17

Kwi 2013

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 466

Data publikacji:

17 kwietnia 2013 r.

Strona z 107
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 17 kwietnia 2013 r.
Poz.
466
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych
przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych
Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundu-
rowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 7,
poz. 53, z późn. zm.
2)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) berety – do ubioru galowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w ko-
lorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) – w kolo-
rze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Ka-
walerii Pancernej w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 w kolorze szarym oraz Żandarmerii
Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”,
b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;
2) w § 5:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze khaki,”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:
a) kurtka i spodnie munduru wyjściowego, wyjściowego letniego – w kolorze stalowym,
b) bluza olimpijka, sweter oficerski – w kolorze stalowym,
c) płaszcz sukienny – w kolorze stalowym,
d) szalik zimowy – w kolorze stalowym,
e) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami – w kolorze stalowym,
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127,
poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016
i Nr 236, poz. 1396.
2)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1137, z 2007 r. Nr 113, poz. 776, z 2008 r.
Nr 4, poz. 27 i Nr 138, poz. 867, z 2009 r. Nr 9, poz. 47 oraz z 2010 r. Nr 31, poz. 162.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 466
f) koszula, koszulo-bluza z długimi i krótkimi rękawami, szalik letni – w kolorze białym,
g) czapka garnizonowa, furażerka – w kolorze stalowym,
h) kurtka wyjściowa, kurtka wiatrówka, płaszcz letni – w kolorze czarnym,
i) czapka futrzana, krawat – w kolorze czarnym,
j) obuwie, skarpetki i galanteria skórzana – w kolorze czarnym,
w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) bluza olimpijka, kołnierz marynarski – w kolorze granatowym,”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wzory ubiorów wyjściowych określa załącznik nr 10 do rozporządzenia (rys. 1–54).”;
3) w § 6 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) beret – do ubioru służbowego tylko w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej – w ko-
lorze bordowym, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026) – w kolo-
rze ciemnozielonym (zielona czerń), jednostkach obrony wybrzeża – w kolorze niebieskim, 11 Dywizji Ka-
walerii Pancernej w kolorze czarnym, Jednostce Wojskowej Nr 2305 w kolorze szarym oraz Żandarmerii
Wojskowej – w kolorze szkarłatnym,”,
b) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych:”;
4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Marynarce
Wojennej są:
1) bluza i spodnie ćwiczebne, koszula ćwiczebna, ubranie ochronne – w kolorze granatowym;
2) czapka ćwiczebna tropikalna i półbuty ćwiczebne – w kolorze granatowym;
3) czapka wełniana, beret marynarski, sweter oficerski, sweter golf dla załóg jednostek pływających, szalokomi-
niarka, rękawice pięciopalcowe – w kolorze czarnym;
4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe, pas żołnierski z klamrą MW, pasek do spodni marynarki wojennej oraz
galanteria skórzana – w kolorze czarnym.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru ćwiczebnego w Wojskach
Specjalnych są:
1) kombinezon ćwiczebny, kombinezon ćwiczebny letni, kurtka ćwiczebna z ocieplaczem, koszulo-bluza pod
kamizelkę ochronną WS, czapka polowa specjalna – w kamuflażu MULTICAM;
2) buty specjalne letnie WS, buty specjalne zimowe WS, czapka zimowa, rękawice zimowe pięciopalcowe,
ocieplacz ćwiczebny WS – w kolorze czarnym;
3) trzewiki ćwiczebne tropikalne WS, buty trackingowe – w kolorze piaskowym;
4) buty górskie WS – w kolorze brązowym.”;
5) w § 8:
a) w ust. 1:
pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) furażerka polowa w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych w barwach ochron-
nych, w kamuflażu „pantera”;
5) rękawice zimowe pięciopalcowe – w kolorze czarnym;”,
uchyla się pkt 7,
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 466
uchyla się pkt 8a,
pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) trzewiki zimowe, trzewiki letnie oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych oraz żołnierze wojsk specjalnych noszą
trzewiki ćwiczebne tropikalne – w kolorze piaskowym, a trzewiki górskie – w kolorze brązowym.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzory ubiorów polowych określa załącznik nr 13 do rozporządzenia (rys. 1–21).”;
6) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) kombinezon czołgisty i kurtka zimowa czołgisty – w kolorze oliwkowym;”;
7) w § 10:
a) w ust. 1:
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) kurtka czołgisty-warsztatowca i spodnie czołgisty-warsztatowca – w kolorze czarnym;
2) bluza i spodnie robocze, kurtka i spodnie ocieplane, kombinezon roboczy dla załóg jednostek pływających
– w kolorze granatowym;”,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) trzewiki letnie, trzewiki zimowe – w kolorze czarnym;”,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zestawy ubiorów roboczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
3. Wzory ubiorów roboczych określa załącznik nr 15 do rozporządzenia (rys. 1–3).”;
8) w § 11:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Podstawowymi przedmiotami umundurowania stanowiącymi zestaw ubioru wieczorowego są:”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Mundur wieczorowy noszą oficerowie, a także żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego.”,
c) w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Mundur wieczorowy w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych jest barwy grana-
towej:”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pozostali oficerowie oraz żołnierze zawodowi Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na nogawkach
spodni mają jeden lampas w kolorze granatowym;”;
9) w § 12:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026 i jednostek
lotnictwa Wojsk Lądowych) – w kolorze khaki, a koszule i koszulo-bluzy – w kolorze khaki i białym;
2) w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych – w kolorze stalowym lub stalowym i bia-
łym;”,
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 466
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ubiór Wojsk Lądowych noszą wszyscy żołnierze, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3–5.”,
c) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) żołnierze pełniący służbę wojskową w jednostkach wojskowych podległych Dowódcy Sił Powietrznych oraz
w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, a także w jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;
2) żołnierze zajmujący etatowe stanowiska służbowe o specjalnościach lotniczych w innych jednostkach niż
określone w pkt 1;”,
d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Księża kapelani Ordynariatu Polowego WP, Prawosławnego Ordynariatu Polowego WP oraz Ewangelic-
kiego Duszpasterstwa Wojskowego noszą umundurowanie rodzaju sił zbrojnych zgodnie z otrzymanym przy-
działem służbowym.”;
10) w § 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład umundurowania żołnierzy wchodzą nakrycia głowy żołnierzy z rozmieszczonymi oznakami
stopni wojskowych (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) oraz znakami orłów wojskowych, określonymi w art. 5–7a
ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154,
z późn. zm.
