Strona z 13
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 13 stycznia 2014 r.
Poz.
61
OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 2013 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
1. Na podstawie art. 16 ust. ustawy dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-
czenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza 
osobowego oraz szczegółowych zasad trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służ-
by w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)  rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  dnia  października  2007  r.  zmieniającym  rozporządzenie  sprawie 
wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1387);
2)  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 21 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie sprawie 
wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328);
3)  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie sprawie wzoru 
kwestionariusza  osobowego  oraz  szczegółowych  zasad  trybu  przeprowadzania  postępowania  kwalifikacyjnego
wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1393).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:
1)  § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie 
wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1387), który stanowi:
„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
2)  § § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 21 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie 
wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328), które stanowią:
„§ 2. Do postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętego niezakończonego do dnia wejścia życie niniejszego 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
3)  § § rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie sprawie 
wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1393), które stanowią:
„§ 2. sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętych niezakończonych do dnia wejścia 
w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 61
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 września 2013 r. (poz. 61)
ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Na  podstawie  art. 46 ust. ustawy  dnia  24  maja  2002  r. Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  oraz  Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)  „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agen-
cji Wywiadu;
2)
2)
  „komórce kadrowej” – rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organizacyjnej właś-
ciwej w sprawach kadrowych, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w dele-
gaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)
3)
  „ustawie o ochronie informacji niejawnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor-
macji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);
4)  „postępowaniu sprawdzającym” – rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie 
ustawy o ochronie informacji niejawnych.
§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnie-
nia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi kierownik komórki kadrowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochro-
nie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Postępowanie sprawdzające prowadzi pełnomocnik ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna przyjęcie przez komórkę kadrową pisemnego podania przyjęcie do 
służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Kierownik komórki kadrowej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub postępowanie 
takie przerwać w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymo-
gów wynikających z przepisów ustawy.
§ 4. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza komórce kadrowej następujące dokumenty:
1)  wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, wraz aktualnymi fotogra-
fiami;
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2010 r. Nr 182, poz. 1228 Nr 238, poz. 1578, 2011 r. 
Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 
i 1351.
2)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go  wobec  kandydatów  do  służby Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  (Dz.  U.  Nr  192,  poz.  1387), które  weszło  życie 
z dniem 3 listopada 2007 r.
3)
  brzmieniu ustalonym przez § pkt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządze-
nie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjne-
go  wobec  kandydatów do  służby  Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego  (Dz.  U. poz.  1393),  które  weszło  życie  dniem 
20 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 61
2)  własnoręcznie napisany życiorys;
3)  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;
4)  dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
5)  wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
6)  inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.
§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące etapy:
1)
4)
  rozmowę kwalifikacyjną  przeprowadzoną przez  funkcjonariusza komórki  kadrowej kandydatem celu ustalenia 
jego przydatności do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena 
przydatności kandydata do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest przedstawiana formie pisemnej 
notatki służbowej z rozmowy z kandydatem sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego rozmowę;
2)
5)
  badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do 
służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
3)  sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
4)  przeprowadzenie wywiadu miejscu zamieszkania  pracy kandydata  oraz uzyskanie  opinii od  osób polecających 
kandydata;
5)  uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustala-
jącego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
6)
6)
  egzamin sprawności fizycznej kandydata;
6a)
7)
  badania kandydata ubiegającego się przyjęcie do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko 
wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na ta-
kim stanowisku:
a)  badanie psychofizjologiczne,
b)  badanie psychotechniczne,
c)  czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata;
7)  przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękoj-
mię zachowania tajemnicy.
2. Przed rozpoczęciem rozmowy, której mowa ust. pkt 1, kandydat jest obowiązany, na żądanie, okazać dowód 
osobisty.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3–7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.
§ 6.
8)
 1. Niepoddanie się badaniom i czynnościom, o których mowa w § 5 ust. 1, powoduje odstąpienie od prowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego.
2. Odstępuje się od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku, gdy kandydat uzyskał orzeczenie właś-
ciwej komisji lekarskiej niezdolności do służby lub nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów okreś-
lonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.
4)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3. 
5)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniającego 
rozporządzenie  sprawie  wzoru  kwestionariusza  osobowego  oraz  szczegółowych  zasad  trybu  przeprowadzania  postępowania 
kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328), które weszło 
w życie z dniem 13 listopada 2010 r.
6)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
7)
  Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
8)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 61
3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4, 6 oraz 6a, może spowodować odstąpienie 
od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
4. przypadku, którym mowa ust. 3, kierownik komórki kadrowej wydaje zgodę na prowadzenie postępowania 
kwalifikacyjnego, jeżeli znajduje to uzasadnienie w potrzebach kadrowych służby. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowied-
nio.
§ 7. 1.
9)
 Postępowanie kwalifikacyjne kończy się końcową oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego, umieszczaną kwestionariuszu osobowym, dokonaną przez funkcjonariusza prowadzącego po-
stępowanie kwalifikacyjne i przez kierownika komórki kadrowej.
2. Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze się pod 
uwagę w szczególności:
1)  wiek kandydata;
2)  poziom lub kierunek jego wykształcenia;
3)  znajomość języków obcych;
4)  umiejętność obsługi programów komputerowych.
3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest zatwierdzana przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzo-
ne postępowanie kwalifikacyjne.
§ 8. 1. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną pre-
dyspozycji do służby Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zawiadamia się możliwości przyjęcia do służby Agen-
cji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywną oceną predyspo-
zycji  do  służby  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  zawiadamia  się  pisemnie  odmowie  przyjęcia  do  służby 
w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
10)
.
11)
9)
  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.
10)
  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2002 r.
11)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru 
kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów 
do służby  Urzędzie  Ochrony Państwa  (Dz. U.  Nr 133, poz.  1486) zachowanym  mocy  na podstawie  art. 232 ustawy  dnia 
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

Strona korzysta z plików cookies