23

Sty 2014

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  16 stycznia 2014 r.

 • Data publikacji

  23 stycznia 2014 r.

 • Data wejścia w życie

  24 stycznia 2014 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2014 r., poz. 119

 • Źródło

  ISAP

Strona z 150
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 stycznia 2014 r.
Poz.
119
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 16 stycznia 2014 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646)
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań:
a) z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
b) z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych,
c) z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 163 i art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
d) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
e) z wykonania planów finansowych agencji wykonawczych,
f) z wykonania planów finansowych instytucji gospodarki budżetowej,
g) z wykonania planów finansowych państwowych funduszy celowych,
h) o stanie środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
i) z wykonania planów finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
j) z poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych wydatków strukturalnych;
2) jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz odbior-
ców tych sprawozdań;
3) rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie publiczno-
-prywatnym zawieranych na podstawie odrębnych ustaw przez podmioty sektora finansów publicznych.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) placówka jednostkę budżetową mającą siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;
2) samorządowa jednostka budżetowa odpowiednio gminną, powiatową lub wojewódzką jednostkę budżetową;
3) zarząd jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu,
zarząd województwa lub zarząd związku;
4) przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
starostę, marszałka lub przewodniczącego zarządu związku;
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 119
5) dysponenci środków budżetu państwa – dysponentów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 198 ustawy o finansach publicznych;
6) klasyfikacja budżetowa klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy
o finansach publicznych;
7) klasyfikacja wydatków strukturalnych klasyfikację, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 39
ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
8) koniec okresu sprawozdawczego lub dzień kończący rok sprawozdawczy ostatni dzień okresu sprawozdawczego,
dzień poprzedzający zmianę formy organizacyjno-prawnej, a także dzień zakończenia likwidacji;
9) państwa członkowskie EFTA – państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Rozdział 2
Rodzaje sprawozdań
§ 3. Ustala się następujące rodzaje sprawozdań:
1) Rb-23 – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, z wyłącze-
niem rachunków izb celnych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) Rb-23A – sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym izb celnych do gromadzenia dochodów budżeto-
wych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin; wzór sprawozdania
stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) Rb-23B sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych izb celnych, z wyłączeniem rachunku do groma-
dzenia dochodów budżetowych z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopa-
lin; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) Rb-23PL sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4
do rozporządzenia;
5) Rb-24 sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bieżących urzędów skarbowych do gromadzenia dochodów
budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6) Rb-27 sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 6
do rozporządzenia;
7) Rb-27PL sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącz-
nik nr 7 do rozporządzenia;
8) Rb-27UE sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu środków europejskich; wzór sprawozdania stanowi
załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9) Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki
samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10) Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządo-
wej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącz-
nik nr 10 do rozporządzenia;
11) Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu; wzór sprawozda-
nia stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12) Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 12
do rozporządzenia;
13) Rb-28PL sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych placówki; wzór sprawozdania stanowi załącz-
nik nr 13 do rozporządzenia;
14) Rb-28 Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizowa-
nych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez
państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania
stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 119
15) Rb-28 Programy WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w zakresie programów realizo-
wanych ze środków pochodzących z budżetu UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi
załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16) Rb-28UE sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17) Rb-28UE WPR sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich w zakresie wydatków
na realizację Wspólnej Polityki Rolnej; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18) Rb-28NW sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór
sprawozdania stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19) Rb-28NW Programy sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem
roku budżetowego w zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegają-
cych zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA; wzór sprawozdania stanowi załącz-
nik nr 19 do rozporządzenia;
20) Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej / jednostki
samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;
21) Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu
terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 21 do roz-
porządzenia;
22) Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawozdania stanowi
załącznik nr 22 do rozporządzenia;
23) Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych; wzór sprawozda-
nia stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;
24) Rb-33 – sprawozdanie z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór sprawozdania stano-
wi załącznik nr 24 do rozporządzenia;
25) Rb-34PL sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 163 ustawy o finan-
sach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;
26) Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;
27) Rb-35 – sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków agencji wykonawczej; wzór sprawozdania stanowi
załącznik nr 27 do rozporządzenia;
28) Rb-40 sprawozdanie z wykonania, określonego w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy, planu finansowego
państwowego funduszu celowego/agencji wykonawczej /instytucji gospodarki budżetowej/Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;
29) Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; wzór sprawozdania stanowi załącznik
nr 29 do rozporządzenia;
30) Rb-70 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;
31) Rb-WSa sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego; wzór
sprawozdania stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;
32) Rb-WSb sprawozdanie o wydatkach strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez
pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek; wzór sprawozdania stanowi załącznik
nr 32 do rozporządzenia;
33) Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego; wzór sprawo-
zdania stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;
34) Rb-Z-PPP – sprawozdanie o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego; wzór spra-
wozdania stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 119
35) Rb-FUS sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych; wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;
36) Rb-FER sprawozdanie z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego;
wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia.
