24

Lut 2014

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r.

sygn. akt P 24/12

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  11 lutego 2014 r.

 • Data publikacji

  24 lutego 2014 r.

 • Data wejścia w życie

  24 lutego 2014 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2014 r., poz. 235

 • Źródło

  ISAP

Strona z 2
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 lutego 2014 r.
Poz.
235
WYROK
 
z dnia 11 lutego 2014 r.
   
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat – przewodniczący,
Marek Kotlinowski,
Teresa Liszcz,
Małgorzata Pyziak-Szafnicka,
Andrzej Wróbel – sprawozdawca,
protokolant: Grażyna Szałygo,
po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 lutego 2014 r., pytania praw-
nego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, czy art. 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, ze zm.) w zakresie, w jakim warunkuje zastosowa-
nie stawki akcyzy na wyroby energetyczne – olej opałowy – określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym
od spełnienia warunku z przepisu art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym, jest zgodny z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytu-
cji,
orzeka:
Art. 89 ust. 16 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, Nr 120,
poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz
z 2013 r. poz. 939, 1231 i 1645) w zakresie, w jakim nakazuje stosować stawkę akcyzy określoną w art. 89 ust. 4 pkt 1 tej
ustawy w przypadku niespełnienia przez sprzedawcę oleju opałowego obowiązku, wyrażonego w art. 89 ust. 14 tej ustawy,
sporządzenia i przekazania do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano sprzedaży, miesięcznego zestawienia oświadczeń nabywców tego wyrobu akcyzowego o je-
go przeznaczeniu do celów opałowych, jes t z g odn y z wywodzonym z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zaka-
zem nadmiernej ingerencji ustawodawcy.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 235
Ponadto postanawia:
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643,
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459
i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie
w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Strona korzysta z plików cookies