• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  27 grudnia 2012 r.

 • Data publikacji

  29 grudnia 2012 r.

 • Data wejścia w życie

  31 grudnia 2012 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2012 r., poz. 1518

 • Źródło

  ISAP

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r.
Poz.
1518
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 235, poz. 1546) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.”.
§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok
2013.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.
Minister Finansów: wz. M. Sekuła
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429
i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456.

Strona korzysta z plików cookies