Rozdział 3
Jednostki obowiązane do sporządzania i przekazywania sprawozdań
§ 4. Do sporządzania i przekazywania sprawozdań w imieniu jednostki są obowiązani:
1) w zakresie budżetu państwa:
a) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek Rb-23, Rb-27,
Rb-28 i Rb-70,
b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników placówek, realizujący wy-
datki na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i niepodlegających zwrotowi środków z po-
mocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej Rb-28 Progra-
my i Rb-28 Programy WPR,
c) kierownicy placówek – Rb-23PL, Rb-27PL i Rb-28PL,
d) kierownicy placówek nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych – sprawozdania
wymienione w lit. c i Rb-34PL,
e) dysponenci środków budżetu państwa realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Rb-28NW i Rb-28NW Programy,
f) dysponenci państwowych funduszy celowych – Rb-33 i Rb-40,
g) właściwy organ agencji wykonawczej – Rb-35 i Rb-40,
h) dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej – Rb-40,
i) dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50,
j) naczelnicy urzędów skarbowych i dyrektorzy izb skarbowych, jako organy podatkowe – Rb-24 i Rb-27,
k) dyrektorzy izb celnych, jako organy podatkowe – Rb-23A, Rb-23B i Rb-27,
l) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego oraz kierownicy jednostek organizacyjnych bez-
pośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samo-
rządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ i Rb-50,
m) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Rb-33, Rb-40 i Rb-FUS,
n) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Rb-33, Rb-40 i Rb-FER;
2) w zakresie budżetu środków europejskich:
a) dysponent części 87 – Rb-27UE,
b) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, wykonujący budżet środków europejskich Rb-28UE
i Rb-28UE WPR;
3) w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego:
a) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego – Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS,
Rb-NDS, Rb-50 i Rb-ST,
b) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych jednostkom samorządu terytorialnego Rb-27S, Rb-27ZZ,
Rb-28S i Rb-50,
c) naczelnicy urzędów skarbowych, jako organy podatkowe, w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody
budżetów jednostek samorządu terytorialnego i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach
budżetu państwa – Rb-27,
d) kierownicy samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S,
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 119
e) kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, dysponujący rachunkiem, o którym mowa w art. 223
ust. 1 ustawy o finansach publicznych – Rb-34S,
f) kierownicy jednostek budżetowych realizujący wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
Rb-28NWS;
4) w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń w uczelniach publicznych – kierownicy uczelni publicznych – Rb-70;
5) w zakresie wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego – Rb-WSa:
a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
(kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów
leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych
osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) – jednostkowe,
b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych spo-
rządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego
skonsolidowane zbiorcze;
6) w zakresie wydatków strukturalnych w podziale wojewódzkim (regionalnym) poniesionych przez pozostałe jednostki
sektora finansów publicznych, z wyłączeniem placówek – Rb-WSb:
a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych
instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utwo-
rzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych – jednostkowe,
b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych na podstawie
sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz
jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego skonsolidowane
łączne;
7) w zakresie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego jednostki sektora finansów publicz-
nych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie odrębnych przepisów – Rb-Z-PPP.
