2) zmyte wodą, z zastosowaniem warun-
ku określonego w § 314 ust. 2 -
w przypadku stosowania zapory wod-
nej.”;
33) w § 329 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zakładach górniczych wydobywających rudy
miedzi dopuszcza się pozostawienie części zło-
ża pod warunkiem ustalenia, przez kierownika
ruchu zakładu górniczego, dodatkowych zasad
bezpiecznego prowadzenia robót górniczych
w strefach możliwego ich oddziaływania.”;
34) w § 342 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W złożu rud miedzi lub w jego części, zaliczo-
nym do II lub III stopnia zagrożenia tąpaniami,
niedozwolone jest równoczesne wykonywanie,
przed frontem wybierkowym w odległości do
200 m, wyrobisk usytuowanych równolegle do
prowadzonego frontu.”;
35) w § 344 dotychczasową treść oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W zakładach górniczych wydobywających ru-
dy miedzi w wyrobiskach prowadzonych w ob-
rębie frontów eksploatacyjnych zasady wyko-
nywania oraz koordynacji robót strzałowych
ustala kierownik ruchu zakładu górniczego na
podstawie opinii kopalnianego zespołu do
spraw tąpań i zawałów.”;
36) w § 354 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przeciwpożarowe komory na poziomach wy-
dobywczych,”;
37) § 360 otrzymuje brzmienie:
„§ 360. W wyrobiskach górniczych stosuje się ma-
teriały chemiczne i wyroby z tworzyw
sztucznych spełniające wymagania trud-
nopalności, antyelektrostatyczności i nie-
toksyczności, a przenośniki taśmowe wy-
posaża się w taśmę trudno palną, urządze-
nia kontroli ruchu oraz samoczynnie uru-
chamiane urządzenia gaśnicze.”;
38) § 378 otrzymuje brzmienie:
„§ 378. 1. Wprowadzanie wód do wyrobisk górni-
czych lub zrobów jest dokonywane na
podstawie projektu technicznego.
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6480 - Poz. 863
2. Projekt techniczny określa warunki:
1) gromadzenia się wody w wyrobi-
skach górniczych, zrobach lub jej
odprowadzania,
2) kontroli bilansu wodnego.
3. Projekt techniczny jest opiniowany
przez:
1) kopalniany zespół do spraw za-
grożeń wodnych,
2) w przypadku wprowadzania wód
do wyrobisk górniczych lub zro-
bów, w okresie likwidacji zakładu
górniczego lub jego części - ze-
spół, o którym mowa w pkt 1, ko-
palniane zespoły do spraw zagro-
żeń wodnych sąsiednich zakładów
górniczych oraz rzeczoznawcę,
a następnie jest zatwierdzany przez
kierownika ruchu zakładu górnicze-
go.
4. Przepisy ust. 1-3 nie naruszają prze-
pisów prawa wodnego.
5. Dla rozpoznawania warunków wod-
nych wykonuje się, w przypadkach
określonych w § 58 ust. 1, z po-
wierzchni lub wyrobisk górniczych
otwory wiertnicze badawcze.
6. Każdy otwór wiertniczy badawczy
wykonywany z wyrobiska górniczego
dla rozpoznawania warunków wod-
nych wyposaża się w rurę obsadową
z zasuwą i manometrem, której
szczelność i wytrzymałość sprawdza
się, stosując próbę ciśnieniową przy
ciśnieniu co najmniej o 50 % wyż-
szym od maksymalnego spodziewa-
nego ciśnienia.
7. Otwory wiertnicze badawcze po od-
wierceniu i wykonaniu badań likwi-
duje się lub pozostawia dla drenażu;
o pozostawieniu badawczych otwo-
rów wiertniczych dla drenażu decy-
duje kierownik ruchu zakładu górni-
czego.”;
39) § 385 otrzymuje brzmienie:
㤠385. 1. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu do-
kumentują w książce zagrożeń wodnych
oraz przekazują geologowi górniczemu
informacje i uwagi o stanie zagrożenia
wodnego.
2. Geolog górniczy dokumentuje każde
wdarcie się wody lub mieszaniny wody
z luźnym materiałem.
robiska lub zrobów sąsiednich zakładów
górniczych, po uzgodnieniu między kie-
rownikami ruchu tych zakładów górni-
czych i powiadomieniu właściwego or-
ganu nadzoru górniczego.”;
40) w dziale V rozdział 7 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 7
Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami
promieniotwórczymi
§ 386. 1. Nadzór nad ochroną przed zagrożeniem
radiacyjnym naturalnymi substancjami
promieniotwórczymi, zwanym dalej „za-
grożeniem radiacyjnym”, sprawuje oso-
ba posiadająca uprawnienia inspektora
ochrony radiologicznej typu IOR-1, nada-
ne w trybie określonym przepisami pra-
wa atomowego, zwana dalej „inspekto-
rem ochrony radiologicznej”.
2. Inspektor ochrony radiologicznej prowa-
dzi dokumentację stanu zagrożenia radia-
cyjnego, obejmującą:
1) wyniki pomiarów wskaźników zagro-
żenia radiacyjnego,
2) wyniki pomiarów dawek indywidual-
nych,
3) wykaz wyrobisk zaliczonych, stosow-
nie do przepisów w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych,
do poszczególnych klas zagrożenia ra-
diacyjnego,
4) rejestr dawek indywidualnych pra-
cowników zaliczonych na podstawie
cowników kategorii A,
5) wykaz pracowników zaliczonych na
podstawie przepisów prawa atomo-
wego do pracowników kategorii B,
6) mapy górnicze określające granice te-
renów kontrolowanych w rozumieniu
przepisów prawa atomowego.
§ 387. 1. W podziemnym zakładzie górniczym wy-
konuje się pomiary następujących wskaź-
ników zagrożenia radiacyjnego:
1) stężenia energii potencjalnej alfa
w powietrzu krótkożyciowych produk-
tów rozpadu radonu,
2) ekspozycji na zewnętrzne promienio-
wanie gamma,
3) sumarycznego stężenia izotopów radu
Ra-226 i Ra-228 w wodach kopalnia-
nych,
4) sumarycznej aktywności właściwej
izotopów radu Ra-226 i Ra-228 w osa-
dach kopalnianych.