3)
).”,
b) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) bordowym – w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej;
3) niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych;”,
c) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ciemnozielonym (zielona czerń) w Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305
i Nr 4026) oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Czapki garnizonowe nosi się do ubioru wyjściowego i galowego:
1) koloru stalowego z czarnym otokiem – w Siłach Powietrznych i jednostkach lotnictwa Wojsk Lądowych;
2) koloru białego z czarnym otokiem – w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026.”;
11) w § 14:
a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„na czapkach garnizonowych i czapkach rogatywkach oraz kapeluszach (podhalańskich i damskich):”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na beretach i furażerkach wykonany metodą haftu komputerowego (z wyjątkiem wojsk specjalnych) na
tkaninie zasadniczej w barwie beretów, furażerek, odpowiadający danemu rodzajowi wojsk, z tym że:
a) na beretach generałów (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), a także w składzie ubioru galowego i wyjściowego
Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostkach
obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej haftowany srebrzystym bajorkiem, ze złotą koroną,
dziobem i szponami,
b) w Wojskach Specjalnych – znak orła Wojsk Specjalnych – tłoczony z blachy srebrzystej i oksydowany,
o wysokości 47 mm, wnętrze tarczy jest barwy czarnej (z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026),
a do umundurowania polowego wykonany metodą haftu komputerowego;”,
c) uchyla się pkt 4;
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 588.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 466
12) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. 1. Ubiór wyjściowy z kurtką munduru jest noszony podczas:
1) uroczystych wystąpień indywidualnych i zbiorowych, jeżeli nie zachodzi konieczność występowania w ubiorze
galowym;
2) wykonywania zadań służbowych na terenie garnizonu i wyjazdów służbowych, jeżeli z ich charakteru nie wynika
konieczność występowania w innym ubiorze.
2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 można nosić bluzę olimpijkę, koszulo-bluzę lub sweter oficerski.”;
13) w § 27 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych, Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska
Polskiego oraz orkiestr wojskowych rodzajów Sił Zbrojnych w czasie uroczystości;”;
14) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:
„§ 28. 1. Ubiór polowy lub ćwiczebny jest noszony podczas:
1) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność wystę-
powania w tym ubiorze;
2) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie;
3) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym lub ćwiczebnym.
2. Noszenie umundurowania polowego (ćwiczebnego) dopuszcza się na czas dojazdu (przemarszu) do miejsca
wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.
§ 29. Ubiór specjalny nosi się w czasie wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego lub
prac wymagających specjalistycznego wyposażenia ochronnego. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie
dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiąz-
ków służbowych.”;
15) w § 32:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Czapkę garnizonową i rogatywkę, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 czapkę garnizo-
nową (kapelusz) oficera (chorążego, podoficera) i czapkę garnizonową marynarską nakłada się prosto na całą
szerokość czoła, przy czym jej dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 30 mm nad linią brwi.
W czasie wietrznej pogody czapkę garnizonową marynarską zabezpiecza się przed zerwaniem z głowy przez
założenie pod brodę gumki podtrzymującej. Rozmiar czapki powinien odpowiadać obwodowi głowy. Czapkę
garnizonową i rogatywkę oraz kapelusz nosi się razem z otokiem, przy czym:”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej,
sztabach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach
szkolenia, ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych
komendach uzupełnień zachowują barwę otoków jednostek, rodzajów wojsk i służb zgodnie z posiadaną
specjalnością wojskową;”,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) żołnierze Marynarki Wojennej i Jednostki Wojskowej Nr 4026 noszą czapki garnizonowe i kapelusze
w kolorze białym.”,
b) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) wojsk lotniczych (marynarki wojennej) nosi się w Siłach Powietrznych, lotnictwie Wojsk Lądowych i lotnic-
twie Marynarki Wojennej do ubioru wyjściowego i kombinezonu pilota;
3) polową nosi się w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych tylko do ubioru polowego. Przy wystą-
pieniach w umundurowaniu polowym wzór 2010 bez nakrycia głowy furażerkę polową nosi się w lewej udo-
wej kieszeni spodni, godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do wewnątrz.”,
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 466
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Beret, z wyjątkiem Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, nosi się lekko przechylony na prawe ucho.
Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Beret marynarski nosi się
lekko przechylony na prawe ucho. Dolna jego krawędź powinna znajdować się na wysokości około 40 mm nad
lewą brwią oraz około 20 mm nad prawą brwią. Prawą krawędź denka opuszcza się w dół nieco ku tyłowi, tak aby
nie przysłaniała ucha. W Wojskach Specjalnych beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho w taki sposób, aby
znak orła Wojsk Specjalnych znajdował się nad lewą brwią. Prawą krawędź beretu opuszcza się w dół nieco ku
tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Przy wystąpieniach bez nakrycia głowy beret nosi się pod lewym naramienni-
kiem, godłem skierowanym do przodu (a w umundurowaniu polowym wzór 2010 w lewej udowej kieszeni spodni,
godłem skierowanym do góry i oznaką stopnia wojskowego skierowaną do przodu). Kolor beretu określa § 13
ust. 2, przy czym:
1) żołnierze zawodowi pełniący służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, szta-
bach od szczebla związku taktycznego, komendach garnizonów, szkołach, uczelniach i ośrodkach szkolenia,
ośrodkach szkolenia poligonowego, wojewódzkich sztabach wojskowych i wojskowych komendach uzupeł-
nień zachowują barwę beretów jednostek lub rodzajów wojsk, zgodnie z podziałem zawartym w § 13 ust. 2;
2) słuchacze uczelni wojskowych noszą kolor beretu zgodnie z kierunkiem kształcenia, z uwzględnieniem § 13
ust. 2.”,
d) w ust. 5:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Kapelusz podhalański:”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) nosi się wraz z peleryną podhalańską podczas wystąpień reprezentacyjnych.”,
e) w ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podhalańską nosi się jednocześnie z kapeluszem podhalańskim lub czapką rogatywką. Pelerynę spina się pod
kołnierzem plecionką opadającą do tyłu przez lewe ramię. Pelerynę nosi się na lewym barku w ten sposób,
aby jej prawa krawędź pokrywała się z linią guzików kurtki. Tylna część peleryny powinna sięgać około
300 mm od podłoża;”,
f) uchyla się ust. 11,
g) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Bluzę polową nosi się z wyłożonym kołnierzem i dopasowuje tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady
dłoni. W zależności od warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia dopuszcza się noszenie bluzy polowej
z kołnierzem zapiętym w stójkę lub z podwiniętymi rękawami – w zależności od potrzeb.”,
h) w ust. 15:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) polowe i polowe letnie nosi się wpuszczone w cholewki trzewików; spodnie powinny układać się luźno
i lekko opadać na górną krawędź trzewików. Żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełniący
służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład: Polskich Kontyngentów Wojskowych, jednostek
międzynarodowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), misji pokojowych i Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych, a także żołnierze biorący udział w ćwiczeniach i innych przedsięwzięciach
międzynarodowych mogą nosić spodnie polowe letnie i w kamuflażu pustynnym wyłożone na cholewki
trzewików – w zależności od potrzeb;”,
pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ocieplacza ćwiczebnego noszą żołnierze Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz wojsk specjalnych
jako ocieplenie pod spodnie ubrania ochronnego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i roboczego;”,
dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) kombinezonu ćwiczebnego i kombinezonu ćwiczebnego letniego nosi się z nogawkami spodni opuszczo-
nymi na cholewki trzewików.”,
i) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. Spodnie wyjściowe i spodnie ćwiczebne powinny sięgać z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi
obcasa.”,
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 466
j) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:
„16a. Spódnicę noszą żołnierze kobiety w składzie ubiorów wyjściowych i galowych. Długość spódnicy powinna
umożliwiać zakrycie kolan i być nie dłuższa niż 5 cm poniżej linii kolan.”,
k) w ust. 18:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koszulo-bluzę oficerską z krótkimi rękawami nosi się z krawatem lub bez krawata z rozpiętym jednym lub
dwoma guzikami od góry (z zachowaniem estetycznego wyglądu sylwetki); dopuszcza się możliwość
użytkowania koszulo-bluzy z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę kolo-
ru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze
spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata); naramienniki do koszulo-bluzy
koloru białego, stalowego i khaki w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wyjątkiem Jednostki
Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych koloru spodni; dopuszcza się również do koszulo-bluzy
koloru stalowego i khaki naramienniki w kolorze koszuli; w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej
Nr 4026 naramienniki w kolorze czarnym; dopuszcza się w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojsko-
wej Nr 4026 stosowanie naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 mm x 52 mm – z oznakami stop-
ni haftowanymi haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka ad-
miralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm;”,
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) koszulo-bluzę oficerską z długimi rękawami nosi się z mankietami zapiętymi na guziki (z wyjątkiem ubio-
ru galowego) lub spinki do mankietów, krawatem i naramiennikami, analogicznie jak do koszulo-bluzy
oficerskiej z krótkimi rękawami; dopuszcza się możliwość noszenia koszulo-bluzy odpowiednio koloru
khaki, stalowego lub białego z kurtką munduru, bluzą olimpijką i swetrem oficerskim (koszulo-bluzę ko-
loru białego do ubioru Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych tylko z kurtką munduru z krawatem albo ze
spodniami munduru wyjściowego z paskiem z krawatem lub bez krawata) oraz ich noszenie bez krawata.”,
l) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Apaszkę mogą nosić pododdziały reprezentacyjne (honorowe) do ubioru polowego, w kolorze odpowia-
dającym ustalonej dla danego pododdziału barwie beretu, otoku lub odzwierciedlającym barwę rodzajów Sił
Zbrojnych, służb, jednostek wojskowych, których tradycje dziedziczą – podczas udziału w uroczystościach.”,
m) w ust. 22:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do spodni polowych z koszulo-bluzą polową lub koszulką specjalną letnią;”,
po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w przypadku wystąpień zbiorowych, zgodnie z decyzją organizatora przedsięwzięcia.”,
n) w ust. 26:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ubranie robocze i ubranie czołgisty-warsztatowca:”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zabrania się użytkowania mundurów polowych pod ubraniem roboczym i ubraniem czołgisty-warsztatowca.”,
o) po ust. 26 dodaje się ust. 26a w brzmieniu:
„26a. Kombinezony robocze bez pasa noszą załogi jednostek pływających. Nogawki spodni opuszcza się na
cholewki trzewików (półbutów ćwiczebnych). Zabrania się noszenia mundurów ćwiczebnych pod kombinezonami
roboczymi.”,
p) ust. 27 otrzymuje brzmienie:
„27. Kombinezon czołgisty i kurtkę zimową czołgisty nosi się bez pasa, z oznakami stopni. Nogawki spodni
opuszcza się na cholewki trzewików. Zabrania się noszenia mundurów polowych pod kombinezonem i kurtką
zimową czołgisty.”,
q) w ust. 28 uchyla się pkt 3,
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 466
r) w ust. 30 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kurtkę zimową nieprzemakalną nosi się w składzie ubiorów specjalnych Marynarki Wojennej, Sił Powietrz-
nych oraz lotnictwa Wojsk Lądowych; w zależności od warunków atmosferycznych można nosić kurtkę
z podpinką lub bez, a także zakładać na głowę kaptur; w sprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie
przejściowym można nosić kurtkę bez podpinki, szalokominiarki i rękawic.”,
s) ust. 32a otrzymuje brzmienie:
„32a. Sweter oficerski można w składzie ubiorów wyjściowych zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod
szyją w zestawie z koszulą i krawatem.”,
t) po ust. 32a dodaje się ust. 32b w brzmieniu:
„32b. Koszulkę specjalną letnią nosi się w składzie ubiorów polowych ze spodniami do munduru w kamuflażu
pustynnym lub pod bluzą polową w kamuflażu pustynnym.”;
16) w § 34:
a) w ust. 1:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) generałów, a także w składzie ubioru galowego i wyjścio-
wego Żandarmerii Wojskowej, w jednostkach powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednost-
kach obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej haftowane srebrzystym bajorkiem, dla po-
zostałych żołnierzy – wykonane techniką haftu komputerowego,”,
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pozostałych ubiorach:
a) w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych i Siłach Powietrznych:
na naramiennikach do płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, kurtek mundurów, bluz olimpijek,
koszulo-bluz z krótkimi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warszta-
towca, swetrów,
na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki wyjściowej,
kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota,
bluzy technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego,
na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi,
na kieszeni prawego rękawa kombinezonów ćwiczebnych, kombinezonów ćwiczebnych letnich
oraz kurtek ćwiczebnych z ocieplaczem,
b) w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026:
na naramiennikach płaszczy sukiennych i płaszczy letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z krótki-
mi i długimi rękawami, koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca,
na wysokości lewej piersi kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki,
kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki skórzanej pilota,
bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej, swetra oficerskiego i bluzy technika lotniczego, kurtki
i podpinki ubrania ochronnego i bluzy ocieplacza ćwiczebnego,
na lewych rękawach bluz wyjściowych, półpłaszczy marynarskich, kurtek mundurowych,
na obu rękawach kurtek mundurowych,
na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oznaki stopni wojskowych w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych w składzie ubiorów galowych,
wyjściowych i służbowych, a w Siłach Powietrznych i lotnictwie Wojsk Lądowych również ubiorów specjalnych,
a także na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach w zestawach polowych oraz kurtkach skórza-
