Strona z 27
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r.
Poz.
7
USTAWA
z dnia 6 grudnia 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
1)
Art. 1. ustawie dnia września 1991 r. systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, późn. zm.
2)
wpro-
wadza się następujące zmiany:
1)   w art. 3:
a)   pkt 2b otrzymuje brzmienie:
„2b)   oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone 
dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym 
prowadzone dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, wyjątkiem zajęć obejmujących 
język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co 
najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część 
geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matema-
tykę lub spośród przedmiotów uzupełniających;”,
b)   pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)   rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawują-
ce pieczę zastępczą nad dzieckiem;”;
2)   w art. 5 w ust. 5h pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wskazanie, czy szkole ustala się obwód;”;
3)   w art. 6:
a)   w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)   zatrudnia  nauczycieli  posiadających  kwalifikacje  określone  odrębnych  przepisach,  zastrzeżeniem 
ust. 6.”,
b)   dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Niepubliczne przedszkole:
1)   realizuje  programy  wychowania  przedszkolnego  uwzględniające  podstawę  programową  wychowania 
przedszkolnego;
2)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; prze-
pisy ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio.
1)
  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
2)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2004 r. Nr 273, poz. 2703 Nr 281, poz. 2781, 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 Nr 249, poz. 2104, 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 Nr 227, poz. 1658, 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. 
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 Nr 219, poz. 1705, 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, 
Nr 127, poz. 857 Nr 148, poz. 991, 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 Nr 205, 
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 7
6. uzasadnionych przypadkach przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrud-
niona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygo-
towanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy art. ust. 1b 
i 1ba stosuje się odpowiednio.”;
4)   w art. 7:
a)   po ust. 1b dodaje się ust. 1ba w brzmieniu:
„1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mo-
wa art. 10 ust. pkt ustawy dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, 
poz. 674, z późn. zm.
3)
). W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana 
przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.”,
b)   ust. 1c i 1d otrzymują brzmienie:
„1c. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mo-
wa art.  pkt 7, dla  uczniów szkół artystycznych  placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, 
tym  że  zgodę  na  zatrudnienie  osoby  niebędącej  nauczycielem  wyraża  minister  właściwy  do  spraw  kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego.
1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowa-
nie  zawodowe  uznane  przez  dyrektora  szkoły  lub  placówki  za  odpowiednie  do  prowadzenia  zajęć  zakresu 
kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego.”,
c)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli:
1)   realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;
2)   realizuje zajęcia edukacyjne cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
3)   stosuje zasady klasyfikowania promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów wstępnych;
4)   prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5)   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach określonych w klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1;
6)   zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwali-
fikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się odpowiednio.”;
5)   w art. 7b:
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Do  klasy  pierwszej  oddziału  międzynarodowego  publicznej  szkole  podstawowej  ogólnodostępnej 
przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przepro-
wadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.”,
b)   po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 
„1a. przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, którym mowa ust. 1, niż liczba 
wolnych miejsc oddziale,  którym  mowa  ust. 1, na pierwszym etapie  postępowania  rekrutacyjnego  jest 
brany pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1.
1b. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, któ-
rych mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
3)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2006 r. Nr 170, poz. 1218 Nr 220, poz. 1600, 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 Nr 247, poz. 1821, 
2008 r. Nr 145, poz. 917 Nr 227, poz. 1505, 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, 
poz. 1650 Nr 219, poz. 1706, 2011 r. Nr 149, poz. 887 Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 908 1544 oraz 2013 r. poz. 675 1421.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 7
1c. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w publicznym gimnazjum ogólnodostęp-
nym publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 20i art. 20j.”;
6)   w art. 14:
a)   uchyla się ust. 2,
b)   uchyla się ust. 4c;
7)   w art. 14a ust. 6 i 6a otrzymują brzmienie:
„6. Nauczyciela oraz osobę, której  mowa  art. ust. 6, prowadzących zajęcia  innej  formie  wychowania 
przedszkolnego  prowadzonej  przez  gminę,  zatrudnia  dyrektor  przedszkola  lub  szkoły  podstawowej  prowadzonych 
przez tę gminę.
6a. Zajęcia innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wy-
magane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1b i 1ba stosuje się odpowiednio.”;
8)   art. 14c otrzymuje brzmienie:
„Art. 14c. Osoby prawne fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, których mowa 
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. Zajęcia innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi 
nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy art. 6 ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosu-
je się odpowiednio.”;
9)   w art. 14d dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
,,11. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola i innej formy wychowa-
nia  przedszkolnego,  przekazywane  przez  dyrektora  przedszkola  lub  szkoły,  wójta  (burmistrza,  prezydenta  miasta) 
i wojewodę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 10, zawierają:
1)   imię, nazwisko, datę urodzenia dziecka oraz numer PESEL dziecka, przypadku braku numeru PESEL – serię 
i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)   imiona i nazwiska rodziców;
3)   adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.
