31

Gru 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1541

Data publikacji:

31 grudnia 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 października 2013 r.

Strona z 15
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r.
Poz.
1541
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2013
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2013 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu teryto-
rialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
3)
).
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zadaniach szkolnych – rozumie się przez to zadania związane z: prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrod-
ków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb spo-
łecznych, szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych, szkół artystycznych, jednostek obsługi ekonomiczno-ad-
ministracyjnej szkół i placówek, zapewnieniem warunków do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) zadaniach pozaszkolnych – rozumie się przez to zadania związane z:
a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), oddzia-
łów przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych, pla-
cówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, spe-
cjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, centrów
kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania
pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku
i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii,
obozów,
1)
Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1480).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814,
Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz
z 2012 r. poz. 941 i 979.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1541
b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,
c) prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,
d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;
3) części oświatowej rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2013;
4) bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2012/2013;
5) etatach – rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.
4)
) w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na
pełny wymiar zajęć), z wyłączeniem liczby nauczycieli na urlopach wychowawczych i urlopach bezpłatnych, ustaloną
na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września
2012 r. i dzień 10 października 2012 r.
§ 2. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:
1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których
mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;
3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa
metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5;
4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;
5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymie-
nionej w § 1 ust. 2 pkt 5 oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;
6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;
7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;
8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1
ust. 1;
9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;
10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związ-
ku z awansem zawodowym nauczycieli.
§ 3. Podział części oświatowej, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicz-
nych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
5)
Minister Edukacji Narodowej: K. Szumilas
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908.
5)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposo-
bu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693 oraz
z 2012 r. poz. 1279).
Dziennik Ustaw – 3 – Poz 1541
eni
ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013
1. Ustalona w ustawie budżetowej na rok 2013 – po odliczeniu rezerwy, o której
mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego – część oświatowa (SO) składa się
(SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC):
SO = SOA + SOB + SOC
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1) SO – część oświatowa, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego;
2) SOA – kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A
podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych;
3) SOB – kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających
finansowy standard A na realizację zadań szkolnych;
4) SOC – kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.
2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub
dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki
funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem
(Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:
N
N
Up = Up,i = [(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D
i
]
i=1
i=1
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 1541)
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1541
2
1) Up – przeliczeniowa liczba uczniów ogółem;
2) Up,i przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1 – 2.479 dla gmin (w tym
dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy),
i = 2.480 – 2.545 dla miast na prawach powiatu, i = 2.546 – 2.859 dla
pozostałych powiatów, i = 2.860 – 2.875 dla samorządów województw,
w bazowym roku szkolnym;
3) Ur,i statystyczna liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,
ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla
bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2012 r.
i dzień 10 października 2012 r., obliczana według wzoru:
Ur,i = S
a,i
+0,7 S
b,i
+ 0,35 S
c,i
gdzie:
S
a,i
– oznacza liczbę uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci
i młodzieży, a także słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie
w systemie dziennym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,
S
b,i
– oznacza liczbę uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także słuchaczy
zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb
społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub
zaocznym, w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,
S
c,i
– oznacza liczbę uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych w i-tej
jednostce samorządu terytorialnego;
indeks i = 1 – 2.875;
4) Uu,i uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie
zadań szkolnych, obliczana według wzoru:
Uu,i = P
1
N
1,i
+ P
2
N
2,i
+ ... + P
30
N
30,i
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1541
3
gdzie:
– P
1
do P
30
oznaczają wagi,
– N
1
do N
30
oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce
samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 – 2.875,
określone następująco:
P
1
= 0,38 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci
i młodzieży zlokalizowanych na terenach wiejskich lub
w miastach do 5000 mieszkańców – N
1,i
,
P
2
= 1,40 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania,
zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, z chorobami przewlekłymi – wymagających
stosowania specjalnej organiza
cji nauki i metod pracy
(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) oraz dla uczniów
szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół
ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii –
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b
ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia – N
2,i
,
P
3
= 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z zaburzeniami psychicznymi – wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy (na podstawie
orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N
3,i
,
P
4
= 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N
4,i
,
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1541
P
5
= 9,50 dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe
i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie
orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N
5,i
,
P
6
= 0,80 dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach
integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych (na podstawie orzeczeń, o których mowa
w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1
rozporządzenia) – N
6,i
,
P
7
= 0,082 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych
(z wyłączeniem ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
oraz szkół muzycznych I stopnia) – N
7,i
,
P
8
= 0,19 dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych oraz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie
zawodowe, w tym na realizację
praktycznej nauki zawodu,
a także dla uczniów liceów profilowanych i uczniów szkół
specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi (waga nie obejmuje uczniów szkół artystycznych) –
N
8,i
,
P
9
= 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których
szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także dla
uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka
polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia; dotyczy szkół
podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1541
z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności
posługującej się językiem regionalnym, uczniów pochodzenia
romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej
nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia, jest wyższa niż
84, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których
łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości
narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem
regionalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów
korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 rozporządzenia, jest wyższa niż 42– N
9,i
,
P
10
= 1,50 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których
szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także dla
uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka
polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia; dotyczy szkół
podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających
z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności
posługującej się językiem regionalnym, uczniów pochodzenia
romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej
nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia, nie przekracza
60, oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których
łączna liczba uczniów korzystających z zajęć dla mniejszości
narodowej lub etnicznej, społeczności posługującej się językiem
regionalnym, uczniów pochodzenia romskiego lub uczniów
korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1
ust. 1 rozporządzenia, nie przekracza 30 – N
10,i
,
P
11
= 1,20 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1541
regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których
szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne, a także dla
uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka
polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia; dotyczy szkół
podstawowych, w których łączna liczba uczniów korzystających
z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej, społeczności
posługującej się językiem regionalnym, uczniów pochodzenia
romskiego lub uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej
nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b
ustawy wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia, jest wyższa niż
60 i nie przekracza 84, oraz gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, w których łą
czna liczba uczniów
korzystających z zajęć dla mniejszości narodowej lub etnicznej,
społeczności posługującej się językiem regionalnym, uczniów
pochodzenia romskiego lub uczniów korzystających
z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa
w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy wymienionej w § 1 ust. 1
rozporządzenia, jest wyższa niż 30 i nie przekracza 42 – N
11,i
,
P
12
= 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół z nauczaniem w języku
mniejszości narodowej lub mniejszości etnicznej bądź w języku
regionalnym oraz dla uczniów oddziałów i szkół, w których
zajęcia edukacyjne prowadzone są w dwóch językach: polskim
oraz języku mniejszości lub języku regionalnym, będącym drugim
językiem nauczania – N
12,i
,
P
13
= 0,20 dla uczniów oddziałów sportowych – N
13,i
,
P
14
= 1,00 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego – N
14,i
,
P
15
= 1,00 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych (waga
P
15
wyklucza się z wagą P
8
) – N
15,i
,
P
16
= 1,01 dla uczniów szkół muzycznych I stopnia – N
16,i
,
P
17
= 1,70 dla uczniów szkół muzycznych II stopnia – N
17,i
,
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1541
7
P
18
= 2,01 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia –
N
18,i
,
P
19
= 3,36 dla uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia –
N
19,i
,
P
20
= 0,92 dla uczniów liceów plastycznych – N
20,i
,
P
21
= 1,35 dla uczniów ogólnokształcących szkół sztuk pięknych – N
21,i
,
P
22
= 3,42 dla uczniów szkół baletowych – N
22,i
,
P
23
= 1,00 dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli (waga P
23
wyklucza się z wagą P
8
) – N
23,i
,
P
24
= 1,00 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych zorganizowanych w podmiotach
leczniczych – N
24,i
,
P
25
= 1,84 dla wychowanków specjalnych zespołów pozalekcyjnych zajęć
wychowawczych realizowanych w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkoł
ach ponadgimnazjalnych zorganizowanych
w podmiotach leczniczych – N
25,i
,
P
26
= 0,60 dla uczniów oddziałów terapeutycznych w szkołach
ogólnodostępnych lub integracyjnych – N
26,i
,
P
27
= 0,17 dla uczniów oddziałów dwujęzycznych (waga P
27
wyklucza się
z wagami: P
9 ,
P
10,
P
11
, P
12
) – N
27,i
,
P
28
= 0,04 dla uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży – N
28,i
,
P
29
= 3,00 dla uczniów szkół kształcących w zawodach podstawowych dla
żeglugi morskiej i śródlądowej realizujących w procesie
kształcenia postanowienia Międzynarodowej konwencji
o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania
im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej
w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201
oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286) i posiadających certyfikat uznania
procesu kształcenia uzyskany zgodnie z odrębnymi przepisami
(waga P
29
wyklucza się z wagą P
8
) – N
29,i
,
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1541
8
P
30
= 0,68 dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych
organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez
jednostki samorządu terytorialnego – N
30,i
;
5) Uz,i przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży
uprawnionych lub korzystają
cych w bazowym roku szkolnym,
w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:
Uz,i = P
31
N
31,i
+ P
32
N
32,i
+...+ P
44
N
44,i
gdzie:
- P
31
do P
44
oznaczają wagi,
- N
31
do N
44
oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce
samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 – 2.875,
określone następująco:
P
31
= 4,000 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych,
słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym
z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym lub głębokim – objętych
wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także
w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie
orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporządzenia) oraz dla dzieci w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych – N
31,i
,
P
32
= 1,500 dla wychowanków internatów i burs – N
32,i
,
P
33
= 0,500 dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, będących
