14

Maj 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  10 maja 2013 r.

 • Data publikacji

  14 maja 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  14 czerwca 2013 r.

 • Podstawa prawna

 • Akty zmienione

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 560

 • Źródło

  ISAP

Strona z 24
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 14 maja 2013 r.
Poz.
560
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 10 maja 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. Nr 168, poz. 1324) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) ewaluacji całościowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wszyst-
kich wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;
8) ewaluacji problemowej – należy przez to rozumieć ewaluację zewnętrzną przeprowadzaną w zakresie wybra-
nych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4;”,
b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbiera-
nie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności sta-
tutowej szkoły lub placówki.”;
2) w § 7:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4.
2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje:
1) zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4;
2) ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań, o których mowa w ust. 4.”,
b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań, o których mowa w ust. 4, jest ustalany
jako:”,
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 560
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wymagania wobec szkół i placówek, które muszą być spełnione dla ustalenia poziomu D i poziomu B,
określa załącznik do rozporządzenia.”;
3) w § 8:
a) uchyla się ust. 4,
b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Przed rozpoczęciem ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce, zespół lub osoba wyznaczeni do jej
przeprowadzenia przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie
tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami,
które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki – zakres i harmonogram ewaluacji.
7. Przeprowadzenie w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej nie może zakłócać pracy szkoły
lub placówki.”,
c) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
„8. Czynności ewaluacji zewnętrznej przeprowadzane w szkole lub placówce nie powinny trwać dłużej
niż 5 dni roboczych w ciągu kolejnych dwóch tygodni.
9. Jeżeli, ze względu na organizację pracy szkoły lub placówki, nie jest możliwe przeprowadzenie czynności
ewaluacji zewnętrznej w terminie, o którym mowa w ust. 8, czynności te przeprowadza się w terminie 5 dni robo-
czych w ciągu kolejnych trzech tygodni.”;
4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. 1. Zespół lub osoba wyznaczeni do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej w szkole lub placówce:
1) uzgadniają z dyrektorem szkoły lub placówki przebieg ewaluacji i podejmowane w jej ramach czynności;
2) uzyskują od dyrektora szkoły lub placówki informacje o pracy szkoły lub placówki;
3) dokumentują czynności ewaluacji.
2. Osoby uczestniczące w ewaluacji zewnętrznej, w tym nauczyciele, uczniowie, wychowankowie i ich rodzice
oraz przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą lub placówką, wybierane przez zespół
lub osobę wyznaczonych do przeprowadzenia tej ewaluacji w szkole lub placówce.”;
5) w § 9:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu, o którym
mowa w ust. 2, przedstawiają zebrane wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej,
a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem dyrekto-
ra, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki.
2. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, sporządzają raport z przeprowadzonej ewa-
luacji zawierający:
1) wyniki ewaluacji;
2) wskazanie poziomów spełniania wymagań, o których mowa w § 7 ust. 3;
3) wnioski z ewaluacji.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Raport z przeprowadzonej ewaluacji:
1) całościowej – sporządza się w terminie 25 dni roboczych,
2) problemowej – sporządza się w terminie 20 dni roboczych
– liczonych od dnia rozpoczęcia w szkole lub placówce czynności ewaluacji zewnętrznej.”,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 560
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Raport, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa
w § 8 ust. 2 – kurator oświaty, przekazuje dyrektorowi szkoły lub placówki, w której przeprowadzono ewaluację
zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, w terminie 7 dni roboczych od dnia sporządzenia
raportu.”,
d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Dniem zakończenia ewaluacji zewnętrznej jest dzień przekazania przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 – przez kuratora oświaty, dyrektorowi szkoły lub pla-
cówki, w której przeprowadzono ewaluację zewnętrzną, oraz organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę rapor-
tu, o którym mowa w ust. 2.