12. Zgromadzone dane, o których mowa w ust. 11, są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania 
tych informacji.”;
10)   w art. 17 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)   przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opie-
ki czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli 
dowożenie zapewniają rodzice, do ukończenia przez dziecko lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna 
dziecka środkami komunikacji publicznej;”; 
11)   po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:
„Rozdział 2a
Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
publicznych szkół i publicznych placówek
Art. 20a. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, pub-
licznych innych form wychowania przedszkolnego publicznych placówek, których mowa art. pkt 3–3b 7, oraz 
do klas pierwszych szkół wszystkich typów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
2. przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola oraz dzieci, młodzieży  osób  pełnoletnich  do  publicznych 
szkół wszystkich typów trakcie roku szkolnego, tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, wyjątkiem przy-
padków przyjęcia dzieci młodzieży zamieszkałych obwodzie publicznej szkoły podstawowej publicznego gimna-
zjum, którzy są przyjmowani z urzędu.
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szko-
ły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu pro-
wadzącego. 
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 7
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnolet-
niego.
5. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym usta-
lono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. 
6. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
7. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej. 
Art. 20b. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 
1)   wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
2)   samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdow-
ca,  osobę  pozostającą  separacji  orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu,  osobę  rozwiedzioną,  chyba  że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Art. 20c. 1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się 
kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie po-
stępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)   wielodzietność rodziny kandydata;
2)   niepełnosprawność kandydata;
3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub je-
żeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkol-
nego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryte-
ria określone przez organ prowadzący,  uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka 
i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą po-
godzić  obowiązki  zawodowe  obowiązkami  rodzinnymi,  oraz  lokalnych  potrzeb  społecznych.  Organ  prowadzący 
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w ro-
dzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, której mowa 
art. ust. ustawy dnia 28 listopada 2003  r.  świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U. 2013 r. poz. 1456, 1623 
i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
6. Organ prowadzący określa nie więcej niż kryteriów, których mowa ust. 5, oraz przyznaje każdemu 
kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicz-
nej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekruta-
cyjnego zgodnie ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami tym przedszkolu lub tej innej formie 
wychowania przedszkolnego. przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola 
integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposia-
dających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 7
9. Pod pojęciem dochodu, którym mowa ust. 5, rozumie się dochód, którym mowa art. pkt ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatko-
waniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r. poz. 361, późn. zm.
4)
), pomniejsza się je koszty uzyskania przychodu, 
zaliczki  na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych,  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  niezaliczone  do  kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięcz-
ny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa 
w art. 20s.
Art. 20d. 1. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego 
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. pkt 8, są przyjmowani pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, publicznego gimnazjum in-
tegracyjnego, publicznego gimnazjum dwujęzycznego, oddziału dwujęzycznego w publicznym gimnazjum ogólnodo-
stępnym, oddziału międzynarodowego publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, oddziału integracyjnego pub-
licznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej 
integracyjnej lub oddziału integracyjnego  publicznej  szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają 
odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1. 
2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych  zgodnie  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  22 
ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum 
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponad-
gimnazjalnej  sportowej,  publicznej  szkoły  ponadgimnazjalnej  mistrzostwa  sportowego  lub  oddziału  sportowego 
publicznej  szkole  ponadgimnazjalnej  ogólnodostępnej,  jeżeli  spełniają  odpowiednio  warunki,  których  mowa 
w art. 20e ust. 2, art. 20f ust. 1 i art. 20h ust. 1.
3. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  przeprowadzonych  zgodnie  przepisami  wydanymi  na  podstawie  art.  22 
ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału 
dwujęzycznego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej lub oddziału międzynarodowego w publicz-
nej  szkole  ponadgimnazjalnej  ogólnodostępnej,  jeżeli  spełniają  odpowiednio  warunki,  których  mowa  art.  20f 
ust. 1 i art. 20j ust. 1, z tym że warunek uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych, o któ-
rym mowa w art. 20j ust. 1, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przed-
miotowego zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim języka obcego nowożytnego, który będzie drugim języ-
kiem nauczania w szkole lub oddziale, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.
Art. 20e. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, 
którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwo-
dzie.
2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia 
szkoły podstawowej. 
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być 
przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawo-
wa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod 
uwagę kryteria określone  przez organ prowadzący, uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji po-
trzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się. 
4. Kryteriom, o których mowa w ust. 3, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa doku-
menty niezbędne do ich potwierdzenia, tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę rodzinie kandydata po-
twierdza się oświadczeniem. 
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego  do  klasy  pierwszej  publicznej  szkoły 
podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorial-
nego lub osobę fizyczną, którym ustalono obwód.
4)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 
i 1540 oraz z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717.
Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 7
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szko-
ły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu teryto-
rialnego lub osobę fizyczną, którym nie ustalono obwodu, przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wol-
nych miejsc w tych szkołach.
7. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szko-
ły podstawowej integracyjnej, publicznego gimnazjum integracyjnego, oddziału integracyjnego publicznej szkole 
podstawowej ogólnodostępnej lub publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, przypadku dzieci nieposiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 
Art. 20f. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 3 lit. d i e, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1)   posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2)   przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej  kształcenie  zawodowe  – posiadają zaświadczenie lekarskie 
zawierające orzeczenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane 
zgodnie  przepisami  sprawie  badań  lekarskich  kandydatów  do  szkół  ponadgimnazjalnych  lub  wyższych, 
uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącz-
nie następujące kryteria:
1)   wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2)   wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny języka polskiego matematyki oraz dwóch obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę postępowa-
niu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3)   świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
a)   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub  uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodach wie-
dzy,  artystycznych  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty  albo  organizowanych  co  naj-
mniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu lau-
reata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b)   osiągnięcia  zakresie  aktywności  społecznej,  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  szczególności 
w formie wolontariatu;
5)   przypadku kandydatów ubiegających się przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidual-
nych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  przyjmuje  się  kandydatów  problemami  zdrowotnymi,  ograniczającymi 
możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim eta-
pie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  łącznie  kryteria,  których  mowa  art.  20c  ust.  2.  Przepis 
art. 20c ust. 3 stosuje się.
5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidu-
alnych  predyspozycji,  na  wniosek  dyrektora  szkoły  ponadgimnazjalnej,  pozytywnie  zaopiniowany  przez  kuratora 
oświaty, minister właściwy do spraw oświaty wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu 
uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę 
na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szcze-
gólnych indywidualnych predyspozycji.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szko-
ły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodo-
stępnej, przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność. 
Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 7
Art. 20g. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1)   wykształcenie średnie;
2)   zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącz-
nie następujące kryteria:
1)   w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa art. 20c ust. 2;
2)   w przypadku kandydata pełnoletniego:
a)   wielodzietność rodziny kandydata, 
b)   niepełnosprawność kandydata,
c)   niepełnosprawność dziecka kandydata,
d)   niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e)   samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub je-
żeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
Art.  20h.  1.  Do  klasy  pierwszej  publicznej  szkoły  podstawowej  sportowej,  publicznej  szkoły  podstawowej 
mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się 
kandydatów, którzy:
1)   posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim zdolności do uprawiania danego 
sportu wydanym przez lekarza specjalistę dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, 
zgodnie przepisami sprawie trybu orzekania zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci mło-
dzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
2)   posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału; 
3)   uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy 
właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Prze-
pis art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, od-
działu sportowego publicznym gimnazjum ogólnodostępnym, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, pub-
licznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w publicznej szkole ponadgimna-
zjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1, 
art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 4, niż liczba wolnych 
miejsc w szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 4, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane 
pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1)   wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 – w przypadku publicznego gimnazjum sportowego, pub-
licznego gimnazjum mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym;
2)   wyniki egzaminu, którym mowa art. ust. pkt – przypadku publicznej szkoły ponadgimnazjalnej spor-
towej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 7
3)   wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny języka polskiego matematyki oraz dwóch obo-
wiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę postępowa-
niu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły – przypadku publicznej szkoły ponadgimnazjalnej sporto-
wej, publicznej szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego oddziału sportowego publicznej szkole 
ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej;
4)   świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem;
5)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum: 
a)   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub  uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodach wie-
dzy,  artystycznych  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty  albo  organizowanych  co  naj-
mniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu lau-
reata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b)   osiągnięcia  zakresie  aktywności  społecznej,  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  szczególności 
w formie wolontariatu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, których mowa art. 20c ust. 2. Przepis 
art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20i. 1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dwujęzycznego lub oddziału dwujęzycznego publicz-
nym gimnazjum ogólnodostępnym przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły pod-
stawowej oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach 
ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria: 
1)   wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1;
2)   wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1; 
3)   świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4)   szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a)   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub  uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodach wie-
dzy,  artystycznych  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty  albo  organizowanych  co  naj-
mniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu lau-
reata  konkursu  przedmiotowego  zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim,  którym  mowa 
w art. 20d,
b)   osiągnięcia  zakresie  aktywności  społecznej,  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  szczególności 
w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Prze-
pis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20j. 1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej lub oddziału dwujęzycznego 
publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, któ-
rych mowa w art. 20f ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych ustalonego przez 
Centralną Komisję Egzaminacyjną. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala także warunki uzyskania pozytywnego 
wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc w szkole i oddziale, o których mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:
1)  wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;
2)  wynik sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1;
Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 7
3)   wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny języka polskiego, matematyki, języka obcego no-
wożytnego, przy czym przypadku oceny języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz 
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę 
w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
4)  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
5)  szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum: 
a)   uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub  uhonorowanego zwycięskim tytułem zawodach wie-
dzy,  artystycznych  sportowych,  organizowanych  przez  kuratora oświaty  albo  organizowanych  co  naj-
mniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu lau-
reata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego 
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b)   osiągnięcia  zakresie  aktywności  społecznej,  tym  na  rzecz  środowiska  szkolnego,  szczególności 
w formie wolontariatu.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Prze-
pis art. 20c ust. 3 stosuje się.
Art. 20k. 1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych, do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla do-
rosłych i publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych przyjmuje się kandydatów, którzy:
1)   ukończyli klasę piątą szkoły podstawowej – przypadku ubiegania się przyjęcie do szkoły podstawowej dla 
dorosłych;
2)   ukończyli  sześcioletnią  szkołę  podstawową  albo  klasę  szóstą  lub  siódmą  ośmioletniej  szkoły  podstawowej  – 
w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych;
3)   ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – przypadku ubiegania się przyjęcie do liceum 
ogólnokształcącego dla dorosłych;
4)   posiadają wykształcenie średnie oraz zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2 – w przy-
padku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc szkole, której mowa ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1)   przypadku kandydatów, których mowa przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, któ-
rych mowa w art. 20c ust. 2; 
2)  w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub je-
żeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, może 
być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzo-
nej przez komisję rekrutacyjną.
6. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, można przyjąć do klasy 
drugiej publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 2–4 stosuje się.
Art. 20l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób  przeliczania  na  punkty  poszczególnych  kryteriów,  których  mowa  art.  20f  ust.  2,  art.  20h  ust.  6, 
art. 20i ust. 2 i art. 20j ust. 2,
2)   sposób ustalania punktacji przypadku osób zwolnionych odpowiednio ze sprawdzianu lub egzaminu, któ-
rych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2,
3)   skład szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, szczegółowy tryb terminy przeprowadzania postępowania 
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów
– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na równych przejrzys-
tych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć.
Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 7
Art. 20m. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, 
artystycznych sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w art. 20f 
ust. pkt lit. a, art. 20h ust. pkt lit. a, art. 20i ust. pkt lit. art. 20j ust. pkt lit. a, oraz określa miejsca 
uznane za wysokie w tych zawodach.
Art. 20n. 1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą być przyjmowani kandydaci, któ-
rzy uzyskali pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku przyjęcie 
do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do podjęcia kształcenia danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może, zależności od zakresu kształcenia, 
zażądać zaświadczenia lekarskiego braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia danym zawodzie, 
specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w da-
nym zawodzie, specjalności lub specjalizacji. tym przypadku przepisu ust. zakresie wymogu dołączenia do 
wniosku do publicznej szkoły artystycznej zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie stosuje się. 
4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egza-
minu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)   w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2;
2)   w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.
7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do klasy 
wyższej niż pierwsza albo roku kształcenia wyższego niż pierwszy przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który 
ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje  poziom umiejętności  kandydata odpowiadają programowi  klasy albo 
roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Prze-
pisy ust. 2 i 3 stosuje się. 
8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej szkoły lub publicznej placówki artys-
tycznej powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji. 
9. przypadku przechodzenia ucznia jednej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej do innej 
publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej 
szkoły lub publicznej placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 
10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1)   szczegółowe  warunki  przyjmowania  kandydatów  do  poszczególnych  typów  publicznych  szkół  publicznych 
placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, 
2)   sposób, szczegółowy tryb terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do poszczególnych typów 
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb przeprowa-
dzania  badania  przydatności  egzaminu  wstępnego,  których  mowa  ust.  4,  egzaminu  kwalifikacyjnego, 
o którym mowa w ust. 7, oraz skład i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji kwalifi-
kacyjnej,
3)   szczegółowe warunki przechodzenia uczniów jednych typów publicznych szkół artystycznych do innych ty-
pów publicznych szkół artystycznych 
– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych publicznych szkół i publicznych 
placówek  artystycznych  na  równych  przejrzystych  zasadach  oceny  ich  uzdolnień,  predyspozycji  praktycznych 
umiejętności oraz mając na uwadze sprawność  postępowania  rekrutacyjnego, także potrzebę uzupełnienia różnic 
programowych przez uczniów, tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego przypadku prowadzenia 
przez publiczną szkołę artystyczną kształcenia ogólnego. 
Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 7
11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może określić, w drodze rozporządze-
nia, wzór wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły i publicznej placówki artystycznej, uwzględniając strukturę orga-
nizacyjną publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych. 
12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół publicznych placówek artystycznych przepisy art. 20s 
i art. 20t oraz art. 20za–20ze stosuje się odpowiednio.
Art. 20o. 1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane publicznej pla-
cówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
2. Dla kandydatów ubiegających się przyjęcie na zajęcia rozwijające uzdolnienia dyrektor placówki, której 
mowa  ust.  1,  może  zorganizować  przeprowadzenie  badania  uzdolnień  kierunkowych  na  warunkach  ustalonych 
przez radę pedagogiczną. takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik 
badania uzdolnień kierunkowych.
3. przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, których mowa ust. lub 2, niż liczba 
wolnych miejsc na zajęcia, których mowa ust. 1, organizowane placówce, której mowa ust. 1, na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, których mowa art. 20c ust. 2. Przepis 
art. 20c ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na dru-
gim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględ-
nieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, 
oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. 
Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, z tym że spełnienie kryterium do-
chodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Przepisy art. 20c ust. 6, 9 i 10 stosuje się. 
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być przyjęci na zajęcia, o których mowa w ust. 1, 
organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na terenie tego powiatu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, dany powiat nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia organizowane w tej 
placówce. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
Art. 20p. 1. odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę wychowanie uczniom okresie 
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie następujące kryteria:
1)  w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2;
2)  w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2;
3)   kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 
wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych. 
2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę 
w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5. Przepisy art. 20c ust. 9 i 10 stosuje się. 
