2

Kwi 2013

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy

 • Status

  uznany za uchylony

 • Data wydania

  5 marca 2013 r.

 • Data publikacji

  2 kwietnia 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  3 lipca 2013 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 415

 • Źródło

  ISAP

Strona z 5
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 2 kwietnia 2013 r.
Poz.
415
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy
2), 3)
Na podstawie art. 76 ust. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn.
zm.
4)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wymagania techniczne dla opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sa-
downiczych używanych do zabiegów środkami ochrony roślin, zwanych dalej „opryskiwaczami”.
§ 2. Osłony wirujących elementów opryskiwacza powinny być:
1) kompletne;
2) nieuszkodzone;
3) prawidłowo zamocowane.
§ 3. 1. Zbiornik i układ cieczowy opryskiwacza powinien uniemożliwiać wyciek mieszaniny środków ochrony roślin
i wody, zwanej dalej „cieczą użytkową”, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zainstalowane na opryskiwaczu zawory przeciwkroplowe po wyłączeniu zasilania opryskiwacza powinny zamykać
jednocześnie dopływ cieczy użytkowej do rozpylaczy.
3. W ciągu 5 minut liczonych od momentu wyłączenia zasilania opryskiwacza dopuszczalny jest wyciek cieczy użytko-
wej z poszczególnych rozpylaczy nie większy niż 2 ml (30 kropli).
§ 4. 1. Pompa opryskiwacza:
1) powinna być szczelna;
2) nie powinna powodować pulsacji cieczy użytkowej.
1)
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2)
Niniejsze rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 paź-
dziernika 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz.
UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).
3)
Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 27 sierpnia 2012 r. pod numerem 2012/0506/PL, zgodnie
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy 98/34/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepi-
sów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106,
Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171,
poz. 1016 oraz z 2012 r. poz. 1512 i 1529.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 415
2. W przypadku gdy tłumienie pulsacji jest realizowane z zastosowaniem powietrznika, to ciśnienie powietrza w po-
wietrzniku pompy opryskiwacza powinno wynosić nie mniej niż 1/3, a nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego.
3. Poziom oleju w układzie smarowania pompy opryskiwacza powinien być zgodny z poziomem określonym w instruk-
cji do tego opryskiwacza lub – w przypadku wymiany pompy – zgodny z zaleceniami producenta pompy.
§ 5. 1. W ciśnieniowych systemach rozpylania cieczy użytkowej pompa opryskiwacza, przy nominalnych obrotach wał-
ka odbioru mocy, przy włączonych wszystkich rozpylaczach oraz włączonym mieszadle hydraulicznym, powinna umożli-
wiać jednocześnie:
1) uzyskanie najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla rozpylaczy największego rozmiaru zainstalowanych
na opryskiwaczu;
2) mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
2. W systemach rozpylania cieczy użytkowej innych niż ciśnieniowe pompa opryskiwacza powinna umożliwiać uzyska-
nie najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla danego systemu przy włączonych wszystkich rozpylaczach oraz
włączonym mieszadle.
§ 6. 1. Pokrywa otworu wlewowego zbiornika opryskiwacza powinna być:
1) nieuszkodzona;
2) prawidłowo zamocowana.
2. Sito wlewowe zbiornika opryskiwacza lub inny niż sito wlewowe system wstępnego filtrowania powinny być nie-
uszkodzone.
3. System mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza powinien mieszać ciecz przy nominalnych obrotach
wałka odbioru mocy, włączonych wszystkich rozpylaczach i najniższej wartości ciśnienia roboczego dla rozpylaczy
zainstalowanych na opryskiwaczu, w sposób widoczny w zbiorniku opryskiwacza napełnionym do połowy.
4. System uniemożliwiający powstawanie nadciśnienia albo podciśnienia w zbiorniku opryskiwacza powinien funkcjo-
nować prawidłowo.
5. Zawór spustowy zbiornika opryskiwacza powinien:
1) funkcjonować prawidłowo;
2) umożliwiać opróżnienie zbiornika.
