21

Mar 2013

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 384

Data publikacji:

21 marca 2013 r.

Strona z 152
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.
Poz. 384
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 5 marca 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwo-
wych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624 oraz z 2012 r. poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, aneksy do świa-
dectw dojrzałości i świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, zwane dalej „świadectwami”, dyplomy po-
twierdzające kwalifikacje zawodowe, zwane dalej „dyplomami”, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifi-
kacje zawodowe, zwane dalej „suplementami”, zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadza-
nego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowa-
dzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum i zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wyma-
gań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, zwane dalej „za-
świadczeniami”, indeksy, legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, zaświadczenia
o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz informacje o gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole podstawowej wydaje się na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu.
2. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik
nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzory świadectw, dyplomów, suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 3 do
rozporządzenia.”;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzami-
nów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowy-
mi”, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające
kwalifikację w zawodzie, dyplomy, suplementy oraz zaświadczenia wydają komisje okręgowe.”;
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205,
poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 384
3) w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egza-
minów eksternistycznych przeprowadzanych przez komisje okręgowe oraz zaświadczenia o zdaniu egzaminów
eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadni-
czej szkoły zawodowej wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”,
c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1, wydaje się na podstawie
dokumentacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
6. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w gimnazjum wydaje się na podstawie dokumentacji odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej „sprawdzianem”, i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim ro-
ku nauki w gimnazjum, zwanego dalej „egzaminem gimnazjalnym”.”;
4) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów i legitymacji
szkolnych, a także świadectw dojrzałości, o których mowa w § 8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw
potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu
i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego przekazywanych szkole przez komisję okrę-
gową. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 17,
numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, w których przeprowadzono eg-
zamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, lub pracodawca, u którego przeprowadzono egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje w zawodzie, prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw potwierdzających kwalifikację
w zawodzie i dyplomów, o których mowa w § 10b ust. 1, przekazywanych przez komisję okręgową. Ewidencja
zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego
dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis ucznia albo absolwenta.”,
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości,
o których mowa w § 8, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie,
dyplomów i zaświadczeń. Ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL osoby,
która otrzymała dokument, z zastrzeżeniem § 17, numer wydanego dokumentu, a także:
1) w przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, zaświadczenia o szczegółowych
wynikach sprawdzianu i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego – nazwę i adres
szkoły, do której przekazano dokument;
2) w przypadku świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i dyplomu, przekazywanych do szkoły,
placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego lub pracodawcy nazwę i adres od-
powiednio szkoły lub placówki, do której przekazano dokument, albo nazwę i adres pracodawcy, do którego
przekazano dokument;
3) w przypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podsta-
wie egzaminów eksternistycznych, a także świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplo-
mów, o których mowa w § 10b ust. 1, i zaświadczeń o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wyma-
gań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, wyda-
wanych osobom przystępującym do egzaminów zgodnie z przepisami w sprawie egzaminów eksternistycz-
nych oraz osobom przystępującym do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po ukończeniu
kwalifikacyjnych kursów zawodowych – datę odbioru dokumentu oraz podpis osoby, która otrzymała doku-
ment, albo zwrotne potwierdzenie odbioru listu poleconego, jeżeli dokument przesłano pocztą.”;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 384
5) po § 10 dodaje się § 10a i 10b w brzmieniu:
„§ 10a. 1. Osoba, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdza-
jące kwalifikację w zawodzie.
2. Na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce
urodzenia, numer PESEL osoby, która zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, z zastrzeżeniem § 17,
nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie
z podstawą programową kształcenia w zawodach, nazwę i symbol cyfrowy zawodu lub zawodów, w których została
wyodrębniona dana kwalifikacja, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyniki egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje w zawodzie z części pisemnej i części praktycznej, miejscowość i datę wydania świadec-
twa oraz numer świadectwa.
§ 10b. 1. Osoba, która posiada:
1) świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją za-
wodów szkolnictwa zawodowego, oraz
2) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświad-
czenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej
– może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
2. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie
technika, w którym wyodrębniono, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, co najmniej jedną kwa-
lifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, może otrzymać również:
1) osoba, która posiada:
a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1, w zawodzie nauczanym na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydany po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w zawodzie nauczanym na
poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, oraz
b) świadectwo lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione wyłącznie w zawodzie nauczanym
na poziomie technika, oraz
c) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dają-
cych wykształcenie średnie;
2) osoba, która:
a) ukończyła dokształcanie teoretyczne młodocianych w zasadniczej szkole zawodowej oraz posiada świadec-
two czeladnicze w zawodzie nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, wydane po zdaniu
egzaminu czeladniczego, którego zakres odpowiada kwalifikacji lub kwalifikacjom wyodrębnionym w za-
wodzie nauczanym na poziomie technika, wspólnym z zawodem nauczanym na poziomie zasadniczej szkoły
zawodowej, przeprowadzanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 wrześ-
nia 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego,
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. poz. 1117), oraz
b) spełnia warunki, o których mowa w pkt 1 lit. b i c.
3. Dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby spełniającej warunki wymienione w ust. 1 lub 2
złożony do dyrektora komisji okręgowej, który wydał świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną
w danym zawodzie. Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione odpowiednio w ust. 1 lub 2.
4. Absolwentom szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo
ukończenia tej szkoły oraz świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w którym
kształci ta szkoła, dyplom, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie, przekazanego przez dyrektora tej szkoły
do komisji okręgowej, wykazu absolwentów w danym roku szkolnym zawierającego imiona i nazwiska absolwentów
oraz ich numery PESEL, z zastrzeżeniem § 17, wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach po-
twierdzających kwalifikacje w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole.
5. Wykaz, o którym mowa w ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje komisji okręgowej w terminie 7 dni od dnia zakoń-
czenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer
PESEL osoby, która otrzymuje dyplom, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifi-
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 384
kacje, i nazwę kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, a w przypadku zawodów,
w których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, wyodrębniono więcej niż jedną kwalifikację
nazwy wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie, wyniki egzaminu lub egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej, miejscowość i datę wydania dyplomu oraz
numer dyplomu.
7. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2, na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się: imię (imiona)
i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL tej osoby, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały
potwierdzone kwalifikacje, i nazwę lub nazwy kwalifikacji, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,
potwierdzonych świadectwem lub świadectwami, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wyniki egzaminu lub egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, oddzielnie z części pisemnej i części praktycznej, adnotację o posiadaniu
dyplomu lub świadectwa czeladniczego, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, miejscowość
i datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.”;
6) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniają-
cego i szkoły policealnej oraz absolwent dotychczasowej szkoły zasadniczej i szkoły średniej zawodowej, który zdał
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
2. Na dyplomie, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer
PESEL absolwenta, z zastrzeżeniem § 17, nazwę zawodu, w którym zostały potwierdzone kwalifikacje, wyniki egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z etapu pisemnego i etapu praktycznego, miejscowość i datę wydania dy-
plomu oraz numer dyplomu.”;
7) w § 12:
a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:
„1. Na wniosek osoby posiadającej dyplom, komisja okręgowa, która wydała dyplom, wydaje suplement do
dyplomu sporządzony odpowiednio na podstawie opisu kwalifikacji albo opisu zawodu, określonych w podstawie
programowej kształcenia w danym zawodzie, albo na podstawie opisu kształcenia w danym zawodzie określonym
w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Wniosek zawiera imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz
numer PESEL osoby posiadającej dyplom, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub in-
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Na suplemencie do dyplomu wpisuje się numer dyplomu, imię (imiona) i nazwisko posiadacza dyplomu,
nazwę dyplomu, a w przypadku gdy suplement jest wydawany w języku obcym – także nazwę dyplomu w tłuma-
czeniu, profil umiejętności i kompetencji, zawody dostępne dla posiadacza dyplomu, podstawę wydania dyplomu,
a także zamieszcza się:
1) w przypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 10b
ust. 1 – opis oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu lub
2) w przypadku suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11
ust. 1 – opis przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu.
3. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 10b ust. 1,
w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu oficjalnie uznanych sposobów uzyskania dyplomu, podaje się
informacje o możliwych sposobach nabywania kwalifikacji w zawodzie, udział kształcenia teoretycznego i kształ-
cenia praktycznego dla danego zawodu określony w procentach oraz informacje o czasie trwania kształcenia pro-
wadzącego do uzyskania dyplomu.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Na suplemencie do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, o którym mowa w § 11 ust. 1,
w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie opisu przebiegu kształcenia zakończonego uzyskaniem dyplomu,
podaje się informacje o odbytym przez absolwenta kształceniu zawodowym, określony w procentach udział kształ-
cenia teoretycznego i kształcenia praktycznego dla danego zawodu oraz całkowity czas trwania kształcenia zakoń-
czonego uzyskaniem dyplomu.”;
8) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego,
otrzymuje odpowiednio zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu albo zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 384
2. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nu-
mer PESEL ucznia, z zastrzeżeniem § 17, wyniki uzyskane odpowiednio ze sprawdzianu i z poszczególnych części
egzaminu gimnazjalnego, miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz kod zaświadczenia.”;
9) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. 1. Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej.
2. Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nu-
mer PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, z zastrzeżeniem § 17, wyniki egzaminów z poszczególnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, miejscowość i datę wydania zaświadczenia oraz numer zaświadczenia.”;
10) w § 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadectwa i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszyno-
wym lub ręcznym, z zastrzeżeniem § 15–16a.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Jako datę wydania świadectwa przyjmuje się, z zastrzeżeniem § 16 ust. 9 i 10, datę zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub
egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania
świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio pro-
mocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.”;
11) w § 16:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egza-
minów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadectwo potwierdzające
kwalifikację w zawodzie, dyplom, suplement i zaświadczenie, wydawane przez komisje okręgowe, są wypełniane
pismem komputerowym. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego
na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości, świadec-
two potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom i zaświadczenie drukowane łącznie z wizerunkiem pie-
częci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora komisji okręgowej.
2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egza-
minów eksternistycznych oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określo-
nych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej wypełnia się i drukuje
z pominięciem zawartych we wzorze świadectwa albo zaświadczenia:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miej-
sca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzaminy eksternistyczne, nazwy miejscowości, w której
znajduje się siedziba komisji okręgowej, nazwy języka obcego nowożytnego, ocen uzyskanych z egzaminów
eksternistycznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, miejscowości i daty wydania świadectwa albo za-
świadczenia, numeru świadectwa albo zaświadczenia oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym
drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpo-
wiednie dane;
2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej”;
3) linii przerywanych w wyrazach „ukończył...”, „uzyskał...” i „zdał…”; w przypadku absolwentki lub zdającej
w miejscu linii przerywanych wpisuje się „a”;
4) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we
wzorze świadectwa:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miej-
sca urodzenia, numeru PESEL osoby, która zdała egzamin, nazwy i oznaczenia kwalifikacji, nazwy i symbo-
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 384
lu cyfrowego zawodu lub zawodów, w których została wyodrębniona kwalifikacja, wyniku uzyskanego
z części pisemnej i części praktycznej egzaminu, miejscowości i daty, numeru świadectwa oraz linii przery-
wanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora komisji okręgowej; w miejscu
linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej”;
3) linii przerywanych w wyrazach „zdał...” i „uzyskał...”; w przypadku zdającej w miejscu linii przerywanych
wpisuje się „a”;
4) linii przerywanej w wyrazie „zawod…”; w przypadku kwalifikacji wyodrębnionej w jednym zawodzie
w miejscu linii przerywanej wpisuje się „zie”, a w przypadku kwalifikacji wyodrębnionej w więcej niż jed-
nym zawodzie wpisuje się „ach”;
5) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.
4b. Dyplom, o którym mowa w § 10b ust. 1, wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze
dyplomu:
1) linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: imienia (imion) i nazwiska, daty i miej-
sca urodzenia, numeru PESEL osoby, która spełnia warunki określone w § 10b ust. 1 lub 2, nazwy zawodu,
nazwy kwalifikacji, wyniku uzyskanego z części pisemnej i części praktycznej egzaminu, miejscowości i da-
ty, numeru dyplomu oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dy-
rektora komisji okręgowej; w miejscu linii przerywanych wpisuje się odpowiednie dane;
2) wyrazów „imię (imiona) i nazwisko”, „miejscowość” oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej”;
3) linii przerywanych w wyrazach „otrzymał...” i „uzyskał…”; w przypadku zdającej w miejscu linii przerywa-
nych wpisuje się „a”;
4) linii przerywanej w wyrazie „świadectw…”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifi-
kację w zawodzie wpisuje się „o”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzające-
go kwalifikację w zawodzie wpisuje się „a”;
5) linii przerywanej w wyrazie „kwalifikacj…”; w przypadku uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifi-
kację w zawodzie wpisuje się „ę”, a w przypadku uzyskania więcej niż jednego świadectwa potwierdzającego
kwalifikację w zawodzie wpisuje się „e”;
6) oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.”,
c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Dyplom, o którym mowa w § 11 ust. 1, wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze dyplomu:”,
d) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:”,
e) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwie dojrzałości,
aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie, dyplomie i zaświad-
czeniu zamiast wyrazów „numer PESEL” wpisuje się wyrazy „numer dokumentu”.
9. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wydania przez komisje okręgowe świadectw ukończenia
szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świa-
dectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów, o których mowa w § 11 ust. 1, i zaświadczeń.
Datę wydania dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, przyjmuje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe.”,
f) dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Komisja okręgowa ustala datę wydania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplo-
mów, o których mowa w § 10b ust. 1. Datę wydania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przyj-
muje się jako datę zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.”;
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 384
12) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:
„§ 16a. Arkusze ocen uczniów (słuchaczy) wypełniane pismem komputerowym zakładane na drukach według
wzorów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.”;
13) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i innych
drukach szkolnych, a także w wykazie, o którym mowa w § 10b ust. 4, w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru
PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.”;
14) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, świadectwa dojrzałości,
aneksy do świadectw dojrzałości, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplomy i zaświadczenia, wy-
dawane przez komisje okręgowe, są drukowane na papierze bez wybielacza optycznego, z umiejscowionym wielotono-
wym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczają-
cymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym uniemożliwiającym usunięcie lub zmianę zapisów na
dokumencie, zadrukowanym tłem giloszowym z irysem, z jednoliterową, a w przypadku aneksu do świadectwa dojrza-
łości dwuliterową, serią i ośmiocyfrowym numerem, w którym pierwsza cyfra oznacza komisję okręgową, oraz
z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie ukończenia
liceum ogólnokształcącego, świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, świadectwie potwierdzającym
kwalifikację w zawodzie i dyplomie – ramka giloszowa, wizerunek orła ustalony dla godła oraz napis „Rzeczpospolita
Polska” są wykonane w technice stalorytniczej, a motyw umieszczony w górnej części ramki jest pokryty farbą optycz-
nie zmienną.”;
15) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, anek-
sów do świadectw dojrzałości i ich odpisów, świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie, dyplomów, suple-
mentów oraz zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, aneks do świadectwa
dojrzałości i jego odpis, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, dyplom, suplement oraz zaświadczenie
zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.”;
16) w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i w dokumen-
tacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po:
1) ukończeniu szkoły,
2) zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogól-
nego dla zasadniczej szkoły zawodowej,
3) zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie albo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe,
4) otrzymaniu dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1
chyba że zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowa-
niu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię (imiona)
lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedsta-
wieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię
(imiona) lub nazwisko.”;
17) w § 22:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa
dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły,
komisji okręgowej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplika-
tu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświad-
czenia. W przypadku utraty suplementu osoba, która otrzymała suplement, może wystąpić do komisji okręgowej,
która wydała ten suplement, z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego suplementu.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 384
2. Szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty sporządza duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzało-
ści, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia albo nowy suplement na podstawie od-
powiednio dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje za-
wodowe, egzaminów eksternistycznych, egzaminu dojrzałości lub dokumentów, o których mowa w § 10b ust. 1
lub 2.”,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli szkoła, komisja okręgowa lub kurator oświaty posiada odpowiednio dokumentację przebiegu nau-
czania, dokumentację sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub
egzaminu dojrzałości, a brak jest druku świadectwa, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia
według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału, duplikat wydaje się na przygotowanym przez szkołę,
komisję okręgową lub kuratora oświaty formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu, o którym
mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia.”,
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Jeżeli o wydanie duplikatu dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1, ubiega się osoba posiadająca doku-
menty, o których mowa w § 10b ust. 1 lub 2, a brak jest druku tego dyplomu według wzoru obowiązującego w dniu
wydania oryginału, duplikat wydaje się na formularzu zgodnym z treścią oryginału dyplomu przygotowanym
przez komisję okręgową.”,
d) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. Duplikaty świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podsta-
wie egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości i odpisów świadectw dojrzałości, aneksów do świa-
dectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających kwalifikację w za-
wodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, są wypełniane pismem komputerowym
i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.
6. Na dokumencie, na którego podstawie wydano duplikat świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu
aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświadczenia, a w przypadku dy-
plomu, o którym mowa w § 10b ust. 1 na kopiach dokumentów, na których podstawie wydano duplikat tego
dyplomu, przechowywanych w komisji okręgowej, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu i odnotować
tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu po-
twierdzającego tożsamość. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie następuje listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru, które dołącza się do dokumentu, na którego podstawie wydano duplikat.”,
e) ust. 8–10 otrzymują brzmienie:
„8. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa szkolnego promocyjnego, świadec-
twa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 10, wydaje organ, o którym mowa w art. 59
ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.
9. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimna-
zjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, odpisu
świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu lub zaświadczenia, a także nowy suplement wydaje komisja
okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
10. Jeżeli brak dokumentacji przebiegu nauczania, dokumentacji sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egza-
minu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe, egzaminów eksternistycznych lub egzaminu dojrzałości albo dokumentacja nie jest wystarczająca
do wydania duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zaświad-
czenia może nastąpić na podstawie przepisów o odtworzeniu dyplomów i świadectw ukończenia nauki, w drodze
postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła, komisja okręgowa, kurator oświaty albo organ właściwy do
wydania duplikatu, zgodnie z ust. 8 i 9, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wydanie duplikatu nie jest możliwe.”;
18) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor gimnazjum poświadcza zgodność od jednej do trzech kopii z oryginałem świadectwa ukończenia gim-
nazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego również wtedy, gdy jest to niezbędne dla
celów rekrutacji.”;
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 384
19) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Legalizacji świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie
egzaminów eksternistycznych, świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, świadectw potwierdzających
kwalifikację w zawodzie, dyplomów i zaświadczeń, wydawanych przez komisje okręgowe, oraz świadectw wydawa-
nych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzę-
dach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonych do obrotu prawne-
go z zagranicą, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;
20) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Świadectwa, dyplomy i zaświadczenia drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w następują-
cych kolorach:”,
pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1) niebieskim – świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświad-
czenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu;
2) pomarańczowym świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadcze-
nia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
3) żółtym świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej oraz
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiar-
kowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także zaświadczenia
o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej;”,
pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jasnobrązowym – dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz świadectwo potwierdzające kwa-
lifikację w zawodzie.”,
b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Pierwsza strona świadectwa szkolnego promocyjnego i świadectwa ukończenia szkoły, wydawanych przez
szkoły, oraz świadectwa dojrzałości wydawanego po zdaniu egzaminu dojrzałości jest zdobiona tłem giloszowym
z literami RP. Strony druga, trzecia i czwarta są zdobione tłem giloszowym bez tych liter.
4. Pierwsza strona świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na
podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, świadectwa
potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu i zaświadczenia, wydawanych przez komisje okręgowe, jest
zdobiona tłem giloszowym.”,
c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. W części świadectwa przeznaczonej na wpisanie dodatkowych zajęć edukacyjnych należy wpisać dodat-
kowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach pub-
licznych.”,
d) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Na arkuszach ocen uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nad tabelą w części dotyczą-
cej wyników klasyfikacji w danym roku szkolnym umieszcza się adnotację „uczeń/uczennica realizował(a) pro-
gram nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez
zespół orzekający działający w .....”, wpisując nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działa ze-
spół, który wydał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
11. Na świadectwach ukończenia liceum profilowanego i technikum oraz na innych drukach szkolnych dla
uczniów i słuchaczy tych szkół oraz na arkuszach ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego, realizujących do-
tychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształ-
cenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.
3)
), obok nazwy obowiązko-
wych zajęć edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”,
z tym że w przypadku zajęć edukacyjnych – technologia informacyjna obok wpisuje się wyrazy „(informatyka)”.”,
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r.
Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 384
e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Na arkuszach ocen dla uczniów i słuchaczy liceum ogólnokształcącego oraz na arkuszach ocen dla ucz-
niów technikum, realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977), obok nazwy obowiązkowych zajęć
edukacyjnych realizowanych w zakresie rozszerzonym zamieszcza się adnotację „(zakres rozszerzony)”.”,
f) w ust. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Na świadectwach szkolnych promocyjnych, świadectwach ukończenia szkoły oraz arkuszach ocen uczniów klas,
w których dla przedmiotu język obcy nowożytny stosuje się podstawę programową kształcenia ogólnego określo-
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, w części przeznaczonej
na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego umieszcza się
adnotację o poziomie nauczania tego języka:”,
g) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. W zaświadczeniach o szczegółowych wynikach sprawdzianu i zaświadczeniach o szczegółowych wyni-
kach egzaminu gimnazjalnego w miejscu przeznaczonym na wpisanie kodu wpisuje się kod ucznia nadany przez
komisję okręgową, znak „/” i kod arkusza egzaminacyjnego.”,
h) po ust. 19 dodaje się ust. 19a w brzmieniu:
„19a. Arkusze ocen ucznia (słuchacza) mają format A4 (210 x 297 mm), z tym że w przypadku arkuszy ocen
