21

Mar 2013

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 383

Data publikacji:

21 marca 2013 r.

Data wejścia w życie:

5 kwietnia 2013 r.

Strona z 431
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 marca 2013 r.
Poz.
383


1)
z dnia 12 lutego 2013 r.


Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r.
Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2)   zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000;
3)   organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) tryb i standardy techniczne aktualizacji baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2;
5)   tryb i standardy techniczne udostępniania baz danych, o których mowa w pkt 1 i 2;
6)   tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)   ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)   atrybucie – rozumie się przez to właściwość obiektu świata rzeczywistego, która wyróżnia ten obiekt spośród innych 
obiektów, posiadającą swoją nazwę oraz wartość należącą do określonej dziedziny tego atrybutu;
3)   BDOT500 – rozumie się przez to bazę danych obiektów topograficznych szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy;
4)   BDSOG – rozumie się przez to bazę danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 
ustawy;
5)   bazie danych EGiB – rozumie się przez to bazę danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), o której 
mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2 ustawy;
6)   bazie danych EMUiA – rozumie się przez to bazę danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 
ust. 1a pkt 6 ustawy;
1)
  Minister Administracji Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie § ust. pkt 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dnia 18 listopada 2011 r. sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji 
i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 383
7)   generalizacji – rozumie się przez to proces uogólnienia uproszczenia treści mapy poprzez wybór lub uproszczenie 
kształtu obiektów oraz uogólnienie pojęć odnoszących się do tych obiektów, właściwy dla szczegółowości treści mapy 
zasadniczej w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
8)   bazie danych GESUT – rozumie się przez to bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy;
9)   GML – rozumie się przez to język znaczników geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych 
przestrzennych w celu ich wymiany między systemami informatycznymi;
10) klasie obiektów – rozumie się przez to reprezentację obiektów, charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, opera-
cjami, metodami, związkami i semantyką;
11) kodzie kartograficznym – rozumie się przez to oznaczenie przypisane znakom kartograficznym stosowanym na mapach 
w szeregu skalowym od 1:500 do 1:5000;
12) Modelu Podstawowym – rozumie się przez to model na najwyższym poziomie abstrakcji posiadający wspólne właści-
wości elementów świata rzeczywistego, objętych zbiorami danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy;
13) bazie danych PRG – rozumie się przez to bazę danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów 
terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 ustawy;
14) bazie danych PRNG – rozumie się przez to bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, której mowa 
w art. 4 ust. 1a pkt 5 ustawy;
15) bazie danych PRPOG – rozumie się przez to bazę danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 1 ustawy;
16) redakcji kartograficznej – rozumie się przez to proces polegający na doborze i generalizacji obiektów zgodnie z przyję-
tymi kryteriami, usunięciu konfliktów graficznych, opracowaniu opisów oraz sporządzeniu ramki arkusza i treści poza-
ramkowej mapy;
17) UML – rozumie się przez to język przeznaczony do specyfikowania, konstruowania, wizualizacji dokumentowania 
elementów systemów, baz danych i aplikacji w sposób graficzny;
18) wizualizacji kartograficznej – rozumie się przez to proces automatycznego nadania obiektom znaków kartograficznych;
19) zasobie – rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;
20) znaku kartograficznym – rozumie się przez to symbol graficzny, jaki przyjmują obiekty stanowiące treść mapy zasadni-
czej, zgodnie z ich właściwościami, charakterystyką atrybutową oraz skalą mapy.
Rozdział 2

§ 3. 1. bazie danych GESUT gromadzi się dane obiektach sieci uzbrojenia terenu oraz informacje podmiotach 
władających tymi sieciami.
2. W BDOT500 gromadzi się dane o obiektach topograficznych.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują:
1)   lokalizację przestrzenną obiektów w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2)   charakterystykę obiektów.
4. Lokalizację przestrzenną obiektów, o której mowa w ust. 3 pkt 1, określa się za pomocą:
1)   współrzędnych płaskich prostokątnych:
a)   środków obiektów punktowych,
b)   punktów załamania obiektów liniowych i powierzchniowych;
2)   wysokości określonych punktów obiektów.
§ 4. Katalogi obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr 1 do rozpo-
rządzenia.
§ 5. Klasyfikację obiektów bazy danych GESUT BDOT500 na trzech poziomach szczegółowości oznaczeniami 
kodowymi określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 383
Rozdział 3