3b. O zakończeniu ewaluacji zewnętrznej i możliwości zapoznania się z raportem, o którym mowa w ust. 2,
dyrektor szkoły lub placówki informuje, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu, radę rodziców,
samorząd uczniowski i radę szkoły, jeżeli rada taka została utworzona.”,
e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2 – wspólnie organ sprawujący nadzór pedagogiczny i kurator oświaty,
dokonują zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły lub placówki oraz organowi prowadzącemu szkołę
lub placówkę. Przepis ust. 3b stosuje się odpowiednio.”;
6) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej w szkole lub placówce, pozio-
mu E w odniesieniu do choćby jednego z określonych w załączniku do rozporządzenia wymagań, o których mowa w:
1) pkt 3–6 części I. Wymagania wobec przedszkoli,
2) pkt 2–5 i 7 części II. Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół arty-
stycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego,
3) pkt 2 i 3 części III. Wymagania wobec placówek oświatowo-wychowawczych i placówek artystycznych,
4) pkt 3 części IV. Wymagania wobec placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
i bibliotek pedagogicznych,
5) pkt 1–4 części V. Wymagania wobec specjalnych ośrodków wychowawczych oraz placówek zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
6) pkt 2–5 części VI. Wymagania wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
socjoterapii, specjalnych rodków szkolno-wychowawczych, rodków umożliwiających dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolne-
go, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki publicznej opracowanie programu
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy.
2. Wobec szkoły lub placówki niepublicznej, w przypadkach określonych w ust. 1, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny wydaje polecenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, i wyznacza termin jego realizacji.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie 3 lat od dnia
przekazania dyrektorowi szkoły lub placówki raportu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przeprowadza w szkole lub placów-
ce ewaluację całościową.
4. W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej poziomu E w odniesieniu do wymagań niewymienio-
nych w ust. 1, szkoła lub placówka wdraża działania mające na celu poprawę stanu spełniania danego wymagania.”;
7) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrolujący sporządza protokół kontroli w terminie:
1) 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli planowej w szkole lub placówce;
2) 7 dni roboczych od dnia zakończenia czynności w ramach kontroli doraźnej w szkole lub placówce.”,
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 560
b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, zalecenia wraz z terminami ich
realizacji oraz wnioski i uwagi, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy;”;
8) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonu-
je zmian w protokole kontroli i przekazuje go dyrektorowi szkoły lub placówki.”;
9) w § 17 uchyla się pkt 2 i 4;
10) po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:
„§ 17a. Osoby, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 2 lit. c, przeprowadzające w szkole lub placówce czynności z za-
kresu nadzoru pedagogicznego, mogą monitorować pracę szkoły lub placówki w zakresie ustalonym na dany rok szkol-
ny przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w podstawowych kierunkach polityki oświatowej pań-
stwa, o których mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy.”;
11) w § 18:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,
z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym.
2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) liczbę ewaluacji całościowych i problemowych oraz zakres ewaluacji problemowych, planowanych w po-
szczególnych typach szkół i rodzajach placówek;
2) liczbę i tematykę kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.”,
b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie planowej ewaluacji zewnętrznej
w terminie wynikającym z zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, ewaluacja może rozpocząć się w termi-
nie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu tego terminu, po uprzednim zawiadomieniu
o zmianie terminu dyrektora szkoły lub placówki oraz organu prowadzącego szkołę lub placówkę.”;
12) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Kurator oświaty opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w termi-
nie do dnia 15 czerwca danego roku szkolnego, wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie
od dnia 1 czerwca poprzedniego roku szkolnego do dnia 31 maja danego roku szkolnego.”;
13) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istot-
ne w jej działalności.”;
14) w § 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego,
który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się
rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zada-
nia statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym.”,
c) w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia;”,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3.”;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 560
15) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Dyrektor szkoły lub placówki publicznej, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady
pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udzia-
łem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki
i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.”;
16) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. W roku szkolnym 2012/2013 organ sprawujący nadzór pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z pla-
nem nadzoru pedagogicznego opracowanym zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym.
§ 3. W roku szkolnym 2012/2013 kurator oświaty opracuje i przedstawi ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wy-
chowania, w terminie do dnia 15 czerwca 2013 r., wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie
od dnia 1 września 2012 r. do dnia 31 maja 2013 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 1 lit. a,
pkt 2, 6, 13, 14 oraz 16, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 r.
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 560
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 560)
WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK, KTÓRE MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE DLA USTALENIA POZIOMU D I POZIOMU B
Załącznik
IA B C SZK I P EK KTÓR US P N ON UST ENI I MU
I.
WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI
1
)
Charakterystyka wymagania na poziomie D
Charakterystyka wymagania na poziomie B
1. Przedszkole realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój
dzieci
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz
zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich
akceptowana.