3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1, 
określoną liczbę punktów, przy czym kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu 
kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa niż najniższa liczba 
punktów przyznana za jedno kryteriów, których mowa ust. pkt 2. Organ prowadzący określa dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o którym mowa w ust. 2, 
jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
4. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania re-
krutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 
Art. 20q. 1. Jeżeli kształcenie ustawiczne formach pozaszkolnych jest realizowane przez publiczne placówki lub 
publiczne ośrodki, których mowa art. pkt 3a, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie postępo-
wania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego są brane pod uwagę łącz-
nie kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.
2. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub je-
żeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna placówka lub publiczny ośrodek, o których mowa w art. 2 pkt 3a, nadal 
dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.
Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 7
3.  Przepisy  ust.  nie  mają  zastosowania  do  form  pozaszkolnych  prowadzonych  przez  publiczne  placówki 
publiczne ośrodki, których mowa art. pkt 3a, na zlecenie innych podmiotów, także do turnusów dokształcania 
teoretycznego młodocianych pracowników.
Art. 20r. 1. Na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub pub-
liczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, 
o którym mowa w art. 20f ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych 
miejsc publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, których mowa art. pkt 3a, na dany 
kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy 
nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
3. przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, którym mowa ust. 2, niż liczba wol-
nych miejsc publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym ośrodku, których mowa art. pkt 3a, na 
dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczny ośrodek, których 
mowa w art. 2 pkt 3a, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1)   przypadku kandydatów, których mowa przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 6c – kryteria, któ-
rych mowa w art. 20c ust. 2;
2)   w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 20g ust. 2 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli 
po zakończeniu tego etapu dana publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczny ośrodek, których mowa art. 
pkt 3a, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania 
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń. 
6.  Organ  prowadzący  publiczną  szkołę,  publiczną  placówkę  lub  publiczny  ośrodek,  których  mowa  art. 
pkt 3a, może przyjąć miejsce zamieszkania kandydata jako kryterium brane  pod uwagę przed kryterium, którym 
mowa w ust. 2. 
7. Przepisy ust. 1–6 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe 
prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 3a, na zle-
cenie innych podmiotów. 
Art. 20s. Wniosek przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, 
publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpo-
wiednio do dyrektora: 
1)   wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły, przypadku wyboru publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego – do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły podstawowej; 
2)  publicznej placówki oświatowo-wychowawczej – na wybrane zajęcia w tej placówce;
3)   publicznej placówki zapewniającej opiekę wychowanie uczniom okresie pobierania nauki poza miejscem 
stałego zamieszkania;
4)   publicznej placówki lub publicznego ośrodka, których mowa art. pkt 3a, prowadzących kształcenie usta-
wiczne w formach pozaszkolnych – na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;
5)   publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego ośrodka, o których mowa w art. 2 pkt 3a, prowadzących 
kwalifikacyjne kursy zawodowe – na wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;
6)  wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.
Art. 20t. 1. Wniosek zawiera:
1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nu-
mer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 7
3)   adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata, przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca za-
mieszkania kandydata;
4)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – 
adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5)   wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolne-
go albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6)   przypadku wniosku przyjęcie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych – wskazanie wybranego oddziału 
w danej szkole.
2. Do wniosku dołącza się:
1)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata  kryteriów,  których mowa art. 7b ust.  1b,  art. 20c 
ust. 2, art. 20f ust. 4, art. 20g ust. 2, art. 20h ust. 3 i 7, art. 20i ust. 3, art. 20j ust. 3, art. 20k ust. 2, art. 20n ust. 5, 
art. 20o ust. 3, art. 20p ust. 1 pkt 1 i 2, art. 20q ust. 1 i art. 20r ust. 3, odpowiednio: 
a)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
b)   orzeczenie  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność,  orzeczenie 
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepi-
sów ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.
5)
),
c)   prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d)   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą  zastępczą zgodnie ustawą dnia  czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.
6)
);
2)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący, któ-
rych mowa w art. 20c ust. 4, art. 20e ust. 3, art. 20o ust. 4 i art. 20p ust. 1 pkt 3;
3)   oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu 
na osobę w rodzinie kandydata;
4)   dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, których mowa art. 20d, art. 20e ust. 2, 
art. 20f ust. 1, 2 pkt 1 i ust. 3, art. 20g ust. 1, art. 20h ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 6 pkt 1 i 2, art. 20i ust. 1 i 2 pkt 1, 
art. 20j ust. 1 i 2 pkt 1, art. 20k ust. 1 i 6 oraz art. 20r ust. 1 i 2, odpowiednio: 
a)   świadectwo ukończenia szkoły, przypadku, którym mowa art. 20k ust. pkt – dokument po-
twierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, 
b)   zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, 
c)  oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata,
d)   zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytu-
łu laureata konkursów przedmiotowych zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzo-
nych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8,
e)   w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisa-
mi sprawie badań  lekarskich  kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych  lub  wyższych, uczniów tych 
szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich,
f)   opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specja-
listyczną, sprawie pierwszeństwa przyjęciu ucznia problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgim-
nazjalnej,
g)   orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orze-
kania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz 
przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia,
h)  pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 20h ust. 1 pkt 2.
5) 
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 1244 
i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645. 
