23

Sie 2013

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r.

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 960

Data publikacji:

23 sierpnia 2013 r.

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2013 r.
Poz.
960
USTAWA
z dnia 21 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Art. 1. ustawie dnia 17 grudnia 1998 r. emeryturach rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.
1)
) w art. 174 ust. 3b otrzymuje brzmienie:
„3b. Jeżeli okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, 
którym ubezpieczony pozostawał ubezpieczeniu społecznym na podstawie przepisów prawa polskiego jedynie 
przez część miesięcy tego roku, do obliczenia stosunku sumy kwot podstaw wymiaru składek i kwot, o których mowa 
w art. 15 ust. 3, w okresie tego roku do przeciętnego wynagrodzenia, przyjmuje się sumę kwot przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia ogłoszonego za ten rok kalendarzowy odpowiednią do liczby miesięcy pozostawania w ubezpie-
czeniu.”.
Art. 2. 1. W sprawach, w których organ rentowy ustalił kapitał początkowy z uwzględnieniem przepisów art. 174 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, kapitał początko-
wy ustala się ponownie na wniosek osoby uprawnionej, jeżeli osoba uprawniona nie wystąpi takim wnioskiem – przy 
obliczaniu emerytury na zasadach określonych art. 26 ustawy wymienionej art. niniejszej ustawy, jeżeli jest to ko-
rzystniejsze dla emeryta.
2. Decyzję w sprawie ponownego ustalenia wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początko-
wego, organ rentowy wydaje w ciągu 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. 
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, 
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203,
z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 240 i 786.

Strona korzysta z plików cookies