21

Lis 2012

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Sygnatura:

Dz.U. z 2012 r., poz. 1282

Data publikacji:

21 listopada 2012 r.

Strona z 31
Ładowanie dokumentu Załaduj cały dokument
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r.
Poz.
1282
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 września 2012 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej
1.  Na  podstawie  art.  16  ust.  zdanie  pierwsze  ustawy  dnia  20  lipca  2000  r.  ogłaszaniu  aktów  normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)  ustawą z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, 
poz. 880),
2)  ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883),
3)  ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859),
4)  ustawą z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy 
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262),
5)  ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),
6)  wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt K 46/07 (Dz. U. Nr 123, poz. 803),
7)  ustawą dnia września 2008 r. zmianie ustawy dokumentach paszportowych oraz ustawy opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51),
8)  ustawą z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej 
(Dz. U. Nr 182, poz. 1121),
9)  ustawą dnia października 2008 r. zmianie ustawy ewidencji ludności dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198),
10)  ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414),
11)  ustawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, 
poz. 1367),
12)  ustawą dnia 19 grudnia 2008 r. zmianie ustawy promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy oraz zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33),
13)  ustawą dnia stycznia 2009 r. zmianie ustawy powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120),
14)  ustawą dnia marca 2009 r. zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 57, 
poz. 466),
Dziennik Ustaw  – 2 –   Poz. 1282
15)  ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego 
Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619),
16)  ustawą  dnia kwietnia 2010 r.  zmianie ustawy cudzoziemcach  oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. Nr 81, 
poz. 531),
17)  ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679),
18)  ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768),
19)  ustawą  dnia 25 marca  2011  r.  zmianie niektórych ustaw  związanych  funkcjonowaniem  systemu ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398),
20)  ustawą dnia 25 marca 2011 r. ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, 
poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),
21)  ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),
22)  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887),
23)  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981),
24)  ustawą dnia lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystości porządku gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
25)  ustawą  dnia 29  lipca 2011  r.  zmianie ustawy zasadach ewidencji identyfikacji podatników płatników oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),
26)  ustawą dnia 18 sierpnia 2011 r. zmianie ustawy – Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 222, poz. 1321),
27)  ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367),
28)  ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230),
29)  ustawą dnia 16 września 2011 r. redukcji niektórych obowiązków obywateli przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, 
poz. 1378)
oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 27 sierpnia 2012 r.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1)  art. 13–18 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), które stanowią:
„Art. 13. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:
1)  w art. 1 uchyla się pkt 6;
2)  uchyla się art. 18;
3)  w art. 19 w pkt 1 uchyla się lit. e.
Art. 14. ustawie dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo notariacie (Dz. U. 2002 r. Nr 42, poz. 369, późn. zm.
a)
w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.”.
a)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 Nr 217, 
poz. 2142, 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 Nr 202, poz. 2067, 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, 
poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.
Dziennik Ustaw  – 3 –   Poz. 1282
Art. 15. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.
b)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 61:
a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.”,
b) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  gdy zapłata podatku, zgodnie przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi 
lub znakami akcyzy;”;
2) w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.  Zaokrąglania podstaw opodatkowania kwot podatków nie stosuje się do opłat, których mowa przepisach 
o podatkach i opłatach lokalnych.”.
Art. 16. ustawie dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, późn. zm.
c)
uchyla się art. 58 i 59.
Art.  17.  ustawie dnia 27 marca  2003  r.  planowaniu  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.
d)
) w art. 30 uchyla się ust. 2.
Art. 18. ustawie dnia 13 listopada 2003 r. dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, 
poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d;
2) w art. 14:
a) w ust. 1:
– uchyla się pkt 1,
– pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który 
dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2;”,
– uchyla się pkt 3,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt 
(burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy opłaty skarbowej uiszczanej 
gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.”.”;
2)  art. 18 ustawy dnia 11 maja 2007 r. tworzeniu działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. 