nych pilota barwy matowosrebrzystej, w składzie ubiorów polowych i specjalnych w kolorze czarnym,
w umundurowaniu polowym w kamuflażu pustynnym i kombinezonach tropikalnych pilota barwy piaskowej,
a w Marynarce Wojennej – barwy złocistej (w jednostkach brzegowych na kurtkach ubrania ochronnego – barwy
czarnej).”,
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 466
c) w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) starsi szeregowi i podoficerowie:
a) na taśmie otokowej czapki garnizonowej lub rogatywki (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych), umiesz-
czone w linii równoległej do krawędzi taśmy, a także na kapeluszach (z wyjątkiem kapeluszy polo-
wych) – wykonane bajorkiem,
b) na beretach (z wyjątkiem Wojsk Specjalnych) i furażerkach umieszczone pod kątem 45° w stosunku
do dolnej krawędzi beretu (furażerki) – wykonane metodą haftu komputerowego, z uwzględnieniem
zapisów § 34 ust. 1 pkt 1 lit. a,
c) na naramiennikach płaszczy i kurtek mundurowych, bluz olimpijek wykonane z jednolitej taśmy
o szerokości 8 mm,
d) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich – wykonane bajorkiem lub metodą haftu komputerowe-
go; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakładane
na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra
nakładane na naramienniki) wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej,
a także na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca – pochewki wykonane z tkaniny zasadni-
czej nakładane na naramienniki (patkę) wykonane metodą haftu komputerowego,
e) na lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki skórza-
nej pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputero-
wego barwy matowosrebrnej, a bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochron-
nego, a także kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty barwy czarnej na podkładce su-
kiennej w kolorze tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego na pod-
kładce sukiennej koloru czarnego, wykonane techniką termonadruku,
f) podoficerowie w stopniu chorążego na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurowych, bluz olimpi-
jek – naramienniki obszyte wokół, z wyjątkiem miejsca wszycia rękawa, jednolitą taśmą szerokości
5 mm, bez kolorowych brzegów, a gwiazdki umieszczone wzdłuż linii prostej biegnącej przez środek
naramiennika; gwiazdki i krokiewki wykonane bajorkiem;”,
w pkt 2 lit. e i f otrzymują brzmienie:
„e) na naramiennikach koszulo-bluz oficerskich, bluz olimpijek wykonane bajorkiem lub metodą haftu kom-
puterowego; na naramiennikach koszulek specjalnych letnich (pochewki w kamuflażu pustynnym nakła-
dane na naramienniki) i swetrów oficerskich (pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej w kolorze swetra
nakładane na naramienniki) wykonane metodą haftu komputerowego; na patce od bluzy polowej, a także
na naramiennikach kurtek czołgisty-warsztatowca pochewki wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane
na naramienniki (patkę) – wykonane metodą haftu komputerowego,
f) na lewej piersi kurtki wyjściowej lub kurtki zimowej nieprzemakalnej, kurtki wiatrówki, kurtki skórzanej
pilota, a także kombinezonu pilota w kolorze piaskowym – wykonane metodą haftu komputerowego bar-
wy matowosrebrnej, bluzy ocieplacza ćwiczebnego oraz kurtki i podpinki ubrania ochronnego, a także
kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty barwy czarnej, na podkładce sukiennej w kolorze
tkaniny zasadniczej, a kombinezonu pilota i bluzy technika lotniczego na podkładce sukiennej koloru
czarnego, wykonane techniką termonadruku;”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 oznaki stopni wojskowych noszą:
1) starsi marynarze i podoficerowie:
a) na lewym przodzie:
na podkładkach kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtki i podpinki ubrania ochronnego oraz
bluzy ocieplacza ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku podkładki), swetrów oficerskich
(umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi podkładki), a także kombinezonu pilota,
kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty haftowane haftem komputerowym, oraz bluz
ćwiczebnych i kurtek zimowych nieprzemakalnych (umieszczone centralnie na środku podkładki)
– tłoczone z tworzywa sztucznego,
bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra-
nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych
– tłoczone z tworzywa sztucznego,
b) na lewym rękawie bluzy wyjściowej, bluzy wyjściowej letniej i półpłaszcza marynarskiego tłoczone
z tworzywa na podkładce sukiennej,
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 466
c) na rękawach kurtek mundurowych wyjściowych zimowych i letnich:
żołnierze do stopnia starszego bosmanmata na lewym rękawie – z taśmy dystynkcyjnej naszytej na
podkładce sukiennej,
żołnierze od stopnia bosmana wzwyż na obu rękawach z taśmy dystynkcyjnej naszytej na pod-
kładce sukiennej,
d) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapeluszy) tylko chorążowie; w zależności od stopnia:
gwiazdka umieszczona jest w krokiewce i haftowana bajorkiem,
e) na naramiennikach:
płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z taśmy dystynkcyjnej naszytej na
całej szerokości naramienników,
koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki
wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom-
puterowego;
2) oficerowie młodsi:
a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza, jeden galon szerokości 6 mm naszyty na
podkładkę koloru czarnego w odległości 6 mm od krawędzi daszka (rondka) na całej długości jego łuku,
b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych i kapeluszy; w zależności od stopnia gwiazdki haftowane
bajorkiem,
c) na lewym przodzie:
kurtek wyjściowych, kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza
ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich
(umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu
pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz
kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przy-
szytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego,
bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra-
nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych
– tłoczone z tworzywa sztucznego,
d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej
naszytej na podkładce sukiennej,
e) na naramiennikach:
płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z taśmy dystynkcyjnej naszytej na
całej szerokości naramienników,
koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki
wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom-
puterowego;”,
3) oficerowie starsi:
a) na daszku czapek garnizonowych i przodzie rondka kapelusza dwa galony szerokości 6 mm naszyte
obok siebie w odstępie 2 mm na podkładkę koloru czarnego; pierwszy galon naszywa się w sposób
określony w pkt 2 lit. a,
b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane
bajorkiem,
c) na lewym przodzie:
kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza
ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich
(umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki), a także kombinezonu
pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty – wykonane haftem komputerowym, oraz
kurtek zimowych nieprzemakalnych i bluz ćwiczebnych (umieszczone centralnie na środku przy-
szytej podkładki) – tłoczone z tworzywa sztucznego,
bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra-
nia ochronnego Marynarki Wojennej nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych
– tłoczone z tworzywa sztucznego,
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 466
d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich z taśmy dystynkcyjnej naszytej na podkładce
sukiennej,
e) na naramiennikach:
płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz z taśmy dystynkcyjnej naszytej na
całej szerokości naramienników,
koszulo-bluz polowych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej – pochewki
