28

Lis 2012

 • Status

  uznany za uchylony

 • Data wydania

  6 listopada 2012 r.

 • Data publikacji

  28 listopada 2012 r.

 • Data wejścia w życie

  13 grudnia 2012 r.

 • Sygnatura

  Dz.U. z 2012 r., poz. 1316

 • Źródło

  ISAP

Strona z 46
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r.
Poz.
1316
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
2)
) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.
3)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia gwarantowane obejmują:
1) świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania
świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;
3) świadczenia w chemioterapii;
4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podsta-
wie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.”;
2) w § 4 w ust. 1:
a) w pkt 3 uchyla się lit. f,
b) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;
6) świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powi-
nien zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;”,
c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego oraz, w przypadkach uzasadnionych medycznie
dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.”;
3) uchyla się § 5;
1)
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92,
poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374,
z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363,
Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106,
poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203
i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123 i 1016.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1639, z 2010 r. Nr 30, poz. 157, z 2011 r.
Nr 40, poz. 212, Nr 202, poz. 1191, Nr 244, poz. 1457 i 1458 i Nr 269, poz. 1596 oraz z 2012 r. poz. 353.
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1316
4) w § 5a po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której
mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.
1b. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewo-
wa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy prze-
kraczającego 5% zwykłej masy ciała.
1c. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngo-
logicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa kró-
cej niż 3 dni.”;
5) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono
kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95 i 742), lub leków sprowadzanych z zagranicy na wa-
runkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r.
Nr 45, poz. 271, z późn. zm.
4)
) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w za-
łączniku nr 2 do rozporządzenia.”;
6) w załączniku nr 1:
a) w części I „Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi”:
– pozycja 00.661 otrzymuje brzmienie:
00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu
– dodaje się pozycję 00.668 w brzmieniu:
00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego
– dodaje się pozycję 01.311 w brzmieniu:
01.311 Drenaż wodniaka śródczaszkowego
– pozycja 01.321 otrzymuje brzmienie:
01.321 Przecięcie tkanek mózgu
– dodaje się pozycję 39.506 w brzmieniu:
39.506 Przezskórna angioplastyka [PTA] – plastyka balonem tnącym
– dodaje się pozycję 40.10 w brzmieniu:
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
– pozycje 63.021–63.031 otrzymują brzmienie:
63.021 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy
wodniaka
63.031 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r.
Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz
z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz. 451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i Nr 122, poz. 696.
Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1316
– dodaje się pozycję 65.14 w brzmieniu:
65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach
– pozycja 65.21 otrzymuje brzmienie:
65.21 Marsupializacja cysty jajnika
– pozycja 87.103 otrzymuje brzmienie:
87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
– pozycja 87.105 otrzymuje brzmienie:
87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
– dodaje się pozycje 88.301–88.305 w brzmieniu:
88.301 TK kończyny górnej bez kontrastu
88.302 TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.303 TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.305 TK – wirtualna kolonoskopia
– dodaje się pozycję 88.765 w brzmieniu:
88.765 USG transwaginalne
– pozycja 88.790 otrzymuje brzmienie:
88.790 USG węzłów chłonnych
– dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:
92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – cząstki beta
92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – cząstki beta
– uchyla się pozycję 92.282,
– dodaje się pozycję 92.288 w brzmieniu:
92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
– pozycje 92.412–92.414 otrzymują brzmienie:
92.412 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe
92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
– uchyla się pozycje 92.415 i 92.416,
– pozycje 92.421 i 92.422 otrzymują brzmienie:
92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1316
– dodaje się pozycję 92.423 w brzmieniu:
92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
– dodaje się pozycje 92.431–92.433 w brzmieniu:
92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
– dodaje się pozycje 92.451 i 92.452 w brzmieniu:
92.451 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe
92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D
– dodaje się pozycję 92.46 w brzmieniu:
92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
– uchyla się pozycję 92.52,
– dodaje się pozycję 92.521 w brzmieniu:
92.521 Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy
– pozycja 99.22 otrzymuje brzmienie:
99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
– dodaje się pozycję 99.232 w brzmieniu:
99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu
b) w części II „Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami”:
– dodaje się pozycję O21.9 w brzmieniu:
O21.9 Wymioty ciężarnych nieokreślone
– uchyla się pozycję O29.9,
– uchyla się pozycję R39,
– dodaje się pozycję R39.0 w brzmieniu:
R39.0 Przedostawanie się moczu poza drogi moczowe
7) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