Rozdział 4
Sposoby sporządzania i przekazywania sprawozdań
§ 5. Dane w sprawozdaniach wykazuje się:
1) w zakresie planu w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych
w trybie ustawy o finansach publicznych;
2) w zakresie wykonania narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określo-
nych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.
§ 6. 1. Sprawozdania:
1) jednostkowe – są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ewidencji księgowej;
2) łączne, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych – są sporządzane przez:
a) dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponentów części budżetowych, którzy posiadają
jednostki podległe na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania
jednostkowego,
b) dysponentów środków budżetu państwa, przekazujących dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rzą-
dowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na podstawie sprawozdań
Rb-50 otrzymanych od jednostek samorządu terytorialnego,
c) dyrektorów izb skarbowych na podstawie sprawozdań jednostkowych urzędów skarbowych, jako organów
podatkowych;
3) zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych sporządzane przez przewodniczących zarządów jedno-
stek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania
jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu;
4) skonsolidowane zbiorcze i łączne – są sporządzane przez podmioty wymienione w § 4 pkt 5 i 6, po wyeliminowaniu
przepływów środków finansowych wewnętrznych i wewnątrzsektorowych.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 119
2. Dysponent części 77. Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa sporządza:
1) miesięczne sprawozdanie łączne na podstawie:
a) sprawozdań organów podatkowych,
b) danych wynikających z ewidencji udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku docho-
dowego od osób fizycznych,
c) danych wynikających z ewidencji środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przekazanych na rachunek
dochodów budżetu państwa,
d) danych wynikających z ewidencji środków niewykorzystanych w terminie na wydatki, które nie wygasają z upły-
wem roku budżetowego, przekazanych na rachunek dochodów budżetu państwa;
2) roczne sprawozdanie łączne na podstawie sprawozdań i danych wymienionych w pkt 1, z uwzględnieniem stanu środ-
ków na rachunkach budżetu państwa.
3. W przypadku zmiany, w ciągu roku budżetowego, organu dysponującego częścią budżetu państwa, sprawozdania
sporządza organ, który jest dysponentem części na koniec okresu sprawozdawczego, uwzględniając w sprawozdaniu dane
ze sprawozdania sporządzonego przez organ poprzednio dysponujący częścią, na dzień kończący uprawnienie do dyspono-
wania częścią.
§ 7. W przypadku gdy minister jest dysponentem kilku części budżetowych sprawozdania łączne sporządza odrębnie
dla poszczególnych części budżetowych.
§ 8. 1. Dane wykazywane w sprawozdaniach:
1) jednostkowych wyraża się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg
rachunkowych, z wyjątkiem sprawozdań jednostkowych placówek, w których dane wyraża sw walucie, w jakiej jest
prowadzona rachunkowość;
2) łącznych i zbiorczych – wyraża się w złotych i groszach, z wyjątkiem sprawozdania Rb-70, w którym dane wyraża się
w złotych;
3) skonsolidowanych zbiorczych i łącznych wyraża się w tysiącach złotych, z wyjątkiem sprawozdań dysponentów
środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzających sprawozdania skonsolidowane łączne, w których dane
wyraża się w złotych i groszach.
2. Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-40, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w tysiącach złotych.
§ 9. 1. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem meryto-
rycznym i formalno-rachunkowym.
2. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.
3. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym.
4. Jednostki otrzymujące sprawozdania są uprawnione do kontrolowania merytorycznej prawidłowości przekazanych
sprawozdań; w tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.
5. Nieprawidłowości w sprawozdaniach, ujawnione w trybie ust. 3 i 4, powinny być usunięte przez kierowników jedno-
stek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub
zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu
sprawozdawczego.
6. W przypadku stwierdzonych przez Ministerstwo Finansów nieprawidłowości w sprawozdaniach dysponent środków
budżetu państwa, który przekazał sprawozdania, jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia tych nieprawidłowości.
§ 10. Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 13 ust. 1.