2. Kierownik ruchu zakładu górniczego wy-
znacza osoby dozoru ruchu odpowie-
dzialne za wykonywanie pomiarów.
3. Sposób wykonywania pomiarów oraz
oceny stanu zagrożenia radiacyjnego
określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6481 - Poz. 863
§ 388. Dla zmniejszenia zagrożenia radiacyjnego
spowodowanego występowaniem promie-
niotwórczych wód kopalnianych i osadów
kopalnianych, odpowiednio do lokalnych
warunków:
1) ujmuje się i odprowadza promieniotwór-
rotworu bezpośrednio do kanałów ście-
kowych lub rurociągów wodnych,
2) wytrąca się i usuwa promieniotwórcze
osady kopalniane, zgodnie z dokumenta-
cją zatwierdzoną przez kierownika ruchu
zakładu górniczego.
§ 389. 1. Lokowanie promieniotwórczych osadów
kopalnianych odbywa się zgodnie z do-
kumentacją zatwierdzoną przez kierowni-
ka ruchu zakładu górniczego.
2. Składowanie osadów kopalnianych, któ-
re są odpadami promieniotwórczymi
w rozumieniu przepisów prawa atomo-
wego, odbywa się na zasadach określo-
nych w tych przepisach.
3. Miejsca lokowania promieniotwórczych
osadów kopalnianych, o których mowa
w ust. 1, oznacza się na mapach wyrobisk
górniczych.”;
41) w § 407 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Eksploatacja w pokładzie odprężającym wy-
przedza eksploatację w pokładzie odprężanym
co najmniej o dwukrotną odległość pionową
między tymi pokładami, przy czym odległość
ta nie może być mniejsza niż 30 m.”;
42) § 428 i 429 otrzymują brzmienie:
„§ 428. Maszyny, urządzenia i instalacje eksplo-
atuje się, konserwuje i naprawia w sposób
określony w dokumentacji techniczno-ru-
chowej.
§ 429. W zakładach górniczych, w których wystę-
puje zagrożenie wybuchem metanu lub
pyłu węglowego, urządzenia budowy
przeciwwybuchowej eksploatuje się
w sposób określony w załączniku nr 5 do
rozporządzenia.”;
43) w § 440:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obudowa zmechanizowana przeznaczona
do pracy w ścianach prowadzonych w rejo-
nach występowania wstrząsów górotworu
jest przystosowana, poprzez upodatnienie,
do przejmowania obciążeń dynamicznych.”,
c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dopuszcza się stosowanie różnych typów
obudów zmechanizowanych w jednej ścia-
nie, pod warunkiem uzyskania pozytywnej
opinii rzeczoznawcy, uwzględniającej za-
równo parametry techniczne obudów, jak
i warunki górniczo-geologiczne danego pola
ścianowego.”;
44) w § 441 uchyla się ust. 2;
45) w § 453 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) głębokości ciągnienia oraz uruchomienia lub
likwidacji poziomów,”;
46) § 454 otrzymuje brzmienie:
„§ 454. Kierownik ruchu zakładu górniczego po-
wiadamia właściwy organ nadzoru górni-
siadaniu kompletnej dokumentacji tech-
nicznej:
1) co najmniej na miesiąc przed rozpoczę-
ciem budowy lub dokonywania zmian,
o których mowa w § 453 pkt 1,
2) co najmniej na 14 dni przed rozpoczę-
ciem budowy lub dokonywania zmian,
o których mowa w § 453 pkt 2.”;
47) w § 455 w ust. 2 pkt 8-10 otrzymują brzmienie:
„8) rysunek mocowania dźwigarów do obmurza
szybu i prowadników do dźwigarów, wraz
z zestawieniem wyników następujących obli-
czeń:
a) dopuszczalnych sił oddziaływania naczyń
wyciągowych na zbrojenie szybu,
b) dopuszczalnego zużycia prowadników
i dźwigarów,
9) uproszczoną dokumentację techniczną napę-
du maszyny wyciągowej i urządzenia sygnali-
zacji szybowej,
10) uproszczoną dokumentację techniczną urzą-
dzeń przyszybowych wraz z układami stero-
wania,”;
48) § 460 otrzymuje brzmienie:
㤠460. Elementy konstrukcji stalowych wyposa-
żenia szybu wymienia się, jeżeli:
1) ich zużycie przekroczy 50 % pierwotne-
go wymiaru nominalnego, jeżeli war-
tość dopuszczalnego zużycia nie zosta-
ła określona inaczej,
uniemożliwiającym dalsze użytkowa-
nie.”;
49) § 475 otrzymuje brzmienie:
„§ 475. Podczas eksploatacji naczyń wyciągo-
wych:
1) minimalny luz z każdej strony między
roboczymi płaszczyznami prowadnicy
ślizgowej a sztywnym prowadnikiem,
odniesiony do symetrycznego położe-
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6482 - Poz. 863
nia naczyń wyciągowych, nie może być
mniejszy niż 5 mm,
2) maksymalny luz z każdej strony między
roboczymi płaszczyznami prowadnicy
ślizgowej a sztywnym prowadnikiem,
odniesiony do symetrycznego położe-
nia naczyń wyciągowych, nie może być
większy niż 25 mm; maksymalny luz
między roboczą płaszczyzną prowadni-
cy ślizgowej a czołową płaszczyzną pro-
wadnika powinien zapewnić pokrycie
prowadnika boczną roboczą płaszczy-
zną prowadnicy na co najmniej 40 mm
szerokości bocznej płaszczyzny pro-
wadnika.”;
50) uchyla się § 476;
51) w § 477 uchyla się ust. 2;
52) po § 486 dodaje się § 486a w brzmieniu:
„§ 486a. Stanowisko sterowania maszyną wycią-
gową umożliwia spowodowanie zaniku
ciśnienia medium hamulcowego ręcznie
uruchamianym urządzeniem mechanicz-
nym, niezależnym od układu sterowania
hamulców i chronionym przed nieuza-
sadnionym użyciem.”;
53) w § 536 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oddanie do ruchu układu transportu, po za-
kończeniu jego budowy oraz dokonaniu zmian
warunków eksploatacji, wymaga zezwolenia
kierownika ruchu zakładu górniczego, z za-
strzeżeniem § 30 ust. 1.”;
54) § 545 otrzymuje brzmienie:
„§ 545. Droga transportu ręcznego lub jej odcinek
powinny być zamknięte dla innego rodza-
ju transportu.”;
55) w § 561:
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku dwukierunkowego nachylenia
trasy wózki hamulcowe i inne urządzenia
hamowania awaryjnego umieszcza się na
początku i na końcu zestawu środków trans-
portowych.”,
b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku kolejek spągowych wyposażo-
nych w zestawy transportowe, w których:
1) stosowane są zaczepy samozaciskowe li-
ny,
2) poszczególne elementy zestawu połą-
czone są między sobą sprzęgami kon-
strukcji specjalnej oraz dwiema linami
bezpieczeństwa,
można zastosować jeden wózek hamulco-
wy usytuowany w dowolnym miejscu ze-
stawu transportowego; przepisów ust. 4 i 5
nie stosuje się.”;
56) w § 608 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wymagania określone w § 583, § 584 i § 585
ust. 3 stosuje się również do pojazdów i ma-
szyn z napędem spalinowym.”;
57) § 610 otrzymuje brzmienie:
„§ 610. 1. W wyrobiskach zagrożonych wybu-
chem instaluje się maszyny i urządzenia
budowy przeciwwybuchowej spełniają-
ce zasadnicze wymagania określone
w przepisach dotyczących wyrobów
podlegających ocenie zgodności.