8) w załączniku nr 3:
a) w części I „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowa-
nych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej”:
w lp. 3 „Anestezjologia i intensywna terapia / Anestezjologia i intensywna terapia dla dzieci – drugi poziom refe-
rencyjny” w części „Zapewnienie wykonania” w kolumnie 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (nie dotyczy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci),”,
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1316
w lp. 23 „Kardiologia / kardiologia dla dzieci” w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia” w części
„Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:
– – w pkt 2 w lit. b uchyla się tiret czwarte,
– – w pkt 3 w lit. a dodaje się tiret jedenaste w brzmieniu:
„– urządzenie do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – co najmniej jedno na cztery stanowiska,”,
w lp. 37 „Położnictwo i ginekologia drugi poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń”
w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii
i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensyw-
nej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.
zm.
5)
) – w lokalizacji;”,
w lp. 38 „Położnictwo i ginekologia trzeci poziom referencyjny” w części „Organizacja udzielania świadczeń”
w kolumnie 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) stała obecność lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii
i intensywnej terapii albo lekarza posiadającego I stopień specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensyw-
nej terapii pod warunkiem zapewnienia w strukturze szpitala OAiIT oraz spełniania standardów postępowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – w lokalizacji;”,
– w lp. 47 „Izba przyjęć – IP” w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 3:
– – pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pielęgniarki: zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej we wszystkie dni tygodnia w miejscu udzie-
lania świadczeń;”,
– – po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) położne (w przypadku świadczeń położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych): zapewnienie cało-
dobowej opieki położnej we wszystkie dni tygodnia – w miejscu udzielania świadczeń (może być łączona
z innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w sposób określony w przepisach porządkowych);”,
w lp. 49 ,,Chemioterapia hospitalizacja” w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje
brzmienie:
„Całodobowy oddział szpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii klinicznej, chemioterapii,
ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów krwi, chirurgii onkologicz-
nej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci, gastroenterologiczny, gastroentero-
logiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, chorób uc, chorób płuc dziecięcy,
pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngologiczny, otorynolaryngologiczny dziecię-
cy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radioterapii.”,
b) w części II „Warunki szczegółowe, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń gwarantowa-
nych w trybie leczenia jednego dnia” w lp. 10 ,,Chemioterapia leczenie jednego dnia” w części „Organizacja udzie-
lania świadczeń” kolumna 3 otrzymuje brzmienie:
„1) oddział jednego dnia lub całodobowy oddziszpitalny: onkologiczny, onkologiczny dla dzieci, onkologii kli-
nicznej, chemioterapii, ginekologii onkologicznej, hematologiczny, hematologiczny dla dzieci, nowotworów
krwi, chirurgii onkologicznej, chorób wewnętrznych, endokrynologiczny, endokrynologiczny dla dzieci,
gastroenterologiczny, gastroenterologiczny dla dzieci, gruźlicy i chorób płuc, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci,
chorób płuc, chorób płuc dziecięcy, pediatryczny, chirurgiczny ogólny, chirurgii dziecięcej, otorynolaryngo-
logiczny, otorynolaryngologiczny dziecięcy, urologiczny, urologiczny dziecięcy, transplantologiczny, radio-
terapii;
2) udzielanie świadczeń w oddziale, o którym mowa w pkt 1, co najmniej 5 dni w tygodniu.”;
5)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz
z 2012 r. poz. 742.
Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 1316
9) w załączniku nr 4:
a) w lp. 5 „Zabiegi związane z leczeniem zaćmy i jaskry” w części „Personel” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:
„1) lekarz specjalista w dziedzinie okulistyki z odpowiednim doświadczeniem w okulistycznych zabiegach operacyj-
nych;
2) lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjolo-
gii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii.”,
b) w lp. 7 „1. Leczenie inwazyjne ostrych zespołów wieńcowych (OZW) 2. Przezskórne zabiegi w zakresie serca
3. Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna”:
– w części A „Leczenie osób, które ukończyły 18. rok życia”:
– – w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pracownie zabiegowe (w zależności od zakresu zabiegów):
a) zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub
b) pracownia hemodynamiki, lub
c) pracownia elektrofizjologii, lub
d) inna pracownia zabiegowa albo sala operacyjna spełniająca wymagania wyposażenia pracowni wymie-
nionych w lit. a, b lub c odpowiednio do realizowanych świadczeń.”,
– – w części „Organizacja udzielania świadczeń” kolumna 4 otrzymuje brzmienie:
„1. OINKw lokalizacji (stanowisko ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem może być łączone ze sta-
nowiskiem ordynatora lub lekarza kierującego oddziałem kardiologii):
1) co najmniej 4 stanowiska intensywnego nadzoru kardiologicznego;
2) personel:
a) lekarze: zapewnienie wyodrębnionej całodobowej opieki lekarskiej we wszystkie dni tygodnia przez:
– specjalistę w dziedzinie kardiologii lub
– specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych w trakcie specjalizacji z kardiologii albo
lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii pod warunkiem, że w oddziale kardiologii jednocześnie
pełni dyżur specjalista w dziedzinie kardiologii (nie dotyczy zabiegów innych niż leczenie inwazyj-
ne w OZW),