Nr 127, poz. 880), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
3) art. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;
4)  art. 43 ustawy dnia 29 czerwca 2007 r. międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859), 
który stanowi:
„Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2007 r.”;
b)
  Zmiany  tekstu jednolitego wymienionej ustawy  zostały ogłoszone  Dz.  U. 2005 r.  Nr 85,  poz. 727,  Nr 86, poz. 732  Nr  143, 
poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590. 
c)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, 
Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, 
z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708 
i Nr 191, poz. 1413.
d)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2004 r. Nr 6, poz. 41 Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.
Dziennik Ustaw  – 4 –   Poz. 1282
5)  art. 13 ustawy dnia 29 lutego 2008 r. zmianie ustawy płatnościach do gruntów rolnych płatności cukrowej oraz 
ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262), który stanowi:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.”;
6)  art. 43 ustawy dnia 18 marca 2008 r. zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach człon-
kowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), który stanowi:
„Art. 43. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
7)  art. ustawy dnia września 2008 r. zmianie ustawy dokumentach paszportowych oraz ustawy opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, wyjątkiem art. pkt zakresie dotyczą-
cym art. 18 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r.”;
8)  art. ustawy dnia 19 września 2008 r. zmianie ustawy – Prawo aktach stanu cywilnego oraz ustawy opłacie 
skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121), który stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
9)  art. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów:
1) art. 1 pkt 2, 4, 5, 15, 17 i 18 oraz art. 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.;
2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
10)  art. 18 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
11)  art. 25 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1367), który stanowi:
„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.”;
12)  art. 40 ustawy dnia 19 grudnia 2008 r. zmianie ustawy promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), który stanowi:
„Art. 40. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 39, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.;
2) art. 1 pkt 75 i art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2009 r.;
3) art. 1 pkt 49, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”;
13)  art. 20 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120), który stanowi:
„Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
14)  art. 4 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr 57, poz. 466), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;
15)  art. 34 ustawy dnia kwietnia 2009 r. wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego udziałem Europej-
skiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), który stanowi:
„Art. 34. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
16)  art. 16 ustawy dnia kwietnia 2010 r. zmianie ustawy cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 81, 
poz. 531), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”;
Dziennik Ustaw  – 5 –   Poz. 1282
17)  art. 141 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), który stanowi:
„Art. 141. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 90 ust. 3–5, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2) art. 48 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 83 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2011 r.”;
18)  art. 93  ustawy dnia sierpnia 2010 r.  dowodach osobistych (Dz. U.  Nr 167, poz. 1131 oraz 2011  r. Nr 133, 
poz. 768), który stanowi:
„Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.”;
19)  art. 33 ustawy dnia 25 marca 2011 r. zmianie niektórych ustaw związanych funkcjonowaniem systemu ubezpie-
czeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398), który stanowi:
„Art. 33. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1, art. 3 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3, 
pkt 5 i pkt 6, art. 4 pkt 1–12, pkt 13 lit. b i c, pkt 14–25, pkt 27, pkt 28, pkt 29 lit. a, pkt 30–33, pkt 34 lit. a, pkt 35–39, 
pkt 42–44 pkt 46–50, art. 5, art. 6, art. 12, art. 13, art. 15, art. 16 art. 31, które wchodzą życie dniem stycznia 
2012 r.”;
20)  art. 105 ustawy dnia 25 marca 2011 r. ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli przedsiębiorców (Dz. U. 
Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110), który stanowi:
„Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;
3) (uchylony).”;
21)  art. 221 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), który stanowi:
„Art. 221. Ustawa wchodzi życie dniem lipca 2011 r., wyjątkiem art. 17 ust. 3, art. 25, art. 88 ust. 3, 
art. 106 ust. zdanie trzecie, ust. pkt 13, ust. pkt 11 ust. 5, art. 148 pkt oraz art. 172 pkt 10, które wchodzą życie 
z dniem 1 stycznia 2012 r.”;
22)  art. 251 ustawy dnia czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), 
która stanowi:
„Art. 251. Ustawa wchodzi życie dniem stycznia 2012 r., wyjątkiem art. 77 ust. 1, który wchodzi życie 
z dniem 1 stycznia 2015 r., i art. 241, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;
23)  art. 227 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), który stanowi:
„Art. 227. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;
24)  art. 23 ustawy dnia lipca 2011 r. zmianie ustawy utrzymaniu czystości porządku gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 9 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)  art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9x ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3, art. 9y ust. 1 pkt 4 i 5, ust. 2 i 3 oraz art. 9z ust. 1–3, 
który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
3) art. 1 pkt 17 w zakresie dodania art. 9z ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.”;
25)  art. 76 ustawy dnia 29 lipca 2011 r. zmianie ustawy zasadach ewidencji identyfikacji podatników płatników oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem:
1) art. 71 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2)  art. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5–7, pkt 9 lit. a–d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4–7 
pkt 16 zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 art. 59, które wchodzą życie dniem 
1 stycznia 2012 r.”;
Dziennik Ustaw  – 6 –   Poz. 1282
26)  art. ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. zmianie ustawy – Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1321), który stanowi:
„Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 9 w zakresie art. 64h oraz art. 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 1 pkt 5 lit. b w zakresie art. 61 ust. 15 i 16, który wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
27)  art. 135 ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367), który 
stanowi:
„Art. 135. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 124, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 131 i art. 132, które wchodzą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
28)  art. 14 ustawy dnia 31 sierpnia  2011 r. zmianie ustawy organizowaniu  prowadzeniu działalności kulturalnej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230), który stanowi:
„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 
z wyjątkiem:
1) przepisów art. 1 pkt 21–23 oraz art. 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;
2)  przepisów art. pkt oraz art. pkt lit. pkt 4, które wchodzą życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;
29)  art.  29 ustawy  dnia 16 września  2011  r. redukcji  niektórych  obowiązków obywateli  przedsiębiorców  (Dz. U. 
Nr 232, poz. 1378), który stanowi:
„Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 21 pkt 1 lit. a–c i pkt 6 oraz art. 28, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 21 pkt 3–5, 7, 8 i 10–13, które wchodzą w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.;
3)  art. pkt 1–6, art. pkt 2, art. 6, art. pkt 2, art. 12–14, art. 17, art. 18, art. 20 oraz art. 23, które wchodzą życie 
z dniem 1 stycznia 2013 r.”.
Marszałek Sejmu: E. Kopacz
Dziennik Ustaw  – 7 –   Poz. 1282
Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 13 września 2012 r. (poz. 1282)
USTAWA
z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej
Rozdział 1
Przedmiot opłaty skarbowej
Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega:
1)  w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a)  dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b)  wydanie zaświadczenia na wniosek,
c)  wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2)  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie pełno mocnictwa lub prokury albo jego  odpisu,  wypisu  lub  kopii  – 
w spra wie z zakresu administracji publicznej lub w postępo waniu sądowym.
2.  Opłacie  skarbowej  podlega  również  dokonanie  czynności  urzędo wej,  wydanie  zaświadczenia  oraz  zezwolenia 
(pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej samorządowej, związku wykonywaniem zadań 
z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocni-
ctwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.
Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu 
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b)
1)
 ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych przepisach szcze-
gólnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla 
osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c)
2)
  świadczeń socjalnych oraz  sprawach załatwianych na  podstawie  przepisów pomocy  społecznej,  przepisów 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
d)  wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  wyborów do  Sejmu, Senatu,  Parlamentu Europejskiego organów 
samorządu terytorialnego oraz referendum,
e)  powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę 
w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
 f)  zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g)  nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h)  załatwianych na podstawie przepisów ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.
3)
),
1)
  brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy dnia stycznia 2009 r. zmianie ustawy powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 22, poz. 120), która weszła w życie z dniem 11 lutego 2009 r.
2)
  brzmieniu ustalonym przez art. 222 ustawy dnia czerwca 2011 r. wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 
Nr 149, poz. 887), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
3)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, 
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 Nr 200, poz. 1323, 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, 
Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 908, 951 i 1256.
Dziennik Ustaw  – 8 –   Poz. 1282
  i)  nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego 
w ten sposób,
 j)
4)
 pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k)  o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
  l)  rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.