wykonane z tkaniny zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wykonane metodą haftu kom-
puterowego;
4) admirałowie:
a) na daszku czapek garnizonowych wężyk admiralski szerokości 25 mm (stopniowo zwężający się
w kierunku obu końców daszka do szerokości 10 mm) i wysokości 18 mm (na całej długości łuku),
haftowany bajorkiem, na podkładce koloru czarnego w odległości 5 mm od krawędzi daszka na całej
długości jego łuku,
b) na pasku skórzanym czapek garnizonowych (kapelusza); w zależności od stopnia gwiazdki haftowane
bajorkiem,
c) na lewym przodzie:
kurtek wyjściowych i kurtek wiatrówek, kurtek i podpinek ubrania ochronnego oraz bluz ocieplacza
ćwiczebnego (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki), swetrów oficerskich
(umieszczone krawędzią na wysokości górnej krawędzi przyszytej podkładki) oraz kurtek zimo-
wych nieprzemakalnych, bluz ćwiczebnych i kombinezonów pilota, a także kombinezonu czołgisty
i kurtki zimowej czołgisty (umieszczone centralnie na środku przyszytej podkładki) haftowane
haftem komputerowym,
bezpośrednio na koszulach ćwiczebnych, bluzach technika lotniczego, kurtkach i podpinkach ubra-
nia ochronnego Marynarki Wojennej, nad górną kieszenią, symetrycznie do jej krawędzi bocznych
– haftowane haftem komputerowym, wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm,
d) na rękawach kurtek mundurowych zimowych i letnich haftowany bajorkiem na podkładce sukiennej
– wężyk admiralski o szerokości 30 mm i wysokości 35 mm,
e) na naramiennikach do płaszczy sukiennych i letnich, bluz olimpijek, koszulo-bluz, koszulo-bluz polo-
wych, kurtek czołgisty-warsztatowca oraz na patce od bluzy polowej pochewki wykonane z tkaniny
zasadniczej nakładane na naramienniki (patkę), wężyk admiralski o szerokości 18 mm i wysokości
25 mm – haftowane bajorkiem;
5) dopuszcza się stosowanie do koszulo-bluz naramienników o zmniejszonym wymiarze 125 x 52 mm – oznaki
stopni haftowane haftem komputerowym o szerokości pasków odpowiednio 12, 6 i 3 mm oraz wężyka admi-
ralskiego o szerokości 18 mm i wysokości 25 mm.”;
17) w § 35:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) żołnierze zawodowi w zależności od korpusu osobowego, grupy osobowej i specjalności wojskowej, do
której zostali zaliczeni;”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wzory oznak korpusów osobowych określa załącznik nr 19a do rozporządzenia.”;
18) w § 37:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Oznaki szkolne noszą podchorążowie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Ofi-
cerskiej Sił Powietrznych i Wojskowej Akademii Technicznej:
1) na naramiennikach bluz olimpijek, kurtek mundurów wyjściowych, koszulo-bluz z długimi i krótkimi ręka-
wami, koszulo-bluz polowych, patce od bluzy polowej oraz na oznace stopnia do kurtki ubrania ochronnego
i kurtki wyjściowej oznakę „WSO”, „WAT”, a także (z wyjątkiem kurtek roboczych) sznurek pleciony
koloru matowosrebrnego o średnicy 3 mm naszyty dookoła naramienników (poza wszyciem przy rękawie);
dolna krawędź oznaki metalowej powinna być umieszczona w odległości 5 mm od wszycia naramienników
(dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia;
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 466
2) na zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru wyjściowego naszywa się taśmę koloru mato-
wosrebrnego szerokości 16 mm, oznaczającą pierwszy rok nauki; odległość dolnej krawędzi taśmy od dolnej
krawędzi rękawa wynosi 100 mm. Podchorążowie rozpoczynający następny rok nauki noszą o jedną taśmę
więcej, szerokości 8 mm, naszytą poniżej taśmy oznaczającej pierwszy rok nauki. Odstęp między taśmami
wynosi 4 mm. Podchorążowie w piątym roku nauki noszą dwie, w szóstym roku trzy taśmy szerokości
16 mm, w odstępach 4 mm;
3) na lewej piersi kurtki wyjściowej oznakę szkolną określającą rok nauki oraz posiadany stopień wojskowy.
2. Elewi szkół podoficerskich Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą na naramiennikach koszulo-bluz
polowych i patce od bluzy polowej oznakę „SP”, której dolna krawędź powinna być umieszczona w odległości
5 mm od wszycia naramienników (dolnej krawędzi patki) lub od dolnej krawędzi oznaki stopnia.”,
b) w ust. 3:
pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1) na kołnierzach kurtki munduru, półpłaszcza marynarskiego – na końcu kołnierza przy styku z klapami;
2) na naramiennikach koszulo-bluz w odległości 5 mm powyżej oznak stopnia wojskowego; posiadający
stopień marynarza – na środku naramienników;
3) na kurtkach ubrania ochronnego, kurtkach wyjściowych, koszuli ćwiczebnej, bluzie ćwiczebnej – poniżej
oznaki stopnia wojskowego; posiadający stopień marynarza na kurtce na środku podkładki; na koszuli
ćwiczebnej – bezpośrednio nad lewą kieszenią;”,
w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) elewi podoficerskiej szkoły Marynarki Wojennej na zewnętrznej części mankietów rękawów bluz wyj-
ściowych, półpłaszcza marynarskiego pasek z taśmy dystynkcyjnej Marynarki Wojennej szerokości
6 mm i długości 60 mm (naszytej na podkładce sukiennej), oznaczający pierwszy rok nauki, przy czym
dolna cześć paska powinna być wyrównana ze stebnówką mankietu; odstęp pomiędzy kolejnymi paskami
naszywanymi powyżej wynosi 4 mm,”;
19) w § 38:
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej pełniący służbę poza granicami państwa, wchodzący w skład kontyngentów wojskowych Organiza-
cji Narodów Zjednoczonych, misji pokojowych lub odbywających służbę w formacjach wielonarodowych
z siedzibą na terenie kraju, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopusz-
cza się noszenie oznaki na terenie kraju; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa)
x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych, służbowych i galowych oraz wieczo-
rowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;
2) w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej na obu rękawach bluzy polowej, koszulo-bluzy polowej (bluzy ćwiczebnej, koszuli ćwiczebnej Mary-
narki Wojennej), kombinezonu pilota, kombinezonu czołgisty i kurtki zimowej czołgisty, kurtki ubrania
ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego 30 mm poniżej
wszycia rękawów, a koszulki specjalnej letniej – 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznaka ma wy-
miary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa); w czasie działań bojowych oznakę można odpinać.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oznaki wymienione w ust. 1 wykonane są z materiału odpornego na odbarwienie i odkształcenie oraz trwale
przymocowane do munduru (ubioru) lub na taśmę samosczepną.”;
20) w § 39:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oznaki rozpoznawcze można nosić na lewym (w batalionie reprezentacyjnym Wojska Polskiego i kompa-
nii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej na prawym) rękawie płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjścio-
wych i galowych, bluz olimpijek oraz na prawym rękawie półpłaszczy marynarskich, bluz wyjściowych marynar-
skich i bluz wyjściowych letnich marynarskich – na wysokości 100 mm poniżej wszycia kuli rękawa. Na kurtkach
i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynar-
skich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 2. Oznaki rozpoznawcze
powinny się mieścić w prostokącie o wymiarach 50 x 80 mm albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki
nie powinna być mniejsza niż 2500 mm
2
. Na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich
oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem można oznakę rozpoznawczą nosić na kieszeni lewego rękawa.”,
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 466
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. W przypadku noszenia oznaki przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem Rzeczypospolitej
Polskiej, o której mowa w § 38 ust. 1 pkt 1, dopuszcza się noszenie oznaki rozpoznawczej na prawym rękawie
płaszczy sukiennych, kurtek mundurów wyjściowych i galowych oraz bluz olimpijek.