b) pielęgniarki: równoważnik co najmniej 1 etatu na jedno łóżko intensywnego nadzoru kardiologiczne-
go, w tym co najmniej jedna na każdej zmianie posiadająca co najmniej 5-letni staż pracy w OINK lub
OAiIT;
3) wyposażenie – w miejscu udzielania świadczeń:
a) kardiowerter-defibrylator (z opcją stymulacji zewnętrznej) – co najmniej jeden na cztery łóżka,
b) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych – co najmniej jeden,
c) zestaw do pomiaru parametrów hemodynamicznych metodą krwawą – co najmniej jeden,
d) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej – co najmniej jeden,
e) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko,
f) respirator – co najmniej jeden,
g) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa,
h) zestaw do intubacji – co najmniej dwa,
i) worek samorozprężalny – co najmniej dwa;
4) w lokalizacji:
a) hemofiltracja żylno-żylna lub hemodializa,
b) echokardiograf;
5) pozostałe wymagania:
a) punkt pielęgniarski umożliwiający obserwację wszystkich chorych z centralą monitorującą umożliwia-
jącą: monitorowanie przynajmniej jednego kanału EKG każdego chorego, monitorowanie krzywej od-
dechu, podgląd krzywych hemodynamicznych, retrospektywną analizę danych – w miejscu udzielania
świadczeń,
Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1316
b) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – w lokalizacji,
c) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń
przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym miesięcznym planem dyżurów uzgodnionym
z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ,
d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,
e) blok operacyjny (całodobowy dostęp).
2. Zakład lub pracownia radiologii zabiegowej lub pracownia hemodynamiki w lokalizacji:
1) personel:
a) lekarze (wykonujący zawód w pracowni lub oddziale, w skład którego wchodzi pracownia) co naj-
mniej 2 samodzielnych operatorów, każdy w wymiarze czasu pracy odpowiadającym 1 etatowi, w tym
1 specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający doświadczenie z wykonania 300 PCI i 600 korona-
rografii, potwierdzone przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii,
b) pielęgniarka stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,
c) osoba, która:
ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujące co najmniej
1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera, albo
ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyska-
ła tytuł zawodowy technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog
zwana dalej ,,technikiem elektroradiologiem” – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;
2) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
a) angiokardiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej (QCA),
b) strzykawka automatyczna,
c) polifizjograf umożliwiający pomiar ciśnienia i rejestrację EKG,
d) defibrylator,
e) stymulator z zestawem elektrod endokawitarnych,
f) aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
g) zestaw resuscytacyjny
– w miejscu udzielania świadczeń,
h) echokardiograf
– w lokalizacji;
3) pozostałe wymagania:
a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
b) blok operacyjny (całodobowa gotowość)
– w lokalizacji,
c) udokumentowana możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii,
d) w przypadku kardiologii interwencyjnej w zakresie leczenia OZW zapewnienie realizacji świadczeń
całodobowo przez wszystkie dni tygodnia lub zgodnie z ustalonym planem miesięcznym dyżurów
uzgodnionym z właściwym oddziałem wojewódzkim NFZ.
3. Zakład lub pracownia elektrofizjologii w lokalizacji:
1) pomieszczenia:
a) sala wszczepień lub badań elektrofizjologicznych: spełniająca wymogi sanitarno-epidemiologiczne
sali zabiegowej oraz kryteria sali do badań radiologicznych,
b) sala opatrunkowa;
2) personel:
a) lekarze: co najmniej równoważnik 1 etatu specjalista w dziedzinie kardiologii posiadający wiedzę
i odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wykonywania inwazyjnych zabiegów z zakresu
elektroterapii,
Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1316
b) pielęgniarka – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni,
c) technik elektroradiolog – stała obecność w czasie godzin pracy pracowni;
3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną:
a) stacjonarny lub mobilny angiograf pozwalający uzyskiwać obrazy w projekcjach skośnych (RAO 25°,
LAO 35° i PA 0°), umożliwiający łatwe zarządzanie obrazami w czasie rzeczywistym, jak i z pamięci
aparatu,
b) zestaw do elektrofizjologii lub ablacji (co najmniej klasyczny zestaw do elektrokardiograficznego ma-
powania serca, ablator, wielofunkcyjny symulator serca) lub
c) zestaw do wszczepiania urządzeń do elektroterapii (miernik do pomiarów warunków sterowania i sty-
mulacji, programatory kompatybilne ze wszczepianymi urządzeniami) programator układów stymulu-
jących kompatybilny ze wszczepianymi urządzeniami,
d) defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej,
e) zestaw do inwazyjnego i nieinwazyjnego ciągłego monitorowania ciśnienia tętniczego, monitorowanie
saturacji O
2
w przypadku wykonywania zabiegów w krótkotrwałej narkozie dożylnej,
f) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania,
g) zestaw do intubacji,
h) worek samorozprężalny
– w miejscu udzielania świadczeń,
i) echokardiograf
– w lokalizacji;
4) pozostałe wymagania:
a) lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,
b) blok operacyjny (całodobowa gotowość),
c) pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
– w lokalizacji,
d) możliwość przekazania chorego do oddziału kardiochirurgii dysponującego odpowiednim doświad-
czeniem w leczeniu powikłań elektroterapii oraz implantacji elektrod nasierdziowych.”,
c) w lp. 10 „Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty”:
w części „W kardiochirurgii (dotyczy tętniaków aorty piersiowej)” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,
w części „W chirurgii naczyniowej (dotyczy tętniaków aorty piersiowej, brzuszno-piersiowej i brzusznej)” w czę-
ści „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,
d) w lp. 11 „Zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę
medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,
