22

Sty 2013

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r.

w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Sygnatura:

Dz.U. z 2013 r., poz. 101

Data publikacji:

22 stycznia 2013 r.

Strona z 3
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r.
Poz.
101
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)
z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej
Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Rozporządzenie określa liczbę, wysokość oraz warunki tryb przyznawania przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”, nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia opiece 
naukowej i dydaktycznej, zwanych dalej „nagrodami”.
§ 2. 1. Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące 
do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmu-
jących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych.
2. Nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr 
naukowych, związaną pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, jednym obszarów wiedzy 
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wie-
dzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1065), a także za wkład w roz-
wój i poprawę jakości kształcenia.
§ 3. 1. Nagrody mają charakter indywidualny.
2. Nagrody przyznaje się corocznie za:
1)  wybitne osiągnięcia naukowe w liczbie 3 – w wysokości do 100 tys. zł każda;
2)  osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej w liczbie 5 – w wysokości do 40 tys. zł każda.
3. danym roku nagrody danej kategorii mogą nie zostać przyznane albo może zostać przyznana mniejsza liczba 
nagród niż określona w ust. 2.
§ 4. 1. Minister powołuje Zespół do Spraw Nagród, zwany dalej „zespołem”, w tym jego przewodniczącego.
2. W skład zespołu wchodzą nie mniej niż 2 osoby reprezentujące każdą z dziedzin nauki i sztuki określoną w rozporzą-
dzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2.
3. Kadencja zespołu trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września.
1)
  Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § ust. pkt 
rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  dnia  18  listopada  2011  r.  sprawie  szczegółowego  zakresu  działania  Ministra  Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).
2)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2005 r. Nr 164, poz. 1365, 2010 r. Nr 96, poz. 620 Nr 182, poz. 1228 
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 101
4. Członkostwa zespole nie można łączyć członkostwem zespole do spraw nagród powołanym na podstawie prze-
pisów wydanych na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
5. Tryb pracy zespołu określa regulamin ustalony przez zespół.
§ 5. Do zadań zespołu należy:
1)  ocena wniosków o przyznanie nagród, zwanych dalej „wnioskami”;
2)  przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
§ 6. Zespół może wystąpić do ministra o zlecenie ekspertowi, w tym w uzasadnionym przypadku ekspertowi zagranicz-
nemu, przygotowania niezależnej recenzji dotyczącej osiągnięć kandydata do nagrody.
§ 7. 1. Za udział w posiedzeniu zespołu przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1)  dla przewodniczącego zespołu – 650 zł;
2)  dla pozostałych członków zespołu – 520 zł.
2. Ekspertowi przygotowującemu recenzję, o której mowa w § 6, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 380 zł.
3. Zamiejscowym członkom zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych przepisach wydanych 
na podstawie art. 77
5
§ 2 Kodeksu pracy.
§ 8. Obsługę zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra.
§ 9. 1. Wnioski mogą składać – w przypadku nagród za:
1) wybitne osiągnięcia naukowe:
a) uczelnie,
b)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
c)  instytuty badawcze,
d)  jednostki naukowe i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
e)  wydziały lub komisje Polskiej Akademii Umiejętności,
f)  stowarzyszenia naukowe i naukowo-techniczne,
2) osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
a) uczelnie,
b)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
c)  instytuty badawcze, 
d)  instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 
–  zwane dalej „wnioskodawcą”.
2. Wnioskodawca może zgłosić w danym roku w danej kategorii jednego kandydata do nagrody.
§ 10. 1. Kandydatami do nagrody mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz 
cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali osiągnięcia, o których mowa w § 2.
2. Kandydatami do nagrody nie mogą być osoby:
1)  karane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;
2)  skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 101
§ 11. 1. Wniosek składa się do ministra w terminie do dnia 31 marca.
2. Wnioskodawca sporządza wniosek formie dokumentu elektronicznego rozumieniu przepisów informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpi-
sie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej rozumieniu przepisów świadczeniu usług drogą 
elektroniczną.
3. Wniosek zawiera:
1)  wskazanie wnioskodawcy i jego adresu;
2)  dane kandydata do nagrody:
a)  imię i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, tytuł naukowy lub tytuł w zakresie 
sztuki,
b)  nazwę zatrudniającej go jednostki i jej adres;
3) uzasadnienie.
4. Do wniosku dołącza się – w przypadku nagród za:
1)  wybitne osiągnięcia naukowe:
a)  publikacje związane z osiągnięciami objętymi wnioskiem,
b)  rekomendacje  sporządzone,  związku  wnioskiem  przyznanie  nagrody,  przez  osoby  posiadające  stopień
naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profe-
sora sztuki, zatrudnione w podmiotach innych niż podmiot, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody;
2)  osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:
a)  opis osiągnięć objętych wnioskiem,
b)  rekomendacje  sporządzone,  związku  wnioskiem  przyznanie  nagrody,  przez  osoby  posiadające  stopień 
naukowy doktora habilitowanego, stopień doktora habilitowanego sztuki, tytuł naukowy profesora lub tytuł profe-
sora sztuki, z których jedna jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody,
c)  ocenę kandydata do nagrody przedstawianą przez właściwe organy samorządu doktorantów.
§ 12. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne. W przypadku gdy wniosek nie 
spełnia wymagań formalnych, wnioskodawcę wzywa się do  poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków terminie 
14 dni  od  dnia otrzymania wezwania.  Niepoprawienie wniosku lub  nieusunięcie  jego braków  wyznaczonym terminie 
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§ 13. 1. Jeżeli w danym roku liczba nagród zaproponowanych przez zespół w jednej kategorii jest mniejsza niż określo-
na w § 3 ust. 2, minister, na wniosek zespołu, może przyznać większą liczbę nagród w drugiej kategorii, w wysokości usta-
lonej dla tej kategorii – w ramach środków przeznaczonych na nagrody w danym roku.
2. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 30 września.
§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego dnia 18 sierpnia 2011 r. sprawie nagród 
za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. Nr 191, poz. 1136).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

Strona korzysta z plików cookies