2. W wyrobiskach niezagrożonych wybu-
chem albo niezagrożonych wybuchem
metanu i zaliczonych do klasy A zagro-
żenia wybuchem pyłu węglowego mo-
gą być instalowane maszyny i urządze-
nia o stopniu ochrony co najmniej IP 54,
spełniające zasadnicze wymagania
określone w przepisach dotyczących
wyrobów podlegających ocenie zgod-
ności.
3. Kierownik ruchu zakładu górniczego
nia sieci elektrycznej trakcji przewodo-
wej w wyrobiskach zagrożonych wybu-
chem pyłu węglowego, ustalając
w szczególności skuteczne środki ochro-
ny przed niebezpieczeństwem wybu-
chu.”;
58) § 624 otrzymuje brzmienie:
„§ 624. 1. Maszyny, urządzenia i instalacje elektro-
energetyczne zabezpiecza się przed
skutkami zwarć doziemnych, zwarć mię-
dzyfazowych i przeciążeń w sposób za-
pewniający bezpieczeństwo osób oraz
zakładu górniczego.
2. Aparatura zabezpieczająca powinna od-
powiadać zasadniczym wymaganiom
określonym w przepisach dotyczących
wyrobów podlegających ocenie zgod-
ności.
3. Dobór zabezpieczeń i ich nastaw w in-
stalacjach elektroenergetycznych doko-
nuje się zgodnie z zasadami techniki
górniczej, dotyczącymi środków
ochronnych i zabezpieczających w elek-
troenergetyce kopalnianej w sposób za-
pewniający odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa.
4. Dobór nastaw zabezpieczeń przed skut-
kami działania prądów zwarciowych
i przeciążeniowych dla instalacji elektro-
robiskach zaliczonych do klasy B zagro-
żenia wybuchem pyłu węglowego po-
winien być zgodny z wymaganiami dla
doboru nastaw zabezpieczeń dla instala-
cji elektroenergetycznych stosowanych
w wyrobiskach zaliczonych do stop-
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6483 - Poz. 863
nia „b” lub „c” niebezpieczeństwa wy-
buchu metanu.”;
59) w § 625 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyrobisko powinno być opylone pyłem ka-
miennym, zgodnie z wymaganiami określony-
mi w § 312 ust. 6,”;
60) w § 635 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zewnętrzne obwody sterowania maszyn
i urządzeń eksploatowanych w wyrobiskach
zasila się bardzo niskim napięciem bezpiecz-
nym SELV lub PELV.”;
61) w § 659 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonywanie w wyrobiskach prac pod napię-
ciem jest dozwolone tylko w obwodach i insta-
lacjach elektrycznych typu SELV lub PELV.”;
62) w § 670 dotychczasową treść oznacza się jako
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież
i obuwie robocze przeznaczone do używania
w atmosferze zagrożonej wybuchem nie mogą
być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spo-
wodowanych elektrycznością statyczną lub
uderzeniem, i nie mogą spowodować zapłonu
mieszaniny wybuchowej.”;
63) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w pkt 7 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) opis akcji przeciwpożarowej ze szczegól-
nym uwzględnieniem sposobu wycofania
załogi ze stref zagrożonych oraz zastosowa-
nych metod zwalczania pożaru,”,
b) uchyla się pkt 10-10.5,
c) w pkt 11.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dokumentacje techniczno-ruchowe,”,
d) wzór nr 6 otrzymuje brzmienie określone w za-
łączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
e) uchyla się wzór nr 6a,
f) uchyla się wzory nr 26-30,
g) wzór nr 36 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządze-
nia,
h) wzór nr 37 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządze-
nia;
64) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w pkt 3.3.1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) paszport urządzenia lub świadectwo wy-
tacją techniczną wydane po przeprowadzo-
nym remoncie oraz protokół badania urzą-
dzenia,”,
b) w pkt 3.4.1 w tabeli:
- lp. 5 otrzymuje brzmienie:
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6484 - Poz. 863
5 Urządzenia transportowe specjalne
- do przewozu ludzi odbiorcze jednorazowo:
a) po zainstalowaniu w miejscu pracy,
b) po zmianie warunków eksploatacji
okresowe a) nie rzadziej niż raz w roku,
b) liny po półrocznej eksploatacji
- o udźwigu 120 kN i większym do trans-
portu maszyn lub urządzeń
odbiorcze jednorazowo
okresowe nie rzadziej niż raz w roku
- po lp. 5 dodaje się lp. 5a w brzmieniu:
5a Urządzenia transportowe do transportu po
torach liną otwartą w wyrobiskach pochy-
łych o nachyleniu powyżej 15° i masie
transportowanego materiału powyżej 35 kN
odbiorcze jednorazowo
okresowe nie rzadziej niż raz w roku
c) w pkt 3.4.2 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odbiorcze, wykonywane po raz pierwszy
dla danego urządzenia i obejmujące:
a) sprawdzenie zgodności wykonywania
urządzenia z dokumentacją techniczno-
