26

Mar 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 393

Data publikacji:

26 marca 2013 r.

Strona z 12
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 26 marca 2013 r.
Poz.
393
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podję-
cie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń uzyskaniu akceptacji lub 
zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)   Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2)   nauczycielu – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mo-
wa w art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1–3 Karty Nauczyciela;
3)   szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 pkt 1–2 Karty Nauczyciela;
4)   dyrektorze szkoły – rozumie się przez to osoby kierujące szkołami;
5)   uczniach – rozumie się przez to także słuchaczy i wychowanków.
§ 3. 1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego terminie 20 dni od 
dnia rozpoczęcia zajęć.
2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpo-
częcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.
3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.
4.  Nauczyciel  jest  obowiązany  niezwłocznie  poprawić  projekt  planu  rozwoju  zawodowego  zgodnie  zaleceniami 
dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.
5. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9f ust. 2 Karty Nauczyciela, ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.
1)
  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1480).
2)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 393
§ 4. 1. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do:
1)   obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowa-
dzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;
2)   udziału w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb 
szkoły;
3)   korzystania pomocy merytorycznej metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek in-
stytucji oświatowych.
2. szczególnie uzasadnionych przypadkach czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać na-
uczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu.
3. czasie trwania stażu nauczyciel może  wprowadzać  zmiany planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora 
szkoły.
4. terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie realizacji planu 
rozwoju zawodowego.
§ 5.  Opiekun  stażu  przedstawia  dyrektorowi  szkoły  projekt oceny  dorobku  zawodowego  nauczyciela  za  okres  stażu 
w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.
§ 6. 1. Nauczyciel stażysta ubiegający się awans na stopień nauczyciela kontraktowego okresie odbywania stażu 
powinien w szczególności:
1)   poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a)  przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b)  sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c)  przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2)   uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co 
najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3)   prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godzi-
ny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4)   uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1)   znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2)   umiejętność prowadzenia zajęć sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, której nauczy-
ciel odbywał staż;
3)   znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4)   umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
§ 7. 1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się awans na stopień nauczyciela mianowanego okresie odbywania stażu 
powinien w szczególności:
1)   uczestniczyć  pracach  organów  szkoły  związanych  realizacją  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych,  opiekuń-
czych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2)   pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawiczne-
go,
3)   poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty 
Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 393
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:
1)   umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, także oceniania 
ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
2)   umiejętność uwzględniania pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współ-
czesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3)   umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4)   umiejętność zastosowania wiedzy zakresu psychologii, pedagogiki dydaktyki oraz ogólnych zagadnień  zakresu 
oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych za-
kresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5)   umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w spra-
wach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 8. 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się awans na stopień nauczyciela dyplomowanego okresie odbywania 
stażu powinien w szczególności:
1)   podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu metod pracy, tym doskonalenie umiejętności stoso-
wania technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
2)   realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3)   pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub 
przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
– z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1)   uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań 
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których 
mowa w art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio 
na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich, związku zajmowanym stanowi-
skiem lub pełnioną funkcją;
2)   wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3)   umiejętność dzielenia się wiedzą doświadczeniem innymi nauczycielami, tym przez prowadzenie otwartych zajęć, 
szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4)   realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a)   opracowanie  wdrożenie  programu  działań  edukacyjnych,  wychowawczych,  opiekuńczych  lub  innych  związa-
nych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b)   wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji 
kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw 
podręczników, przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego Centrum 
Edukacji Artystycznej,
c)   poszerzenie  zakresu  działań  szkoły,  szczególności  dotyczących  zadań  dydaktycznych,  wychowawczych  lub 
opiekuńczych,
d)   uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, przypadku nauczy-
cieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawanso-
wanym,
e)   wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich we współpracy 
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f)   uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5)   umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub  innych,  uwzględnie-
niem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 393
§ 9. 1. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zastrze-
żeniem ust. 2, obejmuje:
1)   poświadczone  kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  kwalifikacje  zawodowe,  przypadku  nauczyciela 
kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2)   zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a)   wymiarze  zatrudnienia  nauczyciela  oraz  nauczanym  przez  niego  przedmiocie  lub  rodzaju  prowadzonych  zajęć 
w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odby-
wania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze 
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie wymiarze  co  najmniej  połowy  obowiązkowego 
wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okre-
sie stażu,
b)   dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c)   dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d)   uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku 
nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego 
za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;
3)   w przypadku nauczyciela mianowanego:
a)   opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów,
b)   poświadczoną kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zaawansowaną znajomość języka obcego w rozu-
mieniu przepisów w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wy-
padków, których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. d.
2. Dokumentacja składana przez nauczycieli, których mowa art. 9e ust. 1–3 Karty Nauczyciela, załączona do wnios-
ku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, obejmuje:
1)   poświadczone  kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  kwalifikacje  zawodowe,  przypadku  nauczyciela 
kontraktowego lub nauczyciela mianowanego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