e) w lp. 12 „Zabiegi endowaskularne – naczynia obwodowe” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”
w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,
f) w lp. 13 „1. Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją 2. Przezskórne wprowadzenie
stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją w neurologii” w części „Wyposażenie w sprzęt i aparatu-
rę medyczną” w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) angiograf stacjonarny cyfrowy z możliwością analizy ilościowej [QVA] zgodnie z Polskimi zaleceniami
wewnątrznaczyniowego leczenia chorób tętnic obwodowych i aorty 2009 (Chirurgia Polska 2009, 11,1),”,
Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1316
g) w lp. 18 „Teleradioterapia standardowa i paliatywna oraz radykalna 2D i 3D” w kolumnie 2:
– dodaje się pozycje 92.253 i 92.254 w brzmieniu:
„92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) – cząstki beta
92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) – cząstki beta”,
– pozycje 92.41 i 92.42 otrzymują brzmienie:
„92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)
92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)”,
h) w lp. 21 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
Brachyterapia z planowaniem standardowym
92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.411 Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych
92.412 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie standardowe
92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie standardowe
92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie standardowe
92.451 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie standardowe
i) w lp. 22 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
Brachyterapia z planowaniem 3D
92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D
92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa – planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.452 Brachyterapia powierzchniowa – planowanie 3D
92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
j) w lp. 23 kolumna 2 otrzymuje brzmienie:
Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego
92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego
125
I
92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego
106
Ru
k) w lp. 24:
– w kolumnie 2 nazwa świadczenia otrzymuje brzmienie: „Oparzenia albo odmrożenia ekstremalne i ciężkie”,
– w części „Wymagania formalne” w kolumnie 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) oddział rehabilitacyjny lub zakład rehabilitacji leczniczej albo pracownia fizjoterapii.”,
– w części „Personel” w kolumnie 4:
– – ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Lekarze – równoważnik co najmniej 2 etatów, w tym:
1) specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej – równoważnik co najmniej 1 etatu;
2) specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej.”,
– – w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) równoważnik co najmniej 2 etatów: pielęgniarka posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chi-
rurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifi-
kacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki,”,
– w części „Organizacja udzielania świadczeń” w kolumnie 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) udokumentowane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie: chirurgii ortopedycznej lub chi-
rurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
kardiologii, chirurgii klatki piersiowej, gastroenterologii, nefrologii, urologii, chorób wewnętrznych, neurolo-
gii, położnictwa i ginekologii, laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, psychiatrii, rentgeno-
diagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki obrazowej;”,
Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1316
– w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko dla lotniczego zespołu ratownictwa
medycznego lub lotniczego zespołu transportu sanitarnego – dojazd w czasie nieprzekraczającym 30 minut,”;
10) dodaje się lp. 27 i 28 w brzmieniu:
27.
Oparzenia albo
odmrożenia
ekstremalne
i ciężkie
u dzieci
Wymagania
formalne
Oddział szpitalny o profilu: chirurgia dziecięca
Personel 1. Lekarze:
równoważnik co najmniej 2 etatów: lekarz specjalista w dziedzinie
chirurgii dziecięcej.
2. Pielęgniarki:
1) równoważnik co najmniej 1 etatu: pielęgniarka specjalista w dzie-
dzinie pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicz-
nego, lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego,
lub pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub
pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniar-
stwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęg-
niarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarka
w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
pediatrycznego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniar-
stwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;
2) równoważnik co najmniej 4 etatów: pielęgniarka, która posiada co
najmniej 2-letnie doświadczenie w opiece nad oparzonymi.
Organizacja
udzielania
świadczeń
1) wyodrębniona całodobowa opieka lekarska we wszystkie dni tygo-
dnia (nie może być łączona z innymi oddziałami) dotyczy opa-
rzeń albo odmrożeń ekstremalnych;
2) wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska w wymiarze: rów-
noważnik co najmniej 2,8 etatu na jedno stanowisko intensywnej
opieki oparzeń, w tym na każdej zmianie co najmniej jedna pielęg-
niarka z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w opiece nad opa-
rzonymi;
3) co najmniej 2 stanowiska intensywnej opieki oparzeń dla dzieci,
z których każde umożliwia:
a) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG i czynności serca,
b) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego krwi (dotyczy oparzeń
albo odmrożeń ekstremalnych),
c) intubację dotchawiczą i wentylację workiem samorozprężalnym,
d) przedłużoną sztuczną wentylację płuc z użyciem respiratora
(dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),
e) regulację stężenia tlenu w respiratorze w zakresie 21–100% (do-
tyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),