§ 11. 1. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28,
Rb-28NW, Rb-33, Rb-50 i łączne Rb-34PL w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 119
2. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego dla dysponentów
przekazujących dotacje, sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE,
Rb-28UE WPR, Rb-35, Rb-40, Rb-70, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER i sprawozdania Rb-27 urzędów skarbowych jako orga-
nów podatkowych w zakresie wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego w dochodach bu-
dżetu państwa przekazuje się odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).
§ 12. 1. Sprawozdania Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-28NWS, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-50 i Rb-ST
zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w formie doku-
mentu elektronicznego.
2. Regionalne izby obrachunkowe przekazują dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem sprawo-
zdań Rb-27ZZ i Rb-50, do Ministerstwa Finansów w formie dokumentu elektronicznego.
3. Kierownicy jednostek przekazują do zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej
przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
§ 13. 1. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27UE, Rb-28PL, Rb-34PL, Rb-WSa i Rb-WSb sporządza się w formie
pisemnej.
2. Dane ze sprawozdań Rb-27PL i Rb-28PL właściwy dysponent części budżetowej wprowadza do Informatycznego
Systemu Obsługi Budżetu Państwa.
§ 14. 1. Sprawozdanie podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (dysponent funduszu, przewodni-
czący zarządu jednostki samorządu terytorialnego).
2. Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Sprawozdanie przekazywane na elektroniczną skrzynkę podawczą może być opatrzone podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w ustawie wymienionej w § 11 ust. 2.
4. W przypadku sprawozdania przekazywanego w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza s
stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzysta-
niem urządzeń wskazanych przez Bank w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych.
5. Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formula-
rzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.
§ 15. Szczegółowy sposób sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie:
1) budżetu państwa – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 37 do rozporządzenia;
2) budżetu środków europejskich – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 38 do rozporządzenia;
3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa instrukcja stanowiąca załącznik nr 39 do rozporządzenia;
4) wydatków strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych – określa instrukcja stanowiąca
załącznik nr 40 do rozporządzenia;
5) zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego określa instrukcja stanowiąca załącznik
nr 41 do rozporządzenia.
§ 16. Kierownicy państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania obowiąza-
ni do ich terminowego przekazywania odbiorcom tych sprawozdań.
§ 17. 1. Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie:
1) budżetu państwa – określa załącznik nr 42 do rozporządzenia;
2) budżetu środków europejskich – określa załącznik nr 43 do rozporządzenia;
3) budżetów jednostek samorządu terytorialnego – określa załącznik nr 44 do rozporządzenia.
2. Termin przekazywania sprawozdań określony dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia ma
zastosowanie do przekazywania własnych sprawozdań jednostkowych dysponentów drugiego stopnia i dysponentów części
budżetowych.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 119
Rozdział 5
Okresy sprawozdawcze
§ 18. 1. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy,
Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-FUS i Rb-FER sporządza
się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego.
2. Sprawozdania urzędów skarbowych z wykonania dochodów gmin i udziałów jednostek samorządu terytorialnego
w dochodach budżetu państwa sporządza się narastająco od początku roku do końca miesiąca marca, czerwca i września.
3. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28 Programy i Rb-28 Programy WPR za grudzień
sporządza się narastająco od początku roku do końca grudnia z uwzględnieniem operacji finansowych dokonanych
do 9 dnia roboczego następującego po roku budżetowym.
4. Sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-27ZZ, Rb-28PL, Rb-NDS, Rb-30S, Rb-33, Rb-34PL, Rb-34S, Rb-35, Rb-40,
Rb-50, Rb-70 i Rb-Z-PPP sporządza się narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego.
5. Sprawozdanie Rb-28NWS sporządza się narastająco za I i II kwartały roku budżetowego.
6. Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, łączne Rb-23PL, Rb-24, Rb-27, Rb-27UE, Rb-27S, Rb-28, Rb-28 Programy,
Rb-28 Programy WPR, Rb-28UE, Rb-28UE WPR, Rb-28NW, Rb-28NW Programy, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-WSa, Rb-WSb
i Rb-ST sporządza się za rok budżetowy, z tym że w zakresie budżetu państwa z uwzględnieniem operacji finansowych
związanych z rozliczeniami w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 198 ustawy o finansach publicznych.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 19. 1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za okresy sprawo-
zdawcze roku 2014.