§ 6. 1. Bazę danych GESUT i BDOT500 prowadzi się w sposób obszarowo ciągły.
2. Ujawnionym w bazie danych GESUT oraz BDOT500 obiektom nadawany jest przez system teleinformatyczny, zarzą-
dzający tymi bazami danych, identyfikator infrastruktury informacji przestrzennej, zwany dalej „IdIIP”, na który składają się:
1)   przestrzeń nazw, utworzona identyfikatora zbioru danych przestrzennych, do którego należy dany obiekt przestrzen-
ny, według ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, której mowa 
przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. ustawy dnia marca 2010 r. infrastrukturze informacji prze-
strzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951), uzupełniona po kropce odpowiednio skrótem „GESUT” lub 
„BDOT500”;
2)   identyfikator lokalny wyróżniający sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych 
w tej bazie;
3) identyfikator wersji obiektu.
3. Elementy IdIIP, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie mogą być zmieniane.
§ 7. 1. Bazę danych GESUT tworzy się drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi informa-
cjami:
1)   zgromadzonymi w zasobie, w szczególności będącymi treścią:
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2)   pozyskanymi z innych rejestrów publicznych oraz od podmiotów władających sieciami uzbrojenia terenu.
2. Utworzenie bazy danych GESUT obejmuje kolejno następujące po sobie działania:
1)   utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT;
2)   przedłożenie podmiotom władającym poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej treści inicjalnej bazy 
danych GESUT w celu jej weryfikacji;
3)   rozpatrzenie ewentualnych uwag zgłoszonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu do przedłożonej 
treści inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomienie tych podmiotów o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag oraz 
ewentualna modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT;
4)   zamieszczenie Biuletynie Informacji Publicznej właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta na prawach 
powiatu informacji o utworzeniu bazy danych GESUT.
§ 8. 1. BDOT500 tworzy się w drodze przetworzenia materiałów źródłowych, będących danymi i informacjami:
1)   zgromadzonymi w zasobie, w szczególności będącymi treścią mapy zasadniczej oraz innych map wielkoskalowych;
2) pozyskanymi z innych rejestrów publicznych.
2. Informację o utworzeniu BDOT500 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego miejscowo starosty 
lub prezydenta miasta na prawach powiatu niezwłocznie po jej utworzeniu i zweryfikowaniu jej treści z obrazem ortofotomapy 
oraz innych materiałów zasobu.
§ 9. Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów do bazy danych GESUT BDOT500 określa załącznik nr do rozpo-
rządzenia.
§ 10. Schematy aplikacyjne UML GML dla bazy danych GESUT BDOT500 oraz Modelu Podstawowego określa 
załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 383
§ 11. System teleinformatyczny, w którym prowadzi się bazę danych GESUT i BDOT500, zapewnia w szczególności:
1)   kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)   tworzenie, zapisywanie i aktualizację zbiorów danych;
3)   kontrolę jakości zbiorów danych i poprawności relacji topologicznych pomiędzy obiektami;
4)   wyszukiwanie, przeglądanie i wizualizację kartograficzną zbiorów danych;
5)   wykonywanie analiz przestrzennych;
6) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;
7)   odtwarzanie historii każdego obiektu, szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu we wskazanym 
czasie;
8)   zasilenie bazy danych, której mowa art. ust. 1a pkt ustawy, danymi gromadzonymi bazie danych GESUT 
i BDOT500;
9)   zasilenie bazy danych, o której mowa w art. 7a pkt 16a ustawy, danymi gromadzonymi w bazie danych GESUT;
10) udostępnianie danych.
Rozdział 4

