8

Sie 2013

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r.

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 898

Data publikacji:

8 sierpnia 2013 r.

Strona z 4
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r.
Poz.
898
USTAWA
z dnia 13 czerwca 2013 r.
o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności
1)
Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.
2)
) wprowadza
się następujące zmiany:
1)   art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budow-
lanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa 
właściwość organów zakresie wykonywania zadań administracyjnych obowiązków wynikających rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 305/2011 dnia marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  uchylającego  dyrektywę  Rady  89/106/EWG  (Dz.  Urz.  UE  88 
z 04.04.2011, str. 5), zwanego dalej „rozporządzeniem Nr 305/2011”.
2.  Do  akredytacji, autoryzacji  notyfikacji  jednostek uczestniczących  procesie  oceny  weryfikacji  stałości 
właściwości użytkowych oraz kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnionych na rynku 
stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału oraz art. 38–39b, art. 40l, art. 40m, art. 43a, art. 43b art. 44 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.
3)
).”;
2)   w art. 2:
a)   pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)   wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozpo-
rządzenia Nr 305/2011;”,
b)   pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7)   sprzedawcy  –  należy  przez  to  rozumieć  dystrybutora,  którym  mowa  art.  pkt  20  rozporządzenia 
Nr 305/2011;”,
c)   w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10  wprowadzeniu do obrotu – należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, którym mowa art. pkt 17 
rozporządzenia  Nr  305/2011,  udostępnienie  na  rynku,  którym  mowa  art.  pkt  16  rozporządzenia 
Nr 305/2011, w odniesieniu do rynku krajowego.”;
3)   art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny wydaną dla niego europejską oceną 
techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania 
CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
1)
  Ustawa stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5).
2)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 114, poz. 760, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 
oraz z 2012 r. poz. 951.
3)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2012 r. 
poz. 1529.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 898
ustanawiającego  wymagania  zakresie  akredytacji  nadzoru  rynku  odnoszące  się do  warunków  wprowadzania 
produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, którym 
mowa art. 17 ust. rozporządzenia Nr 305/2011, dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, 
może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do ustawy.
3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, może 
być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy  Europejskim Obszarze  Gospodarczym,  jego  właściwości użytkowe  umożliwiają spełnienie wymagań 
podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-
-budowlanych, oraz zgodnie zasadami wiedzy technicznej. Wraz wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku 
krajowym przekazuje się informacje jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie przepisami państwa, 
którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.”;
4)   uchyla się art. 6;
5)   po art. 6 dodaje się art. 6a i art. 6b w brzmieniu:
„Art. 6a. Ocenę i monitorowanie jednostek notyfikowanych prowadzi Polskie Centrum Akredytacji.
Art. 6b. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania zagospodarowania przestrzennego 
oraz mieszkalnictwa wyznaczy, drodze decyzji, jednostki oceny technicznej (JOT), których mowa art. 29 roz-
porządzenia Nr 305/2011, upoważnione do wydawania europejskich ocen technicznych dla grup wyrobów budowla-
nych wymienionych w Załączniku IV Tabela 1 do tego rozporządzenia, oraz monitoruje działania i kompetencje wy-
znaczonych jednostek, w tym spełnienie obowiązku określonego w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Nr 305/2011.
2. Decyzja, której mowa ust. 1, jest wydawana na wniosek instytutu badawczego rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 
i Nr 185, poz. 1092) spełniającej wymagania dla jednostek oceny technicznej, określone w Załączniku IV Tabela 2 do 
rozporządzenia Nr 305/2011.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)   oznaczenie instytutu badawczego  rozumieniu przepisów  ustawy  dnia 30  kwietnia 2010 r.  instytutach 
badawczych składającego wniosek, jego siedzibę i adres;
2)   określenie zakresu  przedmiotowego wniosku poprzez wskazanie  grup  wyrobów budowlanych wymienionych 
w załączniku IV Tabela 1 do rozporządzenia Nr 305/2011.
4. Do wniosku dołącza się informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, 
stosownie do zakresu przedmiotowego wniosku.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)   oznaczenie jednostki oceny technicznej oraz siedzibę i adres tej jednostki;
2)   zakres  właściwości  jednostki  oceny  technicznej  poprzez  wskazanie  grup  wyrobów  budowlanych,  których 
mowa w ust. 1.
6.  Minister  właściwy  do  spraw  budownictwa,  lokalnego  planowania  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 
mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza zakres właściwości albo uchyla decyzję, o której mowa w ust. 1, w przy-
