30

Gru 2013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1677

Data publikacji:

30 grudnia 2013 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2014 r.

Strona z 4
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r.
Poz.
1677
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 grudnia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej
Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 oraz
z 2012 r. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscy-
plinarnej (Dz. U. Nr 60, poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 40 do rozporządzenia skreśla się wyrazy „Zastrzeżone (po wypełnieniu)”;
2) załącznik nr 44 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
3) załącznik nr 49 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Ewidencję dyscyplinarną założoną i prowadzoną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przecho-
wuje się i archiwizuje na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 niniejszego rozporządzenia w brzmieniu
obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1677
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. (poz. 1677)
Załącznik nr 1
WZÓR
inistra Obrony Narodowej
WZÓR
…………………………………………………
Nr (nazwa) jednostki wojskowej
Nr i data pisma wychodzącego
MELDUNEK
o sprawcy wypadku (zdarzenia)
wynikłego z rażącego naruszenia
prawa przez żołnierza,
będącego:
1) przestępstwem, oraz o okolicznościach
i skutkach jego popełnienia, na podstawie
zawiadomienia organów ścigania o sposobie
ukończenia śledztwa lub dochodzenia, zgodnie z art.
21 § 1 i art. 334 § 2 Kodeksu postępowania karnego;
2) naruszeniem prawa (czynem o znamionach
przestępstwa), oraz o okolicznościach i skutkach
jego popełnienia, za które żołnierz został
prawomocnie ukarany, na podstawie art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie
wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474, z późn. zm.);
3) naruszeniem dyscypliny wojskowej, za które żołnierz
został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
o której mowa w art. 24 pkt 5 i 7 ustawy
z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej
składa się w ciągu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub uprawomocnienia się orzeczenia
o ukaraniu żołnierza, w zakresie posiadanej wiedzy
o sprawcy naruszenia prawa oraz o okolicznościach
i skutkach tego naruszenia
…………………………
Nr i data pisma
wchodzącego
I. PODPORZĄDKOWANIE ŻOŁNIERZA
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Adresat
Wpisać (oznaczyć) nazwę struktur organizacyjnych,
jakim jednostka wojskowa podlega
1
Dywizja, brygada
(skrzydło, flotylla)
……………………..
2
WL SP MW WS
Inne ……….
3
DG RSZ DO RSZ KG ŻW DGW
4
Pozostałe struktury
organizacyjne resortu ON
…………………
II. ZWIĘZŁY OPIS WYPADKU WYNIKŁEGO Z RAŻĄCEGO NARUSZENIA PRAWA
…………………………………………………………………..…….………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data wpływu zawiadomienia prokuratury
*)
,
uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu
dyscyplinarnym
*)
, będącego podstawą złożenia meldunku:
Wpisać datę w formacie
(dd. mm. rrrr):……………
III. OZNACZENIE I DANE O PRZESTĘPSTWIE
1
Kwalifikacja
prawna czynu
Wpisać oznaczenie art. i § Kodeksu karnego lub oznaczenie innych aktów prawnych będących podstawą
stawianego żołnierzowi zarzutu o popełnienie przestępstwa lub przewinienia dyscyplinarnego
1) art. …… § …….. 2) art. ….. § ….….. 3) § …….. ust. ……. 4) pkt …………….
2
Data (okres) popełnienia (wystąpienia
skutku) naruszenia prawa:
Wpisać datę lub okres: …………………… - …………………………
w formacie: (dd. mm. rrrr) (dd. mm. rrrr)
1)
data wszczęcia postępowania karnego
*)
(dyscyplinarnego)
*)
:
……………………
2)
data ukończenia postępowania przygotowawczego
*)
(uprawomocnienia się ukarania)
*)
:
……………………
3
Organ prowadzący
postępowanie
przygotowawcze
*)
(dyscyplinarne)
*)
i sygnatura sprawy
*)
(akt postępowania)
*)
Zakreślić oznaczenie i siedzibę właściwego organu oraz wpisać
w odpowiednie miejsce numer sygnatury sprawy
1) Pl.ŻW.D/Śl........ 2) O.ŻW.D/Śl..... 3) KRP D………. 4) APU
*)
(Z)
*)
……...
5) Pg.D/Śl................ 6) PO.D/Śl......... 7) DS………….. 8) AO .………….....
4
Podstawa wszczętego
postępowania
karnego
*)
,
dyscyplinarnego
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