§ 12. 1. Dane zgromadzone bazie danych GESUT BDOT500 aktualizuje się na podstawie informacji zawartych 
w materiałach źródłowych, o których mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1.
2. Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 1, następuje na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu nowych informacji.
Rozdział 5

§ 13. 1. Dane zawarte w bazie danych GESUT i BDOT500 udostępnia się:
1)   za pomocą usług sieciowych, których mowa art. ust. pkt ustawy dnia marca 2010 r. infrastrukturze 
informacji przestrzennej;
2)   na wniosek zainteresowanego, w szczególności:
a)   za pomocą usług sieciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastruktu-
rze informacji przestrzennej,
b)   w postaci dokumentów elektronicznych GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym,
c) w postaci przetworzonych zbiorów danych w formie cyfrowej lub analogowej.
2. Udostępnianiu podlegają aktualne i archiwalne dane zawarte w bazie danych GESUT i BDOT500.
3. Dane zawarte bazie danych GESUT BDOT500 udostępnia się obowiązującym państwowym systemie odnie-
sień przestrzennych.
§ 14. 1. Wniosek, którym mowa § 13 ust. pkt 2, składa się do właściwego miejscowo starosty lub prezydenta 
miasta na prawach powiatu.
2. Wniosek zawiera:
1)   nazwę podmiotu lub imię i nazwisko wnioskodawcy, ubiegających się o udostępnienie danych;
2) adres siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy;
3)   numer NIP lub PESEL wnioskodawcy;
4)   nazwę organu uprawnionego do udostępnienia danych;
5)   zakres zamawianych danych, wyszczególnieniem: lokalizacji obszaru, kategorii klas obiektów, klas obiektów oraz 
obiektów wraz z atrybutami;
6)   wskazanie formy udostępnienia danych zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2;
7)   wskazanie formy płatności.
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 383
Rozdział 6

§ 15. Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie odpowiednich zbiorów danych zawartych w:
1)   bazie danych EGiB;
2)   bazie danych GESUT;
3) bazie danych PRG;
4) bazie danych PRPOG;
5)   BDOT500;
6) BDSOG.
§ 16. Wykaz obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej, pozyskanych z baz danych, o których mowa w § 15, określa 
załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 17. Katalog obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr do 
rozporządzenia.
§ 18. Obiekty, o których mowa w § 16, podlegają generalizacji i wizualizacji kartograficznej.
§ 19. Standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 20. Schematy aplikacyjne UML GML dla mapy zasadniczej oraz Modelu Podstawowego określa załącznik nr do 
rozporządzenia.
§ 21. System teleinformatyczny, którym tworzy się mapę zasadniczą skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
zapewnia w szczególności:
1)   kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;
2)   identyfikację źródła obiektów stanowiącego podstawę do tworzenia mapy zasadniczej;
3)   generalizację i wizualizację kartograficzną obiektów, o których mowa w § 16;
4)   generowanie i redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej;
5)   przetwarzanie treści mapy zasadniczej do postaci zbiorów danych w formie cyfrowej lub dokumentów elektronicznych 
GML, w formacie zgodnym ze schematem aplikacyjnym;
6)   wydruk mapy zasadniczej:
a)   w kroju arkuszowym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy,
b) z wybranego obszaru.
§ 22. 1. Wydruk arkusza mapy zasadniczej zawiera:
1)   kartograficzną reprezentację obiektów, o których mowa w § 16, w postaci znaków kartograficznych;
2)   nazwy i opisy objaśniające dotyczące obiektów, o których mowa w § 16;
3)   ramkę arkusza mapy oraz elementy pozaramkowe, w szczególności:
a)   nazwę mapy,
b)   godło mapy,
c)   skalę mapy,
d)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych,
e)   geodezyjny układ odniesienia,
f)   podział administracyjny na arkuszu mapy,
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 383
g)   siatkę kwadratów,
h)   współrzędne narożników,
i)   informację o dacie wydruku,
j)   nazwę jednostki udostępniającej mapę,
k)   informację o osobie tworzącej wydruk,
l)   sygnaturę dokumentu, na podstawie którego została udostępniona mapa, i klauzule wymagane na podstawie prze-
pisów, o których mowa w art. 40 ust. 8 ustawy.
2. Wydruk mapy zasadniczej z wybranego obszaru zawiera:
1)   kartograficzną reprezentację obiektów, o których mowa w § 16, w postaci znaków kartograficznych;
2)   nazwy i opisy objaśniające dotyczące obiektów, o których mowa w § 16;
3)   informacje dodatkowe, w szczególności:
a)   nazwę mapy,
b)   godło mapy,
c)   skalę mapy,
d)   układ współrzędnych płaskich prostokątnych,
e)   geodezyjny układ odniesienia,
f)   lokalizację obszaru,
g)   siatkę kwadratów,
h)   współrzędne narożników,
i)   informację o dacie wydruku,
j)   nazwę jednostki udostępniającej mapę,
k)   informację o osobie tworzącej wydruk,
l)   sygnaturę dokumentu, na podstawie którego została udostępniona mapa, i klauzule wymagane na podstawie prze-
pisów, o których mowa w art. 40 ust. 8 ustawy.
Rozdział 7