-ruchową,
b) przeprowadzenie statycznych i rucho-
wych prób nośności (dla urządzeń dźwig-
nicowych i transportowych),
c) przeprowadzenie prób ciśnieniowych
(dla urządzeń ciśnieniowych),
d) sprawdzenie osprzętu stanowiącego wy-
posażenie urządzeń,
e) sprawdzenie prawidłowości nastawień
dla urządzeń zabezpieczających,
f) przeprowadzenie kontroli pracy urządze-
nia w ruchu,
g) sprawdzenie wymaganej dokumentacji
urządzenia,
h) wykonanie innych czynności wynikają-
cych z ustaleń dokumentacji, Polskich
Norm i warunków technicznych lub de-
cyzji dopuszczającej urządzenie do sto-
sowania w wyrobiskach podziemnych
zakładów górniczych,”,
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,
e) pkt 5.5.2 otrzymuje brzmienie:
„5.5.2. Każda lina prowadnicza lub odbojowa
przy założeniu powinna wykazywać co
najmniej 5-krotny współczynnik bezpie-
czeństwa określony w pkt 5.3.2.”,
f) uchyla się tabelę określającą minimalną średni-
ści szybu,
g) pkt 5.8.1 i 5.8.2 otrzymują brzmienie:
„5.8.1. Rzeczoznawca sprawdza rozwiązanie
konstrukcyjne lin wyciągowych no-
śnych, wyrównawczych, prowadniczych
i odbojowych przed ich zastosowaniem
w górniczym wyciągu szybowym.
5.8.2. W górniczym wyciągu szybowym mogą
być stosowane wyłącznie liny wyciągo-
we nośne, wyrównawcze, prowadnicze
i odbojowe po odbiorze dokonanym
przez rzeczoznawcę.”,
h) w pkt 5.9.1 tabela kontroli lin wyciągów szybo-
wych klasy I oraz tabela kontroli lin wyciągów
szybowych klasy II otrzymują brzmienie okre-
ślone w załączniku nr 5 do niniejszego rozpo-
rządzenia,
i) pkt 5.13.6 otrzymuje brzmienie:
„5.13.6. Wymagania wytrzymałościowe zbroje-
nia szybów.”,
j) uchyla się pkt 5.13.6.5 i 5.13.6.6,
k) pkt 5.13.6.7 i 5.13.6.8 otrzymują brzmienie:
niu zużycia przez starcie lub korozję,
powinny wykazywać w przekrojach
najbardziej obciążonych współczyn-
niki bezpieczeństwa w stosunku do
wytrzymałości na rozciąganie (R
m
)
nie mniejsze niż:
1) 2,5 od działania sił poziomych przy
jeździe ludzi,
2) 1,8 od działania sił poziomych pod-
czas ciągnienia urobku lub trans-
portu materiałów.
5.13.6.8. Dźwigary szybowe, po uwzględnieniu
ubytku korozyjnego, powinny wyka-
zywać w przekrojach najbardziej ob-
ciążonych współczynniki bezpieczeń-
stwa w stosunku do wytrzymałości
na rozciąganie (R
m
) nie mniejsze niż:
1) 2,5 od działania sił poziomych
i pionowych przy jeździe ludzi,
2) 1,8 od działania sił poziomych
i pionowych podczas ciągnienia
urobku lub transportu materia-
łów.”,
l) po pkt 5.13.6.8 dodaje się pkt 5.13.6.9 w brzmie-
niu:
„5.13.6.9. Rzeczoznawca sprawdza rozwiązanie
techniczne zbrojenia szybów, o któ-
rym mowa w pkt 5.13.6.”,
m) po pkt 5.13.7.4 dodaje się pkt 5.13.7.5 w brzmie-
niu:
„5.13.7.5. Rzeczoznawca sprawdza rozwiązanie
techniczne zbrojenia szybów, o któ-
rym mowa w pkt 5.13.7.”,
n) pkt 5.13.9.1 otrzymuje brzmienie:
„5.13.9.1. Sztywne prowadzenie naczyń i zbro-
jenie szybów podlegają kontroli przez
osoby i w terminach podanych w ta-
beli.
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6485 - Poz. 863
Tabela kontroli sztywnego prowadzenia naczyń i zbrojenia szybów
Częstotliwość kontroli C T R/4 R 5L
Przeprowadzający kontrolę OEM DEM WDEM KDEM
RZ
KDEM
Miejsce zapisów wyników kontroli KCP KOK KOK KW KW
Rodzaj przeprowadzanej kontroli RE RE RE BW BW
W tabeli kontroli określono symbole dla:
1) częstotliwości kontroli:
C - codziennie,
T - nie rzadziej niż co tydzień,
R/4 - nie rzadziej niż co kwartał,
R - nie rzadziej niż co rok,
5L - nie rzadziej niż co 5 lat,
2) miejsca zapisów wyników kontroli:
KCP - książka codziennych przeglą-
dów wyciągu szybowego,
KOK - książka okresowych kontroli wy-
ciągu szybowego,
KW - książka wyciągu szybowego,
3) przeprowadzających kontrolę:
OEM - uprawniona osoba do prowa-
dzenia rewizji,
DEM - uprawniona osoba dozoru ru-
chu,
WDEM - uprawniona osoba wyższego
dozoru ruchu,
KDEM - kierownik działu energomecha-
nicznego,
RZ - rzeczoznawca,
4) rodzaju przeprowadzanej kontroli:
RE - rewizja,
BW - badanie wszystkimi dostępnymi
metodami.”,
o) pkt 5.13.9.6 otrzymuje brzmienie:
„5.13.9.6. W terminach ustalonych przez kie-
rownika ruchu zakładu górniczego,
w zależności od warunków lokalnych
i spokoju jazdy naczyń wyciągowych,
lecz nie rzadziej niż co 5 lat, powinny
być przeprowadzane badania stanu
technicznego obudowy szybu oraz
kontrolne pomiary:
1) geometrii obudowy szybu oraz
elementów jego zbrojenia, o któ-
rych mowa w pkt 5.13.8,
2) prostoliniowości torów prowadze-
nia naczyń oraz wymiarów okre-
ślonych w § 462 ust. 1 pkt 1 oraz
§ 475 rozporządzenia,
3) rzeczywistych sił oddziaływania
naczynia wyciągowego na zbroje-
nie szybu.
