29

Gru 2012

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1533

Data publikacji:

29 grudnia 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2013 r.

Strona z 5
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r.
Poz.
1533
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych
Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i 742)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej uczelni publicznych, w tym:
1) zasady sporządzania planu rzeczowo-finansowego;
2) zasady tworzenia oraz zmian stanu funduszy, w tym funduszu rozwoju uczelni;
3) zasady rozliczania, w tym ewidencji kosztów;
4) sposób dostosowania dotychczasowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych do postanowień ustawy.
§ 2. 1. Uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, obejmujący:
1) przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej;
2) pozostałe przychody i koszty operacyjne;
3) przychody i koszty finansowe;
4) wynik finansowy;
5) fundusze;
6) informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
2. W rocznym planie rzeczowo-finansowym uczelnia publiczna przedstawia również informacje o:
1) liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich w podziale na formy studiów;
2) liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich korzystających z różnych form pomocy materialnej;
3) liczbie miejsc w domach studenckich;
4) kosztach remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej, z wyjątkiem domów i stołówek stu-
denckich;
5) nakładach na rzeczowe aktywa trwałe;
6) zatrudnieniu i wynagrodzeniach wynikających ze stosunku pracy w grupach stanowisk pracowników, o których mowa
w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy, w podziale na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, z wyodręb-
nieniem środków na nagrody, o których mowa w art. 155 ust. 4 i 8 ustawy.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1533
§ 3. Uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, uwzględniając przyznane dotacje i inne środki
finansowe z budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków oraz inne środki pub-
liczne, a także planowane przychody własne.
§ 4. Podstawowa działalność operacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje działalność:
1) dydaktyczną;
2) badawczą;
3) gospodarczą wyodrębnioną.
§ 5. 1. Przychody działalności dydaktycznej w szczególności obejmują:
1) dotacje z budżetu państwa, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1–6, 8, 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy;
2) środki, o których mowa w art. 40 ust. 1 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy;
3) środki, o których mowa w art. 40 ust. 4 ustawy, przeznaczone na działalność dydaktyczną;
4) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, prze-
znaczone na działalność dydaktyczną;
5) odpłatności i opłaty, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 3–5, art. 99 ust. 1 i 1b oraz art. 122 ust. 2 ustawy;
6) opłaty, o których mowa w art. 170a ust. 5 ustawy;
7) odpłatności, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 9 ustawy, z wyłączeniem opłat za wynajem, o których mowa w art. 103
ust. 2 pkt 4 ustawy;
8) przychody z działalności kulturalnej, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy;
9) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy, przeznaczone na działalność
dydaktyczną;
10) środki budżetowe na nagrody właściwego ministra, o których mowa w art. 155 ust. 3 ustawy.
2. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są kwalifikowane jako przychód w roku ich uzyskania.
§ 6. Przychody działalności badawczej w szczególności obejmują:
1) środki na realizację badań naukowych i prac rozwojowych, uzyskane ze środków przewidzianych w budżecie państwa
na naukę;
2) środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, o których mowa w art. 94 ust. 6 ustawy, prze-
znaczone na działalność badawczą;
3) odpłatności za usługi, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy, z wyłączeniem przychodów z działalności kultural-
nej;
4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 11 ustawy, przeznaczone na działalność
badawczą.
§ 7. 1. Wyodrębniona działalność gospodarcza, o której mowa w § 4 pkt 3, jest prowadzona przez wydzieloną organiza-
cyjnie jednostkę uczelni publicznej.
2. Koszty wyodrębnionej działalności gospodarczej są pokrywane z przychodów uzyskiwanych przez jednostkę, o któ-
rej mowa w ust. 1.
3. Wynik finansowy wyodrębnionej działalności gospodarczej jest częścią składową wyniku finansowego uczelni pub-
licznej i jest przeznaczony na jej cele statutowe.
§ 8. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się koszty związane z:
1) procesem dydaktycznym na studiach i kursach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, oraz realizacją zadań,