Koncepcja pracy przedszkola jest przygotowywana,
modyfikowana i realizowana we współpracy z rodzicami.
2. Procesy wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci
są zorganizowane w
sposób sprzyjający
uczeniu się
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są
podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i
rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzi
eci są planowane,
monitorowane i doskonalone.
Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i
realizowaniu tych procesów.
Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i
grupy przedszkolnej.
Wdrażane wnioski z monitorowania procesów wspomagania
rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tych procesów.
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi dzieci.
3. Dzieci nabywaj
ą
wiadomości i
umiejętności określone
w podstawie
programowej
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest
realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i
sposobów jej realizacji.
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego
dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych,
formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć
dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i
zainteresowań.
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania
przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i
analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań.
1)
Dotyczy również oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkole lub oddział przedszkolny
zorganizowany w szkole podstawowej.
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 560
4. Dzieci są aktywne
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu
i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do
podejmowania różnorodnych aktywności.
Dzieci są wdrażane do samodzielności.
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju.
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności
lokalnej.
5
.
Respektowane są
normy społeczne
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej
społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań.
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności
dzieci
za działania własne i działania podejmowane w grupie.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w
razie potrzeb, modyfikowane.
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się
podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb,
modyfikuje.
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach
społecznych.
6. Przedszkole wspomaga
rozwój dzieci, z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne
i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka.
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są
wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych.
Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz
zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych
potrzeb każdego dziecka.
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i
sytuacją społeczną.
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność przedszkola.
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu
odpowiada potrzebom ich dzieci.
7.
Nauczyciele
współpracują w
planowaniu i real
izowaniu
procesów edukacyjnych
Nauczyciele pracują zespołowo. Wspólnie planują przebieg
procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i
formy współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i
doskonaleniu własnej pracy.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 560
8.
Promowana jest
wartość wychowania
przedszkolnego
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć
prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach.
Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i
skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań.
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość
wychowania przedszkolnego.
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku
lokalnym.
9. Rodzice
są partnerami
przedszkola
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na
temat swojej pracy.
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju
ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą
w podejmowanych działaniach.
W przedszkolu są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz
rozwoju dzieci i przedszkola.
10. Wykorzystywane są
zasoby przedszkola i
środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego
rozwoju
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na
ich wzajemny rozwój.
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na
rozwój dzieci.
11. Przedszkole w
planowaniu pracy
uwzględnia wnioski z
analizy badań
zewnętrznych i
wewnętrznych
W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i
wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji
dzieci.
Nauczyciele planują i podejmują działania edukacyjne i
wychowawcze z uwzględnieniem wyników badań zewnętrznych
i wewnętrznych oraz wniosków z tych badań, w tym ewaluacji
zewnętrznej i wewnętrznej.
Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i
analizowane, a w razie potrzeb – modyfikowane.
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych i
prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb
przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły
wychowanie przedszkolne.
12. Zarządzanie
przedszkolem służy jego
rozwojowi
Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące
rozwojowi przedszkola.
Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania
nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i
innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie
podejmowania decyzji dotyczących przedszkola.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające
przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jego
potrzeb.
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 560
II.
WYMAGANIA
WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH,
SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK
KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
2)
Charakterystyka wymagania na poziomie D
Charakterystyka wymagania na poziomie B
1. Szkoła lub
placówka
realizuje koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój
uczniów
Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę
pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby
rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz
zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana uczniom i
rodzicom oraz przez nich akceptowana.
Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest przygotowywana,
modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i
rodzicami.
2. Procesy edukacyjne są
zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się
Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce
służy rozwojowi uczniów.
Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i
formułowane wobec nich oczekiwania.
Informowanie ucznia o jego
postępach w nauce oraz ocenianie
pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.
Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu
się.
Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i
wspierają ich w trudnych sytuacjach.
Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do
potrzeb ucznia, grupy i oddziału.
Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom
powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Taka
organizacja procesów edukacyjnych pomaga uczniom
zrozumieć świat oraz lepiej funkcjonować w społeczności
lokalnej.
Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg
procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni
za własny rozwój.
Uczniowie uczą się od siebie nawzajem.
W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania
służące rozwojowi uczniów.