Pomiary kontrolne, o których mowa
w ppkt 1 i 2, przeprowadza mierniczy
górniczy, a pomiary kontrolne, o któ-
rych mowa w ppkt 3 - rzeczoznaw-
ca.”,
p) po pkt 5.14.6.5 dodaje się pkt 5.14.6.6 w brzmie-
niu:
„5.14.6.6. W terminach ustalonych przez kie-
rownika ruchu zakładu górniczego,
w zależności od warunków lokalnych,
lecz nie rzadziej niż co 5 lat, powinny
być przeprowadzane badania stanu
technicznego obudowy szybu oraz
kontrolne pomiary:
1) geometrii obudowy szybu,
2) wartości określonych w § 462
ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
Pomiary kontrolne przeprowadza
mierniczy górniczy.”,
q) w pkt 5.16.5.16 zdanie wstępne otrzymuje
brzmienie:
„Do zezwolenia na wprowadzenie zmian nasta-
wów hamulcowych większych, niż to wynika
z pkt 5.16.5.14, dołącza się:”,
r) w pkt 5.20.15.1 tabela kontroli naczyń wyciągo-
wych wyciągów szybowych kubłowych w szy-
bach głębionych i zbrojonych otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniej-
szego rozporządzenia,
s) pkt 5.20.15.3 otrzymuje brzmienie:
„5.20.15.3. Podczas badań naczynia wyciągo-
wego szczególną uwagę zwraca się
na ocenę zużycia elementów no-
śnych oraz stopnia występowania
uszkodzeń. Nie rzadziej niż co trzy la-
ta rzeczoznawca bada stan zmienno-
ści naprężeń w cięgłach nośnych na-
czynia wyciągowego powodowany
nierównościami torów prowadze-
nia.”,
t) w pkt 5.21.3 tabela kontroli zawieszeń wycią-
gów szybowych klasy I i II otrzymuje brzmienie
określone w załączniku nr 7 do niniejszego roz-
porządzenia,
u) pkt 5.22.4 otrzymuje brzmienie:
„5.22.4. Dopuszcza się:
1) aby urządzenie hamujące w rząpiu
wytracało tylko część energii hamo-
wanych mas, pod warunkiem że po-
została część energii zostanie wytra-
cona przez urządzenia hamujące
w wieży,
2) brak urządzeń hamujących w rząpiu
w przypadku, gdy praca hamowania
urządzeń hamujących w wieży jest
równa lub większa od energii hamo-
wanych mas.”,
v) w pkt 5.22.7.2 tabela kontroli urządzeń hamują-
cych wyciągów szybowych klasy I i II otrzymu-
je brzmienie określone w załączniku nr 8 do ni-
niejszego rozporządzenia,
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6486 - Poz. 863
w) w pkt 5.27.1 ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) instrukcji dla sygnalistów szybowych,
4) instrukcji prowadzenia robót szybowych,”,
x) w pkt 5.28.1 ppkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3) instrukcji dla maszynistów maszyn wycią-
gowych,
4) instrukcji prowadzenia robót szybowych,”,
y) w pkt 5.32.8.1 zdanie czwarte otrzymuje
brzmienie:
„Niedozwolone jest nadawanie sygnałów rewi-
zyjnych linką usytuowaną poza obrysem naczy-
nia wyciągowego z innego miejsca naczynia niż
głowica.”,
z) pkt 6.7.10 otrzymuje brzmienie:
„6.7.10. Pracownicy zatrudnieni na stanowi-
skach manewrowych, cieśli obchodo-
wych, obsługi stacji załadowczych lub
materiałowych oraz na stanowiskach
czynności w koszulach lub kamizelkach
ostrzegawczych koloru pomarańczowe-
go lub szelkach odblaskowych.”,
za) pkt 6.7.33 otrzymuje brzmienie:
„6.7.33. W przypadku gdy zachodzi konieczność
przewozu wozem ładunku wystającego
poza boczny gabaryt wozu lub gdy od-
ległość ładunku od obudowy lub urzą-
dzeń zabudowanych pod stropem jest
wozi się pojedynczo na warunkach
ustalonych oddzielnie dla każdego
przypadku przez osobę dozoru przewo-
zu dołowego.”,
zb) pkt 6.9.1 otrzymuje brzmienie:
„6.9.1. Maszyny napędowe przewozu linowego
do transportu materiałów w wyrobiskach
pochyłych o nachyleniu powyżej 4° wy-
posaża się w urządzenia hamulcowe, za-
ciskające się samoczynnie w przypadku
zaniku energii napędowej.”,
zc) uchyla się pkt 6.11.6,
zd) pkt 6.11.9 otrzymuje brzmienie:
„6.11.9. Połączenia spawane zawieszeń środ-
ków transportu kolejek do jazdy ludzi
poddaje się badaniom nieniszczącym
stosownie do wymagań zawartych
w dokumentacji; wyniki badań powin-
ny być przechowywane.”,
ze) pkt 6.12.6 otrzymuje brzmienie:
„6.12.6. Podczas kontroli tygodniowej obejmu-
jącej zakres przeglądu codziennego do-
konuje się sprawdzenia zgodności sta-
nu technicznego urządzenia z doku-
mentacją techniczno-ruchową oraz
zgodności zainstalowania urządzenia
z dokumentacją układu transportowe-
go.”,
zf) pkt 6.13 i 6.13.1 otrzymują brzmienie:
„6.13. Transport przenośnikami taśmowymi
i zgrzebłowymi.
