• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  6 grudnia 2013 r.

 • Data publikacji

  3 stycznia 2014 r.

 • Data wejścia w życie

  18 stycznia 2014 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2014 r., poz. 7

 • Źródło

  ISAP

Zobacz prace w Sejmie nad tą ustawą

28

Sie 2013

Projekt ustawy

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 • Rada Ministrów Rada Ministrów

Dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym Trybunał stwierdził niezgodność art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,Konstytucją RP, a w konsekwencji – niekonstytucyjność rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

Strona z 41
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
©Kancelaria Sejmu s. 1/41
2014-07-08
USTAWA
z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
1)
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.
2)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3:
a) pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b) oddziale dwujęzycznym należy przez to rozumieć oddział szkolny,
w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch zykach: polskim oraz
obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym
prowadzone w dwóch językach co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,
z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą
historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co
najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmują-
cych: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geo-
grafii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, ma-
tematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dziec-
kiem;”;
2) w art. 5 w ust. 5h pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum wskazanie, czy szko-
le ustala się obwód;”;
3) w art. 6:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odręb-
nych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.”,
1)
Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
usta z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz.
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz.
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148,
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650.
Opracowano na
podstawie: Dz. U. z
2014 r. poz. 7, 811.
©Kancelaria Sejmu s. 2/41
2014-07-08
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Niepubliczne przedszkole:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające
podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla
nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7 ust.
1ba stosuje się odpowiednio.
6. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za
zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do
prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygo-
towanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowa-
dzenia danych zajęć. Przepisy art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowied-
nio.”;
4) w art. 7:
a) po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, je-
żeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z późn. zm.
3)
). W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o
którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest
obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego
Rejestru Karnego.”,
b) ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:
„1c. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się odpowiednio do placówek arty-
stycznych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół
artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża
minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia
osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora
szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za
zgodą organu prowadzącego.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej
wymienione w ust. 2, jeżeli:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy progra-
mowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymia-
rze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć eduka-
cyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicz-
nej danego typu;
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz.
1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz.
1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr
227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 908 i
1544 oraz z 2013 r. poz. 675 i 1421.
©Kancelaria Sejmu s. 3/41
2014-07-08
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust.
1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół
publicznych;
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe kształ-
ci w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1;
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o któ-
rych mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla na-
uczycieli szkół publicznych; przepisy ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się
odpowiednio.”;
5) w art. 7b:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do klasy pierwszej oddziału międzynarodowego w publicznej szkole
podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy uzy-
skali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych prze-
prowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o któ-
rym mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
jest brany pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o
którym mowa w ust. 1.
1b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o
których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
1c. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego
w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym i publicznej szkole ponad-
gimnazjalnej ogólnodostępnej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20i
i art. 20j.”;
6) w art. 14:
a) uchyla się ust. 2,
b) uchyla s ust. 4c;
7) w art. 14a ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie:
„6. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 6 ust. 6, prowadzących zaję-
cia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę,
zatrudnia dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych
przez tę gminę.
6a. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczy-
ciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Prze-
pisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.”;
8) art. 14c otrzymuje brzmienie:
„Art. 14c. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 14a ust. 7. Zajęcia w innej formie wychowania przed-
szkolnego prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje wyma-
©Kancelaria Sejmu s. 4/41
2014-07-08
gane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust.
1ba stosuje się odpowiednio.”;
9) w art. 14d dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
,,11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do
przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, przekazywane przez
dyrektora przedszkola lub szkoły, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i
wojewodę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka,
a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub in-
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.
12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, przechowywane przez
okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.”;
10) w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest za-
pewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo
zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat także
zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicz-
nej;”;
11) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek
Art. 20a. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowied-
nio do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wy-
chowania przedszkolnego i publicznych placówek, o których
mowa w art. 2 pkt 33b i 7, oraz do klas pierwszych szkół
wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyj-
nego.
2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, mło-
dzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich ty-
pów w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decy-
duje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i o-
dzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawo-
wej i publicznego gimnazjum, którzy są przyjmowani z urzędu.
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga prze-
prowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć
ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy
pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzie-
ci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzę-
du.
6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzysta-
niem systemów informatycznych.
©Kancelaria Sejmu s. 5/41
2014-07-08
7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i o-
dzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola
i publicznej szkoły ogólnodostępnej.
Art. 20b. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:
1) wielodzietności rodziny oznacza to rodzinę wychowującą
troje i więcej dzieci;
2) samotnym wychowywaniu dziecka oznacza to wychowy-
wanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, oso-
pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyro-
kiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wycho-
wuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowa-
nia przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na
obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicz-
nym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przed-
szkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna
inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolny-
mi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z
uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb
dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzi-
ce albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić
obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych
potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty nie-
zbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane
pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku pro-
centowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwier-
dzane oświadczeniem rodzica kandydata.
6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których
mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną
©Kancelaria Sejmu s. 6/41
2014-07-08
liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną
wartość.
7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być
przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po prze-
prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6,
dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przed-
szkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przy-
padku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Prze-
pisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i od-
działu integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostęp-
nym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnospraw-
ność.
9. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się do-
chód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przy-
chodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych
w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 361, z późn. zm.
4)
), pomniejsza się je o koszty uzyskania
przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzy-
skania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust.
9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesię-
cy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających o-
żenie wniosku, o którym mowa w art. 20s.
Art. 20d. 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego
gimnazjum integracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycz-
nego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogól-
nodostępnym, oddziału międzynarodowego w publicznym gim-
nazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego w publicznym
gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimna-
zjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub
oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej
ogólnodostępnej, jeżeli spełnia odpowiednio warunki, o których
mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.
2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ooszone w
Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596,
769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i
1717.
©Kancelaria Sejmu s. 7/41
2014-07-08
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, pu-
blicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sporto-
wego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponad-
gimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w
publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli
spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2,
art. 20f ust. 1 i art. 20h ust. 1.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w
pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole po-
nadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowe-
go w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeże-
li spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20f ust.
1 i art. 20j ust. 1, z tym że warunek uzyskania pozytywnego wy-
niku sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w
art. 20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przed-
miotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wo-
jewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytne-
go, który będzie drugim językiem nauczania w szkole lub oddzia-
le, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
Art. 20e. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy
pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież
zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandy-
datów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawo-
wej.
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podsta-
wowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy
pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, je-
żeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gim-
nazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej re-
alizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych, oraz może bbrane pod uwagę kryterium dochodu
na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5.
Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się.
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje
określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do
ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na oso-
bę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem.
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się również do postępowania rekrutacyj-
nego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub pu-
blicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż
©Kancelaria Sejmu s. 8/41
2014-07-08
jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, którym
ustalono obwód.
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekru-
tacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub
publicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, któ-
rym nie ustalono obwodu, w przypadku większej liczby kandyda-
tów niż liczba wolnych miejsc w tych szkołach.
7. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekru-
tacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej in-
tegracyjnej, publicznego gimnazjum integracyjnego, oddziału in-
tegracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
lub publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, w przypadku dzie-
ci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalne-
go wydanego ze względu na niepełnosprawność.
Art. 20f. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjąt-
kiem szkół, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d i e, przyj-
muje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w
sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimna-
zjalnych lub wszych, uczniów tych szkół, studentów i
uczestników studiów doktoranckich.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o
której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z
języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do da-
nego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończe-
nia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonoro-
wanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, arty-
stycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-
polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
©Kancelaria Sejmu s. 9/41
2014-07-08
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu;
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do od-