2. Sprawozdania za: grudzień 2013 r., IV kwartały 2013 r. i rok 2013 sporządza się i przekazuje zgodnie z dotychczaso-
wymi przepisami.
3. Do sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za rok
2013 ma zastosowanie przepis § 3 ust. 3 pkt 6 załącznika nr 39 do rozporządzenia.
4. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem sprawozdań za grudzień 2013 r., mają zastosowanie terminy
określone w załącznikach nr 42 i 44 do rozporządzenia.
5. Minister Finansów nie sporządza za rok 2013 sprawozdania, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. l rozporządzenia wymie-
nionego w § 21. Do sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, za rok 2013 mają zastosowanie przepisy § 12 załącz-
nika nr 37 do rozporządzenia.
6. Sprawozdanie za IV kwartały 2013 r. z wykonania planu finansowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz korek-
ty sprawozdania sporządza się według wzoru zawartego w załączniku nr 28 do rozporządzenia i w terminie określonym
w załączniku nr 42 do rozporządzenia.
§ 20. Dysponent Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sporządza:
1) sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2013 r. oraz za okresy sprawozdawcze roku 2014 i przekazuje za pośrednictwem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w terminach określonych w załączniku nr 42 do rozporządzenia;
2) sprawozdanie Rb-33 po raz pierwszy za I kwartał 2015 r.
§ 21. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz. U. Nr 20, poz. 103).
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Finansów: wz. J. Cichoń
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 119
Nazwa i adres Adresat:
jednostki sprawozdawczej:
Rb-23
sprawozdanie o stanie rodków na rachunkach bankowych
pastwowych jednostek budetowych,
okres sprawozdawczy:
1
Kod
pozycji
3
DOCHODY
11 Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27
12 Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa
13 STAN RODKÓW NA RACHUNKU BIECYM DOCHODÓW W NBP
z tego :
14 Dochody państwowej jednostki budżetowej
15 Pozostałe wpływy
WYDATKI
21 Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia
22 Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28
24 STAN RODKÓW NA RACHUNKU BIECYM WYDATKÓW W NBP
Informacja dotycząca wypłacanych wynagrodzeń
31 Środki na wynagrodzenia wypłacone z dołu" ze środków pobranych z banków
krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej
32
Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze
państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń
41
42
44
45
51 Informacja o rodkach:
52
na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych
w tym:
53
sum na zlecenie
54
na rachunkach, o których mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych
55
na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
56 na rachunkach pozostałych
w tym:
57
sum depozytowych
61 Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednostki budżetowej
x
Główny księgowy
data
Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW
Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia
STAN RODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDETOWEGO
Środki niewykorzystane przekazane na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku
bieżącego budżetu państwa
4
WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDETOWEGO
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
x
x
x
5
x
data
Kierownik jednostki
Numer identyfikacyjny REGON:
Wyszczególnienie Kwoty
część symbol
2
z wyłczeniem rachunw izb celnych
Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 stycznia 2014 r. (poz. 119)
Załącznik nr 1
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 119
Nazwa i adres Adresat:
jednostki sprawozdawczej:
sprawozdanie o stanie rodków na rachunku bankowym izb celnych do
gromadzenia dochodów budetowych z podatku akcyzowego, podatku od
gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin
okres sprawozdawczy:
1
Kod
pozycji
3
DOCHODY
11 Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27
12 Dochody przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa
13
z tego:
14 Dochody z tytułu poda ku akcyzowego
14a Dochody z tytułu poda ku od gier
14b Dochody z tytułu poda ku od wydobycia niektórych kopalin
15 Pozostałe wpływy
62 Informacja o środkach w drodze
część symbol
2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
data
x
STAN RODKÓW NA RACHUNKU BIECYM DOCHODÓW W NBP
data
4 5
Główny księgowy Kierownik jednostki
Rb-23A
Numer identyfikacyjny REGON:
Wyszczególnienie Kwota
Załącznik nr 2
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 119
Nazwa i adres Adresat:
jednostki sprawozdawczej:
1
Kod
pozycji
3
11 Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27 (w zakresie dochodów jednostki budżetowej)
11a Dochody wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-27 (w zakresie podatku VAT od importu)
12 Dochody, o których mowa w wierszu 11, przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa
12a Dochody, o których mowa w wierszu 11a, przekazane na centralny rachunek bieżący budżetu państwa
13 STAN RODKÓW NA RACHUNKU BIECYM DOCHODÓW W NBP
z tego:
14 Dochody państwowej jednostki budżetowej
14a Dochody organu podatkowego w zakresie VAT od importu
15 Pozostałe wpływy
16 Podatki pobrane przez izby celne, a nieprzekazane do urzędów skarbowych
17 Podatek akcyzowy nieprzekazany na rachunek do gromadzenia akcyzy
18 Informacja dotycząca podatków pobranych przez izby celne i nieprzekazanych do urzędów
skarbowych (uszczegółowienie wiersza 16)
18a paragraf 014
18b paragraf 056
18c paragraf.........