§ 23. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
2)
Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni
2)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie (Dz. U. Nr 30, 
poz. 297), które utraciło moc na podstawie art. 35 ustawy dnia marca 2010 r. infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 
Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951).
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 383
Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. (poz. 383)

KATALOGI OBIEKTÓW BAZY DANYCH GESUT I BDOT500 ORAZ MODELU PODSTAWOWEGO
Załącznik nr 1
Rozdział 1
Założenia podstawowe
§ 1. Na treść niniejszego załącznika składają się:
1) katalog obiektów bazy danych GESUT;
2) katalog obiektów BDOT500;
3) katalog obiektów Modelu Podstawowego.
Rozdział 2
Katalog obiektów bazy danych GESUT
§ 2. Katalog obiektów bazy danych GESUT przedstawiają poniższe tabele.
Klasa: GES ObiektGESUT
Abstract
Nazwa: ogólny obiekt GESUT
Definicja: Klasa abstrakcyjna grupująca atrybuty związane z
dziedziną.
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: idIIP
Nazwa (pełna): identifikator Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Dziedzina: BT_Identyfikator
Liczność: 1
Definicja: Identyfikator obiektu infrastruktury informacji
przestrzennej.
Atrybut:
Nazwa: zrodlo
Nazwa (pełna): źródło
Dziedzina: GES_Zrodlo
Liczność: 1
Definicja: Źródło danych o położeniu obiektu.
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 383
Atrybut:
Nazwa: startObiekt
Nazwa (pełna): start życia obiektu
Dziedzina: Date
Liczność: 1
Definicja: Data wprowadzenia obiektu.
Atrybut:
Nazwa: cyklZyciaObiektu
Nazwa (pełna): cykl życia obiektu
Dziedzina: BT_CyklZyciaInfo
Liczność: 1
Definicja: Data i czas wprowadzenia wersji obiektu.
Atrybut:
Nazwa: koniecObiekt
Nazwa (pełna): koniec życia obiektu
Dziedzina: Date
Liczność: 0..1
Definicja: Data końca życia obiektu.
Atrybut:
Nazwa: istnienie
Nazwa (pełna): istnienie
Dziedzina: GES_Istnienie
Liczność: 1
Definicja: Stan istnienia.
Atrybut:
Nazwa: eksploatacja
Nazwa (pełna): eksploatacja
Dziedzina: GES_Eksploatacja
Liczność: 1
Definicja: Stan eksploatacji.
Wprowadzamy jako czynny dla
wszystkich obiektów bazy danych GESUT lub nieczynny
tylko po uzyskaniu potwierdzenia od podmiotu
władającego siecią uzbrojenia terenu, o wyłączeniu z
eksploatacji.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: operatTech
Nazwa (pełna): operat techniczny
Dziedzina: BT_OperatTech
Liczność: 0..*
Definicja: Geodezyjna dokumentacja techniczna.
Atrybut:
Nazwa: dataPomiaru
Nazwa (pełna): data pomiaru
Dziedzina: Date
Liczność: 1
Definicja: Data pomiaru obiektu w terenie. Nie dotyczy korytarza
przesyłowego.
Stereotypy: «Voidable»
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 383
Atrybut:
Nazwa: przedstawiciel
Nazwa (pełna): przedstawiciel inwestora
Dziedzina: CI_ResponsibleParty
Liczność: 1
Definicja: Inwestor lub upoważniony przez inwestora geodeta lub
projektant wykonujący prace związane z uzgodnieniem
usytuowania projektowanych obiektów sieci uzbrojenia
terenu.
Atrybut:
Nazwa: wladajacy
Nazwa (pełna): władający siecią uzbrojenia terenu
Dziedzina: GES_DaneOsoby
Liczność: 1
Definicja: Władający siecią uzbrojenia terenu.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: idBranzowy
Nazwa (pełna): identyfikator branżowy
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1
Definicja: Identyfikator branżowy sieci wymagany dla obiektów bazy