f) terapię płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych lub
strzykawek automatycznych,
g) toaletę dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących,
h) monitorowanie temperatury ciała,
i) pulsoksymetrię,
j) kapnografię (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),
k) stymulację zewnętrz serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń
ekstremalnych)
– w miejscu udzielania świadczeń;
4) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych – udokumen-
towane zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:
a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu,
b) kardiologii dziecięcej,
Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 1316
c) gastroenterologii,
d) nefrologii,
e) urologii dziecięcej,
f) pediatrii,
g) neurologii dziecięcej,
h) położnictwa i ginekologii,
i) otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej,
j) psychiatrii dziecięcej,
k) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki
obrazowej,
l) rehabilitacji medycznej,
m) chirurgii plastycznej;
5) w przypadku oparzeń albo odmrożeń ciężkich – udokumentowane
zapewnienie konsultacji lekarzy specjalistów w dziedzinie:
a) chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej,
lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narzą-
du ruchu,
b) pediatrii,
c) nefrologii,
d) radiodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii i diagnostyki
obrazowej;
6) oddział szpitalny o profilu: anestezjologia i intensywna terapia
w strukturze szpitala, zapewniający intensywną terapię dla dzieci;
7) udokumentowane zapewnienie udziału w zespole prowadzącym
leczenie pacjentów z oparzeniami i ranami przewlekłymi:
a) lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii
i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii,
b) fizjoterapeuty,
c) psychologa.
Wyposażenie
w sprzęt
i aparaturę
medyczną
1) kardiomonitor,
2) aparat EKG,
3) aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną,
4) aparat do szybkiego przetaczania płynów,
5) worek samorozprężalny z możliwością utrzymania dodatniego ciś-
nienia w końcowej fazie wydechu co najmniej do 10 cm H
2
O,
6) źródło tlenu,
7) laryngoskop,
8) pompy infuzyjne, strzykawki automatyczne
– w miejscu udzielania świadczeń;
9) bronchoskop lub bronchofiberoskop,
10) aparat do ciągłego ogrzewania płynów infuzyjnych,
11) przyłóżkowy aparat RTG,
12) przyłóżkowy aparat USG,
13) dermatom,
14) aparat do nekrektomii,
15) aparat do elektrokoagulacji
– w lokalizacji.
Zapewnienie
realizacji
badań
1) ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną,
2) pomiaru rzutu serca (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremal-
nych),
3) endoskopowych górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmo-
wego oraz górnych dróg oddechowych,
4) laboratoryjnych (gazometria, badania biochemiczne i hemato-
logiczne, w tym krzepnięcia krwi i próby zgodności oraz poziomu
mleczanów),
5) mikrobiologicznych,
6) tomografii komputerowej (TK)
– w lokalizacji.
Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 1316
Pozostałe
wymagania
1) pomieszczenia dla pacjentów wyposażone w klimatyzację zapew-
niającą parametry jakości powietrza dostosowane do funkcji tych
pomieszczeń, w tym regulację temperatury i wilgotności (dotyczy
oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),
2) łóżka ze zmiennociśnieniowymi materacami przeciwodleżynowy-
mi, elektrycznie sterowane, wielokrotnie łamane, umożliwiające
wykonanie badań radiologicznych (RTG) (dotyczy oparzeń albo
odmrożeń ekstremalnych)
– w miejscu udzielania świadczeń;
3) zapewnienie hemodializoterapii,
4) zapewnienie leczenia żywieniowego dojelitowego i pozajelitowe-
go
– w lokalizacji;
5) lotnisko albo lądowisko, albo teren inny niż lotnisko lub lądowisko
dla lotniczego zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego ze-
społu transportu sanitarnego – dojazd w czasie nieprzekraczającym
30 minut (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremalnych),
6) bank tkanek i komórek (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstre-
malnych),
7) hodowle tkankowe (dotyczy oparzeń albo odmrożeń ekstremal-
nych)
– zapewnienie dostępu;
8) udokumentowane stałe monitorowanie mikrobiologiczne ran opa-
rzeniowych pod kątem wykrywania zakażeń;
9) wdrożony system zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwal-
czania, w tym zespół i komitet kontroli zakażeń szpitalnych zgod-
nie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalcza-
niu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570,
z późn. zm.
6)
);
10) do oceny stopnia obrażeń stosuje się skalę ciężkości oparzeń albo
odmrożeń u dzieci:
a) lekkie oparzenia albo odmrożenia: 0–10% powierzchni ciała
stopień I/IIA u dzieci powyżej jednego miesiąca życia bez opa-
rzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,
b) średnie oparzenia albo odmrożenia:
– 10–30% powierzchni ciała – stopień IIA,
5–20% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB,
poniżej 5% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III,
bez oparzeń oczu, twarzy, rąk, krocza, genitaliów, stóp,
bez wysokonapięciowych oparzeń elektrycznych,
bez urazu wziewnego,
bez obciążających schorzeń przewlekłych lub istotnych wad
wrodzonych,
c) ciężkie oparzenia albo odmrożenia:
powyżej 30% powierzchni ciała – stopień IIA,
20–50% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB lub IIB,
5–30% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III albo
oparzenie oczu, uszu, IIB twarzy, rąk, krocza, genitaliów,
stóp, IIB/III w okolicy dużych stawów lub
oparzenia okrężne kończyny lub tułowia, lub szyi, wymagają-
ce nacięć odbarczających, lub
oparzenia wysokonapięciowe, lub
uraz wziewny, lub
obciążenie istotnymi wadami lub schorzeniami przewlekłymi,
6)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723 oraz
z 2012 r. poz. 892.
Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 1316
d) ekstremalne oparzenia albo odmrożenia:
powyżej 30% powierzchni ciała – stopień IIB/III lub III,
powyżej 50% powierzchni ciała – stopień IIA/IIB lub IIB,
oparzenia powikłane:
– – urazem wziewnym lub
– – urazem wielonarządowym, lub
– – ciężką chorobą metaboliczną, wadą serca, lub