1) wniosek dowódcy jednostki wojskowej 6)
2)
zawiadomienie dowódcy JW lub innej
osoby funkcyjnej
7) polecenie przełożonego
3)
wniosek pokrzywdzonej osoby lub
instytucji
8)
na wniosek organu kontroli, wojskowego
organu porządkowego lub ŻW
4) ustalenia organów ścigania lub kontroli 9) na wniosek prokuratora albo sądu
5) inne zawiadomienie 10) na wniosek podwładnego
5
Zastosowanie karnego
*)
(dyscyplinarnego)
*)
środka zapobiegawczego
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
1) zastosowano
2) nie zastosowano
6
Sposób ukończenia
postępowania
przygotowawczego
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
1) akt oskarżenia do sądu, jakiego? ..................................................................................
2) wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania ............................................
3) zakończenie postępowania karnego w inny sposób ......................................................
7
Rodzaj kary
*)
środka)
*)
we wniosku
skierowanym do
sądu
*)
, wymierzonej
kary dyscyplinarnej)
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi:
1)
bezwzględne pozbawienie wolności
(areszt wojskowy)
5) grzywna
6) zakaz prowadzenia pojazdów
2)
pozbawienie wolności (areszt
wojskowy) z zawieszeniem wykonania
7) podanie orzeczenia do publicznej wiadomości
8) odwołanie z zajmowanego stanowiska
3) ograniczenie wolności 9) usunięcie ze służby wojskowej
4)
pozbawienie wolności (areszt wojskowy)
z odroczeniem do końcaużby
10)
inna kara i (lub) środek
............................................................
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1677
8
Czas popełnienia
przestępstwa
*)
,
przewinienia
dyscyplinarnego
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inną sytuację:
1) służba wartownicza lub dyżurna 6) w trakcie innych zajęć służbowych
2) ćwiczenie, trening 7) czas wolny
3) inne zajęcia szkoleniowe 8) podróż służbowa lub inny przejazd
4) obsługa sprzętu lub prace gospodarcze 9) zwolnienie lekarskie, urlop, przepustka
5)
wykonywanie zadań poza jednostką
wojskową lub służba poza krajem
10) samowolne oddalenie
11) inny .......................................................
9
Miejsce popełnienia
przestępstwa
*)
(przewinienia
dyscyplinarnego)
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inne miejsce:
1) miejsce pełnieniaużby lub dyżuru 6) w obiektach służby zdrowia
2) poligon, plac ćwiczeń 7) w obiekcie kultury, wypoczynku
3)
zakwaterowanie koszarowe albo
wojskowy internat lub hotel
8) na drodze, torach, w środku lokomocji
4) inne na terenie wojskowym 9) w innym miejscu publicznym
5) stałego lub czasowego zamieszkania 10) inne ..............................................................
10
Przyczyna lub
motyw popełnienia
przestępstwa
*)
,
przewinienia
dyscyplinarnego
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inne okoliczności:
1)
chęć osiągnięcia korzyści majątkowych
lub osobistych
6)
przekonanie o bezkarności za czyn,
lekceważenie przepisów prawa
2) wpływ alkoholu lub narkotyków 7) traktowanie czynu jako zabawy
3) brak zdyscyplinowania 8) demoralizacja
4)
nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w
ruchu lądowym, wodnym lub
powietrznym, zasad pełnienia służby,
działania
9) problemy osobiste lub rodzinne
10)
sprowokowanie czynu przez inną osobę,
nieprecyzyjne przepisy
5)
brak ostrożności, wyobrażenia skutków
czynu
11)
inne ..............................................................
………………………………………..........
11
Okoliczności
popełnienia
przestępstwa
*)
(przewinienia
dyscyplinarnego)
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi lub dopisać inną przyczynę (motyw):
1)
niewłaściwe zabezpieczenie
i rozliczanie składników mienia
7)
niewłaściwe funkcjonowanie służby
wartowniczej, dyżurnej
2) brak kontroli i nadzoru 8) wpływ alkoholu lub narkotyków
3)
brak reakcji przełożonych na czyn
zabroniony
9)
niewłaściwe relacje międzyludzkie
*)
, „fala”
*)
,
„mobbing”
*)
, molestowanie seksualne
*)
4) nieznajomość przepisów
5) ujemny wpływ innych żołnierzy 10) braki w wyszkoleniu
6) ujemny wpływ osób cywilnych 11) inne .............................................................
12
Skutki popełnienia
przestępstwa
*)
(przewinienia
dyscyplinarnego)
*)