danych GESUT, dla których określony jest podmiot
władający siecią uzbrojenia terenu.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: idUzgodnienia
Nazwa (pełna): identyfikator uzgodnienia
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1
Definicja: Numer uzgodnienia dla projektowanych obiektów bazy
danych GESUT.
Atrybut:
Nazwa: informacja
Nazwa (pełna): informacja dodatkowa
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 0..
*
Definicja: Pole przeznaczone na dowolne uwagi.
Relacja:
Typ: Association
Rola: korytarzPrzesylowy
Dziedzina: GES_KorytarzPrzesylowy
Liczność: 1
Definicja: Określa zależność przestrzenną obiektów położonych w
granicach korytarza przesyłowego.
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_ObudowaPrzewodu
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 383
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_BudowlaPodziemna
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES UrzadzenieTechniczneZwiazaneZSiecia
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES SlupIMaszt
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PunktOOkreslonejWysokosci
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES KorytarzPrzesylowy
Relacja:
Typ: Association
Rola: EGiB
Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność: 1
Definicja: Referencja do bazy danych EGiB w zakresie atrybutów
pozyskanych z klasy EGB_ObrebEwidencyjny: geometria,
identyfikator obrębu ewidencyjnego oraz z klasy
EGB_DzialkaEwidencyjna: geometria, identyfikator
działki ewidencyjnej.
Relacja:
Typ: Association
Rola: rodzajPunktu
Dziedzina: GES_PunktOOkreslonejWysokosci
Liczność: 0..*
Definicja: Określa obiekty powiązane z punktami o określonej
wysokości (przewód, urządzenie techniczne związane z
siecią, budowla podziemna).
Ograniczenie: LicznoscRelacji
Jeżeli atrybut zrodlo = O liczność relacji wynosi 1..*, w
pozostałych przypadkach pozostaje 0..*.
Ograniczenie:
Nazwa: LicznoscZrodloOperatTechDataPomiaruIdentyfikatorBran
zowy
Język naturalny: Jeżeli atrybut istnienie przyjmuje wartość projektowany, to
liczność atrybutów zrodla, operatTech, dataPomiaru,
idBranzowy przyjmuje wartość 0.
OCL: inv: if self.istnienie='p' then self.zrodlo.size=0 and
self.operatTech.size=0 and self.dataPomiaru.size=0 and
self.idBranzowy.size=0
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 383
Klasa: GES Przewod Abstract
Nazwa: przewód
Definicja: Abstrakcyjna klasa odcinka przewodu danej sieci
uzbrojenia terenu.
Klasa bazowa: GES_ObiektGESUT
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: funkcja
Nazwa (pełna): funkcja przewodu
Dziedzina: GES_Funkcja
Liczność: 1
Definicja: Funkcja przewodu w sieci uzbrojenia terenu.
Atrybut:
Nazwa: przebieg
Nazwa (pełna): przebieg
Dziedzina: GES_Przebieg
Liczność: 1
Definicja: Przebieg obiektów bazy danych GESUT.
Atrybut:
Nazwa: rodzajPrzewodu
Nazwa (pełna): rodzaj przewodu
Dziedzina: GES_RodzPrzewodu
Liczność: 1
Definicja: Rodzaj przewodu w sieci uzbrojenia terenu.
Atrybut:
Nazwa: geometria
Nazwa (pełna): geometria
Dziedzina: GM_Primitive
Liczność: 1
Definicja: Geometria obiektu.
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES ObiektGESUT
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodBenzynowy
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodCieplowniczy
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_PrzewodElektroenergetyczny
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_PrzewodGazowy
