5

Cze 2013

Ustawa z dnia 10 maja 2013 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 645

Data publikacji:

5 czerwca 2013 r.

Strona z 2
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 5 czerwca 2013 r.
Poz.
645
USTAWA
z dnia 10 maja 2013 r.
o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz niektórych innych ustaw
1)
Art. 1. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
2)
)
wprowadza się następujące zmiany:
1)  w art. 4 w ust. 1 w pkt 1 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. e w brzmieniu:
,,e)   urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. War-
szawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;”;
2)  w art. 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
,,1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż ciągu miesięcy od 
zwolnienia stanowiska.
1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić drodze powierzenia pełnienia obowiązków. Przepisu 
art. 21 nie stosuje się.”;
3)  w art. 6 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub 
asystenta może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz dodatkowo:”;
4)  po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:
,,Art. 6a. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia pub-
licznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, 
członka  zarządu  powiatu,  marszałka  województwa,  wicemarszałka  województwa,  członka  zarządu  województwa, 
skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza woje-
wództwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku jednostek 
samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, człon-
ka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy pracę na 
stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku jedno-
stek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorzą-
dowego odwołuje go lub rozwiązuje nim umowę pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, 
w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.”;
5)  w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, tym wolnym kierowniczym stanowiskiem urzędniczym, jest stanowi-
sko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządo-
wy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje 
wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przepro-
wadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik.”;
1)
  Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa oraz ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
2)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 229, poz. 1494 oraz 2011 r. 
Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 645
6)  w art. 20 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
,,2.  Awans  wewnętrzny  może  zostać  dokonany  jedynie  ramach  tej  samej  grupy  stanowisk,  których  mowa 
w art. 4 ust. 2 pkt 1–3.”;
7)  w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Wójtowi  (burmistrzowi, prezydentowi  miasta), burmistrzowi dzielnicy  m.st.  Warszawy, zastępcy burmistrza 
dzielnicy m.st. Warszawy pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście, człon-
kom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi członkom zarządu województwa, których stosunek pracy 
został rozwiązany związku upływem kadencji, przysługuje odprawa wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia 
obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w art. 98a po ust. 1 doda-
je się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Przepis ust. stosuje się odpowiednio do obowiązków, których mowa art. 6a ustawy dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
3)
).”.
Art. 3. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596) w art. 86a po ust. 
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Przepis ust. stosuje się odpowiednio do obowiązków, których mowa art. 6a ustawy dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
4)
).”.
Art. 4. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w art. 85a po ust. 1 
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
,,1a. Przepis ust. stosuje się odpowiednio do obowiązków, których mowa art. 6a ustawy dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.
5)
).”.
Art. 5. Stosunki pracy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy oraz pozo-
stałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przekształcają się w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy w stosunki pracy na podstawie wyboru.
Art. 6. Nabór kandydatów na wolne w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowisko sekretarza, przeprowadza się 
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 7. 1. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zastępcy wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, 
członka zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa, sekretarza gminy, sekretarza 
powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarzą-
du związku jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. 
Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy 
o pracę na stanowisku urzędniczym, doradcy lub asystenta właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub związku 
jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności zakresu prawa pracy wobec pracownika samo-
rządowego odwołuje go lub rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Do spraw, których mowa ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustaw, których mowa art. 2–4 niniejszej 
ustawy.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
3)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, 
poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.
4)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, 
poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.
5)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229, poz. 1494, z 2011 r. Nr 134, 
poz. 777 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2013 r. poz. 645.

Strona korzysta z plików cookies