działów wymagających szczególnych indywidualnych pre-
dyspozycji wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o
którym mowa w ust. 5.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z proble-
mami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierun-
ku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opi-
nią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym pu-
blicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu te-
go etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje
wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyj-
nego brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art.
20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wy-
maga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozy-
cji, na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, pozytywnie
zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowa-
dzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach usta-
lonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi
zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie rea-
lizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczegól-
nych indywidualnych predyspozycji.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekru-
tacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjal-
nej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci niepo-
siadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wyda-
nego ze względu na niepełnosprawność.
Art. 20g. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się
kandydatów, którzy posiadają:
1) wykształcenie średnie;
2) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt
2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o
której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których
mowa art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
©Kancelaria Sejmu s. 10/41
2014-07-08
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandy-
dat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dyspo-
nuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Art. 20h. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej sportowej, pu-
blicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego lub oddzia-
łu sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej
przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadabardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzecze-
niem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu
wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie
z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do upra-
wiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia
21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23.
rokiem życia;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandyda-
ta do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na
warunkach ustalonych przez polski związek sportowy a-
ściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkole-
nie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i
oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego brane pod uwagę wyniki prób spraw-
ności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie kryteria, o
których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, publicz-
nego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w
publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły po-
nadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej
szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandy-
datów, którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w
ust. 1, art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc w szkołach i
oddziałach, o których mowa w ust. 4, na pierwszym etapie postę-
©Kancelaria Sejmu s. 11/41
2014-07-08
powania rekrutacyjnego brane pod uwagę wyniki prób spraw-
ności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwa łącznie odpo-
wiednio następujące kryteria:
1) wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 w
przypadku publicznego gimnazjum sportowego, publicznego
gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w
publicznym gimnazjum ogólnodostępnym;
2) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 w
przypadku publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej,
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowe-
go i oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimna-
zjalnej ogólnodostępnej;
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z
języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły
jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do da-
nego oddziału tej szkoły w przypadku publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej sportowej, publicznej szkoły ponadgim-
nazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w
publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
4) świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej
lub gimnazjum z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończe-
nia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonoro-
wanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, arty-
stycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-
polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie kryteria, o któ-
rych mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20i. 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub
oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodo-
stępnym przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
©Kancelaria Sejmu s. 12/41
2014-07-08
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i
oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1;
2) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym
mowa w ust. 1;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończe-
nia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhono-
rowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, ar-
tystycznych i sportowych, organizowanych przez kurato-
ra oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmio-
towego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
o którym mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie kryteria, o
których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20j. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwuję-
zycznej lub oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponad-
gimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy
spełniają warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1, oraz uzyskali
pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych ustalo-
nego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komi-
sja Egzaminacyjna ustala także warunki uzyskania pozytywnego
wyniku sprawdzianu kompetencji zykowych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i
oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postę-
powania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2) wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mo-
wa w ust. 1;
3) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z
języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego,
przy czym w przypadku oceny z języka obcego nowożytnego
uwzględnia się ocenę wyższą, oraz z jednych obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do danego oddziału tej szkoły;
©Kancelaria Sejmu s. 13/41
2014-07-08
4) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończe-
nia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonoro-
wanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, arty-
stycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólno-
polskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę łącznie kryteria, o
których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20k. 1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, do klasy pierw-
szej publicznego gimnazjum dla dorosłych i publicznej szkoły
ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, któ-
rzy:
1) ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej w przypadku
ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla doro-
słych;
2) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą
lub siódmą ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku
ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych;
3) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólno-
kształcącego dla dorosłych;
4) posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekar-
skie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 w przypadku
ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o
której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 16 ust. 6c kryteria, o których mo-
wa w art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego kryteria, o których
mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dyspo-
©Kancelaria Sejmu s. 14/41
2014-07-08
nuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekruta-
cyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukoń-
czenie klasy piątej szkoły podstawowej, może być przyjęty do
publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie roz-
mowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekruta-
cyjną.
6. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadni-
czej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy drugiej publicz-
nego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 2–4
stosuje się.
Art. 20l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w dro-
dze rozporządzenia:
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o
których mowa w art. 20f ust. 2, art. 20h ust. 6, art. 20i ust. 2 i
art. 20j ust. 2,
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych
odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegó-
łowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekruta-
cyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy
składania dokumentów
uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kan-
dydatów do wybranych szkół na równych i przejrzystych zasa-
dach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
Art. 20m. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej
wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sporto-
wych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, które mogą b wymienione na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, o któ-
rych mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. a,
art. 20i ust. 2 pkt 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. a, oraz określa
miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
Art. 20n. 1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mo
być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik
postępowania rekrutacyjnego.
2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się
kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie le-
karskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształ-
cenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce arty-
stycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe
może, w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadcze-
nia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podję-
cia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji,
wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na
zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjali-
zacji. W tym przypadku przepisu ust. 2 w zakresie wymogu dołą-
©Kancelaria Sejmu s. 15/41
2014-07-08
czenia do wniosku do publicznej szkoły artystycznej zaświadcze-
nia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie stosuje się.
4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod
uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w
zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwałącznie następują-
ce kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których
mowa w art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego kryteria, o których
mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.
7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły
lub publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż pierw-
sza albo roku kształcenia wyższego niż pierwszy przeprowadza
się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy
predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają
programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej szkole lub
publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być
przyjęty. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor
publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje
komis kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz
określa zadania członków tej komisji.
9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub
publicznej placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub
publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kan-
dydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki
artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 sto-
suje się odpowiednio.
10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do po-
szczególnych typów publicznych szkół i publicznych placó-
wek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków,
2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postę-
powania rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicz-
nych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym za-
kres, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania
przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa w ust.
4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz
skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekruta-
cyjnej i komisji kwalifikacyjnej,
3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych ty-
pów publicznych szkół artystycznych do innych typów pu-
blicznych szkół artystycznych
©Kancelaria Sejmu s. 16/41
2014-07-08
uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kan-
dydatów do wybranych publicznych szkół i publicznych placó-
wek artystycznych na równych i przejrzystych zasadach oceny
ich uzdolnień, predyspozycji i praktycznych umiejętności oraz
mając na uwadze sprawność postępowania rekrutacyjnego, a
także potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez
uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożyt-
nego w przypadku prowadzenia przez publiczną szkołę arty-
styczną kształcenia ogólnego.
11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego może określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o
przyjęcie do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej,
uwzględniając strukturę organizacyjną publicznych szkół i pu-
blicznych placówek artystycznych.
12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i pu-
blicznych placówek artystycznych przepisy art. 20s i art. 20t oraz
art. 20za–20ze stosuje się odpowiednio.
Art. 20o. 1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnie-
nia organizowane w publicznej placówce oświatowo-
wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na ob-
szarze danego powiatu.
2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwija-
jące uzdolnienia dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, może
zorganizować przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych
na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. W takim
przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na za-
jęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w placówce, o któ-
rej mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyj-
nego brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego brane pod uwakryteria określone
przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak naj-
pełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokal-
nych potrzeb społecznych, oraz może b brane pod uwagę kryte-
rium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w
art. 20c ust. 5. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów, z tym że spełnienie kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświad-
czeniem. Przepisy art. 20c ust. 6, 9 i 10 stosuje się.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być
przyjęci na zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w
placówce, o której mowa w ust. 1, na terenie tego powiatu, jeżeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust.
1–4, dany powiat nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zaję-
cia organizowane w tej placówce. Przepisy ust. 2–4 stosuje się
odpowiednio.
©Kancelaria Sejmu s. 17/41
2014-07-08
Art. 20p. 1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę i
wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem
stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekruta-
cyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których