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodKanalizacyjny
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodNaftowy
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 383
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_ PrzewodTelekomunikacyjny
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodWodociagowy
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodNiezidentyfikowany
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES PrzewodInny
Ograniczenie:
Nazwa: LicznoscFunkcjaRodzajPrzewodu
Język naturalny: Jeżeli atrybut istnienie przyjmuje wartość projektowany, to
liczność atrybutów funkcja, rodzaj przewodu, przebieg
może przyjmować wartość 0.
OCL: inv: if GES_ObiektGESUT.istnienie='p' then
(self.funkcja.size=0 or self.funkcja.size=1) and
(self.rodzajPrzewodu.size=0 or
self.rodzajPrzewodu.size=1) and (self.przebieg.size=0 or
self.przebieg.size=1)
Ograniczenie:
Nazwa: PrzewodNieczynny
Język naturalny: Jeżeli atrybut eksploatacja przyjmuje wartość nieczynny,
to liczność atrybutów funkcja, rodzaj przewodu może
przyjmować wartość 0.
OCL: inv: if GES_ObiektGESUT.eksploatacja='n' then
(self.funkcja.size=0 or self.funkcja.size=1) and
(self.rodzajPrzewodu.size=0 or
self.rodzajPrzewodu.size=1)
Klasa: GES DaneOsoby
Nazwa: daneOsoby
Definicja: Dane osoby.
Stereotypy: «DataType»
Atrybut:
Nazwa: nazwaPelna
Nazwa (pełna): nazwa pełna
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 0..1
Definicja: Nazwa pełna.
Atrybut:
Nazwa: nazwaSkrocona
Nazwa (pełna): nazwa skrócona
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 0..1
Definicja: Nazwa skrócona.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 383
Atrybut:
Nazwa: imieNazwisko
Nazwa (pełna): imię i nazwisko
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 0..1
Definicja: Imię i nazwisko.
Atrybut:
Nazwa: kontakt
Nazwa (pełna): dane kontaktowe
Dziedzina: GES_Kontakt
Liczność: 1
Definicja: Adres i dane kontaktowe.
Atrybut:
Nazwa: uwagi
Nazwa (pełna): uwagi
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 0..1
Definicja: Pole przeznaczone na dodatkowe uwagi.
Ograniczenie:
Nazwa: WypelnieniePrzynajmniejJednejNazwy
Język naturalny: Przynajmniej jeden z atrybutów nazwaPelna,
nazwaSkrocona lub imieNazwisko musi b wypełniony.
OCL:
Klasa: GES Kontakt
Nazwa: kontakt
Definicja: Adres i dane kontaktowe.
Stereotypy: «DataType»
Atrybut:
Nazwa: e-mail
Nazwa (pełna): e-mail
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1
Definicja: Adres e-mail.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: telefon
Nazwa (pełna): telefon
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1
Definicja: Telefon.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: adresZagraniczny
Nazwa (pełna): adres zagraniczny
Dziedzina: CharacterString
Liczność: 1
Definicja: Adres zagraniczny.
Stereotypy: «Voidable»
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 383
Relacja:
Typ: Association
Rola: AD_Adres
Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność: 1
Definicja: Referencja do bazy danych EMUiA w zakresie wszystkich
atrybutów pozyskanych z klasy AD Adres.
Klasa: GES PrzewodBenzynowy
Nazwa: GES_SUPB
Definicja: Przewód benzynowy.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL:
inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL: inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Klasa: GES_PrzewodCieplowniczy
Nazwa: GES_SUPC
Definicja: Przewód ciepłowniczy.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 383