o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2–6, 8, 9 i 11 oraz art. 94b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy;
2) kształceniem kadr naukowych;
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1533
3) utrzymaniem uczelni publicznej, w tym koszty remontów, z wyjątkiem domów i stołówek studenckich;
4) prowadzeniem innych działań podejmowanych przez uczelnię publiczną w ramach działalności dydaktycznej, których
finansowanie zapewniają przychody określone w § 5.
§ 9. Do kosztów działalności badawczej zalicza się koszty związane z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojo-
wych oraz świadczeniem usług badawczych, których finansowanie zapewniają przychody określone w § 6.
§ 10. 1. Fundusz zasadniczy, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy, tworzy się w uczelni publicznej w wysoko-
ści odzwierciedlającej wartość majątku uczelni publicznej.
2. Fundusz zasadniczy zwiększa się o:
1) odpisy z zysku netto;
2) równowartość sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa oraz środków z innych źródeł, zakończonych i oddanych do
użytkowania inwestycji budowlanych w zakresie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
3) równowartość nieodpłatnie otrzymanych od Skarbu Państwa lub innych jednostek budynków i lokali, obiektów inżynie-
rii lądowej i wodnej oraz gruntów;
4) równowartość udziałów w przyjętych do użytkowania budynkach i lokalach oraz obiektach inżynierii lądowej i wodnej
zrealizowanych w ramach inwestycji wspólnych;
5) kwotę zwiększenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych, przepro-
wadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.
1)
).
3. Fundusz zasadniczy zmniejsza się o:
1) pokrycie straty netto;
2) umorzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
3) równowartość nieodpłatnie przekazanych budynków i lokali, obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz gruntów;
4) kwotę zmniejszenia wartości majątku uczelni publicznej, wynikającą z aktualizacji wyceny środków trwałych, przepro-
wadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych.
§ 11. 1. Fundusz rozwoju uczelni, o którym mowa w art. 101 ust. 1a ustawy, może być tworzony w uczelni publicznej,
jeżeli osiągnęła ona w poprzednim roku zysk netto.
2. Fundusz rozwoju uczelni zwiększa się o odpis z zysku netto, w wysokości nieprzekraczającej 20% osiągniętego
zysku netto.
3. Fundusz rozwoju uczelni zmniejsza się o równowartość sfinansowanych wydatków majątkowych, związanych
z wdrażaniem strategii rozwoju uczelni w części dotyczącej rozwoju infrastruktury dydaktyczno-naukowej, określonych
w uchwale organu kolegialnego wskazanego w statucie uczelni publicznej.
§ 12. 1. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o którym mowa w art. 103 ust. 1 ustawy, tworzy się
w uczelni publicznej ze środków, o których mowa w art. 103 ust. 2 ustawy.
2. Środki na stypendia, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz ich wykorzystanie
ujmuje się w uczelni publicznej jako zwiększenia i zmniejszenia w części funduszu pomocy materialnej dla studentów
i doktorantów, o której mowa w art. 103 ust. 2 pkt 4 ustawy.
3. Nadwyżka kosztów nad przychodami z tytułu prowadzenia domów i stołówek studenckich, których koszty utrzyma-
nia finansowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, podlega finansowaniu z przyszłych opłat
i przychodów, o których mowa w art. 103 ust. 2 pkt 2–4 ustawy.
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134,
poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391 oraz z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1010, 1342 i 1448.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1533
§ 13. 1. Własny fundusz stypendialny, o którym mowa w art. 104 ust. 1 ustawy, może być tworzony w uczelni publicz-
nej w formie odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej.
2. Odpis nie może być większy niż 20% planowanego zysku netto na dany rok. W przypadku osiągnięcia zysku mniej-
szego niż planowany, odpis ustala się w wysokości proporcjonalnie zmniejszonej. W przypadku osiągnięcia zysku większe-
go niż planowany, odpis ustala się w wielkości planowanej.
3. Odpis nie może być dokonany, jeżeli spowodowałoby to stratę w danym roku obrotowym.
4. Odpis dokonany w danym roku obrotowym może być wykorzystywany począwszy od następnego roku obrotowego.
5. Własny fundusz stypendialny może być tworzony również z wpłat osób fizycznych i prawnych przeznaczonych na
ten fundusz.
§ 14. Planowane przez uczelnię publiczną roczne wynagrodzenia osobowe, będące podstawą odpisu na zakładowy fun-
dusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy, stanowią planowane roczne środki przeznaczone na
wynagrodzenia osobowe w rozumieniu art. 110 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.