6)
  Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały  ogłoszone  Dz.  U.  2013 r. poz. 154,  866  1650.  Tekst  jednolity nie 
uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.
Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 7
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–g, są składane w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. 
4. Dokumenty, których mowa ust. pkt lit. b, mogą być składane postaci kopii poświadczanej za zgod-
ność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–g, mogą być składane także w postaci kopii 
poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszy-
wych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia nim klauzuli następującej treści: „Jestem świa-
domy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o od-
powiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7.  Przewodniczący  komisji  rekrutacyjnej  może  żądać  dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte 
oświadczeniach, których mowa ust. 2, terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie 
tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy 
ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do insty-
tucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiada-
ją takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, 
o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, 
instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okolicz-
ności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje. 
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jed-
nostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej 
jednostki organizacyjnej gminy.
Art. 20u. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 20e ust. 1, zawiera:
1)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i nu-
mer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3)  adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;
4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
2. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej publicznego gimnazjum należy przedłożyć do wglądu świadec-
two ukończenia szkoły podstawowej.
Art. 20v. Organ prowadzący publiczne przedszkola, publiczne inne formy wychowania przedszkolnego, publiczne 
szkoły  lub  publiczne  placówki  może  określić  wzór  wniosku  lub  wzór  zgłoszenia,  których  mowa  odpowiednio 
w art. 20s i art. 20u.
Art.  20w.  1.  Postępowanie  rekrutacyjne  do  publicznych  przedszkoli  publicznych  innych  form  wychowania 
przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca publicznym przedszkolu lub 
w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 
w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpo-
częcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.
3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych przeprowadza 
się na wolne miejsca na dane zajęcia organizowane przez placówkę.
Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 7
4. Rodzice dzieci kontynuujących uczestniczenie zajęciach organizowanych przez publiczną placówkę oświato-
wo-wychowawczą składają deklarację kontynuowaniu uczestniczenia zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte. 
5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej placówki zapewniającej opiekę i wy-
chowanie uczniom okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, uzgodnieniu organem prowa-
dzącym,  ustala  podaje  do  publicznej  wiadomości  terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego,  tym 
terminy składania dokumentów.
Art. 20z. celu zapewnienia dziecku podczas pobytu publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wycho-
wania przedszkolnego, publicznej szkole publicznej placówce, której mowa art. pkt 7, odpowiedniej opieki, 
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola, szkoły lub 
placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 
Art. 20za. 1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolne-
go oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego albo  publicznych  szkół,  chyba że organ prowadzący dopuści możliwość 
składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania 
przedszkolnego albo publicznych szkół. 
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół porządku od najbardziej do najmniej preferowa-
nych. 
Art.  20zb.  1.  Postępowanie  rekrutacyjne  do  publicznych  przedszkoli,  publicznych  innych  form  wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół publicznych placówek przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dy-
rektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)   ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwali-
fikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 20zc ust. 1;
2)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, o której 
mowa w art. 20zc ust. 3;
3)   przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, sprawdzianu predyspozycji 
językowych,  sprawdzianu  kompetencji  językowych,  badania  przydatności,  egzaminu  wstępnego  lub  badania 
uzdolnień kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 7b ust. 1, art. 20f ust. 5, art. 20h ust. 1 pkt 3, 
art. 20i ust. 1, art. 20j ust. 1, art. 20n ust. 4 i art. 20o ust. 2;
4)  przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 20k ust. 5;
5)  sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
Art. 20zc. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości formie listy kandyda-
tów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz infor-
mację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświa-
towo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wycho-
wania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wycho-
wawczej, na kształcenie ustawiczne formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli wyniku 
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyję-
tych  do  danego  publicznego  przedszkola,  publicznej  innej  formy  wychowania  przedszkolnego,  publicznej  szkoły, 
publicznej placówki, na zajęcia publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne for-
mach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 
4. Listy, których mowa ust. 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie widocznym 
miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej 
szkoły lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona nazwiska kandydatów uszeregowane kolejności alfabe-
tycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 
Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 7
5.  Dzień  podania  do  publicznej  wiadomości  listy,  której  mowa  ust.  3,  jest  określany  formie  adnotacji 
umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. terminie dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzy-
jętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 
uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania 
przedszkolnego, publicznej szkoły,  publicznej placówki, na zajęcia  publicznej placówce oświatowo-wychowaw-
czej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełno-
letniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą 
liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekruta-
cyjnym. 
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko-
ły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, terminie dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia.
9.  Dyrektor  publicznego  przedszkola,  publicznej  szkoły  lub  publicznej  placówki  rozpatruje  odwołanie  od  roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na roz-
strzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do 
sądu administracyjnego. 
Art. 20zd. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole, publiczna inna for-
ma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dy-
rektor przedszkola, szkoły lub placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok 
szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
Art. 20ze. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, którym uczeń korzysta wycho-
wania przedszkolnego danym publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego 
albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wycho-
wawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. 
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowy-
wane w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicz-
nej placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrek-
tora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 
zakończone prawomocnym wyrokiem. 