mowa w art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego kryteria, o których
mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2;
3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnie-
niem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb wy-
chowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.
2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może bbra-
ne pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 sto-
suje się.
3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje
każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę
punktów, przy czym kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
mają jednakową wartość, a każdemu kryterium, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów
wyższa niż najniższa liczba punktów przyznana za jedno z kryte-
riów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący okre-
śla dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których
mowa w ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust.
2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
4. W przypadku wnorzędnych wyników uzyskanych przez kandy-
datów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub je-
żeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, o której mowa w
ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie po-
stępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zo-
szeń.
Art. 20q. 1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest reali-
zowane przez publiczne placówki lub publiczne ośrodki, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 3a, jako forma nieodpłatna lub płatna, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do
danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego brane pod
uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dana publiczna placówka lub publiczny ośrodek, o
których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują wolnymi miej-
scami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandy-
datów według kolejności zgłoszeń.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych
prowadzonych przez publiczne placówki i publiczne ośrodki, o
których mowa w art. 2 pkt 3a, na zlecenie innych podmiotów, a
także do turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników.
©Kancelaria Sejmu s. 18/41
2014-07-08
Art. 20r. 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne
szkoły, publiczne placówki lub publiczne ośrodki, o których mo-
wa w art. 2 pkt 3a, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają
zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek,
o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej
szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o których
mowa w art. 2 pkt 3a, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodo-
wych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryte-
rium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w pu-
blicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, o
których mowa w art. 2 pkt 3a, na dany kwalifikacyjny kurs zawo-
dowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub pu-
bliczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują
wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę
łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 16 ust. 6c kryteria, o których mo-
wa w art. 20c ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego kryteria, o których
mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu te-
go etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publicz-
ny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują
wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandy-
datów według kolejności zgłoszeń.
6. Organ prowadzący publiczną szkołę, publiczną placówkę lub pu-
bliczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, może przyjąć
miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane pod uwagę
przed kryterium, o którym mowa w ust. 2.
7. Przepisy ust. 1–6 nie mają zastosowania do postępowania rekruta-
cyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez
publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne ośrodki,
o których mowa w art. 2 pkt 3a, na zlecenie innych podmiotów.
Art. 20s. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej
placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-
wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkol-
nych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „wnio-
skiem”, składa się odpowiednio do dyrektora:
1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej
szkoły, a w przypadku wyboru publicznej innej formy wy-
©Kancelaria Sejmu s. 19/41
2014-07-08
chowania przedszkolnego do dyrektora publicznego przed-
szkola lub publicznej szkoły podstawowej;
2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej na wybrane
zajęcia w tej placówce;
3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie ucz-
niom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego za-
mieszkania;
4) publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mo-
wa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych na wybraną formę pozaszkolną
kształcenia ustawicznego;
5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego
ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe na wybrany kwalifikacyjny
kurs zawodowy;
6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki arty-
stycznej.
Art. 20t. 1. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, daurodzenia oraz numer PESEL kandyda-
ta, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kan-
dydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przy-
padku kandydata pełnoletniego adres miejsca zamieszkania
kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców
kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego adres
poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je po-
siadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo
publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół po-
nadgimnazjalnych wskazanie wybranego oddziału w danej
szkole.
2. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryte-
riów, o których mowa w art. 7b ust. 1b, art. 20c ust. 2, art.
20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art.
20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, art. 20o ust. 3, art.
20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowied-
nio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełno-
sprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzecze-
©Kancelaria Sejmu s. 20/41
2014-07-08
nie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
5)
),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samot-
nym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żad-
nego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastęp-
czą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspiera-
niu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 135, z późn. zm.
6)
);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryte-
riów określonych przez organ prowadzący, o których mowa
w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1
pkt 3;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata
jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wa-
runków, o których mowa w art. 20d, art. 20e ust. 2, art. 20f
ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2,
ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20j ust. 1 i 2
pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym
mowa w art. 20k ust. 1 pkt 1 dokument potwierdzający
ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu
lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawo-
dowych przez kandydata,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty
ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu lau-
reata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,
e) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej na-
uki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie ba-
dań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestni-
ków studiów doktoranckich,
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz.
1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz.
73, 675, 791, 1446 i 1645.
6)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i
1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

Strona korzysta z plików cookies