12

Gru 2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 1520

Data publikacji:

12 grudnia 2013 r.

Strona z 723
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.
Poz.
1520
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 22 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej „świadcze-
niami gwarantowanymi”;
2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej
dalej „ustawą”.
§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż
ta, w której świadczenia te są udzielane;
2) hospitalizacja całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące
proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy
do chwili jego wypisu albo zgonu;
3) hospitalizacja planowa – hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;
4) leczenie jednego dnia – udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzie-
lania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
5) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medy-
cyny;
6) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który ukończył co najmniej:
a) pierwszy rok specjalizacji w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowied-
niej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284,
poz. 1672).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178,
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228,
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81,
poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171,
poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 154, 879, 983 i 1290.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1520
art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277,
poz. 1634, z późn. zm.
3)
) oraz uzyskania potwierdzenia przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności
umożliwiających samodzielną pracę,
b) drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny,
c) trzeci rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
7) lokalizacja budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami,
ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8) poziom referencyjny potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczegól-
ności liczbę i kwalifikacje personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diag-
nostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udziela-
nych świadczeń gwarantowanych;
9) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjo-
nalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
10) operacja w trybie natychmiastowym operację wykonywaną natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji, u pa-
cjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji;
11) operacja w trybie pilnym operację wykonywaną w ciągu 6 godzin od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta
z ostrymi objawami choroby lub pogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalnie zagrażają jego życiu albo mogą
stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się
opanować leczeniem zachowawczym;
12) pielęgniarka albo położna specjalista pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie
pielęgniarstwa;
13) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyj-
ny w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwaranto-
wanych, o których mowa w pkt 1;
3) świadczenia w chemioterapii;
4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie
art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.
2. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I za-
łącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej,
urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.
3. Świadczenia gwarantowane udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem
metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§ 4. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji
i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć oraz
wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N”, powinien spełniać następujące warunki:
1) posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej „OAiIT”;
2) w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:
a) posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 w części I w lp. 2
i lp. 3, w części Organizacja udzielania świadczeń w pkt 3, oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów
i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowa-
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz
z 2013 r. poz. 1245 i 1287.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1520
nego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia
przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowa-
nia, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,
b) określić szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadcze-
niodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia pra-
widłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
3) zapewniać całodobowy dostęp do badań:
a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b) tomografii komputerowej (TK),
c) rezonansu magnetycznego (RM),
d) endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,
e) radiologicznych (RTG), w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych;
4) zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:
a) radiologicznych (RTG),
b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;
6) w przypadku gdy jest świadczeniodawcą udzielającym świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji
planowej – zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;
7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości
postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną
przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.
2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać spośród łóżek oddziału łóżka intensywnej opieki
medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wyma-
gających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:
1) stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożli-
wiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wy-
magania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu,
próżni i sprężonego powietrza;
2) w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich
stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:
a) kardiowerter-defibrylator – co najmniej jeden,
b) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa,
c) zestaw do intubacji – co najmniej jeden,
d) worek samorozprężalny – co najmniej jeden,
e) kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, niein-
wazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji – na każde stanowisko,
f) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko;
3) dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska z moż-
liwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.
3. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk: intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego,
intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.
4. W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, świadcze-
niodawca zapewnia, w zakresie kwalifikacji personelu, równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający cza-
sowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dzie-
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1520
dzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzi-
nie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio
nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i inten-
sywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej
terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego
dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1) w zakresie kwalifikacji personelu:
a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu
w harmonogramie pracy – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,
b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu
w harmonogramie pracy – pielęgniarka;
2) w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycz-
nych w trybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych w pkt 1, następujące wa-
runki w zakresie kwalifikacji personelu:
a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu
w harmonogramie pracy lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub aneste-
zjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i in-
tensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzoro-
wany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i in-
tensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii
i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej,
b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu
w harmonogramie pracy pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;
3) zapewniać co najmniej dostęp do badań:
a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b) tomografii komputerowej (TK),
c) rezonansu magnetycznego (RM),
d) radiologicznych (RTG),
e) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
4) w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;
5) zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:
a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
b) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
c) co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,
d) w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;
6) w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego
wchodzą:
a) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego prze-
znaczoną do usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,
b) śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,
c) śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel,
d) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych ma-
teriałów,
e) pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które
personel wchodzi do sali operacyjnej,
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1520
f) pomieszczenie przygotowania pacjenta,
g) stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,
alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,
alarm rozłączenia w układzie oddechowym,
urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,
urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,
worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,
źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,
urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,
wyciąg gazów anestetycznych,
zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,
źródło światła,
sprzęt do dożylnego podawania leków,
fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,
pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,
urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,
sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,
h) sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:
źródła: tlenu, powietrza i próżni,
aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
kardiomonitor,
pulsoksymetr,
i) pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,
j) magazyn sprzętu i aparatury,
k) magazyn czystej bielizny,
l) magazyn brudnej bielizny,
m) pomieszczenie porządkowe.
§ 5. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową
opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.
2. Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, ustalane przez świad-
czeniodawcę, z uwzględnieniem:
1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków
określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
4. Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozporządzeniu, następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych ustalonej na podstawie
przepisów o działalności leczniczej.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1520
§ 6. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich
świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie
stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami
określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozaje-
litowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia
Klinicznego Dzieci.
2. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa
w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.
3. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena
stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5%
zwykłej masy ciała.
4. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych,
alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.
5. Świadczeniobiorców, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko zwią-
zane ze stanem odżywienia, poddaje się ocenie żywieniowej.
§ 7. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finanso-
wany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2) chorób nowotworowych,
3) chorób oczu,
4) chorób przemiany materii,
5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6) chorób skóry i tkanki podskórnej,
7) chorób układu krążenia,
8) chorób układu moczowo-płciowego,
9) chorób układu nerwowego,
10) chorób układu oddechowego,
11) chorób układu ruchu,
12) chorób układu trawiennego,
13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15) urazów i zatruć,
16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych
– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobior-
ca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków
transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.
§ 8. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię
dostępności refundacyjnej – lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refunda-
cji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122,
poz. 696, z późn. zm.
4)
), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
5)
) zawierających substancje czyn-
ne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766 i 1290.
5)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679,
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342
i 1544 oraz z 2013 r. poz. 1245.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1520
§ 9. 1. Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa załącznik
nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:
1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594), zwanych dalej
„kodami resortowymi”; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzie-
lania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świad-
czeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
2) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodem resortowym 4421; za spełnienie warunków określo-
nych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 28 tego za-
łącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego
z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
3) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami resortowymi 4450, 4454, 4456 lub 4458; za speł-
nienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych
w części I w lp. 39 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypad-
ku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.
2. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które udzielane po spełnieniu dodatkowych
warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy rozporządzenia, o których mowa:
1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 8 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 10, w części
chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe), stosuje się do świadczeń
gwarantowanych udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 21 lit. A i B i w lp. 32 lit. A i B, stosuje się do świadczeń gwa-
rantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.
3. Do świadczeń gwarantowanych:
1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielanych przed dniem 1 lipca 2014 r.,
2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
3) innych niż określone w pkt 1 i 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.
– stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
6)
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
6)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1082 i 1096), które utraci moc z dniem wejścia w życie niniejsze-
go rozporządzenia zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 95 i 742 oraz z 2013 r. poz. 766
i 1290).
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1520
WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH
I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi
Kod ICD-9
Nazwa
00.121
Terapia tlenkiem azotu
00.17
Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181
Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182
Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211
Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń
mózgowych
00.221
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn rnych)
00.232
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.241
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00.251
Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252
Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36
Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.40
Zabieg na pojedynczym naczyniu
00.41
Zabieg na dwóch naczyniach
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2013 r. (poz. 1520)
Załącznik nr 1
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1520
00.42
Zabieg na trzech naczyniach
00.43
Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00.44
Zabieg na rozwidleniu naczyń
00.45
Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46
Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47
Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48
Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.491
Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)
00.492
Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493
Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50
Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00.51
Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00.52
Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z
dostępu żylnego
00.531
Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora
impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532
Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego
urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541
Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00.542
Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego
urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613
Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1520
00.631
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00.633
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z
neuroprotekcją
00.65
Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661
Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu
00.662
Aterektomia wieńcowa
00.668
Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego
00.671
Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do nacz
obwodowych - tętnica kręgowa
00.672
Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń
obwodowych - tętnica goleni
00.679
Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń
obwodowych - inna tętnica
00.701
Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości
udowej
00.711
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy
(czapeczki)
00.713
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości
udowej
00.721
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki
panewki
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1520
00.723
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości
udowej
00.731
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy owy
kości udowej
00.732
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.74
Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00.75
Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalo
00.76
Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00.771
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą
cementu
00.773
Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą
cementu, drugi bezcementowo
00.774
Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781
Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782
Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783
Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi
bezcementowo
00.784
Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785
Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801
Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej
(wszystkie elementy)
00.802
Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803
Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą
cementu, drugi bezcementowo