2)   zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących okresów pracy, urlopowania lub zwolnienia z obowiąz-
ku świadczenia pracy, wymaganych do złożenia wniosku, jeżeli okresów tych nie można udokumentować na podstawie 
świadectw pracy;
3)   w przypadku nauczyciela mianowanego – dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 3;
4)   przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły –  sprawozdanie  ostatnich  lat pracy 
obejmujące w szczególności charakterystykę i rozwój kierowanej przez niego szkoły w tym okresie, z uwzględnieniem 
efektów kształcenia wychowania, także wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną okresie zajmowania stanowiska dy-
rektora szkoły, z zastrzeżeniem pkt 7;
5)   przypadku nauczyciela, którym mowa art. ust. pkt Karty Nauczyciela – sprawozdanie ostatnich lat pracy 
zawierające informację o sposobie realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, z zastrzeżeniem pkt 7;
6)   przypadku nauczyciela, którym mowa art. ust. pkt Karty Nauczyciela – sprawozdanie realizacji, okresie 
ostatnich 3 lat, zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich – po-
twierdzone przez właściwy organ organizacji związkowej, w której nauczyciel pełni funkcję z wyboru, z zastrzeżeniem 
pkt 7;
7)   przypadku nauczyciela, którym mowa art. 9e ust. Karty Nauczyciela – odpowiednio dokumenty, których 
mowa w pkt 4–6, a także:
a)   zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub 
rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania sta-
żu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego kilku szkołach, każdej wymiarze niższym 
niż  połowa  obowiązkowego  wymiaru  zajęć,  łącznie  wymiarze  co  najmniej  połowy  obowiązkowego  wymiaru 
zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b)   zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela oraz sprawozdanie z jego realizacji.
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 393
§ 10. 1. Organ powołujący komisję kwalifikacyjną lub komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się sto-
pień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela szkole tego samego typu rodzaju co szkoła, której nauczyciel jest zatrudniony, któ-
rych co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, zastrzeżeniem 
ust. 2–4.
2. przypadku nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły, organ powołujący komisję kwalifika-
cyjną, ustalając skład komisji, zapewnia niej udział co najmniej dwóch ekspertów zajmujących stanowisko związane ze 
sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, których co najmniej jeden zajmuje stanowisko kierownicze szkole, oraz co 
najmniej jednego eksperta nauczającego tego samego przedmiotu lub prowadzącego ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel, 
któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły.
3. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwali-
fikacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów zatrudnionych na stanowisku odpowiadającym stano-
wisku nauczyciela.
4. W przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 Karty Nauczyciela, organ powołujący komisję kwali-
fikacyjną lub komisję egzaminacyjną, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział co najmniej jednego eksperta pełnią-
cego z wyboru funkcję związkową.
§ 11. 1. Dyrektor szkoły lub  właściwy  organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę  formalną 
wniosku  podjęcie  odpowiednio  postępowania  kwalifikacyjnego  lub  egzaminacyjnego  dokumentacji,  której  mowa 
w § 9.
2.  Jeżeli  wniosek  podjęcie  odpowiednio  postępowania  kwalifikacyjnego  lub  egzaminacyjnego  lub  dokumentacja, 
o której mowa w § 9, nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu za-
wodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki wzywa nauczyciela do ich usunięcia terminie 14 dni wraz po-
uczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
3. Dyrektor szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył 
wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadze-
nia odpowiednio rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, której mowa § 12 ust. 3, na co najmniej 14 dni 
przed datą posiedzenia komisji.
§ 12. 1. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną, podczas której nauczyciel stażysta ubiegający 
się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego:
1)   przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;
2)   odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2.
2. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego:
1)   dokonuje prezentacji dorobku zawodowego;
2)   odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2.
3. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się awans na stopień 
nauczyciela dyplomowanego na podstawie przedłożonej przez nauczyciela dokumentacji oraz przeprowadzonej rozmowy, 
podczas której nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań zrealizowanych przez 
nauczyciela w okresie stażu na podniesienie jakości pracy szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§ 13. 1. Komisja kwalifikacyjna i komisja egzaminacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 skła-
du swoich członków.
2. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu 
zawodowego w punktach według skali od 0 do 10.
3. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną 
punktów, tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą jedną najniższą ocenę 
punktową.
Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 393
4. Nauczyciel uzyskał odpowiednio akceptację komisji kwalifikacyjnej lub zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, 
jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.
5. Wzór zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. Wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 14. 1. przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej sporządza się protokół  zawierający 
w szczególności:
1)   datę i miejsce posiedzenia komisji;
2)   imiona i nazwiska członków komisji;
3)   imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatora;
4)   pytania zadane nauczycielowi w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu lub rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3, 
oraz informację o udzielonych przez nauczyciela odpowiedziach;
5)   uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
6)   średnią arytmetyczną punktów, o której mowa w § 13 ust. 3;
7)   uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;
8)   podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.
2. Protokoły dokumentacja komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej są przechowywane przez organ po-
wołujący komisję. Protokoły udostępniane są organom nadzorującym czynności podejmowane postępowaniu nadanie 
nauczycielom stopnia awansu zawodowego.
3. W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego 
pozostawia się wniosek nauczyciela wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, 
których mowa § ust. pkt 2, ust. pkt 1, 4–7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela 
o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo 
odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.
4.  Organ,  który  powołał  komisję  kwalifikacyjną  lub  komisję  egzaminacyjną,  zapewnia  jej  obsługę  administracyjno-
-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.
§ 15. sprawach dotyczących prac komisji kwalifikacyjnej oraz komisji egzaminacyjnej nieuregulowanych rozpo-
rządzeniu decyduje komisja w drodze głosowania, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków.
§ 16. 1. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego lub nauczyciela dyplomowanego stanowi załącznik nr 3 
do rozporządzenia.
2. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela stanowi załącz-
nik nr 5 do rozporządzenia.
4. Wzór aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. Karty Nauczyciela stanowi załącznik 
nr 6 do rozporządzenia.
§ 17. Do postępowań wszczętych na podstawie wniosków podjęcie postępowania egzaminacyjnego postępowania 
kwalifikacyjnego złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
3)
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
3)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w spra-
wie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, z 2007 r. Nr 214, poz. 1580 oraz z 2010 r. 
Nr 235, poz. 1543).
Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 393
Załączniki  do  rozporządzenia  Ministra  Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. (poz. 393)
Załącznik nr 1
WZÓR
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
2)
  Należy wpisać stopień awansu zawodowego, na który nauczyciel uzyskał akceptację.
 
