22

Sie 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 956

Data publikacji:

22 sierpnia 2013 r.

Strona z 5
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r.
Poz.
956
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 13 sierpnia 2013 r.
w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
w zakresie wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 14d ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) tryb udzielania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej
dalej „ustawą”;
2) sposób i terminy ustalania informacji o liczbie dzieci, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca
korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy mimo ciążącego na gminie obowiązku
zapewnienia tym dzieciom miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego;
3) sposób ustalania średniorocznej liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy;
4) sposób rozliczania dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, w tym sposób ustalania wysokości dotacji podlega-
jącej zwrotowi, oraz wzór formularza rocznego rozliczenia wykorzystania tej dotacji.
§ 2. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału środków budżetu państwa przeznaczonych
w danym roku dla gmin na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, i informuje o dokonanym podziale właściwego
wojewodę w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.
2. Wojewoda, po otrzymaniu informacji o dokonanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania po-
dziale środków budżetu państwa na dotacje, o których mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, dla poszczególnych gmin, w terminie
7 dni sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wniosek o uruchomienie środków
budżetu państwa.
§ 3. 1. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznego przedszko-
la, o którym mowa w art. 90 ust. 1b ustawy, a także osoba kierująca publiczną inną formą wychowania przedszkolnego lub
niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, przekazuje wójtowi (burmi-
strzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowa-
dzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wy-
chowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
(Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 956
2. Do dnia 15 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wójt (burmistrz, prezydent
miasta) przekazuje wojewodzie informację zawierającą listę dzieci, którym nie wskazał miejsca korzystania z wychowania
przedszkolnego zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który została prze-
prowadzona rekrutacja.
3. Do dnia 31 października roku szkolnego, na który została przeprowadzona rekrutacja, wojewoda na podstawie list,
o których mowa w ust. 2, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o liczbie dzieci,
którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, z rozróżnieniem na poszczególne gminy na
obszarze województwa.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1–3, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
§ 4. 1. Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2013 i na
rok 2014 są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej dota-
cji, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Przekazane gminie środki budżetu państwa na dotację, o której mowa w art. 14d ust. 1 ustawy, na rok 2015 i kolejne
lata budżetowe są rozliczane przez wojewodę na podstawie informacji zawartych w rocznym rozliczeniu wykorzystania tej
dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. Gminy przekazują właściwemu wojewodzie roczne rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa za okres
jednego roku budżetowego w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta dotacja została udzie-
lona.
4. Wojewoda, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym dotacja z budżetu państwa została
udzielona, sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze zestawienie wykorzys-
tania tej dotacji przez gminy w danym roku budżetowym.
5. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 3, oraz zestawienie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa
w ust. 4, przekazuje się w postaci elektronicznej oraz w postaci papierowej.
6. Postać elektroniczną wzoru rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
udostępnia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra.
7. Dane zawarte w postaci elektronicznej rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, są zgodne z danymi zawartymi w posta-
ci papierowej.
§ 5. 1. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących
poniesionych w rozdziałach: 80104 Przedszkola, 80105 Przedszkola specjalne oraz 80106 Inne formy wychowania
przedszkolnego.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, dotyczy wydatków bieżących, na
których poniesienie gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków europejskich, w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych.
3. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się średnioroczną
liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy w roku budżetowym obliczaną, po
zaokrągleniu w górę do wartości setnej, według wzoru:
M ∙ 8 + N ∙ 4
K =
12
gdzie:
M liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji
z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,
N liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, wykazana w systemie informa-
cji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku budżetowego.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 956
4. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w § 4 ust. 3, uwzględnia się kwotę dotacji
z budżetu państwa pobraną w nadmiernej wysokości obliczaną, po zaokrągleniu w dół do pełnych groszy, według wzoru:
R
Z =
D XW
M
gdzie:
Z > 0,
R różnica pomiędzy liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do nali-
czenia dotacji z budżetu państwa dla gminy, a średnioroczną liczbą dzieci korzystających z wychowania przedszkol-
nego na obszarze gminy w roku budżetowym obliczana, z dokładnością do wartości setnej, według wzoru:
R = MK
gdzie:
M liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, która została uwzględniona do naliczenia dotacji
z budżetu państwa dla gminy, zgodnie z art. 14d ust. 3 i 6 ustawy,
K średnioroczna liczba dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy w roku budżetowym
obliczana zgodnie z ust. 3,
D dotacja z budżetu państwa otrzymana przez gminę w roku budżetowym,
X kwota dotacji z budżetu państwa niewykorzystanej do końca roku budżetowego,
W kwota dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, dotacja otrzymana z budżetu państwa
lub jej część, która do końca roku budżetowego została przeznaczona na pokrycie innych wydatków niż wymienione
w ust. 1, obliczana według wzoru:
W = DXP
gdzie:
P kwota dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących wymienionych w ust. 1,
z wyłączeniem wydatków bieżących, na których poniesienie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków europej-
skich, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.
§ 6. Podział dotacji z budżetu państwa pomiędzy gminy na rok 2013 przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania nastąpi nie później niż do dnia 2 września 2013 r.
§ 7. Do dnia 31 grudnia 2016 r. rozliczenie wykorzystania dotacji z budżetu państwa dotyczy także wydatków bieżących
poniesionych w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
§ 8. Roczne rozliczenie wykorzystania przez gminy dotacji z budżetu państwa za rok 2013 obejmuje wydatki poniesione
w okresie od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 9. W rozliczeniu wykorzystania dotacji z budżetu państwa za rok 2013 i rok 2014 do kalkulacji kwoty dotacji pobranej
w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 5 ust. 4, oraz do kalkulacji średniorocznej liczby dzieci korzystających z wy-
chowania przedszkolnego, o której mowa w § 5 ust. 3, uwzględnia się liczbę dzieci w wieku 2,5–5 lat.
§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów § 3:
1) ust. 1, 2 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;
2) ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Minister Edukacji Narodowej: wz. T. Sławecki

Strona korzysta z plików cookies