29

Gru 2012

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1528

Data publikacji:

29 grudnia 2012 r.

Data wejścia w życie:

1 stycznia 2013 r.

Strona z 2
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r.
Poz.
1528
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
2)
Na podstawie art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1448) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) sposób i warunki przesyłania faktur w formie elektronicznej;
2) zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur prze-
syłanych drogą elektroniczną.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) autentyczności pochodzenia faktury – rozumie się przez to pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów
lub usługodawcy albo wystawcy faktury;
2) integralności treści faktury rozumie się przez to, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
§ 3. Przesyłanie, w tym udostępnianie, faktur w formie elektronicznej wymaga akceptacji ich odbiorcy.
§ 4. 1. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem
zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.
2. Sposób zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury określa podatnik.
3. Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kon-
troli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
4. Poza wykorzystaniem kontroli biznesowych, określonych w ust. 3, autentyczność pochodzenia i integralność treści
faktury są zachowane, w szczególności, w przypadku wykorzystania:
1) bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro-
nicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.
3)
), weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
lub
1)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).
2)
Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrekty-
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania
(Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1).
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125,
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230
i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1528
2) elektronicznej wymiany danych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektro-
nicznych
4)
, jeżeli zawarta umowa, dotycząca tej wymiany, przewiduje stosowanie procedur gwarantujących autentycz-
ność pochodzenia faktury i integralność jej danych.
§ 5. W przypadku przesyłania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury w formie elektronicznej
dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury dostępne wszystkie te
dane.
§ 6. 1. Faktury przesłane drogą elektroniczną przechowywane w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób
zapewniający:
1) autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur od momentu ich wystawienia do czasu upływu
terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
2) łatwe ich odszukanie;
3) organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej na żądanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, bezzwłoczny
dostęp do faktur.
2. Podatnicy posiadający siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju zobowiązani do przechowywania
faktur, o których mowa w ust. 1, na terytorium kraju.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli faktury są przechowywane poza terytorium kraju w formie elektronicznej w spo-
sób umożliwiający organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostęp
on-line do tych faktur.
§ 7. Faktury przesłane w formie elektronicznej i przechowywane w tej formie udostępniane są organowi podatkowemu
i organowi kontroli skarbowej w trybie umożliwiającym tym organom bezzwłoczny ich pobór i przetwarzanie danych
w nich zawartych.
§ 8. Akceptacja przesyłania faktur w formie elektronicznej, wyrażona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przecho-
wywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119)
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad
ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249,
poz. 1661), zachowuje ważność na potrzeby stosowania § 3.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
5)
Minister Finansów: wz. M. Grabowski
4)
Umowa w sprawie europejskiego modelu EDI została opisana w art. 1 zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 19 października 1994 r.
nr 1994/820/WE dotyczącego aspektów prawnych elektronicznej wymiany danych (Dz. Urz. UE L 338 z 28.12.1994, str. 98).
5)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur
w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej
(Dz. U. Nr 249, poz. 1661), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 10 ustawy z dnia
18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332).

Strona korzysta z plików cookies