19
19a paragraf 009
19b paragraf 011
19c paragraf 012
19d paragraf.........
WYDATKI
21 Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia
22 Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28
Numer identyfikacyjny REGON:
okres sprawozdawczy:
Rb-23B
sprawozdanie o stanie rodków na rachunkach bankowych izb celnych,
z wyłczeniem rachunku do gromadzenia dochodów budetowych
z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia
X
Kwota
Informacja dotycząca podatku akcyzowego pobranego przez izby celne na rachunek dochodów pjb i nieprzekazanego
na moment sprawozdawczy na rachunek akcyzy (uszczegółowienie wiersza 17)
4 5
DOCHODY
X
niektórych kopalin
2
część symbol
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Wyszczególnienie
Załącznik nr 3
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 119
Kod
pozycji
3 5
24 STAN RODKÓW NA RACHUNKU BIECYM WYDATKÓW W NBP
Informacja dotyczca wypłacanych wynagrodze
31 Środki na wynagrodzenia wypłacone „z dołu" ze środków pobranych z banków
krajowych (oprócz banków spółdzielczych) w ramach zastępczej obsługi bankowej
32 Środki na wynagrodzenia wypłacone „z góry" lub przekazane na rachunki pomocnicze
państwowych jednostek budżetowych w bankach spółdzielczych na wypłatę tychże wynagrodzeń
41
42
44
45
51 Informacja o rodkach:
52 na rachunkach pomocniczych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych
w tym:
53 sum na zlecenie
55 na rachunkach, na których gromadzone są środki, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy o finansach publicznych
56 na rachunkach pozostałych
w tym:
57 sum depozytowych
61 Informacja o środkach w drodze dot. dochodów państwowej jednos ki budżetowej
62 Informacja o środkach w drodze w zakresie podatku VAT od importu
63 Informacja o środkach w drodze w zakresie podatku akcyzowego
64 Informacja o środkach w drodze w zakresie podatków nieprzekazanych do urzędów skarbowych
datadata
x
Środki otrzymane z Min. Finansów lub od dysponenta wyższego stopnia
Wydatki wykonane wykazane w sprawozdaniu Rb-28NW
Środki niewykorzystane przekazane na wyodrębniony rachunek dochodów centralnego rachunku
bieżącego budżetu państwa
STAN RODKÓW NA RACHUNKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDETOWEGO
WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDETOWEGO
x
x
Wyszczególnienie Kwota
4
Główny księgowy Kierownik jednostki
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 119
NAZWA PLACÓWKI: ..............................................
