• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  18 grudnia 2012 r.

 • Data publikacji

  21 stycznia 2013 r.

 • Data wejścia w życie

  5 lutego 2013 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2013 r., poz. 95

 • Źródło

  ISAP

Strona z 2
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r.
Poz.
95
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)
z dnia 18 grudnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych
Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie rocznych planów łowieckich i wielo-
letnich łowieckich planów hodowlanych (Dz. U. Nr 221, poz. 1646) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
– w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) nazwę województwa i powiatu, nazwę i adres siedziby nadleśnictwa, regionalnej dyrekcji Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których jest położony obwód łowiecki, nazwę i adres właści-
wego organu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego, na którego obszarze właściwości jest położony
obwód łowiecki, oraz nazwę i adres dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,”,
– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) liczbę urządzeń związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, z podziałem na ich rodzaje (paśniki,
lizawki, ambony, woliery, zagrody i inne),”,
– w pkt 4:
– – lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) liczbę zwierząt łownych, których pozyskanie w danym roku gospodarczym uwzględnia optymalne gospo-
darowanie populacjami zwierząt łownych, z podziałem na gatunki, zwierzynę grubą i drobną oraz w przy-
padku zwierzyny grubej także z podziałem na płeć i osobniki młode (do pierwszego roku życia),”,
– – dodaje się lit. i i j w brzmieniu:
„i) minimalną i maksymalną liczbę zwierząt łownych zaplanowanych do pozyskania w danym roku gospodar-
czym z uwzględnieniem, że pozyskanie następuje w przedziale:
– od 90% do 110% liczby, o której mowa w lit. h – w przypadku zwierzyny grubej,
– od 85% do 115% liczby, o której mowa w lit. h – w przypadku zwierzyny drobnej,
z zaokrągleniem do pełnych liczb, przyjmując, że wartości po przecinku do 49 zaokrągla się w dół, a warto-
ści po przecinku od 50 zaokrągla się w górę,
1)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493
i Nr 284, poz. 1671).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600,
z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 223, poz. 1777, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz
z 2012 r. poz. 985 i 1281.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 95
j) optymalną liczbę dzików oraz zwierzyny płowej uwzględnianych przy realizacji planów rocznych, zgod-
nie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej, o których mowa w art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. – Prawo łowieckie, z podziałem na gatunki, a ponadto w przypadku:
– samców zwierzyny płowej – z podziałem na klasy wieku,
– dzików – z podziałem na lochy i pozostałe.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Stwierdzony ubytek zwierzyny grubej dokumentuje się protokołem stwierdzenia ubytku potwierdzonym
przez pracownika Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub funkcjonariusza Straży Gminnej, lub
innego upoważnionego pracownika gminy, lub funkcjonariusza Policji, lub strażnika Państwowej Straży Łowie-
ckiej, lub funkcjonariusza straży ochrony kolei, przechowywanym w dokumentacji dzierżawcy lub zarządcy obwo-
du łowieckiego.”;
2) w § 5 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) większej niż przewidywana w planie rocznym powierzchni zredukowanej upraw rolnych uszkodzonych przez
zwierzęta łowne, o której mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r.
w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach
i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272).”;
3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. Dopuszcza się korektę planu rocznego w zakresie:
1) liczby ubytków w zwierzynie grubej, powstałych w roku gospodarczym poprzedzającym rok gospodarczy, na
który sporządza się plan roczny,
2) liczby zwierząt łownych pozyskanych w drodze odstrzałów i odłowów w roku gospodarczym poprzedzającym
rok gospodarczy, na który sporządza się plan roczny, w odniesieniu do gatunków zwierzyny, na którą dopusz-
czone jest polowanie
– w okresie od przedłożenia planu rocznego do zatwierdzenia do dnia 31 marca.
2. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich są obowiązani do złożenia korekty w formie pisemnej. Do ko-
rekty nie stosuje się przepisów § 4.
3. Korekta dopuszczalna jest do dnia 30 kwietnia roku, w którym obowiązuje dany plan roczny.”.
§ 2. 1. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc przez okres, na
jaki zostały sporządzone.
2. Plany roczne obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą zostać zmienione w zakresie,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 4 lit. h–j oraz ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zachowaniem trybu określonego w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1,
przy czym zmiana planu rocznego może być przedłożona do zatwierdzenia nie później niż do dnia 21 marca 2013 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Środowiska: M. Korolec

Strona korzysta z plików cookies