padku stwierdzenia, że jednostka oceny technicznej przestała spełniać wymagania, o których mowa w ust. 2.”;
6)   w art. 7:
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 1, można stosować następujące metody:
1)   wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez producenta lub akre-
dytowaną jednostkę;
2)   badanie  próbek pobranych  zakładzie produkcyjnym,  prowadzone przez producenta  lub akredytowaną 
jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań;
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 898
3)   badanie sondażowe próbek pobranych zakładzie produkcyjnym, obrocie handlowym lub na budowie, 
prowadzone przez producenta lub akredytowaną jednostkę;
4)   badanie przez producenta lub akredytowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej do wysłania albo do-
starczonej odbiorcy;
5)   wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji;
6)   wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez akredytowaną jednostkę;
7)   dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez akredytowaną jednostkę.”,
b)   uchyla się ust. 2 i 3;
7)   w art. 8:
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Oznakowanie  wyrobu budowlanego znakiem  budowlanym jest dopuszczalne  jeżeli  producent, mający 
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności 
i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo apro-
batą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.”,
b)   ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Producent  jest  obowiązany  do  przechowywania  krajowej  deklaracji  zgodności  innych  dokumentów 
związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym mowa w art. 5 ust. 2.”;
8)   w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem 
wyrobów, których mowa art. ust. 1, wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej 
przez projektanta obiektu lub nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.”;
9)   w art. 14 w ust. 1:
a)   pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3)   przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli wprowadzonych do obrotu 
wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;
4)   sporządzanie  przekazywanie  Prezesowi  UOKiK  rocznych  sprawozdań  przeprowadzonych  kontroli 
wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1;”,
b)   w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7)   prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, którym mowa art. 10 rozporzą-
dzenia Nr 305/2011.”;
10)  w art. 16:
a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwy organ wszczyna kontrolę urzędu, przypadku wyrobów budowlanych, których mowa 
w art. 5 ust. 1, również na wniosek Prezesa UOKiK.”,
b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. kontroli prowadzonej przez właściwy organ, dotyczącej wyrobów budowlanych, których mowa 
art. ust. 1, może uczestniczyć pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, upoważniony przez 
Prezesa  UOKiK,  za  zgodą  organu  prowadzącego  kontrolę,  lub  przedstawiciel  właściwego  organu  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego stosuje się przepisy 
niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.”;
11)  w art. 18 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)   wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych, których mowa art. ust. 1, uwzględnionych Polskich 
Norm wyrobu albo aprobat technicznych;”;
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 898
12)  w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli zachodzi potrzeba ujawnienia informacji, których mowa ust. lub 2, oraz dowodów uzyskanych 
w trakcie kontroli lub postępowania administracyjnego, właściwy organ lub Prezes UOKiK – w przypadku wyrobów, 
o których mowa w art. 5 ust. 1, ujawni je w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia podjętych rozstrzygnięć.”;
13)  w art. 34 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)   umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie spełnia wymagań określo-
nych odpowiednio w przepisach rozporządzenia Nr 305/2011 albo przepisach niniejszej ustawy,”;
14)  uchyla się załącznik nr 2 do ustawy.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.
4)
)
w art. 1 uchyla się ust. 3.
Art. 3. 1. Wyroby budowlane, dla których przed dniem lipca 2013 r. została wykonana indywidualna dokumentacja 
techniczna, której mowa art. 10 ustawy zmienianej art. 1, które od dnia lipca 2013 r. będą objęte obowiązkiem 
sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz obowiązkiem oznakowania CE, mogą być zastosowane obiekcie, 
dla którego zostały przeznaczone, na zasadach dotychczasowych.
2. Do kontroli wyrobów budowlanych postępowań administracyjnych sprawach wyrobów budowlanych wprowa-
dzonych do obrotu zgodnie z art. 66 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011 stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Do kontroli wyrobów budowlanych postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych wszczętych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują 
moc do dnia wejścia życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. ust. ustawy zmienianej art. 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia życie niniejszej 
ustawy.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
4)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2011 r. Nr 102, poz. 586 Nr 227, poz. 1367 oraz 
z 2012 r. poz. 1529.

Strona korzysta z plików cookies