Rb-23PL
sprawozdanie z rozliczenia środków pieniężnych placówki
Waluta
Nazwa Symbol
Kurs
1)
12 3 4
Lp. Kwota
5 6 7
1
Stan środków na dzień 1 stycznia
(2+3+4+5+6)
2
- pozostałość dochodów budżetowych
3
- pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych
4
- pozostałość dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
5
- stała zaliczka
6
- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)
Środki na wydatki budżetowe przyznane przez dysponenta
głównego w okresie sprawozdawczym
8
Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym
9
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym
9a
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
(11+12+13+14+15)
11
- pozostałość dochodów budżetowych
12
- pozostałość środków otrzymanych na realizację wydatków
13
- pozostałość dochodów, o których mowa w art. 163 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
14
- stała zaliczka
15
- pozostałe środki pieniężne (saldo rozliczeń sum obcych)
1)
wypełnia dysponent części budżetowej
2)
wymienić rodzaj wykonanych wydatków
Kierownik placówki
data
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Wyszczególnienie
Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym ze stałej
zaliczki z poprzednich lat
z tego z tytułu
2)
:
data
okres sprawozdawczy:
....................................................................................................
7
10
Główny księgowy lub osoba upoważniona
Część
1)
....................................................................................................
....................................................................................................
Załącznik nr 4
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 119
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:
Urzędu
2
Dochody budżetu państwa i budżetów jednostek
z tego:
Stan na rachunkach
samorządu terytorialnego wykonane od początku roku
bieżących urzędów
L.p.
wpływy
do jednostek samorządu
na inne tytuły wynikające
skarbowych do gromadzenia
( w tym wpływy do wyjaśnienia)
terytorialnego
z odrębnych przepisów
dochodów budżetowych
34 5 7 8 9
1.
222 - 1
2.
222 - 2
3.
222 - 3
4.
222 - 7
5. ........
6. Razem
7.
Środki pieniężne
wpłaty do kas urzędów skarbowych z tytułu podatków i niepoda kowych należności budżetowych, przekazane
w drodze
->
do banków w ramach zastępczej obsługi kasowej, które nie wpłynęły na rachunki bieżące urzędów skarbowych
w oddziałach NBP do końca okresu sprawozdawczego
z tego:
a)
->
dotyczy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
b)
->
dotyczy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
c)
->
dotyczy Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
d)
9.
Ogółem dochody
wykonane dochody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego od początku roku (lp.6 rubr 5)
budżetowe
->
plus „środki pieniężne w drodze" (lp.7 rubr.5) i „stan na innych rachunkach bieżących
z tego:
do gromadzenia dochodów podatkowych" (lp.8 rubr.5)
10.
- dochody budżetu
państwa
->
wykonane dochody budżetu państwa =
dochody z rubr. „Dochody wykonane (wpłaty minus zwroty)" ze sprawozdań Rb-27
11.
- dochody budżetów
jednostek samorządu
->
wykonane dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego =
terytorialnego
dochody z rubr. „Dochody wykonane (wpłaty minus zwroty)" ze sprawozdań Rb-27
12.
- inne tytuły wynikające
z odrębnych przepisów
Kierownik jednostki
data
Rb-24
sprawozdanie o stanie środków
na rachunkach bieżących urzędów skarbowych
do gromadzenia dochodów budżetowych
Izby
okres sprawozdawczy:
1
Symbole:
D o c h o d y b u d ż e t o w e p r z e k a z a n e:
Symbol rachunku
na rachunki bieżące
budżetu państwa Min. Fin.
6
8.
Stan na innych rachunkach
bieżących do gromadzenia
dochodów podatkowych
222 - 21
222 - 22
222 - 6
.....
Główny księgowy
data
Załącznik nr 5
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 119
Adresat:
Rb-27
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
okres sprawozdawczy:
Klasyfikacja budżetowa Plan Należności Potrącenia Dochody Dochody
dział rozdzi paragraf
(saldo początkowe plus
przypisy minus odpisy)
i inne zmniejszenia
dochodów
wykonane przekazane
w okresie
sprawozdawczym
należności pozostałe do zapłaty nadpłaty
(wpłaty minus zwroty)
w tym:
ogółem zaległości netto
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Numer identyfikacyjny REGON:
część symbol
1 2
Saldo końcowe
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
data
data
Kierownik jednostki
Główny księgowy
Załącznik nr 6
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 119
NAZWA PLACÓWKI: ...............................................................