założonych na drukach według wzorów nr 63h i 63i określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia strony
pierwsza i ostatnia mają format A4 (210 x 297 mm), a kolejne strony mają format A3 (420 x 297 mm). Arkusze
ocen wypełniane pismem komputerowym są drukowane jednostronnie.”,
i) ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. Do arkuszy ocen uczniów gimnazjum założonych na drukach według wzorów nr 55 i 56 dołącza się infor-
mację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela – opiekuna
projektu edukacyjnego, zawierającą rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu
edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego – informację o tym zwolnieniu.”,
j) dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
„22. Suplement do dyplomu, o którym mowa w § 10b ust. 1 rozporządzenia, wydaje się na druku według wzo-
ru nr 79a, a suplement do dyplomu, o którym mowa w § 11 ust. 1 rozporządzenia na druku według wzoru nr 80.”;
21) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:
„WYKAZ WZORÓW ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, SUPLEMENTÓW, ZAŚWIADCZEŃ I INNYCH
DRUKÓW SZKOLNYCH”,
b) w pkt 1 „Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 3 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 3a w brzmieniu:
3a MEN-I/3a/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 4 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 4a w brzmieniu:
4a MEN-I/3a-w/2 dla uczniów klas IV i V szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży z wyróżnieniem
c) w pkt 2 „Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 7 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 7a w brzmieniu:
7a MEN-I/6a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży oraz dla słuchaczy szkoły
podstawowej dla dorosłych
po pozycji dotyczącej wzoru nr 8 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 8a w brzmieniu:
8a MEN-I/6a-w/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży – z wyróżnieniem
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 384
d) w pkt 5 „Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 21 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 21a w brzmieniu:
21a MEN-I/17a/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 22 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 22a w brzmieniu:
22a MEN-I/17a-w/2 dla uczniów klas I i II zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży –
z wyróżnieniem
e) w pkt 6 „Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 23 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 23a w brzmieniu:
23a MEN-I/18a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 24 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 24a w brzmieniu:
24a MEN-I/18a-w/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży – z wyróżnieniem
f) w pkt 9 „Świadectwa szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 27 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 27a w brzmieniu:
27a MEN-I/21a/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 28 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 28a w brzmieniu:
28a MEN-I/21a-w/2 dla uczniów klas I i II liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
g) w pkt 10 „Świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 30 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 30a w brzmieniu:
30a MEN-I/23a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla słuchaczy liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych
po pozycji dotyczącej wzoru nr 31 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 31a w brzmieniu:
31a MEN-I/23a-w/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży – z wyróżnieniem
h) w pkt 13 „Świadectwa szkolne promocyjne technikum”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 37 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 37a w brzmieniu:
37a MEN-I/27a/2 dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 38 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 38a w brzmieniu:
38a MEN-I/27a-w/2 dla uczniów klas I–III technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem
i) w pkt 14 „Świadectwa ukończenia technikum”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 39 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 39a w brzmieniu:
39a MEN-I/28a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 384
po pozycji dotyczącej wzoru nr 40 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 40a w brzmieniu:
40a MEN-I/28a-w/2 dla uczniów technikum dla młodzieży – z wyróżnieniem
j) uchyla się pkt 15 „Świadectwa szkolne promocyjne uzupełniającego liceum ogólnokształcącego”,
k) w pkt 22 „Arkusze ocen”:
po pozycji dotyczącej wzoru nr 53 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 53a w brzmieniu:
53a MEN-I/37a/2 dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 54 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 54a w brzmieniu:
54a MEN-I/38a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do szkoły podstawowej
po pozycji dotyczącej wzoru nr 55 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 55a w brzmieniu:
55a MEN-I/39a/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 56 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 56a w brzmieniu:
56a MEN-I/40a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do gimnazjum
po pozycji dotyczącej wzoru nr 57 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 57a w brzmieniu:
57a MEN-I/41a/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy
po pozycji dotyczącej wzoru nr 58 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 58a w brzmieniu:
58a MEN-I/42a/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 60 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 60a w brzmieniu:
60a MEN-I/44a/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 61 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 61a w brzmieniu:
61a MEN-I/45a/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
po pozycji dotyczącej wzoru nr 62 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 62a w brzmieniu:
62a MEN-I/46a/2 dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla
dorosłych
po pozycji dotyczącej wzoru nr 63 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 63a w brzmieniu:
63a MEN-I/47a/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej dla
dorosłych
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 384
l) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
22a. Arkusze ocen wypełniane komputerowo
Numer
wzoru
Symbol Przeznaczenie
1 2 3
63b MEN-I/37b/2
dla uczniów szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży
63c MEN-I/38b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej
63d MEN-I/39b/2 dla uczniów gimnazjum dla dzieci i młodzieży
63e MEN-I/40b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, uczęszczających do gimnazjum
63f MEN-I/41b/2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
63g MEN-I/42b/2 dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży
63h MEN-I/44b/2 dla uczniów technikum dla młodzieży
63i MEN-I/45b/2 dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży
63j MEN-I/46b/2
dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej
dla dorosłych
63k MEN-I/47b/2 dla słuchaczy szkoły dla dorosłych, z wyjątkiem słuchaczy szkoły policealnej
dla dorosłych
m) w pkt 28:
tytuł otrzymuje brzmienie:
Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia, wydawane przez komisje okręgowe”,
po pozycji dotyczącej wzoru nr 72a dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 72b w brzmieniu:
72b OKE-II/103/2 zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej
szkoły zawodowej
po pozycji dotyczącej wzoru nr 78 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 78a i 78b w brzmieniu:
78a OKE-II/115/2 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydawane po zdaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
78b OKE-II/115a/2 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
po pozycji dotyczącej wzoru nr 79 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 79a w brzmieniu:
79a OKE-II/117/2 suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
22) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) po wzorze:
nr 3 dodaje się wzór nr 3a,
nr 4 dodaje się wzór nr 4a,
nr 7 dodaje się wzór nr 7a,
nr 8 dodaje się wzór nr 8a,
nr 21 dodaje się wzór nr 21a,
nr 22 dodaje się wzór nr 22a,
nr 23 dodaje się wzór nr 23a,
nr 24 dodaje się wzór nr 24a,
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 384
nr 27 dodaje się wzór nr 27a,
nr 28 dodaje się wzór nr 28a,
nr 30 dodaje się wzór nr 30a,
nr 31 dodaje się wzór nr 31a,
nr 37 dodaje się wzór nr 37a,
nr 38 dodaje się wzór nr 38a,
nr 39 dodaje się wzór nr 39a,
nr 40 dodaje się wzór nr 40a
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia,
b) uchyla się wzory nr 41 i 42,
c) po wzorze:
nr 53 dodaje się wzór nr 53a,
nr 54 dodaje się wzór nr 54a,
nr 55 dodaje się wzór nr 55a,
nr 56 dodaje się wzór nr 56a,
nr 57 dodaje się wzór nr 57a,
nr 58 dodaje się wzór nr 58a,
nr 60 dodaje się wzór nr 60a,
nr 61 dodaje się wzór nr 61a,
nr 62 dodaje się wzór nr 62a,
nr 63 dodaje się wzory nr 63a–63k,
nr 72a dodaje się wzór nr 72b,
nr 78 dodaje się wzory nr 78a i 78b,
nr 79 dodaje się wzór nr 79a
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Uczniowie i słuchacze szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych realizujący dotychczasową podstawę
programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego
2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych ty-
pach szkół (Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.
4)
) otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia
odpowiednio szkoły podstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej na drukach według dotychczasowych wzorów nr 3, 4, 7, 8,
21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 37, 38, 39 i 40.
§ 3. 1. Dla uczniów i słuchaczy, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęli odpowiednio klasę pierwszą lub semestr
pierwszy szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i szkoły policealnej, zakłada się arkusze ocen na drukach według
wzorów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
2. W roku szkolnym 2012/2013 arkusze ocen słuchaczy technikum uzupełniającego dla dorosłych są zakładane na dru-
kach według dotychczasowych wzorów.
3. Arkusze ocen uczniów i słuchaczy szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach
według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia lub słuchacza nauki
w danej szkole.
4. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być zakła-
dane na drukach według dotychczasowych wzorów.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
4)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 210, poz. 2041, z 2005 r. Nr 19, poz. 165, z 2006 r.
Nr 228, poz. 1669, z 2007 r. Nr 157, poz. 1100 i Nr 171, poz. 1211 oraz z 2008 r. Nr 159, poz. 992.
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 384
W A
Nr 3a str. 1
ŚWIADECTWO SZKOLN
imię (imiona) i nazwisko
............................................................................. .................................................................................
............................................................................................. ...............................................................
nr ......................... im. ................ .................................. ... ..................................................................
............................................... .. ............................ ...............................................................................
w ............................................................... woj. ..................................................................................
Nr ...................................
(pieczęć i podpis dyrektora)
.........................................................
MEN-I/3a/2
m.p.
uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ......................................
..............................................
data urodzenia
miejsce urodzenia
numer PESEL
.................................................................................... .................. .....................
..... ...................................................... ...............................
........................................................................., dnia .................................................. .................. r.