3. Uczniowie nabywają
wiadomości i
umiejętności określone w
podstawie programowej
W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z
uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu
edukacyjnego.
Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów jej realizacji.
W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia
każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości
rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz.
Wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć
uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i
osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów.
Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy
ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność
podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie odnoszą sukces na wyższym etapie kształcenia lub
na rynku pracy.
2)
Nie dotyczy szkół zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 560
4. Uczniowie są aktywni
Uczniowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w szkole
lub placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają każdego
ucznia do podejmowania różnorodnych aktywności.
Uczniowie inicjują i realizują różnorodne działania na rzecz
własnego rozwoju, rozwoju szkoły lub placówki i społeczności
lokalnej oraz angażują w nie inne osoby.
5.
Respektowane są
normy społeczne
Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Uczniowie współpracują ze sobą w realizacji przedsięwzięć
będących wynikiem działań samorządu uczniowskiego.
Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników
szkoły i rodziców.
W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami,
analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym
mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie
właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie
potrzeb, modyfikuje.
6. Szkoła lub
placówka
wspomaga rozwój
uczniów, z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości
psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się
oraz sytuację społeczną każdego ucznia.
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia
dydaktyczno-
wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla
uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie
do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.
Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich
potrzebami i sytuacją społeczną.
W szkole lub placówce są realizowane działania
antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub
placówki.
W szkole lub placówce są prowadzone działania
uwzględniające indywidualizację
procesu edukacji w odniesieniu
do każdego ucznia.
W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub
placówce odpowiada ich potrzebom.
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 560
7.
Nauczyciele
współpracują w
planowaniu i realizowaniu
procesów edukacyjnych
Nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale,
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i
doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami.
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i
formy współpracy.
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i
doskonaleniu własnej pracy.
8. Promowana jest
wartość edukacji
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące
pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się.
W szkole lub placówce prowadzi się działania kształtujące
postawę uczenia się przez całe życie.
Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach
absolwentów do promowania wartości edukacji.
Działania realizowane przez szkołę lub placówkę promują
wartość edukacji w społeczności lokalnej.
9. Rodzice
są partnerami
szkoły lub placówki
Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców
na temat swojej pracy.
W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz
rozwoju ich dzieci.
Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i
uczestniczą w podejmowanych działaniach.
W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na
rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.
10. Wykorzystywane s
ą
zasoby szkoły lub
placówki oraz
środowiska
lokalnego na rzecz
wzajemnego rozwoju
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów szkoły lub
placówki oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie
podejmuje inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Szkoła lub placówka w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
Współpraca szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym
wpływa na ich wzajemny rozwój.
Współpraca szkoły lub placówki z instytucjami i organizacjami
działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na
rozwój uczniów.
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 560
11. Szkoła lub placówka
,
organizując procesy
edukacyjne, uwzględnia
wnioski z analizy
wyników sprawdzianu
3)
,
egzaminu
gimnazjalnego
4)
,
egzaminu maturalnego,
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i
egzaminu
potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie
oraz innych badań
zewnętrznych i
wewnętrznych
W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i
egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których nauczyciele planują i podejmują
działania.
Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb –
modyfikowane.
W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań
zewnętrznych i prowadzi badania wewnętrzne, odpowiednio do
potrzeb szkoły lub placówki, w tym badania osiągnięć uczniów i
losów absolwentów.
12. Zarządzanie szkołą
lub placówką służy jej
rozwojowi
Zarządzanie szkołą lub placówką koncentruje się na
wychowaniu, nauczaniu i uczeniu się oraz zapewnieniu
odpowiednich do realizacji tych zadań warunków.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja indywidualnej i
zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu
zawodowemu.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące
rozwojowi szkoły lub placówki.
Zarządzanie szkołą lub placówką prowadzi do podejmowania
nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie szkołą lub placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i
innych pracowników szkoły lub placówki oraz uczniów i
rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły
lub placówki.
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające szkole
lub placówce wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej
potrzeb.
3)
Dotyczy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz w klasie III ogólnokształcącej szkoły
baletowej.
4)
Dotyczy egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych
oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 560
III.
WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK OŚWIATOWO
-
WYCHOWAWCZYCH
I
PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH
Charakterystyka wymagania na poziomie D
Charakterystyka wymagania na poziomie B
1.