6. Wskaźnik poziomu cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza powinien:
1) funkcjonować prawidłowo;
2) umożliwiać odczyt tego poziomu.
§ 7. 1. Średnica obudowy manometru analogowego opryskiwacza powinna wynosić co najmniej:
1) 63 mm w przypadku manometrów analogowych opryskiwacza połączonych z zaworem sterującym lub umieszczo-
nych w kabinie ciągnika opryskiwacza ciągnikowego polowego lub sadowniczego;
2) 100 mm w przypadku manometrów analogowych opryskiwacza połączonych lub umieszczonych w inny sposób niż
określony w pkt 1.
2. Działka elementarna manometru analogowego opryskiwacza powinna wynosić nie więcej niż:
1) 0,2 bar – w zakresie wskazań manometru do 5 bar;
2) 1 bar – w zakresie wskazań manometru powyżej 5 bar do 20 bar;
3) 2 bar – w zakresie wskazań manometru powyżej 20 bar.
3. W przypadku manometru analogowego i cyfrowego opryskiwacza zakres pomiarowy wskazań, o którym mowa
w ust. 2, powinien być dostosowany do zakresu ciśnień roboczych rozpylaczy instalowanych na opryskiwaczu.
§ 8. 1. Manometr analogowy lub cyfrowy opryskiwacza powinien wskazywać wartość ciśnienia roboczego w całym
zakresie stosowanego w opryskiwaczu ciśnienia roboczego.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 415
2. W przypadku manometru analogowego opryskiwacza niedopuszczalne drgania wskazówki uniemożliwiające
odczyt stosowanego w tym opryskiwaczu ciśnienia roboczego.
§ 9. Błąd pomiaru ciśnienia roboczego przez manometr analogowy lub cyfrowy opryskiwacza powinien wynosić nie
więcej niż:
1) ±0,2 bar – w zakresie ciśnienia roboczego do 2 bar;
2) 10% wartości rzeczywistego ciśnienia roboczego – w zakresie ciśnienia roboczego powyżej 2 bar.
§ 10. 1. Urządzenia sterujące powinny utrzymywać stałą wartość ciśnienia roboczego mierzonego przy stałych obrotach
wałka odbioru mocy.
2. Dopuszcza się odchylenie wartości ciśnienia roboczego, o którym mowa w ust. 1, o nie więcej niż 10%.
3. Wyłączenie i włączenie głównego zaworu odcinającego dopływ cieczy użytkowej do zespołu opryskowego nie może
spowodować różnicy ciśnienia większej niż 10%.
§ 11. W przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego dodatkowo:
1) jeżeli opryskiwacz ten został wyposażony w zawory stałociśnieniowe odcięcie dopływu cieczy użytkowej do po-
szczególnych sekcji belki polowej opryskiwacza nie powinno powodować zmiany wartości ciśnienia roboczego o wię-
cej niż 10%;
2) spadek wartości ciśnienia roboczego między punktem pomiaru tego ciśnienia położonym przy zaworze sterującym
opryskiwacza a końcem każdej sekcji belki polowej opryskiwacza nie powinien przekraczać 10% wartości ciśnienia
wskazywanego przez manometr opryskiwacza.
§ 12. Układ cieczowy opryskiwacza powinien być zamocowany w sposób uniemożliwiający:
1) niekontrolowane obracanie lub przesuwanie się elementów układu cieczowego opryskiwacza;
2) opryskiwanie cieczą użytkową elementów konstrukcyjnych opryskiwacza.
§ 13. 1. Filtry systemu filtracji opryskiwacza powinny być:
1) kompletne;
2) nieuszkodzone.
2. Wielkość oczek filtra po stronie tłocznej pompy opryskiwacza powinna być mniejsza od otworów dysz rozpylaczy
najmniejszego rozmiaru instalowanych na opryskiwaczu.
§ 14. 1. Belka polowa opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego powinna być:
1) stabilna;
2) nieuszkodzona.
2. Niedopuszczalne wygięcia belki polowej.
3. W czasie postoju opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego na poziomej powierzchni, odległości mię-
dzy dolnymi krawędziami rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej tego opryskiwacza a tą powierzchnią nie powinny
różnić się o więcej niż 0,1 m lub 0,5% całości szerokości belki polowej opryskiwacza.
4. Odległości między rozpylaczami zainstalowanymi na belce polowej opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego
polowego powinny być takie same.
5. Kierunek ustawienia rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego po-
lowego powinien być taki sam.
6. Przepisy ust. 4 i 5 nie dotyczą rozpylaczy zainstalowanych w opryskiwaczach ciągnikowych i samobieżnych polo-
wych dozujących ciecz użytkową w pasach lub rzędach.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 415