– – ciężkim zakażeniem uogólnionym.
28.
Terapia
protonowa
nowotworów oka
92.288
Teleradioterapia
hadronowa wiązką
protonów
Świadczenie
dotyczy pacjentów
z rozpoznaniem
czerniaka błony
naczyniowej
(C 69.3 Nowotwór
złośliwy oka
– naczyniówka)
Wymagania
formalne
Oddział szpitalny o profilach:
1) okulistyka;
2) onkologia kliniczna;
3) radioterapia onkologiczna.
Personel Lekarze – równoważnik co najmniej 5 etatów, w tym:
1) specjalista okulistyki – równoważnik co najmniej 3 etatów;
2) specjalista radioterapii – równoważnik co najmniej 2 etatów.
Wyposażenie
w sprzęt
i aparaturę
medyczną
1) akcelerator protonowy dostarczający wiązkę protonów o energii co
najmniej 55 MeV do stanowiska terapii protonowej oka;
2) stanowisko do terapii protonowej oka wyposażone w:
a) głowicę umożliwiającą dostarczenie wiązki do objętości tarczo-
wej,
b) fotel terapeutyczny,
c) system RTG z co najmniej dwoma generatorami wysokiego napię-
cia,
d) system fiksacji oka wraz z optycznym systemem podglądu oka pa-
cjenta;
3) komputerowy system planowania terapii protonowej z co najmniej
2 stacjami do planowania terapii protonowej;
4) zestawy do kalibracji i dozymetrii wiązki protonowej i fantom wod-
ny;
5) stanowisko do wykonywania elementów unieruchamiania i pozycjo-
nowania pacjenta.
Pozostałe
wymagania
1. Posiadanie sformalizowanej procedury postępowania w leczeniu pro-
tonami nowotworów oka.
2. Całość postępowania medycznego związanego z protonoterapią
nowotworów oka obejmuje:
1) poradę specjalistyczną okulistyczną diagnostyczną (pełne badanie
okulistyczne, USG gałki ocznej w projekcji B i A, dokumentację
fotograficzną nowotworu);
2) opcjonalne badania w razie potrzeby:
a) UBM (ultrabiomikroskopia),
b) ICGA (angiografia indocyjaninowa),
c) FA (angiografia fluoresceinowa),
d) RM (rezonans magnetyczny),
e) TK (tomografia komputerowa) albo
3) w przypadku dzieci hospitalizację w trybie leczenia jednego dnia
– badanie w znieczuleniu ogólnym w warunkach sali operacyjnej;
4) poradę specjalistyczną okulistyczną kwalifikacyjną;
5) hospitalizację w oddziale okulistycznym z zabiegiem operacyjnym
założenia znaczników tantalowych;
6) planowanie terapii protonowej i zatwierdzenie planu protonoterapii;
7) protonoterapię – teleradioterapię ambulatoryjną;
8) poradę specjalistyczną onkologiczną 3 miesiące po protonoterapii.
3. W 3–7 dniu po protonoterapii zaleca się kontrolne zasięgnięcie spe-
cjalistycznej porady okulistycznej, która nie jest objęta całościową
procedurą.
Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 1316
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2013 r.,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1, w zakresie świadczeń
w chemioterapii oraz świadczeń wykonywanych w celu realizacji programów lekowych, pkt 5 i 7 niniejszego rozporządze-
nia stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2012 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
1
CARMUSTINUM
C71 nowotwór złośliwy mózgu
2
CARMUSTINUM
C71.0 mózg z wyjątkiem płatów i komór
3
CARMUSTINUM
C71.1 płat czołowy
4
CARMUSTINUM
C71.2 płat skroniowy
5
CARMUSTINUM
C71.3 płat ciemieniowy
6
CARMUSTINUM
C71.4 płat potyliczny
7
CARMUSTINUM
C71.5 komory mózgowe
8
CARMUSTINUM
C71.6 móżdżek
9
CARMUSTINUM
C71.7 pień mózgu
10
CARMUSTINUM
C71.8 zmiana przekraczająca granice mózgu
11
CARMUSTINUM
C71.9 mózg, nieokreślony
12
CARMUSTINUM
C81 choroba Hodgkina
13
CARMUSTINUM
C81.0 przewaga limfocytów
14
CARMUSTINUM
C81.1 stwardnienie guzkowe
15
CARMUSTINUM
C81.2 mieszanokomórkowa
16
CARMUSTINUM
C81.3 zmniejszenie limfocytów
17
CARMUSTINUM
C81.7 inna choroba Hodgkina
18
CARMUSTINUM
C81.9 choroba Hodgkina, nieokreślona
19
CARMUSTINUM
C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
20
CARMUSTINUM
C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy
21
CARMUSTINUM
C82.1
mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich
komórek, guzkowy
22
CARMUSTINUM
C82.3 wielkokomórkowy, guzkowy
23
CARMUSTINUM
C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
24
CARMUSTINUM
C82.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
25
CARMUSTINUM
C83 chłoniaki nieziarnicze rozlane
26
CARMUSTINUM
C83.0 z małych komórek (rozlany)
27
CARMUSTINUM
C83.1 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)
28
CARMUSTINUM
C83.2 mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)
29
CARMUSTINUM
C83.3 wielkokomórkowy (rozlany)
30
CARMUSTINUM
C83.4 immunoblastyczny (rozlany)
31
CARMUSTINUM
C83.5 limfoblastyczny (rozlany)
32
CARMUSTINUM
C83.6 niezróżnicowany (rozlany)
33
CARMUSTINUM
C83.7 guz (coniak) Burkitta
34
CARMUSTINUM
C83.8 inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
35
CARMUSTINUM
C83.9 rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
36
CARMUSTINUM
C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
37
CARMUSTINUM
C84.0 ziarniniak grzybiasty
Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 6 listopada 2012 r. (poz. 1316)
WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH W LEKACH SPROWADZANYCH
Z ZAGRANICY NA WARUNKACH I W TRYBIE OKREŚLONYCH W ART. 4 USTAWY
Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. – PRAWO FARMACEUTYCZNE (DZ. U. Z 2008 R. NR 45, POZ. 271, Z PÓŹN. ZM.)
Z ROZPOZNANIAMI WEDŁUG ICD-10
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
38
CARMUSTINUM
C84.1 choroba Sezary'ego
39
CARMUSTINUM
C84.2 chłoniak strefy T
40
CARMUSTINUM
C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny
41
CARMUSTINUM
C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T
42
CARMUSTINUM
C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T
43
CARMUSTINUM
C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
44
CARMUSTINUM
C85.0 mięsak limfatyczny
45
CARMUSTINUM
C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony
46
CARMUSTINUM
C85.7 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
47
CARMUSTINUM
C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
48
CARMUSTINUM
C90.0 szpiczak mnogi
49
CARMUSTINUM
E85 amyloidoza [skrobiawica]
50
CARMUSTINUM
E85.1 skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
51
CARMUSTINUM
E85.2 skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
52
CARMUSTINUM
E85.3 wtórne amyloidozy narządowe
53
CARMUSTINUM