uczniami szkół specjalnych – N
33,i,
P
34
= 3,640 dla wychowanków internatów szkół artystycznych – N
34,i
,
P
35
= 6,300 dla korzystających z domów wczasów dziecięcych – N
35,i
,
P
36
= 6,500 dla wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1541
9
i młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy korzystają
z zakwaterowania w tych ośrodkach (waga P
36
wyklucza się
z wagami P
32
i
P
33
) – N
36,i
,
P
37
= 11,000 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
którzy korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach (waga P
37
wyklucza się z wagami P
32
i
P
33
) – N
37,i
,
P
38
= 1,500 dla wychowanków młodzieżowych ośrodków socjoterapii, którzy
nie korzystają z zakwaterowania w tych ośrodkach – N
38,i
,
P
39
= 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz
dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, będących wychowankami
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, a także innych form wychowania przedszkolnego
(na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
wymienionej w § 1 ust. 1 rozporządzenia) – N
39,i
,
P
40
= 0,020 dla korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych
według rzeczywistej liczby miejsc i liczby miesięcy ich
użytkowania – N
40,i
,
P
41
= 0,840
dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach
wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych,
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (na podstawie
opinii
,
o których mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy wymienionej
w § 1 ust. 1 rozporządzenia)
N
41,i
,
P
42
= 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według
rzeczywistej liczby uczniów w szkołach prowadzonych lub
dotowanych przez i-tą gminę – N
42,i
,
P
43
= 0,030 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym
umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach
pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów w szkołach
Dziennik Ustaw – 12 – Poz 1541
1
zlokalizowanych na terenie i-tego powiatu i prowadzonych lub
dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – N
43i
,
P
44
= 0,008 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według
rzeczywistej liczby uczniów w szkołach zlokalizowanych na
terenie i-tego województwa i prowadzonych lub dotowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego – N
44,i
;
6)
D
i
– wskaźnik korygujący dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego,
obliczany według wzoru:
D
i
= W
r
+ (1- W
r
) W
a,i
gdzie:
W
r
średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków
płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący
jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 0,2,
W
a,i
– płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka
samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków
z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach
do 5000 mieszkańców, obliczany według wzoru:
i
iw,
kd, kdkm, kmkk,kk ks, ks
d,i kdm,i kmk,ikk s,iks
ia,
L
L
R1
WPWPWPWP
WPWPWPW P
W
gdzie:
-
P
ks
średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty,
-
P
kk
średnie wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego,
-
P
km
średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego,
-
P
kd
średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,
określone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5
rozporządzenia;
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1541
1
W
s,i
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej
liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,
W
k,i
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu
terytorialnego,
W
m,i
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu
terytorialnego,
W
d,i
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w i-tej jednostce samorządu
terytorialnego,
W
s,k
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli stażystów w ogólnej
liczbie etatów nauczycieli w kraju,
W
k,k
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli kontraktowych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,
W
m,k
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli mianowanych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,
W
d,k
– wskaźnik określający udział liczby etatów nauczycieli dyplomowanych
w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju,
R
– waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach
zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000
mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych
dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w § 1
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia – wynosząca jednolicie dla wszystkich
jednostek samorządu terytorialnego 0,12,
L
w,i
łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub
w miastach do 5000 mieszkańców w i-tej jednostce samorządu
terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji
oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień
30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.,
Dziennik Ustaw – 14 – Poz 1541
1
L
i
łączna liczba uczniów szkół w i-tej jednostce samorządu terytorialnego,
ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla
bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2012 r.
i dzień 10 października 2012 r.
3. Finansowy standard A podziału części oświatowej na ucznia przeliczeniowego
określa się według wzoru:
Up
SO
A
Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia
przeliczeniowego, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce
samorządu terytorialnego części oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się
na podstawie danych bazowego roku szkolnego.
4. Kwota bazowa SOA części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:
N N
SOA = SOAi = [A (Ur,i · D
i
)]
i=1
i=1
gdzie Ur,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.
5. Kwota uzupełniająca SOB części oświatowej jest ustalana dla poszczególnych
jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według
wzoru:
N
N
SOB =
SOBi = [ A (Uu,i · D
i
)]
i=1
i=1
gdzie Uu,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.
6. Kwota SOC części oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla
poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1541
1
zadań Uz,i w relacji do finansowego standardu A podziału części oświatowej na
ucznia, według wzoru:
N
N
SOC = SOCi = [A (Uz,i · D
i
)]
i=1
i=1
gdzie Uz,i jest ustalane w sposób określony w ust. 2.
7. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, po
odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi:
N
N
SO’ = SOi = (SOAi + SOBi + SOCi)
i=1
i=1
8. Przy obliczaniu określonych w ust. 2 liczebności
S
a,i,
N
1,i
, N
18,i
, N
42,i
, N
43,i
, N
44,i
,
L
w,i
,
L
i
liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów
ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych
systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień
30 września 2012 r., zwiększa się o 2,9%.
9. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą
uczniów (Uu,i), a także określone liczebności wychowanków albo dzieci i młodzieży
uprawnionych lub korzystających (Uz,i), podlegają weryfikacji do aktualnego stanu
wynikającego z danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego
według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października
2012 r., z uwzględnieniem korekty kwoty części oświatowej (SOi). Dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami spełniających
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – w ośrodku rewalidacyjno-
wychowawczym nie wlicza się do liczebności uczniów N
5,i
przeliczanej wagą P
5
.
10. Środki z korekty wymienionej w ust. 9 są rozliczane w ramach rezerwy, o której
mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego.

Strona korzysta z plików cookies