 
YS
Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z źn. zm.
1)
) komisja kwalifikacyjna
powołana przez ………………………………………………….........................................
……………………………………………….......................................................................
(nazwa organu, który powołał komisję)
zaświadcza
że Pan/Pani ...................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(-na) ................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uzyskał(a) w dniu
......................................................... akceptację komisji kwalifikacyjnej na stopień
nauczyciela
2)
................................................................................................................ .
nr ……………….
                                                            
 
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
przewodniczący
komisji kwalifikacyjnej
…..………………………………
(podpis i pieczęć)
Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 393
Załącznik nr 2
WZÓR
 
 
k nr 2
ZAŚWIADCZENIE O ZDANIU EGZAMINU
Na podstawie art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z źn. zm.
1)
) komisja egzaminacyjna
powołana przez …………………….......................……………………………..................
........................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisję)
zaświadcza
że Pan/Pani ...................................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzony(-na) ................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
w wyniku postępowania egzaminacyjnego zdał(a) w dniu …………………….…………
.......................................................... egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.
nr ……………….
                                                            
 
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
przewodniczący
komisji egzaminacyjnej
…..………………………………
(podpis i pieczęć)
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 393
Załącznik nr 3
WZÓR
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
2)
  Wpisać stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego  albo dyplomowanego.
3)
  Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
4)
  Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art  9b ust  7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r  – Karta Nauczyciela.
5)
  Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.
 
