12

Lip 2006

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r.

z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Sygnatura:

Dz.U. z 2006 r. Nr 124, poz. 859

Data publikacji:

12 lipca 2006 r.

Data wejścia w życie:

12 lipca 2006 r.

Strona z 1
859
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy
z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600, z późn. zm.
1)
)
zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
14 września 2004 r. w sprawie pomorskiej specjalnej
strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 224, poz. 2270 oraz
z 2005 r. Nr 32, poz. 274 i Nr 158, poz. 1327) wprowa-
dza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni
534,3537 ha położone na terenach miast:
Gdańsk, Kwidzyn, Malbork, Starogard Gdański
i Tczew oraz gmin: Chojnice, Człuchów, Gnie-
wino, Krokowa, Łysomice, Sztum i Tczew,
w tym grunty o powierzchni 151,5337 ha prze-
znaczone na realizację nowych inwestycji,
o których mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia
ekonomicznych, z czego:
1) 134,9540 ha położonych na terenie gminy
Łysomice - Teren Łysomice I;
2) 16,5797 ha położonych na terenie miasta
Kwidzyn - Teren Kwidzyn V.”;
-------
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 121, poz. 770,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 117, poz. 1228,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r.
Nr 167, poz. 1398.
2) w szczegółowym opisie granic i terenu pomorskiej
specjalnej strefy ekonomicznej, stanowiącym za-
łącznik do rozporządzenia, na końcu dodaje się
opis granic i terenów: Kwidzyn V i Łysomice I
w brzmieniu:
21. Teren KWIDZYN V zlokalizowany w mieście
Kwidzyn
Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a
ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni
16,5797 ha.
Teren zlokalizowany jest na działce położonej
w obrębie ewidencyjnym 19 określony linią
graniczną, która biegnie od pkt 1 położonego
na przecięciu granic działek: 21/4 i 192/5 poło-
żonych w obrębie Bądki gmina Gardeja,
w kierunku północnym wzdłuż działek: 4 i 9/1
9/1 i 8/1. Następnie skręca w kierunku północ-
no-wschodnim i linią łamaną biegnie po gra-
granic działek: 18 i 19/1. Od pkt 3 granica bie-
gnie w kierunku południowym po granicy
działki 18 do pkt 4 położonego na styku granic
działek: 19/1 i 22/3. Od pkt 4 granica biegnie
cy działek: 22/3 i 20/2 do pkt 5 położonego na
styku granic działek: 20/2 i 19/2. Od pkt 5 gra-
nica biegnie w kierunku południowym po gra-
nicy działek: 20/1 i 21/3 do pkt 6 położonego
na styku granic działek: 21/3 i 192/5. Od pkt 6
granica biegnie w kierunku zachodnim po
granicy działki 192/5 do pkt 1.
22. Teren ŁYSOMICE I zlokalizowany w gminie
Łysomice
Obszar spełniający kryteria określone w art. 5a
ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U.
Nr 123, poz. 600, z późn. zm.) o powierzchni
134,9540 ha.
Teren zlokalizowany jest na działce położonej
w obrębie ewidencyjnym Ostaszewo określo-
łożonego na styku granic obrębów Łysomice
i Ostaszewo z drogą krajową nr 1 w kierunku
zachodnim po granicy obrębów do pkt 2,
gdzie skręca w kierunku północnym i po gra-
nicy działki 1/11 biegnie do pkt 3, położonego
na styku granic działek: 116/1 i 5/10. Następ-
nie skręca w kierunku wschodnim i biegnie
do pkt 4, skąd po granicy działek: 1/9, 1/6 i 1/5
biegnie przez pkt 5 do pkt 6 położonego na
styku granic działek: 1/11, 1/5 i 1/6. Od pkt 6
granica biegnie w kierunku południowym
i 16 do pkt 1.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.
Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
Dziennik Ustaw Nr 124 - 6474 - Poz. 859

Strona korzysta z plików cookies