Placówka realizuje
koncepcję pracy
ukierunkowaną na rozwój
wychowanków i
umożliwiającą organizację
pracy w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków,
specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu podejmowanych działań.
W placówce monitoruje się osiągnięcia wychowanków.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.
Koncepcja pracy placówki jest przygotowywana, modyfikowana
i realizowana we współpracy z wychowankami i rodzicami.
Działania podjęte w wyniku wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
uwzględniają opinie wychowanków w celu doskonalenia
podejmowanych działań.
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi wychowanków.
Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu
spędzanego przez wychowanków w placówce, z
uwzględnieniem ich potrzeb.
2. Placówka
wspomaga
rozwijanie zainteresowań i
uzdolnień wychowanków
oraz umożliwia korzystanie
z różnych form
wypoczynku i organizacji
czasu wolnego
W placówce diagnozuje się
̨
i analizuje potrzeby oraz
możliwości wychowanków w c
elu podejmowania skutecznych
działań wspierających ich rozwój.
Oferta placówki pozwala na realizację jej zadań
́
, odpowiada
potrzebom wychowanków i daje im możliwość wyboru
różnorodnych aktywności.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w
placówce i chętnie w nich uczestniczą.
W placówce kształtuje się umiejętność spędzania czasu
wolnego oraz rozwijania zainteresowań i uzdolnień.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność placówki.
Wdrażane wnioski z diagnozy i analizy potrzeb oraz możliwości
wychowanków zapewniają skuteczność działań placówki i
przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i uzdolnień
wychowanków.
W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań.
Oferta placówki jest modyfikowana i wzbogacana, umożliwia
wychowankom odkrywanie i rozwijanie ich zdolności.
Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na
rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki.
Wychowankowie wykorzystują umiejętność uczenia się dla
własnego rozwoju.
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 560
3
.
Respektowane są normy
społeczne
Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków,
nauczycieli
i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.
W placówce, wspólnie z wychowankami i rodzicami, analizuje
się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na
celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb,
modyfikuje.
4. Wykorzystywane są
zasoby placówki i
środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje
inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój.
Współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi
w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój
wychowanków.
W placówce w sposób zaplanowany, systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, pozyskuje się i
wykorzystuje informacje ze środowiska lokalnego, dotyczące jej
oferty.
5.
Zarządzanie placówką
służy jej rozwojowi oraz
promowaniu wartości
edukacji
Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu
sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia
się przez całe życie.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące
rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
Zarządzanie
placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pomagają
sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie
rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.
Placówka wykorzystuje informacje o efektach pracy z
wychowankami do promowania realizowanych działań i
wartości
edukacji.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki oraz, w miarę możliwości,
wychowanków i rodziców w procesie podejmowania decyzji
dotyczących placówki.
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 560
IV.
WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, PORADNI PSYCHOLOGICZNO
-
PEDAGOGICZNYCH I BIBLIOTEK
PEDAGOGICZNYCH
Charakterystyka wymagania na poziomie D
Charakterystyka wymagania na
poziomie B
1. Placówka realizuje
koncepcję pracy
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe osób oraz potrzeby
instytucji i organizacji korzystających z jej oferty, specyfikę
pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska
lokalnego.
Koncepcja pracy placówki jest znana osobom, instytucjom i
organizacjom korzystającym z oferty placówki.
Realizowana koncepcja pracy placówki jest monitorowana i, w
razie potrzeb, modyfikowana z uwzględnieniem oczekiwań
osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
2. Procesy edukacyjne są
zorganizowane w sposób
sprzyjający rozwojowi
osób, instytucji i
organizacji korzystających
z oferty placówki
Planowanie procesów edukacyjnych w placówce służy
rozwojowi
osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki.
W realizacji zadań stosuje się różne formy i metody pracy
dostosowane do potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Placówka pozyskuje informacje od osób, instytucji i
organizacji, które skorzystały z oferty placówki, na temat
podejmowanych przez placówkę działań.
W placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące
rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki.
Wnioski z analizy informacji pozyskanych od osób, instytucji i
organizacji korzystających z oferty placówki są wykorzystywane
do doskonalenia procesów edukacyjnych i prowadzonych przez
placówkę działań.
