23

Gru 2013

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r.

o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1639

Data publikacji:

23 grudnia 2013 r.

Strona z 3
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r.
Poz.
1639
USTAWA
z dnia 22 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej
Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.
1)
)
wprowadza się następujące zmiany:
1)   w art. 7:
a)   w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)   nazwa adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, przypadku 
osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL 
i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;”,
b)   w ust. 1a w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b)   nazwa adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, przypadku 
osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL adres zamieszkania, 
oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;”;
2)   w art. 50 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Raz roku, według stanu na dzień 30 września, przypadku zakładów kształcenia nauczycieli kolegiów 
pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, na podstawie danych zawartych zbiorach 
danych szkół placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania zakresu oświaty, 
zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane:
1)   zestawienia zawierające  dane dotyczące  liczby uczniów  liczby  etatów nauczycieli,  niezbędne do  dokonania 
podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
2)   zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej.
2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu tery-
torialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wy-
pada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.
3.  Jednostki  samorządu  terytorialnego  oraz  ministrowie  prowadzący  szkoły  placówki  oświatowe,  terminie 
30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają 
prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.”;
3)   art. 105 otrzymuje brzmienie:
„Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 
ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o syste-
1)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1206, 2012 r. poz. 941 oraz 2013 r. poz. 827 829.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1639
mie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie 
z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.”;
4)   art. 112 otrzymuje brzmienie:
„Art.  112.  1.  Dane  bazach  danych  oświatowych  są  aktualizowane  przekazywane  według  stanu  na  dzień 
30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2016, z zastrzeżeniem ust. 2–5.
2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2016.
3. Dane, których mowa art. 107 ust. 6, są aktualizowane przekazywane według stanu na dzień 31 marca 
w latach 2013–2016.
4. Dane, których mowa art. 107 ust. pkt 3, są aktualizowane przekazywane według stanu na dzień 30 września 
w latach 2012–2016.
5. Dane bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracow-
ników służb społecznych są aktualizowane przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na 
dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2016.”;
5)   w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizo-
wane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2016.”;
6)   w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekru-
tacji na rok akademicki 2017/2018.”;
7)   w art. 130:
a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, 
której mowa art. 33 ust. pkt ustawy, której mowa art. 104, za lata 2007–2016, jeżeli nieprawdziwe 
dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub 
zostały podane sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał odrębnych przepisów, jednostka 
samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.”,
b)   uchyla się ust. 3;
8)   art. 132 otrzymuje brzmienie:
„Art. 132. Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2019 r.”.
Art. 2. 1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. danych identyfikacyjnych ucznia prze-
kazanych do bazy danych SIO celu weryfikacji zgodnie art. 44 ust. ustawy, której mowa art. 1, nie usuwa się 
z bazy danych SIO oraz gromadzi się je w bazie danych SIO w zbiorze danych o uczniach.
2. Jeżeli dane identyfikacyjne ucznia, o których mowa w ust. 1, zostały pozytywnie zweryfikowane, szkoła lub placów-
ka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe tego ucznia.
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia, o której 
mowa w art. 26b ust. 4 i art. 44 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, szkoła lub placówka oświatowa, wraz z rozpoczęciem 
wyjaśniania stanu faktycznego, odpowiednio:
1)   gromadzi lokalnej bazie danych SIO, zbiorach danych uczniach, dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe 
tego ucznia;
2)   przekazuje do bazy danych SIO, do zbioru danych o uczniach, dane dziedzinowe tego ucznia.
4. Do przechowywania danych identyfikacyjnych oraz danych dziedzinowych ucznia, których mowa ust. pkt 1, 
oraz danych dziedzinowych ucznia, których mowa ust. pkt 2, odpowiednio lokalnej bazie danych SIO bazie 
danych SIO, stosuje się przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1639
5. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych 
SIO dane identyfikacyjne ucznia. Dane te podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL.
6. przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia dane identyfikacyjne tego ucznia zgromadzone 
zgodnie z ust. 1 i 3 odpowiednio w bazie danych SIO i w lokalnej bazie danych SIO usuwa się niezwłocznie.
7. Jeżeli po upływie miesięcy od dnia negatywnej weryfikacji, której mowa ust. 3, szkoła lub placówka oświatowa 
nie przekazała ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia zgodnie z ust. 5, administrator bazy danych 
SIO usuwa z bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 3 pkt 2 
oraz przekazuje administratorowi lokalnej bazy danych SIO informację ich usunięciu. Administrator lokalnej bazy danych 
SIO niezwłocznie usuwa z lokalnej bazy danych SIO dane, o których mowa w zdaniu pierwszym.
8. okresie, którym mowa ust. 1, do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela przekazanych do bazy 
danych SIO zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela 
do bazy danych SIO przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio.
Art. 3. 1. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 r. zweryfikowane negatywnie dane identyfikacyjne ucznia zgromadzone zgodnie 
art. ust. odpowiednio bazie danych SIO lokalnej bazie danych SIO nie zostaną pozytywnie zweryfikowane, 
z dniem 1 stycznia 2017 r. zbiór danych ucznia w lokalnej bazie danych SIO staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani 
uzupełniany. Przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zweryfikowanych negatywnie danych identyfikacyjnych nauczy-
ciela zgromadzonych w bazie danych SIO zgodnie z art. 2.
Art. 4. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014–2016 przyjmuje się dane zgromadzone w syste-
mie informacji oświatowej, którym mowa art. 105 ustawy, której mowa art. 1, brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Strona korzysta z plików cookies