Art. 20zf. W przypadku publicznych przedszkoli, publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez 
jednostki samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w: 
1)   art. 20c ust. 4–6, art. 20e ust. 3 i 4, art. 20o ust. 4, art. 20p ust. 1 pkt ust. 3, art. 20r ust. art. 20za ust. 1 – 
wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2)   art. 20a ust. 3, art. 20f ust. 5, art. 20v i art. 20w ust. 5 – wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent mias-
ta), starosta, marszałek województwa.
Art. 20zg. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do szkół prowadzonych przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29.
2.  Warunki  tryb  przyjmowania  do  szkół,  których  mowa  ust.  1, określają  przepisy  wydane  na  podstawie 
art. 112 ust.  pkt ustawy dnia 24  sierpnia 1991 r. Państwowej Straży Pożarnej  (Dz. U. 2013 r. poz. 1340 
i 1351).
Art. 20zh. 1. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szko-
ły o przyjęciu ucznia do innego typu publicznej szkoły decyduje dyrektor szkoły. Przepis art. 20a ust. 3 stosuje się. 
2. Uczeń, o którym mowa w ust. 1, jest przyjmowany do innego typu publicznej szkoły na podstawie świadectwa 
ukończenia klasy programowo niższej. 
Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 7
3. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, przyj-
mując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin  klasyfikacyjny przeprowadzany na 
podstawie przepisów w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 
4. Minister właściwy do  spraw oświaty wychowania  określi, drodze rozporządzenia,  szczegółowe warunki 
przechodzenia ucznia jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły, także przypadki, któ-
rych uczeń przechodzący jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły może być przyjęty do 
klasy programowo wyższej, niż to wynika ostatniego świadectwa szkolnego, uwzględniając potrzebę uzupełnienia 
różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.”;
12)   w art. 60 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
13)   w art. 71b:
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające 
stosowania  specjalnej  organizacji  nauki  metod  pracy.  Kształcenie  to  może być  prowadzone  formie  nauki 
przedszkolach szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach szkołach lub oddziałach integracyjnych, przed-
szkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 5.”,
b)   w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3)   warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, 
innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach szkołach ogólnodostępnych oraz przed-
szkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, uwzględniając rodzaje niepełnosprawności wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy, konieczność dostosowania odpowiednio programów 
wychowania przedszkolnego programów nauczania oraz warunków form przeprowadzania egzaminów 
sprawdzianów do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-
nych uczniów, a także zatrudnienia specjalistów do realizacji tych potrzeb.”;
14)   w art. 80:
a)   ust. 2c i 2d otrzymują brzmienie:
„2c. Prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby fizyczne publiczne 
przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, o których mowa w art. 
pkt 5, także publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie art. 71b ust. 2a prowadzą wczes-
ne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację budżetu odpowiednio gminy lub powiatu wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego,  pod  warunkiem  że osoba prowadząca przedszkole, 
inną  formę  wychowania  przedszkolnego,  szkołę,  ośrodek  lub  poradnię  przedstawi  organowi  właściwemu  do 
udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem roz-
woju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2d. Jeżeli do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń 
niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę formę wychowania przedszkolnego, gmina, której mieszkańcem jest 
ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie ust. 2b, do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżą-
cych stanowiących gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla form wychowania przedszkol-
nego przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych opłaty za korzystanie wychowania przedszkolnego 
oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, także kwotę dotacji, której mowa art. 14d ust. 1, 
otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza uczeń, 
i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania form wychowania przedszkolnego w gminie zobo-
wiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku innej formy wychowania przedszkolnego, 
której mowa ust. 2b, na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokry-
wa koszty udzielonej dotacji wysokości równej 50% wydatków bieżących, pomniejszonych opłaty za korzys-
tanie wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, także kwotę 
dotacji, której mowa art. 14d ust. 1,  otrzymanej na ucznia przez gminę dotującą inną formę wychowania 
przedszkolnego, do której uczęszcza  uczeń, stanowiących gminie  dotującej podstawę udzielenia dotacji  dla 
form wychowania przedszkolnego w przeliczeniu na jednego ucznia.”,
Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 7
b)   ust. 3 i 3a otrzymują brzmienie:
„3. Szkoły, których mowa ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom 
bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jed-
nostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej 
danego typu rodzaju części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. przy-
padku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego  typu rodzaju  podstawą 
ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu rodzaju 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzy-
mują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzia-
nym na jednego wychowanka placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez powiat, jednak nie niż-
szej  od  kwoty  przewidzianej  na  jednego  wychowanka  placówki  tego  rodzaju  części  oświatowej  subwencji 
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez powiat placówki publicznej 
danego rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka placówki 
tego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.”,
c)   w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Prowadzone przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną szkoły pub-
liczne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodzie zakresie danej kwalifikacji, dotację budżetu powiatu wysokości 
nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświato-
wej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowadząca szkołę:”,
d)   po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Wysokość dotacji, której mowa ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go.”; 
15)   w art. 84 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)  zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – tym że statut uwzględnia warunki, których mowa w:
a)   art. 20e ust. 2 – w przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa sportowego, 
b)   art. 20f ust. art. 20g ust. – przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, tym dwujęzycznej, sportowej 
i mistrzostwa sportowego, 
c)   art. 20k ust. 1, 5 i 6 – w przypadku szkół dla dorosłych.”;
16)   art. 85a otrzymuje brzmienie:
„Art. 85a. Przepisy art. 71b ust. 1 i 1a stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, niepublicznych in-