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1520
00.811
Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821
Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822
Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki
piszczelowej
00.83
Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84
Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851
Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852
Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi
bezcementowo
00.854
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855
Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94
Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową
01.01
Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02
Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091
Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092
Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093
Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094
Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095
Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11
Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12
Biopsja opon mózgu
01.131
Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1520
01.132
Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14
Otwarta biopsja mózgu
01.15
Biopsja kości czaszki
01.18
Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19
Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21
Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22
Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23
Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.241
Odbarczenie (mózgu)
01.242
Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243
Trepanacja czaszki
01.244
Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245
Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246
Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247
Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248
Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251
Oczyszczenie czaszki
01.252
Usunięcie martwaka czaszki
01.253
Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26
Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27
Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.311
Drenwodniaka śródczaszkowego
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1520
01.312
Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313
Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.321 Przecięcie tkanek mózgu
01.322
Przecięcie dróg mózgowych
01.323
Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329
Lobotomia/traktotomia - inne
01.392
Drenaż krwiaka śródmózgowego
01.411
Chemotalamectomia
01.412
Talamotomia
01.421
Pallidoansektomia
01.422
Pallidotomia
01.511
Dekortykacja opon
01.512
Wycięcie opony mózgowej
01.513
Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52
Hemisferektomia
01.53
Lobektomia mózgu
01.591
Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592
Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593
Marsupializacja cysty mózgu
01.594
Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595
Wycięcie guza móżdżku
01.596
Wycięcie guza pnia mózgu
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1520
01.597
Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598
Usunięcie ropnia móżdżku
01.599
Inne wycięcie guza mózgu
01.61
Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62
Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69
Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011
Linijna kraniektomia
02.012
Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021
Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022
Odbarczenie złamania czaszki
02.023
Nastawienie złamania czaszki
02.04
Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051
Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052
Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061
Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej
02.062
Rewizja płata kostnego czaszki
02.07
Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11
Proste szycie opony twardej
02.121
Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122
Przeszczep twardówki
02.123
Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124
Łata podtwardówkowa
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1520
02.131
Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132
Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21
Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22
Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23
Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24
Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311
Zespolenie komora - nosogardziel
02.312
Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321
Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322
Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331
Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341
Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342
Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351
Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391
Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392
Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411
Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412
Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach
programowalnych)
02.421
Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422
Wymiana drenu komorowego
02.423
Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43
Usunięcie drenażu komory mózgu
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1520
02.91
Uwolnienie zrostów korowych
02.92
Operacja naprawcza mózgu
02.931
Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie
wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95
Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96
Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98
Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01
Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02
Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu
przedniego
03.04
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez
gardło
03.06
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z
dostępu przedniego
03.07
Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z
dostępu tylnego
03.08
Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091
Laminektomia odbarczająca
03.092
Laminotomia odbarczająca
03.093
Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094
Foraminotomia
03.095
Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03.099
Odbarczenie kanału kręgowego - inne
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1520
03.1
Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211
Stereotaktyczna chordotomia
03.219
Chordotomia przezskórna - inne
03.291
Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292
Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299
Inne chordotomie
03.311
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32
Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41
Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42
Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43
Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44
Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511
Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52
Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531
Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532
Nastawienie złamania kręgu
03.533
Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539
Operacja złamania kręgu - inne
03.591
Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593
Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594
Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595
Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1520
03.6
Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71
Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791
Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792
Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793
Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901
Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej
lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.902
Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub
podtwardówkowej rdzenia
03.903
Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub
podtwardówkowej rdzenia
03.91
Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921
Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922
Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93
Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94
Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96
Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97
Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98
Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99
Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011
Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012
Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021
Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029
Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1520
04.03
Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04
Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05
Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06
Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071
Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072
Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073
Resekcja nerwu obwodowego
04.074
Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079
Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11
Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju
nerwowego
04.12
Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19
Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika
neurolitycznego
04.22
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku
działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane
niską temperatu
04.29
Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3
Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40
Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41
Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego

Strona korzysta z plików cookies