12

Gru 2013

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1521

Data publikacji:

12 grudnia 2013 r.

Strona z 6
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
Poz.
1521
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
Na podstawie art. 31i pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r.
Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się wzór zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, stanowiący załącz-
nik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2. Określa się wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia
o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego
(Dz. U. Nr 244, poz. 1801).
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1513.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1521
Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 3 grudnia 2013 r. (poz. 1521)
Załącznik nr 1
WZÓR
ZGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU KONKURSOWEGO
NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ
W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia .......................................... (Biuletyn Informacji Publicznej
z dnia .......................................... ) zgłaszam przystąpienie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą w okręgu
właściwości Izby Komorniczej w .........................................................
Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Nazwiska poprzednio używane
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres
zamieszkania
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1521
I. Informacje:
1) O ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych:
a) w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zagranicznych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
2) Czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego?
3) Czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)?
4) Czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o którym mowa w art. 21a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów?
II. Przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub okresowych zajęć oraz sposobów zarobkowania albo zajmo-
wane stanowiska
III. Czy kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych?
data podpis
.......................................... ..........................................
Załączniki:
1) Dwa odpisy wniosku
2) Życiorys
3) Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika
sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy
4) Dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu
magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
5) Zaświadczenie o niekaralności
6) Inne
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1521
Załącznik nr 2
WZÓR
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU KOMORNICZEGO
W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia .......................................... (Biuletyn Informacji Publicznej
z dnia ..........................................) wnoszę o dopuszczenie do egzaminu komorniczego w okręgu właściwości Izby Komor-
niczej w ........................................................
Imię (imiona)
Nazwisko
Nazwisko rodowe
Nazwiska poprzednio używane
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Obywatelstwo
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce i adres zamieszkania
Adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres
zamieszkania
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1521
I. Informacje:
1) O ukończeniu przez kandydata wyższych studiów prawniczych:
a) w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zagranicznych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
2) O odbytej aplikacji komorniczej
3) Czy prawomocnym orzeczeniem zostało stwierdzone popełnienie przez kandydata przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego?
4) Czy toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestęp-
stwo skarbowe (jeżeli tak, należy określić organ, przed którym toczy się postępowanie)?
5) Czy w okresie 10 lat przed zgłoszeniem kandydatury uprawomocniło się orzeczenie, o którym mowa w art. 21a
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów?
II. Informacje o:
1) Zajmowanym stanowisku asystenta sędziego
2) Zatrudnieniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych – przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egza-
minu komorniczego) na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa lub tworze-
niem prawa (należy podać miejsce, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, okres jej wykonywania)
3) Wykonywaniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych – przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do eg-
zaminu komorniczego) osobiście w sposób ciągły – na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu
usług polegających na stosowaniu lub tworzeniu prawa (należy podać miejsce, rodzaj umowy, zajęcie lub zajmo-
wane stanowiska, okres wykonywania umowy)
4) Prowadzeniu (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych – przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egza-
minu komorniczego) działalności gospodarczej wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli przed-
miot tej działalności obejmował świadczenie pomocy prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Pra-
wo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.)
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1521
III. Przebieg dotychczasowej pracy (służby), stałych lub okresowych zajęć oraz sposobów zarobkowania albo zajmo-
wane stanowiska
IV. Czy kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych?
data
..........................................
podpis
..........................................
Załączniki:
1) Dwa odpisy wniosku
2) Życiorys
3) Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika
sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy
4) Dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu
magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
5) Dokumenty potwierdzające odbycie aplikacji komorniczej lub pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
6) Zaświadczenie o niekaralności
7) Inne

Strona korzysta z plików cookies