1b. W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą można nosić napis WOJSKA
SPECJALNE.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla marynarzy zawodowych i maryna-
rzy – kandydatów na żołnierzy zawodowych (elewów podoficerskich szkół zawodowych) spełnia napis na taśmie
otokowej czapki garnizonowej, którego treść określa dowódca Marynarki Wojennej.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony w odległości 10 mm za oznaką stopnia wojskowego
(szeregowi zawodowi 10 mm za znakiem orła wojskowego), równolegle do krawędzi beretu w odstępie 20 mm.”,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Na kurtkach ochronnych i podpinkach do kurtek ochronnych, bluzach ocieplaczy ćwiczebnych oraz kurt-
kach wyjściowych i kurtkach wiatrówkach oznak rozpoznawczych nie umieszcza się.”;
21) w § 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem noszą żołnierze zawodowi:
1) bezpośrednio nad klapą prawej górnej kieszeni kurtki munduru galowego, wyjściowego i służbowego, bluzy olim-
pijki; na kurtkach mundurów wyjściowych, galowych i służbowych Marynarki Wojennej po prawej stronie syme-
trycznie w stosunku do baretek;
2) na bluzie munduru polowego i ćwiczebnego, koszulo-bluzie polowej, kurtce i ocieplaczu ubrania ochronnego,
bluzie ocieplacza ćwiczebnego, kombinezonie pilota, kombinezonie czołgisty i kurtce zimowej czołgisty na
prawej piersi w miejscu naszycia taśmy samosczepnej;
3) na swetrze oficerskim oznakę identyfikacyjną można nosić w Wojskach Lądowych, Wojskach Specjalnych (z wy-
jątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026) i Siłach Powietrznych – po prawej stronie na środku na wysokości kiesze-
ni, a w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026 bezpośrednio pod oznaką stopnia wojskowego;
4) na kombinezonach ćwiczebnych, kombinezonach ćwiczebnych letnich oraz kurtkach ćwiczebnych z ocieplaczem
oznakę można nosić na kieszeni prawego rękawa bezpośrednio nad oznaką stopnia wojskowego;
5) dopuszcza się noszenie oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem na pozostałych ubiorach, z wyjątkiem roboczych.”;
22) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. Żołnierz pełniący służbę dyżurną nosi umundurowanie określone przez przełożonych, z biało-czerwoną pla-
kietką (o wymiarach 55 mm x 90 mm) z napisem „SŁUŻBA DYŻURNA”, przypiętą do klapy pośrodku lewej górnej
kieszeni kurtki wyjściowej (na kurtce mundurowej Marynarki Wojennej do lewej klapy w linii prostej nad lewym gór-
nym guzikiem), bluzy olimpijki, koszulo-bluzy oraz bluzy polowej (ćwiczebnej), koszulo-bluzy polowej (koszuli ćwi-
czebnej), na kurtce zimowej nieprzemakalnej, kurtce ubrania ochronnego i bluzie ćwiczebnej marynarskiej bezpośred-
nio pod oznaką stopnia wojskowego.”;
23) § 43 otrzymuje brzmienie:
„§ 43. Żołnierze noszą mundury wojskowe ustalone dla rodzaju Sił Zbrojnych, w którym pełnią służbę, oraz oznaki
korpusu osobowego, do którego zostali zaliczeni, z zastrzeżeniem § 44.”;
24) po § 44b dodaje się § 44c–44e w brzmieniu:
„§ 44c. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w Inspektoracie Uzbrojenia, a także w uczelniach wojskowych, dla
których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej, noszą umundurowanie rodzaju wojsk, w którym
poprzednio służyli.
§ 44d. Żołnierze zawodowi wyznaczeni do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa wy-
szczególnieni w § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej
służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356) oraz żołnierze pełniący
służbę na terenie kraju w międzynarodowych strukturach wojskowych, w tym w jednostkach międzynarodowych Orga-
nizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a także pozostający w rezerwie kadrowej lub dyspozycji noszą umundurowanie
rodzaju wojsk, w którym poprzednio służyli.