3. Placówka zaspokaja
potrzeby osób, instytucji i
organizacji korzystających
z oferty placówki
Realizacja oferty placówki pozwala osiągać jej cele i
zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji z niej
korzystających.
Podejmowane są działania służące wyrównywaniu szans w
dostępie do oferty placówki.
W opinii osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki, wsparcie otrzymywane w placówce jest
odpowiednie do ich potrzeb.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne.
Doskonali się ofertę placówki z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty
placówki oraz pozyskanych od nich opinii dotyczących pracy
placówki.
Placówka zachęca
osoby, instytucje i organizacje korzystające z
oferty placówki do własnego rozwoju.
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 560
4. Procesy edukacyjne są
efektem współpracy
nauczycieli i innych osób
realizujących zadania
placówki
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i
doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
wspomagają się w organizowaniu i realizacji procesów
edukacyjnych.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie
rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
5.
Promowana jest warto
ść
edukacji
W placówce prowadzi się działania kształtujące postawę
uczenia się przez całe życie.
W placówce prowadzi się działania promujące wartość
edukacji, skierowane do osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki oraz nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku
lokalnym.
Realizowane przez placówkę działania wzmacniają
odpowiedzialność za własny rozwój osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki.
Działania realizowane przez placówkę promujące wartość
edukacji wpływają na rozwój lokalnej społeczności.
6. Wykorzystywane są
zasoby placówki i
środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje
inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku
lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego
wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających
z oferty placówki.
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 560
7. Placówka w planowaniu
pracy uwzględnia wnioski
z analizy badań
zewnętrznych i
wewnętrznych
W placówce analizuje się wyniki badań zewnętrznych i
wewnętrznych, w tym wyniki ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej.
Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji,
na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki,
planuje i podejmuje działania.
Realizacja oferty i działania podejmowane w placówce są
monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb –
modyfikowane.
Placówka doskonali własną pracę z uwzględnieniem
systematycznie pozyskiwanych informacji na temat rozwoju
osób, instytucji i organizacji, które skorzystały z oferty placówki.
8. Zarządzanie placówką
służy jej rozwojowi
Zarządzanie placówką zapewnia warunki do realizacji zadań
statutowych placówki.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące
rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja indywidualnej i zespołowej
pracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania
placówki oraz doskonaleniu zawodowemu.
Zarządzanie placówką zapewnia przygotowanie oferty
odpowiedniej do potrzeb osób, instytucji i organizacji
korzystających z oferty placówki oraz odpowiednie warunki
jej realizacji.
Zarządzanie placówką
prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie podejmowania
decyzji dotyczących placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 560
V. WYMAGANIA WOBEC SPECJALNYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ
I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA
Charakterystyka wymagania na poziomie D
Charakterystyka wymagania na poziomie B
1. Planuje
się
i organizuje
pracę w sposób
sprzyjający osiąganiu
celów placówki
W placówce diagnozuje się i analizuje potrzeby oraz
możliwości wychowanków.
Wyniki tych analiz i diagnoz są uwzględniane przy
planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu
działań placówki.
Placówka działa zgodnie z przyjętą własną koncepcją pracy,
uwzględniającą potrzeby rozwojowe wychowanków,
specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania
środowiska lokalnego.
Czas spędzany przez wychowanków w placówce jest
efektywnie wykorzystywany.
Działania podjęte w efekcie wdrażania wniosków z badań
zewnętrznych i wewnętrznych przyczyniają się do rozwoju
wychowanków i placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki pracują
wspólnie z wychowankami nad doskonaleniem podejmowanych
działań.
Placówka podejmuje innowacyjne działania w zakresie
umożliwiania wychowankom rozwijania zainteresowań i uzdolnień
lub specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.
Dokonuje się analizy efektywności wykorzystania czasu
spędzanego przez wychowanków w placówce, z
uwzględnieniem ich potrzeb.
Wnioski z tych analiz przyczyniają się do podniesienia
efektywności pracy placówki.
2.
Respektowane są normy
społeczne
Działania placówki zapewniają wychowankom
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między
wszystkimi członkami społeczności placówki są oparte na
wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Zasady postępowania i współżycia w placówce są
uzgodnione i przestrzegane przez wychowanków,
nauczycieli
i inne osoby realizujące zadania placówki oraz rodziców.
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych
zachowań.