Zakreślić numer właściwej odpowiedzi oraz podać posiadane dane:
1) poniosło śmierć (liczba): ...................żołnierzy, ................ osób cywilnych
2) ciężkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): ……... żołnierzy, ……..... osób cywilnych
3) średniociężkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): …... żołnierzy, ...... osób cywilnych
4) lekkich uszkodzeń ciała doznało (liczba): …...... żołnierzy, ........... osób cywilnych
5) szkoda w mieniu (wartość w złotych): ………………………………………………….……
a) państwowym ........................... c) prywatnym ................................................
b) w tym wojskowym .................. d) innym ........................................................
6) inne skutki, jakie ....................................................................................................................
IV. DANE ŻOŁNIERZA OBJĘTEGO POSTĘPOWANIEM KARNYM
*)
, UKARANEGO DYSCYPLINARNIE
*)
1
……………..………………………………….........................
Stopień i tytuł wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca
2
Nr ewidencyjny
PESEL
3
Zakreślić numer odpowiadający rodzajowi pełnionej służby:
1)
zawodowa: a) stała b) kontraktowa
2)
kandydacka: a)
podchorąży b) kadet c) elew
3)
przygotowawcza: a)
podchorąży b) kadet c) elew
4) w ramach Narodowych Sił Rezerwowych a) służba okresowa b) odbywający ćwiczenia
5) nadterminowa zasadnicza służba wojskowa 6) pozostali żołnierze
4
Zakreślić numer odpowiadający rodzajowi uprzedniej karalności:
1)
przed powołaniem
do służby
wojskowej
a) za przestępstwo
2)
w okresie pełnienia służby
wojskowej
a) za przestępstwo
b) za wykroczenie
b) za wykroczenie
c) za przewinienie
DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ
Rozdzielnik:
……………….;
……………….;
pieczęć jednostki wojskowej
stopień wojskowy, imię i nazwisko, nr tel. wykonawcy
.................................................
data wykonania
(stopień wojskowy
*)
, imię i nazwisko)
numer teczki akt i kategoria archiwalna
elektroniczna ścieżka dostępu
*)
Niepotrzebne skreślić.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1677
ZESTAWIENIE LICZBOWE ŻOŁNIERZY UKARANYCH DYSCYPLINARNIE
w .................................................................................................................................................................
(jednostka wojskowa
komórka, jednostka organizacyjna
1)
lub jednostka nadrzędna, rodzaj Sił Zbrojnych i wyższa struktura organizacyjna)
w okresie od .................. do .................
Rodzaje wymierzonych kar
i zastosowanych środków
dyscyplinarnych
Wyszczególnienie stanowisk przełożonych dyscyplinarnych
(dowódców, szefów komórek wewnętrznych), którzy prawomocnie ukarali
żołnierzy, według szczebla organizacyjnego:
drużyny
plutonu
kompanii
batalionu
strukturalny
komórki
wewnętrznej
jednostki lub
komórki
organizacyjnej
uczelni i szkoły
podoficerskiej,
CSz, OSz
ZT, korpusu,
IWspSZ, DSSpec.
DG RSZ,
DO RSZ,
DGW, KG ŻW
Instytucji
cywilnej
Kierowni-
ctwa MON
Razem kar i
środków
dyscyplinarnych
1 Upomnienie
2 Nagana
3 Kara pieniężna
4
Ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku
służbowym
5
Odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego, w tym:
a) oficera
b) podoficera
c) szeregowego zawodowego
6
Ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, służby
przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej
służby wojskowej albo do zawodowej służby wojskowej
7
Usunięcie:
a) ze służby kandydackiej
b) ze służby przygotowawczej
c) okresowej służby wojskowej
d) nadterminowej zasadniczej służby wojskowej
e) zawodowej służby wojskowej
I
Ogółem wymierzonych kar
dyscyplinarnych (poz. 17)
8
Zobowiązanie do przeproszenia
pokrzywdzonego
9
Zobowiązanie do wykonania
dodatkowych zadań służbowych
10
Podanie informacji o ukaraniu do
wiadomości innych osób
11
Zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej
szkody
12
Pozbawienie prawa do noszenia odznaki
honorowej lub odznaki tytułu honorowego
oraz udziału w uroczystościach wojskowych
i państwowych z udziałem wojska
II
Ogółem zastosowanych środków
dyscyplinarnych (poz. 812)
1)
Dotyczy również instytucji cywilnej, w której żołnierze pełnią służbę wojskową.
Załącznik nr 2
WZÓR

Strona korzysta z plików cookies