E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
54
CARMUSTINUM
E85.8 inne amyloidozy
55
CARMUSTINUM
E85.9 amyloidoza, nieokreślona
56
CHLORMETHINUM
C81 choroba Hodgkina
57
CHLORMETHINUM
C81.0 przewaga limfocytów
58
CHLORMETHINUM
C81.1 stwardnienie guzkowe
59
CHLORMETHINUM
C81.2 mieszanokomórkowa
60
CHLORMETHINUM
C81.3 zmniejszenie limfocytów
61
CHLORMETHINUM
C81.7 inna choroba Hodgkina
62
CHLORMETHINUM
C81.9 choroba Hodgkina, nieokreślona
63
CHLORMETHINUM
C84.0 ziarniniak grzybiasty
64
CHLORMETHINUM
C85.0 mięsak limfatyczny
65
CHLORMETHINUM
C91.1 przewlekła białaczka limfocytowa
66
CHLORMETHINUM
C92.1 przewlekła białaczka szpikowa
67
CHLORMETHINUM
D45 czerwienica prawdziwa
68
DACTINOMYCINUM
C40 nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
69
DACTINOMYCINUM
C40.0 łopatka i kości długie kończyny górnej
70
DACTINOMYCINUM
C40.1 kości krótkie kończyny górnej
71
DACTINOMYCINUM
C40.2 kości długie kończyny dolnej
72
DACTINOMYCINUM
C40.3 kości krótkie kończyny dolnej
73
DACTINOMYCINUM
C40.8 zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn
74
DACTINOMYCINUM
C40.9 kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone
75
DACTINOMYCINUM
C41
nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym
umiejscowieniu
76
DACTINOMYCINUM
C41.0 kości czaszki i twarzy
77
DACTINOMYCINUM
C41.1 żuchwa
78
DACTINOMYCINUM
C41.2 kości kręgosłupa
79
DACTINOMYCINUM
C41.3 kości żebra, mostka i obojczyka
80
DACTINOMYCINUM
C41.4 kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
81
DACTINOMYCINUM
C41.8 zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej
Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
82
DACTINOMYCINUM
C41.9 kości i chrząstki stawowe, nieokreślone
83
DACTINOMYCINUM
C47
nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i autonomicznego układu
nerwowego
84
DACTINOMYCINUM
C47.0 nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
85
DACTINOMYCINUM
C47.1 nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem
86
DACTINOMYCINUM
C47.2 nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem
87
DACTINOMYCINUM
C47.3 nerwy obwodowe klatki piersiowej
88
DACTINOMYCINUM
C47.4 nerwy obwodowe brzucha
89
DACTINOMYCINUM
C47.5 nerwy obwodowe miednicy
90
DACTINOMYCINUM
C47.6 nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
91
DACTINOMYCINUM
C47.8
zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego
układu nerwowego
92
DACTINOMYCINUM
C47.9 nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone
93
DACTINOMYCINUM
C48 nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
94
DACTINOMYCINUM
C48.0 przestrzeń zaotrzewnowa
95
DACTINOMYCINUM
C48.1 określona część otrzewnej
96
DACTINOMYCINUM
C48.2 otrzewna, nieokrlona
97
DACTINOMYCINUM
C48.8 zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
98
DACTINOMYCINUM
C49 nowotwory złliwe tkanki łącznej i innych tkanek mkkich
99
DACTINOMYCINUM
C49.0 tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
100
DACTINOMYCINUM
C49.1 tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem
101
DACTINOMYCINUM
C49.2 tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem
102
DACTINOMYCINUM
C49.3 tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej
103
DACTINOMYCINUM
C49.4 tkanka łączna i tkanka miękka brzucha
104
DACTINOMYCINUM
C49.5 tkanka łączna i tkanka miękka miednicy
105
DACTINOMYCINUM
C49.6 tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona
106
DACTINOMYCINUM
C49.8 zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki mkkiej
107
DACTINOMYCINUM
C49.9 tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone
108
DACTINOMYCINUM
C58 nowotwór złośliwy łożyska
109
DACTINOMYCINUM
C62 nowotwór złośliwy jądra
110
DACTINOMYCINUM
C62.0 dro niezstąpione
111
DACTINOMYCINUM
C62.1 dro zstąpione
112
DACTINOMYCINUM
C62.9 dro, nieokreślone
113
DACTINOMYCINUM
C64 nowotwór złośliwy nerki, z wytkiem miedniczki nerkowej
114
DACTINOMYCINUM
C71 nowotwór złośliwy mózgu
115
DACTINOMYCINUM
C71.0 mózg z wyjątkiem płatów i komór
116
DACTINOMYCINUM
C71.1 płat czołowy
117
DACTINOMYCINUM
C71.2 płat skroniowy
118
DACTINOMYCINUM
C71.3 płat ciemieniowy
119
DACTINOMYCINUM
C71.4 płat potyliczny
120
DACTINOMYCINUM
C71.5 komory mózgowe
121
DACTINOMYCINUM
C71.6 móżdżek
122
DACTINOMYCINUM
C71.7 pień mózgu
123
DACTINOMYCINUM
C71.8 zmiana przekraczająca granice mózgu
124
DACTINOMYCINUM
C71.9 mózg, nieokreślony
Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
125
DACTINOMYCINUM
C97
nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych
umiejscowień
126
DACTINOMYCINUM
D48
nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze innych i nieokreślonych
umiejscowień
127
DACTINOMYCINUM
D48.0 kości i chrząstki stawowe
128
DACTINOMYCINUM
D48.1 tkanka łączna i inne tkanki miękkie
129
DACTINOMYCINUM
D48.2 nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy
130
DACTINOMYCINUM
D48.3 przestrzeń zaotrzewnowa
131
DACTINOMYCINUM
D48.4 otrzewna
132
DACTINOMYCINUM
D48.5 skóra
133
DACTINOMYCINUM
D48.6 sutek
134
DACTINOMYCINUM
D48.7 inne określone umiejscowienie
135
DACTINOMYCINUM
D48.9 nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
136
DAUNORUBICINUM
C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy)
137
DAUNORUBICINUM
C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy
138
DAUNORUBICINUM
C82.1
mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich
komórek, guzkowy
139
DAUNORUBICINUM
C82.3 wielkokomórkowy, guzkowy
140
DAUNORUBICINUM
C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
141
DAUNORUBICINUM
C82.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
142
DAUNORUBICINUM
C83 chłoniaki nieziarnicze rozlane
143
DAUNORUBICINUM
C83.0 z małych komórek (rozlany)
144
DAUNORUBICINUM
C83.1 z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)
145
DAUNORUBICINUM
C83.2 mieszany z dużych i małych komórek (rozlany)
146
DAUNORUBICINUM
C83.3 wielkokomórkowy (rozlany)
147
DAUNORUBICINUM
C83.4 immunoblastyczny (rozlany)
148
DAUNORUBICINUM
C83.5 limfoblastyczny (rozlany)
149
DAUNORUBICINUM
C83.6 niezróżnicowany (rozlany)
150
DAUNORUBICINUM
C83.7 guz (coniak) Burkitta
151
DAUNORUBICINUM
C83.8 inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
152
DAUNORUBICINUM