nych form wychowania przedszkolnego i szkół niepublicznych.”;
17)   w art. 90: 
a)  ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe oraz ośrodki, 
których  mowa  art.  pkt  5,  także  niepubliczne  poradnie  psychologiczno-pedagogiczne,  które,  zgodnie 
art. 71b ust. 2a, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację budżetu odpowiednio 
gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspoma-
ganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem 
że osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub poradnię poda 
organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę dzieci, które mają być objęte wczesnym wspoma-
ganiem rozwoju, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.”,
b)   ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Placówki niepubliczne, których mowa art. pkt 7, otrzymują na każdego wychowanka dotację 
budżetu powiatu wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego rodzaju pla-
cówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku nie-
publicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku, którym mowa art. 14 ust. 3, obowiązku szkol-
Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 7
nego obowiązku nauki dzieciom młodzieży, których mowa art. 16 ust. 7, także dzieciom młodzieży 
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości nie niższej niż kwota przewi-
dziana na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki sa-
morządu terytorialnego, pod warunkiem że osoba prowadząca placówkę przedstawi planowaną liczbę  wycho-
wanków organowi właściwemu do udzielenia dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji.”,
c)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania rozliczania dotacji, któ-
rych mowa ust. 1a–1c 2–3b, oraz tryb zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając 
szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku udziele-
nie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.”,
d)   w ust. 8 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują na każdego słu-
chacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację 
budżetu powiatu wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli osoba prowa-
dząca szkołę:”,
e)   po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
„8a. Wysokość dotacji, której mowa ust. 8, określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialne-
go.”;
18)   w art. 94a w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)   warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształce-
nia nauczycieli, placówek oraz na kształcenia ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę szkołach funkcjonujących 
systemach  oświaty  innych  państw,  także  rodzaje  dokumentów  potwierdzających  poziom  wykształcenia 
stan  zdrowia  tych  osób  oraz  sposób  kwalifikowania  do  odpowiedniej  klasy  lub  na  odpowiedni  semestr, 
uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kan-
dydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;”;
19)   po art. 94a dodaje się art. 94b w brzmieniu:
„Art. 94b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 
będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w ramach programów Unii Eu-
ropejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji otrzymuje dotację celową części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania.”.
Art. 2. ustawie dnia 27 czerwca 1997 r. służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 125, poz. 1317, późn. 
zm.
7)
) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 5:
a)   w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)   kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych 
szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki 
zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;”,
b)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)   szkole, szkole wyższej lub organizatorze kwalifikacyjnych kursów zawodowych – odniesieniu do osób 
wymienionych w ust. 1 pkt 4;”;
2)   w art. 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  zadania służby medycyny pracy wykonywane zgodnie z art. 6 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 21a;”;
7)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 
i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.
Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 7
3)   po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:
„Art. 21a. Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych ponoszą koszty przeprowadzonych badań oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej 
stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki.”.
Art. 3. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.
8)
) po 
art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 
„Art. 15a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 
będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach programów Unii Eu-
ropejskiej dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Syste-
mu Edukacji otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego.”.
Art. 4. ustawie dnia 25 czerwca 2010 r. sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, późn. zm.
9)
po art. 29 dodaje się 
art. 29a w brzmieniu: 
„Art. 29a. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zlecić Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będą-
cej fundacją Skarbu Państwa, realizację zadań zakresie kultury fizycznej ramach programów Unii Europejskiej 
dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
otrzymuje dotację celową części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fi-
zycznej.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 827) wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 1 w pkt 4 w lit. f ust. 4b otrzymuje brzmienie:
„4b.  Jeżeli  liczba  dzieci,  którym  gmina  ma  obowiązek  zapewnić  możliwość korzystania  wychowania  przed-
szkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, pub-
licznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, którym mowa art. 90 ust. 1b, lub 
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, której mowa art. 90 ust. 1c, przewyższy liczbę miejsc 
tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola, w przypadku innej for-
my wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę – także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka 
do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). tym przypadku 
wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole albo pub-
liczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, albo 
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, której mowa art. 90 ust. 1c, które mogą przyjąć dziecko. 
Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola albo publicznej 
innej formy wychowania przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola, którym mowa art. 90 ust. 1b, albo 
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, której mowa art. 90 ust. 1c, powinien być zbliżony do 
czasu pracy odpowiednio przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, przyjęcie do których ubiegali 
się rodzice dziecka.”;
2)   w art. 1 w pkt 20:
a)   w lit. b:
–  w ust. 1b po pkt 5 dodaje się przecinek i pkt 6 w brzmieniu:
„6)  stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a”,
–  w ust. 1c po pkt 2 dodaje się przecinek i pkt 3 w brzmieniu:
„3)   stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego określone roz-
dziale 2a”,
8)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2012 r. poz. 742 1544 oraz 2013 r. poz. 675, 829, 
1005, 1588 i 1650.
9) 
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 
i Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829.

Strona korzysta z plików cookies