(miejscowość)
i .......... otrzymał...... promocj...... do klasy ..............................
(nazwa szkoły podstawowej)
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 marca 2013 r. (poz. 384)
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 384
Nr 3a str. 2
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ
zachowanie ...............................................................
religia / etyka ...............................................................
WYCHOWAWCA KLASY
.................................................................
Szczególne osiągnięcia
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne
........................................... .............................................
.............................................. ............................ ..... .......
................................ . ............... ............................ .........
Indywidualny program lub tok nauki
...................... ................. ........... ..........................................................................................................
............... ....... ............. ........ ...............................................................................................................
........................................... ....... ...........................................................................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.. .. .................. ......................................
............. ............................. ...................
...............................................................
......... ........... .........................................
....... ...... ......... . ....................................
............... ...............................................
.............. ................................................
.. ..... .....................................................
język polski
język .....................
muzyka
plastyka
historia i społeczeństwo
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................
................................................................... ......... ....... ...
............................................................. ....... ...................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 384
W
Nr 4a str. 1
ŚWIADEC WO SZKOLNE
imię (imiona) i nazwisko
............................................................................. ...... ....................... . ................................................
............................................................................................ ..............................................................
nr ......................... im. ........ ...... . ........... .... ............... ... ..................................................................
...............................................................................................................................................................
w ..................................... ......................... woj. ..................................................................................
Nr ...................................
(pieczęć i podpis dyrektora)
.........................................................
MEN-I/3a-w/2
m.p.
uczęszczał........ w roku szkolnym ................... .. /...................... do klasy . ......................................
..............................................
data urodzenia
miejsce urodzenia
numer PESEL
................................................................................. ...........................................
............................................................ ...............................
........................................................................., dnia .................................................. .................. r.
(miejscowość)
i otrzymał.. ... promocję z wyróżnieniem do klasy ..............................
(nazwa szkoły podstawowej)
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 384
Nr 4a str. 2
WYNIKI KLASYFIKACJI ROCZNEJ
zachowanie ...............................................................
religia / etyka ...............................................................
WYCHOWAWCA KLASY
.................................................................
Szczególne osiągnięcia
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne
.............................................. ..................... ....................
.............................................. ............................ ..... .......
................................ . ............... ............................ .........
Indywidualny program lub tok nauki
...................... .............................. ........ ................................................................................................
........................ .............. ....... ...............................................................................................................
.......................................... ........ ...........................................................................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.. .. .................. ......................................
.... ........ ............................. ...................
............. ....... .........................................
......... .....................................................
....... ...... ......... ......................................
............... ...............................................
.............. ................................................
..........................................................
język polski
język .....................
muzyka
plastyka
historia i społeczeństwo
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................
................................................................... ......... ....... ...
............................................................. ....... ............. .....
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 384
A
Nr 7a str. 1
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
imię (imiona) i nazwisko
........................................................................., dnia .................................................. .................. r.
(miejscowość)
(pieczęć i podpis dyrektora)
.......................................................
MEN-I/6a/2
m.p.
Świadectwo jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wykształcenia podstawowego.
ukończył.... w roku szkolnym . .................. /....................
.............................................. ..................................................................... ......................
data urodzenia
miejsce urodzenia
numer PESEL
........................................................................................................ ........ ...........
..................................................... .. ........ .... ........................................................................................
............................................ ..................................................................................................................
nr ......................... im. ............. .................... .... . ................................................................................
............................ .............. ......... ........................................................................................................
w ............ .......... ................ ............. ...... woj. ..................................................................................
(nazwa szkoły podstawowej)
Nr ...................................
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 384
Nr 7a str. 2
WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
zachowanie ...............................................................
religia / etyka ...............................................................
WYCHOWAWCA (OPIEKUN) KLASY
.................................................................
Szczególne osiągnięcia
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Skala ocen:
1) zachowanie: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne;
2) zajęcia edukacyjne, religia / etyka: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne
.............................................. ..................... .................. .
.............................................. ............................ ..... .......
................................ . ............... ............................ .........
Indywidualny program lub tok nauki
...................... ................. ........... ..........................................................................................................
............... ........ ............. ........ ...............................................................................................................
........................................... ....... ...........................................................................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.. .. .................. ......................................
............. ............................. ...................
..................... .........................................
......... ........... .........................................
....... ...... ......... ......................................
............... ...............................................
.............. ................................................
..........................................................
język polski
język .....................
muzyka
plastyka
historia i społeczeństwo
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................................................
................................................................... ......... ....... ...
............................................................. ....... ...................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Strona korzysta z plików cookies