27

Gru 2012

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1459

Data publikacji:

27 grudnia 2012 r.

Data wejścia w życie:

31 grudnia 2012 r.

Strona z 1
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 grudnia 2012 r.
Poz.
1459
USTAWA
z dnia 23 listopada 2012 r.
o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
Art. 1. ustawie dnia września 2006 r. Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, 
z późn. zm.
1)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się art. 35;
2) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający:
1)  specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: aneste-
zjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i trauma-
tologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo
2)  3000 godzin wykonywaniu zawodu lekarza szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa me-
dycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.
2. Lekarz, którym mowa ust. pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie specjalizacyjne dziedzinie 
medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r.
3. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2, lekarz przestaje być lekarzem systemu, o któ-
rym mowa w ust. 1.”. 
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2007 r. Nr 89, poz. 590 Nr 166, poz. 1172, 2008  r. Nr 17, poz. 101 
Nr 237, poz. 1653, 2009 r. Nr 11, poz. 59 Nr 122, poz. 1007, 2010 r. Nr 107, poz. 679 Nr 219, poz. 1443, 2011 r. Nr 30, 
poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 742.

Strona korzysta z plików cookies