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 466
§ 44e. Żołnierze zawodowi pełniący służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych mogą nosić na terenie kraju i poza
granicami państwa nakrycia głowy i oznaki rozpoznawcze ustalone przez organizację międzynarodową lub organa sił
wielonarodowych.”;
25) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
26) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
27) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
28) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
29) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
30) w załączniku nr 6 do rozporządzenia zestawy nr 1 i 3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego
rozporządzenia;
31) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia;
32) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia;
33) w załączniku nr 9 do rozporządzenia nazwa wzoru w rys. 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Ubiór galowy żołnierza zawodowego jednostek powietrzno-desantowych”;
34) w załączniku nr 10 do rozporządzenia:
a) wzory rys. 2, 37, 38–40, 43 i 46 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia,
b) uchyla się wzory rys. 9, 20 i 31,
c) po rys. 34b dodaje się wzory rys. 34c–e w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia;
35) w załączniku nr 11 do rozporządzenia:
a) po rys. 6b i 7b dodaje się rys. 6c–d i 7c–d w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,
b) rys. 8–10 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;
36) załącznik nr 12 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia;
37) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia;
38) w załączniku nr 14 do rozporządzenia rys. 1–4 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozpo-
rządzenia;
39) załącznik nr 15 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia;
40) w załączniku nr 17 do rozporządzenia rys. 3, rys. 8 i rys. 28 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniej-
szego rozporządzenia;
41) po załączniku nr 19 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 19a w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniej-
szego rozporządzenia;
42) w załączniku nr 21 do rozporządzenia rys. 1–3 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozpo-
rządzenia;
43) w załączniku nr 22 do rozporządzenia rys. 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego rozpo-
rządzenia;
44) załącznik nr 23 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Umundurowanie i oznaki wojskowe wzorów obowiązujących przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą-
dzenia mogą być noszone do dnia 31 grudnia 2018 r. zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 466
Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 14 marca 2013 r. (poz. 466)
Załącznik nr 1
UBIORY GALOWE
ZESTAW NR 1
dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,
Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej
Lp.
Nazwa
przedmiotu
Zestawy ubiorów
Uwagi w zimie w lecie
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7
1 Czapka rogatywka x x w Wojskach Lądowych
2 Czapka garnizonowa x x w Siłach Powietrznych oraz Marynarce Wojennej i JW 4026
3 Beret x x
tylko w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych
(z wyjątkiem JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii
powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii
Wojskowej
4
Koszula koloru
białego
x x x x ze spinkami
5
Mundur letni
generała (admirała)
x x tylko dla generałów (admirałów)
6
Mundur galowy
generała (admirała)
x x tylko dla generałów (admirałów)
7
Mundur galowy
oficerski
x x
8
Mundur letni
oficerski
x x
9 Krawat x x x x
10
Rękawiczki koloru
czarnego
x x x x
w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru
białego
11 Półbuty galowe x x x x
12 Skarpetki x x x x
13
Pasek skórzany
oficerski
x x x x
14 Sznur galowy x x x x
Uwagi:
1. W razie potrzeby oraz na czas przejazdu (dojścia) do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego,
w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub letni z szalikiem, w lecie bez szalika.
2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.
3. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.
4. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.
5. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.
6. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach,
dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.
7. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.
8. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony
wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek
i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast czapek rogatywek.
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 466
ZESTAW NR 2
dla kobiet żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych,
Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej
Lp.
Nazwa
przedmiotu
Zestawy ubiorów
Uwagi
w zimie w lecie
1 2
1 2 3 4 5
1 Furażerka x x
w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem
JW 4026), obrony wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc
i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej – beret
2 Kapelusz x x w Marynarce Wojennej i JW 4026
3
Kurtka munduru
wyjściowego
x
4
Spódnica munduru
wyjściowego
x lub spodnie munduru wyjściowego
5
Kurtka munduru
wyjściowego
letniego
x
6
Spódnica munduru
wyjściowego
letniego
x lub spodnie munduru letniego
7 Krawat x x
8
Koszula koloru
białego
x x ze spinkami
9
Rękawiczki koloru
czarnego
x x
w Marynarce Wojennej oraz w Siłach Powietrznych – koloru
białego
10 Rajstopy x x w kolorze cielistym, do spodni można nosić skarpety
11
Półbuty galowe
damskie
x x
12
Pasek skórzany
oficerski
x x
13 Sznur galowy x x
Uwagi:
1. W razie potrzeby oraz na czas dojazdu lub dojścia do miejsca uroczystości zezwala się nosić w składzie ubioru galowego,
w zależności od pory roku, płaszcz sukienny lub wyjściowy letni z szalikiem, w lecie bez szalika.
2. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych.
3. Do kurtki mundurowej można nosić kordzik.
4. Zamiast koszuli koloru białego można nosić koszulo-bluzę koloru białego z krótkimi lub długimi rękawami.
5. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, w pomieszczeniach zamkniętych lub przy wysokich temperaturach,
dopuszcza się możliwość występowania bez kurtki mundurowej, w koszulo-bluzie z krawatem.
6. Dopuszcza się w Siłach Powietrznych występowanie w zimie w szaliku zimowym koloru białego.
7. Żołnierze, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrzno-desantowych, specjalnych (z wyjątkiem JW 4026), obrony
wybrzeża, kawalerii powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz Żandarmerii Wojskowej, przeniesieni do innych jednostek
i komórek organizacyjnych MON mogą w składzie ubioru galowego nosić berety zamiast furażerek.
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 466
Załącznik nr 2
UBIORY WYJŚCIOWE
ZESTAW NR 1
dla żołnierzy zawodowych Wojsk Lądowych i Wojsk Specjalnych
(z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026)
Lp.
Nazwa
przedmiotu
Zestawy ubiorów
Uwagiw zimie w lecie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Beret x x x x x x x x x x w zimie można nosić czapkę futrzaną
2
Czapka
rogatywka
x x x x
w jednostkach powietrzno-desantowych,
specjalnych, obrony wybrzeża, kawalerii
powietrznej, 11 DKPanc i JW 2305 oraz
Żandarmerii Wojskowej – beret; w zimie
można nosić czapkę futrzaną
3
Kurtka munduru
wyjściowego
x x
4
Spodnie munduru
wyjściowego
x x x x x
5 Bluza olimpijka x x x
6
Kurtka munduru
wyjściowego
letniego
x x
7
Spodnie munduru
wyjściowego
letniego
x x x x x
8 Koszula oficerska x x x x x x x x
dopuszcza się noszenie koszuli białej
z kurtką munduru wyjściowego
9
Koszulo-bluza
oficerska
x z krótkimi lub długimi rękawami
10 Krawat x x x x x x x
11 Płaszcz sukienny x x
12 Płaszcz letni x
13 Kurtka wyjściowa x x x
w okresie letnim i przejściowym –
w zależności od warunków
atmosferycznych – bez szalika
i rękawiczek lub bez podpinki (szalika
i rękawiczek)
14 Kurtka wiatrówka x x x x
można nosić w okresie letnim
i przejściowym we wszystkich
zestawach w zależności od warunków
atmosferycznych lub zamiast kurtki
wyjściowej
15 Sweter oficerski x
w okresie letnim w niskich
temperaturach
16 Szalik zimowy x x x x
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 466
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
17 Szalik letni x
18
Rękawiczki
oficerskie
x x x x x
19 Półbuty x x x x x x x x x x w okresie zimowym można nosić botki
20 Skarpetki x x x x x x x x x x
21
Pasek skórzany
oficerski
x
Uwagi:
1. W zestawach 1, 5, 6 i 7 z kurtką munduru wyjściowego i wyjściowego letniego można nosić czapkę rogatywkę.
2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli koloru białego.