2)
), z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych finansowanych ze
środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy.
§ 15. Szczegółowe zasady dokonywania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych, określone zgodnie z przepisa-
mi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
3)
), z uwzględnie-
niem stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stano-
wią element zasad (polityki) rachunkowości uczelni.
§ 16. 1. Uczelnia publiczna rozlicza koszty według rodzajów działalności, z wyodrębnieniem finansowania z dotacji
z budżetu państwa oraz z przychodów własnych.
2. Rozliczanie kosztów według rodzajów działalności w uczelni publicznej jest dokonywane na podstawie ewidencji
kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym, stanowiących podstawę sporządzania sprawozdań finansowych.
3. Szczegółowe zasady ewidencji oraz rozliczania kosztów uczelni publicznej określają zasady (polityka) rachunkowo-
ści, ustalone przez rektora.
4. Koszty działalności dydaktycznej rozlicza się, w tym ewidencjonuje, w podziale co najmniej na:
1) koszty kształcenia, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy, w podziale na koszty kształcenia na studiach
stacjonarnych i niestacjonarnych;
2) koszty pozostałej działalności dydaktycznej.
5. Koszty działalności badawczej rozlicza się, w tym ewidencjonuje, według źródeł finansowania, w szczególności
w ramach:
1) środków z budżetów, o których mowa w § 6 pkt 1 i 2;
2) odpłatności za usługi, o których mowa w § 6 pkt 3;
3) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, o których mowa w § 6 pkt 4.
§ 17. 1. Koszty podstawowej działalności operacyjnej wymienionej w § 4, które na podstawie dokumentów źródłowych
można zakwalifikować do określonych rodzajów działalności, stanowią koszty bezpośrednie.
2. Koszty działalności uczelni publicznej, w tym koszty wynagrodzeń oraz koszty rzeczowe, których nie można zaliczyć
do kosztów bezpośrednich określonych rodzajów działalności, stanowią koszty pośrednie.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668,
Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138,
poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637,
769 i 1342.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r.
Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342.
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1533
3. Koszty pośrednie mogą być dzielone na koszty jednostek organizacyjnych uczelni publicznej (wydziałowe) i ogólno-
uczelniane.
§ 18. Sposób i zasady rozliczania:
1) kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności, w tym w ramach działalności dydaktycznej na koszty kształ-
cenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i koszty pozostałe,
2) kosztów utrzymania domów i stołówek studenckich
– ustala rektor w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej.
§ 19. 1. Koszty bezpośrednie działalności dydaktycznej rozlicza się na koszty studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
lub pozostałej działalności dydaktycznej.
2. Sposób rozliczania kosztów bezpośrednich działalności dydaktycznej, w tym kosztów wynagrodzeń, których na bie-
żąco nie można zakwalifikować do kosztów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych lub pozostałej działalności dydaktycz-
nej, stanowi element zasad (polityki) rachunkowości i może być ustalony z uwzględnieniem możliwości rozliczenia tych
kosztów odpowiednio do liczby godzin dydaktycznych realizowanych w ramach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych
lub pozostałej działalności dydaktycznej.
§ 20. Rozliczenia kosztów, o których mowa w § 18 i § 19, dokonuje się raz w roku obrotowym. Rektor może zarządzić
rozliczanie tych kosztów w krótszych okresach.
§ 21. Środki funduszu wdrożeniowego, o którym mowa w § 19 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. Nr 84, poz. 380 i Nr 112, poz. 485 oraz z 2005 r.
Nr 101, poz. 842), według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz środki otrzymane po tym dniu zgodnie z umowami zawar-
tymi przed dniem wejścia w życie ustawy przechodzą na:
1) fundusz rozwoju uczelni albo
2) fundusz zasadniczy, jeżeli w uczelni publicznej nie zostanie utworzony fundusz rozwoju uczelni
i podlegają wykorzystaniu według zasad określonych w § 19 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia
1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni, w terminach wynikających z zawartych umów.
§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
4)
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
4)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych za-
sad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozpo-
rządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

Strona korzysta z plików cookies