31

Gru 2012

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1538

Data publikacji:

31 grudnia 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2013 r.

Strona z 5
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r.
Poz.
1538
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)
z dnia 21 grudnia 2012 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego
oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa, bez bliższego określenia, o:
1)  nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców innych pracowników pedagogicznych zatrudnio-
nych przedszkolach, szkołach placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych art. ust. 
pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2)  szkołach – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 
ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
3) uczniach – rozumie się przez to uczniów, słuchaczy i wychowanków;
4) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
5) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 
z późn. zm.
3)
).
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do nauczycieli szkół artystycznych.
§ 2. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel.
2. przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela 
dokonuje dyrektor szkoły porozumieniu nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze sprawującym tej 
szkole nadzór pedagogiczny.
1)
  Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 
Nr 248, poz. 1480).
2)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. 
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r.
Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650
i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908.
3)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,
poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz
z 2012 r. poz. 941 i 979.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1538
3. przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela 
zajmującego  inne  stanowisko  kierownicze  sprawującego  tej  szkole  nadzór  pedagogiczny  dokonuje  dyrektor  szkoły 
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
4.  przypadku uzupełniania przez nauczyciela  tygodniowego obowiązkowego wymiaru  zajęć  na podstawie art.  22 
ust. 1 Karty Nauczyciela – oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel, w po-
rozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.
5. Oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po 
uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, zakresie dotyczącym 
wykonywania funkcji doradcy metodycznego.
6. Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych art. Karty Nauczyciela art. 
ustawy, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków określonych art. 42 ust. Karty Nauczyciela – ustalony wyniku 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
7. Na ocenę  pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu  jego przekonania religijne poglądy polityczne,  także fakt 
odmowy wykonania przez nauczyciela polecenia służbowego, gdy  odmowa  taka  wynikała uzasadnionego przekonania 
nauczyciela, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia, dobrem służby albo dobrem publicznym.
8. Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela, uwzględniając w szczególności:
1)  poprawność merytoryczną metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych, pra-
widłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony, 
kulturę poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zaję-
ciach;
2)  zaangażowanie zawodowe nauczyciela (uczestnictwo pozalekcyjnej działalności szkoły, udział pracach zespołów 
nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań zakresie nauczania, wychowania opieki, zainteresowanie 
uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami);
3) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym;
4)  działania nauczyciela zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, uwzględnieniem jego możliwości 
i potrzeb;
5) przestrzeganie porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji).
§ 3. 1. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się okresie nie dłuższym niż miesiące od dnia złożenia wniosku, którym 
mowa art. 6a Karty Nauczyciela, tym że ocena może być dokonana nie wcześniej niż po upływie roku od oceny po-
przedniej lub oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
2. Do okresu, którym mowa ust. 1, nie wlicza się okresów usprawiedliwionej nieobecności pracy nauczyciela 
trwającej dłużej niż miesiąc i okresów ferii wynikających z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. przypadku dokonywania oceny pracy inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców dyrektor szkoły powiadamia tym na piśmie nauczyciela co 
najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.
§ 4. Na wniosek nauczyciela dyrektor szkoły zasięga, własnej inicjatywy − dyrektor szkoły może zasięgnąć, opinii 
właściwego doradcy metodycznego na temat pracy nauczyciela, przypadku braku takich możliwości – opinii innego 
nauczyciela dyplomowanego lub  mianowanego, natomiast przypadku nauczyciela  zakładu  kształcenia nauczycieli lub 
nauczyciela publicznego kolegium pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego. Opinia ta 