6.13.1. Elementy przenośników, takie jak: wy-
sięgniki, stacje napędowe, sprzęgła
i przekładnie, stacje napinające, stacje
zwrotne, osłania się.”,
zg) pkt 6.13.3-6.13.5 otrzymują brzmienie:
„6.13.3. Wloty do zsuwni i zsypu przenośników
posiadają zabezpieczenia chroniące lu-
dzi przed wpadnięciem.
6.13.4. Konstrukcję przesypów wykonuje się
z materiałów niepalnych oraz w sposób
umożliwiający prawidłowy przesyp
urobku z przenośnika podającego.
6.13.5. Przenośniki w miejscach, gdzie urzą-
dzone są pod nimi przejścia dla ludzi,
osłania się.”,
zh) pkt 6.13.7 otrzymuje brzmienie:
„6.13.7. Przenośnik taśmowy wyposaża się
w czujniki ruchu i spiętrzenia, czujniki
temperatury oraz wyłączniki awaryjne
powodujące wyłączenie silników napę-
dowych. Wyłączniki awaryjne przeno-
śnika powinny mieć możliwość wyłą-
czenia i zablokowania napędu w pozy-
cji wyłączonej oraz powinny być roz-
mieszczone w odległości nie większej
niż 70 m wzdłuż przenośnika. Linki wy-
łączników awaryjnych powinny umożli-
wiać ich uruchomienie poprzez pocią-
gnięcie w dowolną stronę i być rozwie-
szone w zasięgu ręki pracownika od
strony przejścia i w miejscach przeby-
wania ludzi w czasie ruchu przenośni-
ka.”,
zi) po pkt 6.13.9 dodaje się pkt 6.13.10-6.13.14
w brzmieniu:
„6.13.10. Przenośniki zgrzebłowe ścianowe
i podścianowe instaluje się z:
1) urządzeniami służącymi do wstęp-
nego napinania,
2) urządzeniami umożliwiającymi ko-
twienie lub rozparcie napędu i sta-
cji zwrotnej.
6.13.11. Przenośniki zgrzebłowe ścianowe
i podścianowe wyposaża się w urzą-
dzenia do ich przemieszczania. Do
przemieszczania napędu lub trasy
ne stosowanie wyłącznie urządzeń
bezcięgnowych.
6.13.12. Przenośnik zgrzebłowy podścianowy
powinien być wyposażony w osłony
zakrywające rynnociąg na odcinku
między jego zwrotnią a przenośnikiem
zgrzebłowym ścianowym.
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6487 - Poz. 863
6.13.13. Przenośnik zgrzebłowy ścianowy po-
winien być przystosowany do współ-
pracy z kombajnem i obudową zme-
chanizowaną.
6.13.14. Przenośnik zgrzebłowy ścianowy
przeznaczony do pracy w wyrobiskach
o nachyleniu powyżej 18° i wysokości
poniżej 1,7 m powinien być wyposa-
żony w podwyższone zastawki chro-
niące ludzi przed uderzeniami brył
węgla.”,
zj) pkt 6.15.4 otrzymuje brzmienie:
„6.15.4. Podczas kontroli tygodniowej obejmu-
jącej zakres przeglądu codziennego do-
konuje się sprawdzenia zgodności sta-
nu technicznego urządzenia z doku-
mentacją techniczno-ruchową oraz
zgodności zainstalowania urządzenia
z dokumentacją układu transportowe-
go.”,
zk) po pkt 6.16.10 dodaje się pkt 6.16.11 w brzmie-
niu:
„6.16.11. Konstrukcja ochronna stanowiska
operatora maszyn z napędem spalino-
wym, stosowanych w procesie tech-
nologicznym wydobycia rud metali
nieżelaznych, powinna zapewniać nie-
naruszenie przestrzeni chronionej
podczas obciążenia dynamicznego
energią 60 kJ.”,
zl) pkt 6.17.4 otrzymuje brzmienie:
„6.17.4. Częstotliwość i zakres kontroli, o któ-
rych mowa w pkt 6.17.3, oraz sposoby
ich dokumentowania określa regula-
min ruchu pojazdów, a dla maszyn -
dokumentacje techniczno-ruchowe.”,
zm) pkt 6.18.16 otrzymuje brzmienie:
„6.18.16. Transport paliw i środków smarnych
odbywa się na zasadach określonych
przez kierownika ruchu zakładu górni-
czego. Środki transportowe przezna-
czone do transportu paliw i środków
smarnych eksploatuje się na warun-
kach określonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej.”,
zn) pkt 7.2.9 otrzymuje brzmienie:
„7.2.9. Rozdzielnice ustawia się w sposób za-
pewniający dogodne warunki obsługi
i eksploatacji, przestrzegając zasad po-
danych w dokumentacji techniczno-ru-
chowej. Szerokość przejścia w rozdziel-
niach powinna być nie mniejsza niż
0,8 m i umożliwiać swobodne wykony-
wanie operacji łączeniowych.”,
zo) w pkt 7.9.6 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie:
„Badanie poprawności działania zabezpieczeń
elektroenergetycznych przeprowadza się w spo-
sób i w terminach ustalonych przez kierownika
działu energomechanicznego z uwzględnieniem
dokumentacji techniczno-ruchowej.”,
zp) po pkt 7.9.9 dodaje się pkt 7.9.10 w brzmieniu:
„7.9.10. Kontrole instalacji i urządzeń w szy-
bach oraz szybikach wykorzystywa-
nych do odwodnienia, za pomocą
pomp głębinowych, w likwidowanych
zakładach górniczych prowadzi się
w zakresie i terminach określonych
przez kierownika działu energomecha-
nicznego.”,
zq) w pkt 7.11.11 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Narzędzia pracy i sprzęt poddaje się okreso-
wym próbom ustalonym w dokumentacji.”,
zr) pkt 8.5.3 otrzymuje brzmienie:
„8.5.3. Obiekty mają co najmniej dwa niezależ-
ne zasilania w energię elektryczną, przy
czym:
1) jedno zasilanie pochodzi z sieci elek-
troenergetycznej,
2) drugie zasilanie pochodzi z baterii
akumulatorów umożliwiających za-
silanie obiektów w czasie co naj-
mniej:
a) 12 godzin - w przypadku łączno-
ści ogólnozakładowej,