 
AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z źn. zm.
1)
) po przeprowadzeniu
postępowania kwalifikacyjnego na wniosek złożony w dniu ..........................................
i uzyskaniu zaświadczenia nr ................. z dnia .............................. o uzyskaniu
akceptacji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez ........................................................
........................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisję)
nadaję Panu/Pani ..........................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu(-ej) ............................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
stopień nauczyciela
2)
................................................................................................ .
Posiada Pan/Pani wykształcenie
3)
............................................................................... .
........................................................................................................................................
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do
4)
….....................................
…………………………………………………………………………………………………..
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
nr ……………….
(pieczęć urzędowa)
5)
Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.
                                                            
poz. 165 i Nr 219, poz. 1 06 z 2011 r. Nr 1 9, p z 887 N 20 p z 20 raz z 01 r oz 08 i
15 .
)
W is ć s opi ń awan u aw dow g nauczyc ela k n ra toweg a o dy lom wanego
Wpi a po i
o wyk tałce ia ora in ormację o posi dan m pr ygo wa iu pedag
Wpisać organ odwoł
awczy zgodn e z ar 9b ust. 7 ustawy z d
Nauczyciela
)
Nie dotyczy organu któ y ni posi da prawa do używania p eczęci urzędowej  
………………………………………………….
(nazwa organu nadającego stopień awansu
zawodowego nauczyciela)
…………………………….
(podpis i pieczęć organu
nadającego stopień
awansu zawodowe
go)
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 393
Załącznik nr 4
WZÓR
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
2)
  Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
  Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
4)
  Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.
 
 
k nr 4
ZÓR
AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z źn. zm.
1)
) po przeprowadzeniu
postępowania egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu ........................................
i uzyskaniu zaświadczenia nr ..................... z dnia ......................................... o zdaniu
egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez .............................................
........................................................................................................................................
(nazwa organu, który powołał komisję)
nadaję Panu/Pani ..........................................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu(-ej) ............................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
stopień nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie
2)
.................................................................................
...................................................................................................................................... .
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do
3)
….....................................
…………………………………………………………………………………………………..
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
nr ……………….
(pieczęć urzędowa)
4)
Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.
                                                            
. 5 1 . 8 6 p 5 9 p z r 2 ,
p z 650 i Nr 219, z. 1706 z 201 r Nr 49, 887 2 5 z. 1206 o 012 r poz. 08 i
15
)
pisa pozi yk ałceni oraz rmację o po iad ym p zygoto a i pedago
3)
pisać o gan o wo a cz zgod i z a t. 9b u t. us awy 26 t czn a 19
4)
Nie dotyczy organu, który n e o a a prawa do u ywania pieczę i urzę ow j  
………………………………………………….
(nazwa organu nadającego stopień awansu
zawodowego nauczyciela)
…………………………….
(podpis i pieczęć organu
nadającego stopień
awansu zawodowe
go)
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 393
Załącznik nr 5
WZÓR
 
 
k nr 5
ZÓR
AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 w związku z art. 9a ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.
1)
) nadaję Panu/Pani ...................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu(-ej) ............................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
stopień nauczyciela kontraktowego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie
2)
.................................................................................
...................................................................................................................................... .
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do
3)
..…….……………….…….
........................................................................................................................................
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
nr ……………….
(pieczęć urzędowa)
4)
Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.
                                                            
 
………………………………………………….
(nazwa organu nadającego stopień awansu
zawodowego nauczyciela)
…………………………….
(podpis i pieczęć organu
nadającego stopień
awansu zawodowe
go)
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
2)
  Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
  Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
4)
  Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.
Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 393
Załącznik nr 6
WZÓR
 
 
AKT NADANIA
STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
Na podstawie art. 9b ust. 4 w związku z art. 9a ust. 4 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.
1)
) nadaję Panu/Pani ...................................................................................
(imię i nazwisko)
urodzonemu(-ej) ............................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)
stopień nauczyciela mianowanego.
Posiada Pan/Pani wykształcenie
2)
.................................................................................
...................................................................................................................................... .
Od niniejszej decyzji przysługuje Panu/Pani odwołanie do
3)
..……………………………
........................................................................................................................................
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
nr ……………….
(pieczęć urzędowa)
4)
Uzasadnienie aktu nadania stopnia awansu zawodowego w załączeniu.
                                                            
 
………………………………………………….
(nazwa organu nadającego stopień awansu
zawodowego nauczyciela)
…………………………….
(podpis i pieczęć organu
nadającego stopień
awansu zawodowe
go)
………………………………..
(miejscowość)
……………………….
(data)
1)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821,
z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213,
poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.
2)
  Wpisać poziom wykształcenia oraz informację o posiadanym przygotowaniu pedagogicznym.
3)
  Wpisać organ odwoławczy zgodnie z art. 9b ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
4)
   Nie dotyczy organu, który nie posiada prawa do używania pieczęci urzędowej.

Strona korzysta z plików cookies