3. Koszulo-bluzy oficerskie z długimi i krótkimi rękawami (w zestawie bez kurtki mundurowej lub bluzy olimpijki) moż-
na nosić z krawatem lub bez krawata.
4. Kurtkę wyjściową można nosić zamiast płaszcza sukiennego lub letniego wyłącznie w zestawie z beretem.
5. Zezwala się nosić kurtkę wyjściową lub płaszcz letni – w zależności od warunków atmosferycznych – z rękawiczkami
i szalikiem lub bez.
6. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.
7. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.
ZESTAW NR 2
dla żołnierzy zawodowych Sił Powietrznych
Lp.
Nazwa
przedmiotu
Zestawy ubiorów
Uwagi
w zimie w lecie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
Czapka
garnizonowa
x x x x x x x
dopuszcza się noszenie
furażerki; w zimie
można nosić czapkę
futrzaną
2 Furażerka x x x x x x x
w zimie można nosić
czapkę futrzaną
3
Kurtka munduru
wyjściowego
x x x
4
Spodnie munduru
wyjściowego
x x x x x
5 Bluza olimpijka x x x
6
Kurtka munduru
letniego
x x x
7
Spodnie munduru
letniego
x x x x x x x x x
8 Płaszcz sukienny x
w okresie przejściowym
płaszcz letni
9 Płaszcz letni x
można nosić bez szalika
i rękawiczek
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 466
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10
Kurtka
wyjściowa
x x x x x x
w okresie letnim
i przejściowym –
w zależności od
warunków
atmosferycznych – bez
szalika i rękawiczek lub
bez podpinki (szalika
i rękawiczek)
11
Kurtka
wiatrówka
x x x x x
można nosić w okresie
letnim i przejściowym
we wszystkich
zestawach w zależności
od warunków
atmosferycznych lub
zamiast kurtki
wyjściowej
12 Sweter oficerski x x x
13 Szalik zimowy x x x x
z koszulą koloru białego
można nosić szalik
koloru białego
14 Szalik letni x x x
15
Koszula
oficerska
x x x x x x x x x x x x
dopuszcza się noszenie
koszuli koloru białego
z kurtką munduru
wyjściowego i czapką
garnizonową
16
Koszulo-bluza
oficerska
x
z krótkimi lub długimi
rękawami
17 Krawat x x x x x x x x x
18
Rękawiczki
oficerskie
x x x x x x x
19
Półbuty
wyjściowe
x x x x x x x x x x x x x x
w okresie zimowym
można nosić botki
20 Skarpetki x x x x x x x x x x x x x x
21
Pasek skórzany
oficerski
x
Uwagi:
1. W okresie przejściowym i letnim zezwala się nosić kurtkę wyjściową i płaszcz letni – w zależności od warunków atmo-
sferycznych – z podpinką lub bez oraz z rękawiczkami oficerskimi i szalikiem lub bez.
2. Kapelani mogą występować w czarnej koszuli kapłańskiej z białą koloratką zamiast w koszuli oficerskiej.
3. W okresie zimowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych.
4. Dopuszcza się noszenie koszulo-bluzy koloru stalowego z krótkimi rękawami lub długimi rękawami w zestawach za-
miast koszuli wyjściowej koloru stalowego.
5. Dopuszcza się noszenie przez personel latający w składzie ubioru wyjściowego (z wyjątkiem ubioru z kurtką munduro-
wą) kurtki skórzanej pilota z podpinką lub bez.
6. Koszulo-bluzę w zestawie bez kurtki mundurowej, bluzy olimpijki, swetra oficerskiego można użytkować z krawatem
oraz mankietami zapiętymi na guziki lub spinki do mankietów lub bez krawata i spinek do mankietów.
7. Podczas wystąpień o charakterze uroczystym, gdy nie obowiązuje ubiór galowy, w składzie ubioru wyjściowego z kurtką
munduru wyjściowego można nosić koszulę oficerską koloru białego lub koszulo-bluzę oficerską koloru białego z krótki-
mi lub długimi rękawami, a występując w tym czasie w płaszczu – nosić szalik biały i rękawiczki białe lub czarne.
8. Sweter oficerski można zastąpić swetrem oficerskim z wycięciem pod szyją tylko w zestawie z koszulą i krawatem.
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 466
ZESTAW NR 3
dla żołnierzy zawodowych Marynarki Wojennej
Lp.
Nazwa
przedmiotu
Zestawy ubiorów
Uwagiw zimie w lecie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Czapka
garnizonowa
x x x x x x x x x x
W okresie letnim – czapka letnia;
marynarze zawodowi-czapka garnizonowa
marynarska; w okresie zimowym można
nosić czapkę futrzaną
2
Kurtka munduru
wyjściowego
x
marynarze zawodowi – bluza wyjściowa
marynarska
3
Spodnie munduru
wyjściowego
x x x x
marynarze zawodowi – spodnie wyjściowe
marynarskie
4 Bluza olimpijka x x x x
5
Kurtka munduru
letniego
x
marynarze zawodowi – bluza wyjściowa
letnia marynarska
6
Spodnie munduru
letniego
x x x x x x
7 Płaszcz sukienny x x
w okresie przejściowym można nosić
płaszcz letni
8 Płaszcz letni x x
w okresie letnim bez podpinki; można
również nie nosić szalika i rękawiczek;
9
Kurtka
wyjściowa
x x x x
marynarze zawodowi – półpłaszcz
marynarski; w okresie letnim
i przejściowym – w zależności od
warunków atmosferycznych – bez szalika
i rękawiczek lub bez podpinki (szalika
i rękawiczek; również w zestawie ze
swetrem
10 Kurtka wiatrówka x x
można nosić w okresie letnim
i przejściowym we wszystkich zestawach,
w zależności od warunków
atmosferycznych lub zamiast kurtki
wyjściowej
11 Sweter oficerski x x
w okresie letnim przy niskich
temperaturach
12 Szalik zimowy x x x x
13 Szalik letni x x
14 Koszula oficerska x x x x x x x x
w zamian można nosić koszulo-bluzę
z długimi lub krótkimi rękawami;
marynarze zawodowi – koszulka
marynarska
15
Koszulo-bluza
oficerska koloru
białego
x x z krótkimi lub długimi rękawami
16 Krawat x x x x x x
marynarze zawodowi – kołnierz marynarski
i krawat marynarski

Strona korzysta z plików cookies