Atrybut:
Nazwa: typCiep
Nazwa (pełna): typ sieci ciepłowniczej
Dziedzina: GES_TypCiep
Liczność: 1
Definicja: Typ sieci ciepłowniczej.
Stereotyp: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM Surface)=true
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny:
Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL: inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Ograniczenie:
Nazwa: TypSieci
Język naturalny: Dopuszczalne jest zastosowanie stereotypu ‘Voidable’ dla
atrybutu typCiep w przypadku, gdy wartość atrybutu
źródło jest różna od ‘O’lub wartość atrybutu istnienie jest
różna od ‘i’ i brak jest możliwości pozyskania informacji.
OCL:
Klasa: GES_PrzewodElektroenergetyczny
Nazwa: GES_SUPE
Definicja: Przewód elektroenergetyczny.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: typElektr
Nazwa (pełna): typ sieci elektroenergetycznej
Dziedzina: GES_TypElektr
Liczność: 1
Definicja: Typ sieci elektroenergetycznej.
Stereotyp: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 383
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLinia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM Curve)=true
Ograniczenie:
Nazwa: TypSieci
Język naturalny: Dopuszczalne jest zastosowanie stereotypu ‘Voidable’ dla
atrybutu typElektr w przypadku, gdy wartość atrybutu
źródło jest różna od ‘O’ lub wartość atrybutu istnienie jest
różna od ‘i’ i brak jest możliwości pozyskania informacji.
OCL:
Klasa: GES PrzewodGazowy
Nazwa: GES_SUPG
Definicja: Przewód gazowy.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: typGaz
Nazwa (pełna): typ sieci gazowej
Dziedzina: GES_TypGaz
Liczność: 1
Definicja: Typ sieci gazowej.
Stereotyp: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true
Ograniczenie:
Nazwa:
JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny:
Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL:
inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu srednica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 383
Ograniczenie:
Nazwa: TypSieci
Język naturalny: Dopuszczalne jest zastosowanie stereotypu ‘Voidable’ dla
atrybutu typGaz w przypadku, gdy wartość atrybutu
źródło jest różna od ‘O’ lub wartość atrybutu istnienie jest
różna od ‘i’ i brak jest możliwości pozyskania informacji.
OCL:
Klasa: GES_PrzewodKanalizacyjny
Nazwa: GES_SUPK
Definicja: Przewód kanalizacyjny.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 0..1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa:
wymiarPionowy
Nazwa (pełna):
wymiar pionowy przewodu
Dziedzina:
Integer
Liczność:
0..1
Definicja:
Wymiar pionowy przewodu.
Stereotypy:
«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:
wymiarPoziomy
Nazwa (pełna):
wymiar poziomy przewodu
Dziedzina:
Integer
Liczność:
0..1
Definicja:
Wymiar poziomy przewodu.
Stereotypy:
«Voidable»
Atrybut:
Nazwa: typKanal
Nazwa (pełna): typ sieci kanalizacyjnej
Dziedzina: GES_TypKanal
Liczność: 1
Definicja: Typ sieci kanalizacyjnej.
Stereotyp: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 383
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL: inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuWymiarPoziomy
Język naturalny: Wartość atrybutu wymiar poziomy podaje się w mm.
OCL: inv: self.wymiarPoziomy.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuWymiarPionowy
Język naturalny: Wartość atrybutu wymiar pionowy podaje się w mm.
OCL: inv: self.wymiarPionowy.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuWymiarPoziomy
Język naturalny:
Wartość atrybutu wymiar poziomy podaje się z
dokładnością do 1 mm.
OCL:
inv: self.wymiarPoziomy.value
=(self.wymiarPoziomy.value).round
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuWymiarPionowy
Język naturalny:
Wartość atrybutu wymiar pionowy podaje się z
dokładnością do 1 mm.
OCL:
inv: self.wymiarPionowy.value
=(self.wymiarPionowy.value).round
Ograniczenie:
Nazwa: LicznoscAtrybutuSrednica
Język naturalny:
Jeżeli liczność atrybutu średnica przyjmuje wartość 0, to
liczność atrybutów wymiar pionowy i wymiar poziomy
przyjmuje wartość 1.
OCL:
inv: if (self.wymiarPionowy.size=1) and
(self.wymiarPoziomy.size=1) then self.srednica.size=0
Ograniczenie:
Nazwa: LicznoscAtrybutuWymiarPoziomyPionowy
Język naturalny:
Jeżeli liczność atrybutów wymiar pionowy i wymiar
poziomy przyjmuje wartość 0, to liczność atrybutu
średnica przyjmuje wartość 1.
OCL: inv: if self.srednica.size=1 then
(self.wymiarPionowy.size=0) and
self.wymiarPoziomy.size=0)
Ograniczenie:
Nazwa: TypSieci
Język naturalny: Dopuszczalne jest zastosowanie stereotypu ‘Voidable’ dla
atrybutu typKanal w przypadku, gdy wartość atrybutu
źródło jest różna od ‘O’ lub wartość atrybutu istnienie jest
różna od ‘i’ i brak jest możliwości pozyskania informacji.
OCL:
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 383
Klasa: GES_PrzewodNaftowy
Nazwa: GES_SUPN
Definicja: Przewód naftowy.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Surface)=true
Ograniczenie:
Nazwa: JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny:
Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL: inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Klasa: GES_PrzewodTelekomunikacyjny
Nazwa: GES_SUPT
Definicja: Przewód telekomunikacyjny.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLinia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM Curve)=true
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 383
Klasa: GES PrzewodWodociagowy
Nazwa: GES_SUPW
Definicja: Przewód wodociągowy.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»
Atrybut:
Nazwa: srednica
Nazwa (pełna): średnica przewodu
Dziedzina: Integer
Liczność: 1
Definicja: Średnica zewnętrzna przewodu.
Stereotypy: «Voidable»
Atrybut:
Nazwa: typWodoc
Nazwa (pełna): typ sieci wodociągowej
Dziedzina: GES_TypWodoc
Liczność: 1
Definicja: Typ sieci wodociągowej.
Stereotypy: «Voidable»
Relacja:
Typ: Generalization
Dziedzina: GES_Przewod
Ograniczenie:
Nazwa: GeometriaLiniaPowierzchnia
Język naturalny: Geometria obiektu jest linią lub powierzchnią.
OCL: inv: self.geometria.oclIsTypeOf(GM_Curve)=true or
self.geometria.oclIsTypeOf(GM Surface)=true
Ograniczenie:
Nazwa:
JednostkaAtrybutuSrednica
Język naturalny:
Wartość atrybutu średnica podaje się w mm.
OCL:
inv: self.srednica.uom.uomSymbol='milimetr'
Ograniczenie:
Nazwa: DokladnoscAtrybutuSrednica
Język naturalny: Wartość atrybutu średnica podaje się z dokładnością do
1 mm.
OCL: inv: self.srednica.value=(self.srednica.value).round
Ograniczenie:
Nazwa: TypSieci
Język naturalny: Dopuszczalne jest zastosowanie stereotypu ‘Voidable’ dla
atrybutu typWodoc w przypadku, gdy wartość atrybutu
źródło jest różna od ‘O’ lub wartość atrybutu istnienie jest
różna od ‘i’ i brak jest możliwości pozyskania informacji.
OCL:
Klasa: GES_PrzewodNiezidentyfikowany
Nazwa: GES_SUPZ
Definicja: Przewód niezidentyfikowany.
Klasa bazowa: GES_Przewod
Stereotypy: «FeatureType»

Strona korzysta z plików cookies