28

Cze 2013

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r.

o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 746

Data publikacji:

28 czerwca 2013 r.

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r.
Poz.
746
USTAWA
z dnia 10 maja 2013 r.
o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.
1)
) w art. 2 w ust. 3 w pkt 6 po lit. a dodaje się lit. aa–ae w brzmieniu:
„aa) z urlopu macierzyńskiego,
ab) z dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
ac) z urlopu ojcowskiego,
ad) z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
ae) z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,”.
Art. 2. 1. Do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
przysługującego za rok 2012, stosuje się art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
2. Wynagrodzenie roczne, o którym mowa w ust. 1, niewypłacone w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2013 r., pracow-
nikom, wobec których, na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. aa–ae ustawy określonej w art. 1, nie wymaga się przepracowania
u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, wypłaca się nie później niż w terminie trzech miesię-
cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 72, poz. 802 i Nr 110, poz. 1255,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 199, poz. 1939 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 116, poz. 1202, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 34, poz. 243 i Nr 104, poz. 708 i 711, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2012 r. poz. 819 oraz z 2013 r. poz. 675.

Strona korzysta z plików cookies