b) 4 godzin - w przypadku pozosta-
łych systemów.”;
65) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:
a) pkt 2.2.2.1 otrzymuje brzmienie:
„2.2.2.1. Pomocnicze urządzenia wentylacyjne
dla uintensywnienia przewietrzania
i przeciwdziałania tworzeniu się nagro-
madzeń metanu w rejonach skrzyżo-
wania ścian z chodnikami przyściano-
wymi stosować można za zgodą
kierownika ruchu zakładu górniczego
calizny węglowej, przy metanowo-
ści wentylacyjnej nieprzekraczającej
25 m
3
/min, według zasad prowadzenia
ścian w warunkach zagrożenia meta-
nowego, opracowanych przez rzeczo-
znawcę.”,
b) pkt 2.2.4 otrzymuje brzmienie:
„2.2.4. Ustalenia, o których mowa w pkt 2.2.1,
kierownik działu wentylacji podejmuje
po zasięgnięciu opinii odpowiedniego
kopalnianego zespołu do spraw zagro-
żeń.”,
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6488 - Poz. 863
c) pkt 3.14 otrzymuje brzmienie:
„3.14. Zapory przeciwwybuchowe wodne sto-
suje się w wyrobiskach lub ich częściach,
w których:
1) są utrzymywane strefy zabezpieczają-
ce wykonywane przez zmywanie lub
2) zalegający pył kopalniany jest całko-
wicie pozbawiony lotności przez wodę
pochodzenia naturalnego.”,
d) pkt 4.1.2 otrzymuje brzmienie:
„4.1.2. Zakres i zasady wykorzystania metod,
o których mowa w pkt 4.1 i 4.1.1, określa
kierownik ruchu zakładu górniczego.”,
e) w pkt 4.1.12 ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) w strefie oddziaływania krawędzi eksploa-
tacyjnych i resztek pokładów sąsiednich za-
legających w odległości do 160 m nad i do
60 m pod danym pokładem,”,
f) pkt 4.1.36 otrzymuje brzmienie:
„4.1.36. W pokładach zagrożonych tąpaniami:
1) stosuje się ekranowane kable i prze-
wody oponowe,
2) kable i przewody oponowe sieci
elektroenergetycznych instaluje się,
w miarę możliwości, poza strefami
szczególnego zagrożenia tąpania-
mi.”,
g) w pkt 4.2.10 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) utrzymywanie, określonego w projekcie
technicznym, kąta rozwartego pomiędzy li-
nią rozcinki a linią zrobów sąsiednich pól,
z zachowaniem wyprzedzenia rozcinką na
odcinku frontu przy zrobach co najmniej
o jeden pas w stosunku do pozostałych czę-
ści frontu,”,
h) pkt 4.2.11 otrzymuje brzmienie:
„4.2.11. Eksploatację prowadzi się w sposób
umożliwiający uniknięcie sytuacji rów-
noległego zbliżania się frontem do zro-
bów, chodników, uskoków o zrzutach
większych niż wysokość furty eksplo-
atacyjnej.”,
i) w pkt 4.2.16.1 ppkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w caliźnie filarów oporowych i pól zamyka-
jących przed linią rozcinki oraz upodatnio-
nych częściach tych filarów lub pól w odle-
głości do 150 m od linii rozcinki.”,
j) pkt 4.2.16.3 otrzymuje brzmienie:
„4.2.16.3. Po zbliżeniu się frontem eksploatacyj-
nym na odległość 350 m do zrobów
dalsze wybieranie złoża prowadzi się
frontem zamykającym, przesuwają-
cym się w kierunku calizny.”,
k) pkt 4.2.16.6 otrzymuje brzmienie:
„4.2.16.6. W wyrobiskach objętych strefami
szczególnego zagrożenia tąpaniami
niedozwolone jest:
1) lokalizowanie komór składowania
materiałów i komór oddziało-
wych,
2) wyznaczanie stanowisk strzało-
wych i punktów zbornych oraz in-
nych stałych stanowisk pracy.”,
l) w pkt 5 w tabeli nr 2:
- pozycja 18 otrzymuje brzmienie:
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6489 - Poz. 863
18 Hydrauliczne napędy o pojemności oleju pal-
nego lub emulsji palnej:
- do 50 dm
3
włącznie
- powyżej 50 dm
3
1 gaśnica proszkowa 12 kg
2 gaśnice pianowe
1 gaśnica proszkowa 12 kg
przy każdym napędzie
- objaśnienie 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rodzaje środków gaśniczych stosowa-
nych przy urządzeniach elektrycznych po-
winny być odpowiednie do zastosowane-
go napięcia w tych urządzeniach.”,
- po objaśnieniu 2 dodaje się objaśnienie 2a
w brzmieniu:
„2a. W pozycjach 1-6, 14-16, 19, 20, 23, 24,
27, 28, 30, 32-34 i 37 w miejscach,
ciwpożarowy, zamiast gaśnic piano-
wych można stosować gaśnice proszko-
we.”,
m) w pkt 5.3.28.3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) lokalizowanie zbiorników wodnych doło-
wych w sposób niezapewniający grawita-
cyjnego zasilania sieci rurociągów przeciw-
pożarowych, pod warunkiem wyposażenia
każdego zbiornika w dwa agregaty pompo-
we, zasilane z rozdzielni zasilanej co naj-
mniej dwoma liniami kablowymi oraz za-
pewniające wymagania wydajności i ci-
śnienie w sieci rurociągów przeciwpożaro-
wych,”,
n) pkt 8 otrzymuje brzmienie określone w załącz-
niku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,
o) pkt 10.1-10.4 otrzymują brzmienie:
„10.1. W polach metanowych zakładów górni-
czych w wyrobiskach (pomieszczeniach)
zaliczonych do stopnia „b” lub „c” nie-
bezpieczeństwa wybuchu w środowisku
gazowym należącym do grupy wybucho-
wości I lub w pomieszczeniach zagrożo-
nych wybuchem pyłu węglowego insta-
luje się maszyny lub urządzenia o kon-
strukcji dostosowanej do rodzaju zagro-
żenia.