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i, w
razie potrzeb, modyfikowane.
Działania wychowawcze podejmowane w placówce są spójne
i odpowiednie do potrzeb wychowanków i sprzyjają
kształtowaniu i uzyskiwaniu pożądanych postaw i zachowań.
Wychowankowie współpracują ze sobą.
W placówce ocenia się skuteczność podejmowanych działań.
Ocena ta jest uwzględniana przy planowaniu, realizowaniu i
modyfikowaniu kolejnych działań. Podejmowane działania
zaspokajają potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie, odpowiednio do swoich możliwości, wykazują
się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji
dotyczących zadań placówki.
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 560
3.
Nauczyciele
i inne
osoby
realizujące zadania
placówki wspólnie
podejmują działania
odpowiednie do jej funkcji
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu,
realizowaniu i modyfikowaniu działań służących realizacji
zadań placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
monitorują jakość podejmowanych działań. Wnioski z
monitorowania są wspólnie analizowane i wykorzystywane w
planowaniu, organizowaniu i realizowaniu działań.
Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów
edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i
doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki wspólnie
rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej
pracy.
4.
Placówka wspomaga
rozwój wychowanków, z
uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji
W placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne,
potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
wychowanka.
Nauczyciele i inne osoby realizujące zadania placówki
stwarzają sytuacje, w których zachęcają wychowanków do
podejmowania różnorodnych aktywności, z uwzględnieniem
rozpoznanych możliwości psychofizycznych każdego
wychowanka i jego potrzeb rozwojowych.
Wychowankowie są zaangażowani w zajęcia prowadzone w
placówce i chętnie w nich uczestniczą.
Placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-
-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi
poradnictwo i pomoc wychowankom, zgodnie z ich
potrzebami i sytuacją społeczną.
W placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne
obejmujące całą społeczność placówki.
W placówce są prowadzone działania zwiększające szanse
edukacyjne wychowanków. Działania te uwzględniają
indywidualne potrzeby każdego wychowanka.
Wychowankowie biorą udział w procesie podejmowania decyzji
dotyczących zadań placówki.
Wychowankowie inicjują i realizują różnorodne działania na
rzecz własnego rozwoju i rozwoju placówki. Mają wpływ na
organizację pracy placówki.
W opinii rodziców i wychowanków wsparcie otrzymywane w
placówce odpowiada ich potrzebom.
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 560
5. Wykorzystywane są
zasoby placówki i
środowiska lokalnego na
rzecz wzajemnego rozwoju
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów placówki oraz
środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje inicjatywy
na rzecz ich wzajemnego rozwoju.
Placówka wspiera rodziców w wychowaniu i zrozumieniu
aktualnej sytuacji ich dzieci.
Placówka w sposób systematyczny i celowy, z
uwzględnieniem specyfiki jej działania, współpracuje z
instytucjami i organizacjami działającymi w
środowisku lokalnym.
W placówce stwarza się warunki do wyrażenia opinii o jej
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym. Opinie te są
wykorzystywane do doskonalenia pracy placówki.
Placówka realizuje inicjatywy zgłaszane przez rodziców na
rzecz rozwoju wychowanków i placówki.
Rodzice pozytywnie oceniają efekty wsparcia udzielonego im
przez placówkę.
Współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich
wzajemny rozwój.
Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego
wpływają na rozwój wychowanków i placówki.
6.
Zarz
ą
dzanie placówką
służy jej rozwojowi i
promowaniu wartości
edukacyjnych i
wychowawczych
Zarządzanie placówką prowadzi do tworzenia klimatu
sprzyjającego realizacji jej zadań i promowania idei uczenia
się przez całe życie.
W placówce wspiera się wychowanków w przyjmowaniu
odpowiedzialności za własny rozwój.
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z
nauczycielami i innymi osobami realizującymi zadania
placówki.
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z
nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące
rozwojowi placówki.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie
podejmowania decyzji dotyczących placówki oraz
doskonaleniu zawodowemu.
Zarządzanie
placówką prowadzi do podejmowania nowatorskich
działań, innowacji i eksperymentów.
Zarządzanie placówką sprzyja udziałowi nauczycieli i innych
osób realizujących zadania placówki w procesie ewaluacji
wewnętrznej.
Placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.

Strona korzysta z plików cookies