• Status

  obowiązujący

 • Data wydania

  27 grudnia 2012 r.

 • Data publikacji

  29 grudnia 2012 r.

 • Data wejścia w życie

  31 grudnia 2012 r.

 • Tematy

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2012 r., poz. 1518

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r.
Poz.
1518
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.
1)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegóło-
wej  klasyfikacji  dochodów,  wydatków,  przychodów  rozchodów  oraz  środków  pochodzących  ze  źródeł  zagranicznych 
(Dz. U. Nr 235, poz. 1546) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Przepisy § 1 pkt 2 lit. a obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r.”.
§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie mają zastosowania do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 
2013.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.
Minister Finansów: wz. M. Sekuła
1)
  Zmiany  wymienionej ustawy  zostały  ogłoszone  Dz.  U.  2010  r.  Nr  28,  poz.  146,  Nr  96,  poz.  620,  Nr  123,  poz.  835,  Nr  152, 
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429
i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456.

Strona korzysta z plików cookies