7. Blokada belki polowej opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego w położeniu transportowym powinna:
1) być nieuszkodzona;
2) prawidłowo zabezpieczać belkę polową przed niekontrolowanym rozłożeniem.
8. Mechanizm regulacji wysokości belki polowej powinien:
1) być nieuszkodzony;
2) funkcjonować prawidłowo.
9. Mechanizm umożliwiający odchylanie belki polowej opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego w przy-
padku kolizji z przeszkodą, jeżeli belka ta została wyposażona w taki mechanizm, powinien:
1) być nieuszkodzony;
2) funkcjonować prawidłowo.
§ 15. 1. W opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym polowym rozpylacze zainstalowane na całej szerokości belki
polowej opryskiwacza powinny być takie same co do typu i rozmiaru oraz wykonane z takiego samego materiału.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozpylaczy asymetrycznych zainstalowanych na końcach belki polowej opryskiwacza ciąg-
nikowego i samobieżnego polowego.
§ 16. W czasie przeprowadzania zabiegu środkami ochrony roślin w opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym polo-
wym niedopuszczalne jest zderzanie się strumieni cieczy użytkowej.
§ 17. W opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym polowym filtry rozpylaczy powinny być takie same co do typu
i rozmiaru.
§ 18. 1. W przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego sadowniczego rozpylacze:
1) instaluje się z zachowaniem symetrii pionowej sekcji opryskowych;
2) zainstalowane symetrycznie na takiej samej wysokości powinny być takie same co do typu i rozmiaru oraz wykonane
z takiego samego materiału.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozpylaczy wykorzystywanych do:
1) zabiegu środkami ochrony roślin, przy wyłączonym zasilaniu sekcji opryskowych zainstalowanych z jednej strony
opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego sadowniczego lub
2) kompensacji asymetrii strumienia powietrza wytwarzanego przez wentylator tego opryskiwacza.
§ 19. 1. W opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym polowym natężenie wypływu cieczy użytkowej z rozpylaczy
zainstalowanych na opryskiwaczu nie powinno odbiegać od nominalnej wartości wypływu tej cieczy dla rozpylacza o wię-
cej niż:
1) 10% – w przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego;
2) 15% – w przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego sadowniczego.
2. W przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego sadowniczego natężenie wypływu cieczy użytkowej
z rozpylaczy zainstalowanych na sekcjach opryskowych z lewej i z prawej strony tego opryskiwacza nie powinno różnić się
o więcej niż 10%.
§ 20. 1. W przypadku opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego, przy pomiarze nierównomierności po-
przecznej wypływu cieczy na stole rowkowym z odczytem automatycznym, współczynnik zmienności powinien wynosić
nie więcej niż 10%. Przy pomiarze na stole rowkowym z odczytem optycznym różnice odczytów wartości dla poszczegól-
nych rowków nie powinny być większe niż 15%, przy czym dopuszcza się, aby nie więcej niż 10% odczytów wykraczało
poza ten zakres.
2. Pomiaru, o którym mowa w ust. 1, nie wykonuje się dla opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego dozu-
jącego ciecz użytkową w pasach lub rzędach.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 415
§ 21. W opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym sadowniczym system mieszania cieczy użytkowej w zbiorniku
opryskiwacza powinien być nieuszkodzony i pracować zarówno przy włączonym, jak i przy wyłączonym wentylatorze
opryskiwacza.
§ 22. W opryskiwaczu ciągnikowym i samobieżnym sadowniczym wentylator opryskiwacza powinien:
1) być nieuszkodzony;
2) funkcjonować prawidłowo.
§ 23. Jeżeli opryskiwacz jest wyposażony w:
1) zawór bezpieczeństwa,
2) instalację do przepłukiwania zbiornika opryskiwacza,
3) rozwadniacz,
4) urządzenie myjące opakowania po środkach ochrony roślin
to elementy te powinny być nieuszkodzone i funkcjonować prawidłowo.
§ 24. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań
technicznych dla opryskiwaczy (Dz. U. Nr 121, poz. 1303).
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Strona korzysta z plików cookies