C83.9 rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
153
DAUNORUBICINUM
C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
154
DAUNORUBICINUM
C84.0 ziarniniak grzybiasty
155
DAUNORUBICINUM
C84.1 choroba Sezary'ego
156
DAUNORUBICINUM
C84.2 chłoniak strefy T
157
DAUNORUBICINUM
C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny
158
DAUNORUBICINUM
C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T
159
DAUNORUBICINUM
C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T
160
DAUNORUBICINUM
C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych
161
DAUNORUBICINUM
C85.0 mięsak limfatyczny
162
DAUNORUBICINUM
C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony
163
DAUNORUBICINUM
C85.7 inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
164
DAUNORUBICINUM
C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
165
DAUNORUBICINUM
C90 szpiczak mnogi i nowotworyośliwe z komórek plazmatycznych
166
DAUNORUBICINUM
C90.0 szpiczak mnogi
Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
167
DAUNORUBICINUM
C90.1 białaczka plazmatycznokomórkowa
168
DAUNORUBICINUM
C90.2 pozaszpikowa postać szpiczaka
169
DAUNORUBICINUM
C91 białaczka limfatyczna
170
DAUNORUBICINUM
C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna
171
DAUNORUBICINUM
C91.1 przewlekła białaczka limfocytowa
172
DAUNORUBICINUM
C91.2 podostra białaczka limfocytowa
173
DAUNORUBICINUM
C91.3 białaczka prolimfocytarna
174
DAUNORUBICINUM
C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
175
DAUNORUBICINUM
C91.5 białaczka dorosłych z komórek T
176
DAUNORUBICINUM
C91.7 inna białaczka limfatyczna
177
DAUNORUBICINUM
C91.9 białaczka limfatyczna, nieokreślona
178
DAUNORUBICINUM
C92 białaczka szpikowa
179
DAUNORUBICINUM
C92.0 ostra białaczka szpikowa
180
DAUNORUBICINUM
C92.1 przewlekła białaczka szpikowa
181
DAUNORUBICINUM
C92.2 podostra białaczka szpikowa
182
DAUNORUBICINUM
C92.3 mięsak szpikowy
183
DAUNORUBICINUM
C92.4 ostra białaczka promielocytowa
184
DAUNORUBICINUM
C92.5 ostra białaczka szpikowo-monocytowa
185
DAUNORUBICINUM
C92.7 inna białaczka szpikowa
186
DAUNORUBICINUM
C92.9 białaczka szpikowa, nieokreślona
187
DAUNORUBICINUM
C93 białaczka monocytowa
188
DAUNORUBICINUM
C93.0 ostra białaczka monocytowa
189
DAUNORUBICINUM
C93.1 przewlekła białaczka monocytowa
190
DAUNORUBICINUM
C93.2 podostra białaczka monocytowa
191
DAUNORUBICINUM
C93.7 inna białaczka monocytowa
192
DAUNORUBICINUM
C93.9 białaczka monocytowa, nieokreślona
193
DAUNORUBICINUM
C94 inne białaczki określonego rodzaju
194
DAUNORUBICINUM
C94.0 ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
195
DAUNORUBICINUM
C94.1 przewlekła czerwienica
196
DAUNORUBICINUM
C94.2 ostra białaczka megakarioblastyczna
197
DAUNORUBICINUM
C94.3 białaczka z komórek tucznych
198
DAUNORUBICINUM
C94.4 ostra szpikowica uogólniona
199
DAUNORUBICINUM
C94.5 ostre zwłóknienie szpiku
200
DAUNORUBICINUM
C94.7 inna określona białaczka
201
DAUNORUBICINUM
C95 białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
202
DAUNORUBICINUM
C95.0 ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
203
DAUNORUBICINUM
C95.1 przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
204
DAUNORUBICINUM
C95.2 podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
205
DAUNORUBICINUM
C95.7 inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
206
DAUNORUBICINUM
C95.9 białaczka, nieokreślona
207
DAUNORUBICINUM
D46 zespoły mielodysplastyczne
208
DAUNORUBICINUM
D46.0 oporna niedokrwistość bez syderoblastów
209
DAUNORUBICINUM
D46.1 oporna niedokrwistość z syderoblastami
210
DAUNORUBICINUM
D46.2 oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
211
DAUNORUBICINUM
D46.3 oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 1316
Lp.
Nazwa substancji
czynnej oraz, jeżeli
dotyczy
droga
podania lub dawka
Kod
ICD-10
Nazwa ICD-10
212
DAUNORUBICINUM
D46.4 oporna niedokrwistość, nieokreślona
213
DAUNORUBICINUM
D46.7 inne zespoły mielodysplastyczne
214
DAUNORUBICINUM
D46.9 zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
215
DAUNORUBICINUM
E85 amyloidoza [skrobiawica]
216
DAUNORUBICINUM
E85.0 skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna
217
DAUNORUBICINUM
E85.1 skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
218
DAUNORUBICINUM
E85.2 skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
219
DAUNORUBICINUM
E85.3 wtórne amyloidozy narządowe
220
DAUNORUBICINUM
E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
221
DAUNORUBICINUM
E85.8 inne amyloidozy
222
DAUNORUBICINUM
E85.9 amyloidoza, nieokreślona
223
LOMUSTINUM
C43 czerniak złośliwy skóry
224
LOMUSTINUM
C43.0 czerniak złośliwy wargi
225
LOMUSTINUM
C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
226
LOMUSTINUM
C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
227
LOMUSTINUM
C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
228
LOMUSTINUM
C43.4 czerniak złośliwy sry owłosionej głowy i skóry szyi
229
LOMUSTINUM
C43.5 czerniak złośliwy towia
230
LOMUSTINUM
C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
231
LOMUSTINUM
C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
232
LOMUSTINUM
C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
233
LOMUSTINUM
C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony
234
LOMUSTINUM
C70 nowotwór złośliwy opon
235
LOMUSTINUM
C70.0 opony mózgowe
236
LOMUSTINUM
C70.1 opony rdzeniowe
237
LOMUSTINUM
C70.9 opony, nieokreślone
238
LOMUSTINUM
C71 nowotwór złośliwy mózgu
239
LOMUSTINUM
C71.0 mózg z wyjątkiem płatów i komór
240
LOMUSTINUM
C71.1 płat czołowy
241
LOMUSTINUM
C71.2 płat skroniowy
242
LOMUSTINUM
C71.3 płat ciemieniowy
243
LOMUSTINUM
C71.4 płat potyliczny
244
LOMUSTINUM
C71.5 komory mózgowe
245
LOMUSTINUM
C71.6 móżdżek
246
LOMUSTINUM
C71.7 pień mózgu
247
LOMUSTINUM
C71.8 zmiana przekraczająca granice mózgu
248
LOMUSTINUM
C71.9 mózg, nieokreślony
249
LOMUSTINUM
C72
nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części
centralnego systemu nerwowego
250
LOMUSTINUM
C72.0 rdzeń kręgowy
251
LOMUSTINUM
C72.1 ogon koński
252
LOMUSTINUM
C72.2 nerw węchowy
253
LOMUSTINUM
C72.3 nerw wzrokowy
254
LOMUSTINUM
C72.4 nerw przedsionkowo-ślimakowy
255
LOMUSTINUM
C72.5 inne i nieokreślone nerwy czaszkowe

Strona korzysta z plików cookies