10.2. W wyrobiskach (pomieszczeniach) za-
grożonych wybuchem gazów i par cieczy
palnych innych niż metan, w szczególno-
ści wodoru, acetylenu, par oleju napędo-
wego należących do grupy wybuchowo-
ści II, powinny być stosowane wyłącznie
maszyny oraz urządzenia o konstrukcji
dostosowanej do rodzaju zagrożenia.
10.3. W zakładach górniczych eksploatowane
mogą być tylko takie maszyny oraz urzą-
dzenia budowy przeciwwybuchowej,
zwane dalej w pkt 10.4-10.15.2 „urzą-
dzeniami”, które zostały oznaczone zna-
kiem zgodności CE lub odpowiednim
znakiem dopuszczenia i zostały uprzed-
nio poddane odbiorowi.
10.4. Eksploatacja urządzeń, o których mowa
przy spełnieniu warunków określonych
w dokumentacji techniczno-ruchowej.”,
p) pkt 10.6 otrzymuje brzmienie:
„10.6. W zakładach górniczych posiadających
wyrobiska zagrożone wybuchem metanu
lub pyłu węglowego za prawidłowe użyt-
kowanie urządzeń odpowiedzialna jest
osoba dozoru ruchu wyznaczona przez
kierownika ruchu zakładu górniczego,
która powinna zorganizować właściwy
nadzór nad eksploatacją, konserwacją
oraz naprawą urządzeń.”,
q) pkt 10.11.1 otrzymuje brzmienie:
„10.11.1. Ewidencję urządzeń prowadzi służba
nadzoru powołana zgodnie z pkt 10.9,
która przechowuje wszystkie doku-
menty dotyczące urządzeń, w szcze-
gólności:
1) karty ewidencyjne urządzeń,
2) zaświadczenia fabryczne lub dekla-
racje zgodności WE,
3) wykazy rodzajów i typów urządzeń
stosowanych w zakładzie górni-
czym.”,
r) pkt 10.11.3 otrzymuje brzmienie:
„10.11.3. Karta ewidencyjna powinna być wy-
stawiona dla każdego urządzenia oraz
zawierać informację o:
pu, numeru fabrycznego, rodzaju
budowy przeciwwybuchowej, pro-
nia typu WE i numeru identyfika-
cyjnego jednostki notyfikowanej,
która go wystawiła,
2) miejscu eksploatacji, przechowy-
wania i dokonywanych napra-
wach.”,
s) pkt 10.11.5 otrzymuje brzmienie:
„10.11.5. Zakład górniczy wynajmujący urzą-
dzenie w podmiocie prowadzącym
wynajem maszyn górniczych powi-
nien odebrać urządzenie wraz z kartą
ewidencyjną.”,
t) pkt 10.12.5 i 10.12.6 otrzymują brzmienie:
„10.12.5. Urządzenia powinny być eksploato-
wane, naprawiane, konserwowane
i przechowywane w sposób zapewnia-
jący zachowanie budowy przeciwwy-
buchowej, zgodnie z dokumentacją
techniczno-ruchową.
10.12.6. W przypadku stwierdzenia, że urzą-
dzenia nie odpowiadają warunkom
budowy przeciwwybuchowej, powin-
ny posiadać skasowaną w sposób
trwały cechę budowy przeciwwybu-
chowej i odpowiedni znak dopuszcze-
nia lub oznakowanie CE; kartę ewi-
dencyjną należy skasować przez prze-
kreślenie lub opieczętowanie z odpo-
wiednią adnotacją (data i podpis)
osoby lub zespołu dokonującego ka-
sacji cechy.”,
u) uchyla się pkt 10.12.7,
v) pkt 10.13.1 otrzymuje brzmienie:
„10.13.1. Naprawy urządzeń prowadzi się przez
wymianę uszkodzonych części lub
podzespołów na fabrycznie nowe
znajdujące się w wykazie części za-
miennych danego urządzenia, zawar-
tym w dokumentacji techniczno-ru-
chowej.”,
w) pkt 10.13.4, 10.13.5 i 10.14 otrzymują brzmie-
nie:
„10.13.4. Remonty urządzeń mogą być wykony-
wane przez producenta lub podmiot
posiadający ocenę zdolności do wyko-
nywania remontów, wydaną przez
jednostkę notyfikowaną.
10.13.5. Wyremontowane urządzenie, zgodnie
z pkt 10.13.4, może być odebrane po
stwierdzeniu przez producenta lub
podmiot posiadający ocenę zdolności
do wykonywania remontów, wydaną
przez jednostkę notyfikowaną, że od-
powiada ono dokumentacji technicz-
no-ruchowej, oraz poświadczeniu
zgodności w karcie ewidencyjnej.
10.14. Urządzenia eksploatowane w wyrobi-
skach (pomieszczeniach) zaliczonych
do stopnia „b” lub „c” niebezpieczeń-
stwa wybuchu metanu lub w pomiesz-
czeniach zagrożonych wybuchem pyłu
węglowego powinny być, niezależnie
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6490 - Poz. 863
od bieżących kontroli, kontrolowane
ru ruchu w okresach ustalonych przez
kierownika działu energomechaniczne-
go według zaleceń określonych w doku-
mentacji techniczno-ruchowej, jednak
nie rzadziej niż co 3 miesiące. Zakres
kontroli oraz sposób jej przeprowadza-
nia powinien być uzgodniony z wyzna-
czoną osobą dozoru ruchu zgodnie
z pkt 10.6 lub 10.8.”.
§ 2. Pozostają w mocy uzgodnienia dotyczące od-
prowadzania wód do wyrobiska lub zrobów sąsied-
nich zakładów górniczych, dokonane przed dniem
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podsta-
wie § 385 ust. 3 rozporządzenia wymienionego w § 1,
w brzmieniu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki: P. G. Woźniak
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6491 - Poz. 863
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6492 - Poz. 863
Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 9 czerwca 2006 r. (poz. 863)
Załącznik nr 1
Wzór nr 6
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6493 - Poz. 863
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6494 - Poz. 863
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6495 - Poz. 863
Załącznik nr 2
Wzór nr 36
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6496 - Poz. 863

Strona korzysta z plików cookies