Nazwa Symbol
Kurs
1)
1 2 34
rozdział paragraf
5 6 7 8 9 10
1)
wypełnia dysponent części budżetowej
2)
treść w kolumnie 5 - w szczegółowości wynikającej z planu dochodów budżetowych placówki
data
Rb-27PL
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych placówki
okres sprawozdawczy:
Wykonanie
Wskaźnik
9:8
Waluta
Część
1)
Klasyfikacja budżetowa
Kierownik placówki
Plan
Treść
2)
data
RAZEM DOCHODY
Główny księgowy lub osoba upoważniona
Załącznik nr 7
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 119
Klasyfikacja budżetowa
2 34 5 6 7
Główny księgowy Kierownik jednostki
data
data
(imię, nazwisko, telefon, e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie)
Dochody wykonane
dział
Nazwa programu
rozdział paragraf Plan
Rb-27UE
sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetu środków europejskich
okres sprawozdawczy:
część
1
Numer identyfikacyjny REGON:
S y m b o l e :
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Załącznik nr 8
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 119
Nazwa województwa ..................................................................................
Nazwa powiatu / związku
1)
.........................................................................
ZWIĄZEK JST
TYP ZW.
Nazwa gminy / związku
1)
...........................................................................
należności pozostałe do zapłaty
12 3 4 5 6 11 12 13 14 15
1)
niepotrzebne skreślić
2)
wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3)
wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
79
Adresat:
TYP GM.
GMINAWOJ. POWIAT
Skutki decyzji wydanych przez organ
podatkowy na podstawie ustawy-
Ordynacja podatkowa, obliczone
za okres sprawozdawczy
3)
umorzenie
zaległości
podatkowych
rozłożenie na raty,
odroczenie terminu
płatności, zwolnienie z
obowiązku pobrania,
ograniczenie poboru
8
Skutki udzielonych
ulg i zwolnień
obliczone
za okres
sprawozdawczy
(bez ulg i zwolnień
ustawowych)
3)
Dochody
wykonane
(wpływy minus
zwroty)
Dochody
otrzymane
Klasyfikacja
budżetowa
dział
ogółem
Saldo końcowe
2)
w tym:
Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków
obliczone
za okres
sprawozdawczy
3)
Potrącenia
2)
Plan
(po zmianach)
Należności
2)
(salda
początkowe
plus przypisy
minus odpisy)
10
zaległości
netto
nadpłaty
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Numer identyfikacyjny REGON:
okres sprawozdawczy:
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
1)
Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
rozdział paragraf
SYMBOLE
Główny księgowy / Skarbnik
data
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
data
Załącznik nr 9
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 119
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Rb-27ZZ
Adresat:
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Numer identyfikacyjny REGON:
Nazwa województwa
1)
............................................................................
Symbole
Nazwa powiatu / związku
1)
....................................................................
woj. powiat gmina typ gm. związek jst typ zw. część
Nazwa gminy /związku
1)
........................................................................
Klasyf kacja budżetowa
Plan
Należności
Dochody wykonane Dochody
Saldo końcowe
dział rozdział paragraf
ogółem
w tym:
przekazane
należności pozostałe do zapłaty nadpłaty
(saldo początkowe plus
potrącone na rzecz
ogółem
w tym:
przypisy minus odpisy)
jednostek samorządu
terytorialnego
zaległości
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1)
niepotrzebne skreślić
data
Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
data
sprawozdanie z wykonania planu dochodów
okres sprawozdawczy:
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Główny księgowy / Skarbnik
Załącznik nr 10
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 119
A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej
budżetowi państwa
rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
1
Razem
B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej
jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów
rozdział
(wg klasyfikacji budżetowej)
1
Razem
3
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu państwa)
32
Należności zaległości
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu jst)
(z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu jst)
2
4
nadpłaty
Należności
(z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu państwa)
zaległości
Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-27ZZ
Główny księgowy/Skarbnik
data
Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu
data
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu jst)
4
nadpłaty
(z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot.
budżetu państwa)

Strona korzysta z plików cookies