powinna być wyrażona na piśmie.
§ 5. 1. Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać nauczyciela pisemnym projektem oceny wysłuchać jego uwag 
i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłosić swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zapoznania się 
z projektem oceny.
2. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go projektem oceny wysłuchaniu jego uwag zastrzeżeń może być 
obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej.
3. Dyrektor szkoły doręcza nauczycielowi oryginał karty oceny pracy, której wzór określa załącznik do rozporządzenia. 
Odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1538
§ 6. 1. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, z zastrzeżeniem ust. 4, w terminie 30 dni od dnia wniesienia 
odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady pedagogicznej szkoły, z zastrzeżeniem ust. 2;
3)  przedstawiciel rodziców wchodzących skład rady szkoły, szkole, której rada szkoły nie została powołana – 
przedstawiciel rady rodziców;
4) właściwy doradca metodyczny;
5) przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
2. przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela konsultanta skład zespołu oceniającego zamiast przedstawi-
cieli wymienionych w ust. 1 pkt 2–4 powołuje się drugiego przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad 
szkołą oraz przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych w danej placówce doskonalenia nauczycieli.
3. W przypadku odwołania od oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego w skład zespołu oceniającego powołuje 
się – poza osobami wymienionymi w ust. 1 pkt 1–3 i 5 – przedstawiciela nauczycieli konsultantów zatrudnionych we właś-
ciwej placówce doskonalenia nauczycieli.
4. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela zakładu kształcenia nauczycieli lub nauczyciela publicznego kolegium pra-
cowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawują-
cy nadzór pedagogiczny zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel rady programowej;
3) właściwy opiekun naukowo-dydaktyczny;
4) na wniosek nauczyciela – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej wskazanej przez nauczyciela.
5. Zespoły, których mowa ust. 1–4, mogą ustalić nową ocenę pracy lub podtrzymać ocenę kwestionowaną przez 
nauczyciela.
6. Rozstrzygnięcia  co do utrzymania  lub  ustalenia nowej oceny  pracy zapadają większością  głosów,  przypadku 
równej liczby oddanych głosów decyduje przewodniczący zespołu.
§ 7. Przepisy § 1–6 stosuje się odpowiednio do nauczycieli religii, z tym że organ upoważniony do dokonania oceny ma 
obowiązek uwzględnić ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną.
§ 8. 1. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych art. 6, art. art. 42 
ust. 2 Karty Nauczyciela oraz art. 4 i art. 39 ustawy – ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nad-
zoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
2. Oceny cząstkowej w zakresie:
1)  realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy oraz w art. 7 ust. 2 pkt 5 Karty Nauczyciela dokonu-
je organ prowadzący szkołę;
2)  realizacji zadań wymienionych art. art. 39 ust. pkt ustawy oraz art. ust. pkt art. 42 ust. Karty 
Nauczyciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą;
3)  realizacji zadań wymienionych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 ustawy i w art. 6 oraz w art. 7 ust. 2 pkt 2–4 Karty Nauczy-
ciela dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą porozumieniu organem prowadzącym szkołę, 
a w przypadku gdy organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest jednocześnie organem prowadzącym szkołę – oceny tej 
dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
3. Opinie, o których mowa w art. 6a ust. 7 Karty Nauczyciela, powinny być wyrażone na piśmie.
4. W przypadku oceny pracy dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli oraz dyrektora publicznego kolegium pracowni-
ków służb społecznych dokonanie oceny pracy dyrektora następuje również po zasięgnięciu opinii rady programowej. Opi-
nia rady programowej powinna być wyrażona na piśmie.
5. Przy dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoły przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1538
§ 9. 1. Wniosek dyrektora szkoły ponowne ustalenie oceny jego pracy rozpatruje, zastrzeżeniem ust. 2, terminie 
30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący szkołę zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)  przedstawiciel rodziców wchodzący skład rady szkoły, szkole, której rada szkoły nie została powołana – przed-
stawiciel rady rodziców;
4) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – nauczyciel doradca metodyczny;
5) na wniosek ocenianego dyrektora szkoły – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
2. Wniosek  ponowne ustalenie oceny  pracy dyrektora zakładu kształcenia  nauczycieli lub dyrektora publicznego 
kolegium pracowników służb społecznych rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, powołany przez organ 
prowadzący zakład kształcenia nauczycieli lub organ prowadzący publiczne kolegium pracowników  służb  społecznych 
zespół oceniający w składzie:
1)  przedstawiciel organu prowadzącego zakład kształcenia nauczycieli lub organu prowadzącego publiczne kolegium pra-
cowników służb społecznych, jako przewodniczący zespołu;
2)  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad zakładem kształcenia nauczycieli lub organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych;
3)  wskazany  przez  rektora  przedstawiciel  uczelni  sprawującej  opiekę  naukowo-dydaktyczną  nad  zakładem  kształcenia 
nauczycieli lub nad publicznym kolegium pracowników służb społecznych;
4) przedstawiciel rady programowej;
5)  na wniosek ocenianego dyrektora zakładu kształcenia nauczycieli lub dyrektora publicznego kolegium pracowników 
służb społecznych – przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.
3. Wniosek ponowne ustalenie oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli rozpatruje, terminie 30 dni od 
dnia złożenia wniosku, powołany przez organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli zespół oceniający w składzie:
1) przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia nauczycieli, jako przewodniczący zespołu;
2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką doskonalenia nauczycieli;
3)  na wniosek ocenianego dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli – przedstawiciel wskazanej przez niego zakłado-
wej organizacji związkowej.
4. przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym nadzór pedagogiczny, skład 
zespołu  oceniającego  wchodzi  dwóch  przedstawicieli  organu prowadzącego  szkołę,  których jednego  wyznacza  się  na 
przewodniczącego zespołu.
5. skład zespołu oceniającego nie mogą wchodzić osoby uczestniczące dokonywaniu oceny, od której dyrektor 
szkoły się odwołuje.
6. Przepis § 6 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
§ 10. Do nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, przepisy § 8 i § 9 stosuje 
się odpowiednio.
§ 11. Do postępowań dotyczących oceny pracy nauczyciela wszczętych niezakończonych przed dniem wejścia życie 
rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
4)
Minister Edukacji Narodowej: wz. M. Jakubowski
4)
  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryte-
riów trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu sposobu powoływania zespołu 
oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066, z 2001 r. Nr 131, poz. 1459 oraz z 2009 r. Nr 123, poz. 1022), które traci moc z dniem wejścia 
życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 250 ustawy dnia czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny  systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579 i 1519).
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1538
Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 1538)
WZÓR
KARTA OCENY PRACY
  1. Imiona i nazwisko nauczyciela (dyrektora szkoły)  ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
2. Data urodzenia .....................................................................................................................................................................
  3. Wykształcenie  ......................................................................................................................................................................
  4. Staż pracy pedagogicznej  .....................................................................................................................................................
  5. Nazwa szkoły  .......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
  6. Zajmowane stanowisko (funkcja) 
  7. Stopień awansu zawodowego  ..............................................................................................................................................
  8. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole  ...............................................................................................................................
  9. Forma nawiązania stosunku pracy 
10. Data powierzenia stanowiska kierowniczego w szkole .......................................................................................................
11. Data dokonania poprzedniej oceny pracy  ............................................................................................................................
12. Ocena pracy i jej uzasadnienie*
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
13. Stwierdzenie uogólniające, o którym mowa w art. 6a ust. 4 ustawy – Karta Nauczyciela  .................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................. .............................................
  (data)  (podpis oceniającego)
14.  treścią oceny przysługującym mi prawem do odwołania** – złożenia wniosku ponowne ustalenie oceny** – ciągu 
14 dni zostałem(-łam) zapoznany(-na).
............................................. .............................................
(data) (podpis ocenianego)
  *  W przypadku oceny pracy dyrektora szkoły uzasadnienie powinno uwzględniać realizację zadań, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 grudnia 2012 r. sprawie kryteriów trybu dokonywania oceny pracy 
nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. poz. 1538). 
** Niepotrzebne skreślić.

Strona korzysta z plików cookies