5)
);
2)  dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3)
6)
 dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realiza-
cji Wspólnej Polityki Rolnej, tym sprawach płatności ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych 
przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczą-
cych organizacji rynków  rolnych,  wyłączeniem zadań zakresie administrowania  obrotem  zagranicą towarami 
rolno-spożywczymi;
3a)
7)
 wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy dnia kwietnia 2009 r. wspieraniu zrównoważonego rozwoju 
sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
4)
6)
  złożenie  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  pełnomocnictwa  lub  prokury  albo  jego  odpisu,  wypisu  lub  kopii 
w sprawach określonych w pkt 3;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1–4;
6)
8)
 dokonanie czynności urzędowej wydanie zaświad czenia sprawach zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, 
którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;
7)  wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane czynną 
ochroną przyrody.
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbo wej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona 
w ust. 1, wydanie tego zaświad czenia podlega opłacie skarbowej.
Art. 3. Nie  podlega  opłacie  skarbowej:  dokonanie  czynności  urzędowej,  wy danie  zaświadczenia  oraz  zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom charakterze publicznoprawnym 
lub są od tych opłat zwolnione.
Art. 3a.
9)
 1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie 
tej  czynności  lub  wydanie  zaświadczenia  następuje  na  podstawie  zgłoszenia  lub  na  wniosek,  które  przekazane  zostały 
za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej 
lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.
2. Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej 
o pobraniu opłaty konsularnej.
Art. 4. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.
4)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
5)
  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. 2006 r. Nr 195, poz. 1437, 2008 r. Nr 197, poz. 1223, 2010 r. Nr 257, 
poz. 1726 oraz z 2012 r. poz. 1195.
6)
  brzmieniu ustalonym przez art. ustawy dnia 29 lutego 2008 r. zmianie ustawy płatnościach do gruntów rolnych płatności 
cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 44, poz. 262), która weszła w życie z dniem 15 marca 2008 r.
7)
  Dodany przez art. 29 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europej-
skiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619), która weszła w życie z dniem 29 maja 2009 r.
8)
   brzmieniu ustalonym przez  art. 16 pkt  ustawy dnia  17 października 2008  r. zmianie  imienia  nazwiska (Dz. U.  Nr 220, 
poz. 1414), która weszła w życie z dniem 13 czerwca 2009 r.
9)
   Dodany przez art. pkt ustawy dnia 13 czerwca 2007 r. zmianie ustawy opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 128, poz. 883), która 
weszła w życie z dniem 26 lipca 2007 r.
Dziennik Ustaw  – 9 –   Poz. 1282
Rozdział 2
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej
Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organiza-
cyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się 
czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), przy-
padku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub proku-
rencie.
2. Obowiązek  zapłaty opłaty  skarbowej ciąży  solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych ust. 1,  jeżeli 
wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny 
wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) przypadku złożenia dokumentu, którym 
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na 
pozostałych stronach tej czynności.
Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1)  od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzę-
dowej;
2)  od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
3)  od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii 
– chwilą złożenia dokumentu organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, którym mowa art. ust. 2;
5)  od przedmiotu opłaty określonego art. ust. – chwilą użycia zaświadczenia sprawie innej niż wymieniona 
w art. 2 ust. 1.
2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1)  pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne siły zbrojne, 
międzynarodowe  organizacje  instytucje  oraz  ich  oddziały  przedstawicielstwa,  korzystające  na  podstawie  ustaw, 
umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich 
personelu inne osoby zrównane nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi nie mają miejsca stałego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)  jednostki budżetowe;
3)  jednostki samorządu terytorialnego;
4)  organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek dokonanie czynności urzędowej 
albo wniosek wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie związku nieodpłatną działalnością pożytku 
publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5)  osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek dokonanie czynności urzędowej albo wniosek wydanie 
zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocni-
ctwa lub  prokury albo  jego odpis,  wypis lub  kopię przedstawią  zaświadczenie  korzystaniu ze  świadczeń pomocy 
społecznej z powodu ubóstwa;
6)  osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub 
rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu 
Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.
Dziennik Ustaw  – 10 –  Poz. 1282
Rozdział 3
Zapłata i zwrot opłaty skarbowej
Art. 8.
10)
 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.
2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość 
wynagrodzenia za inkaso.
3. Organy administracji rządowej samorządowej oraz podmioty, których mowa art. ust. 2, dokonują adnotacji 
potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4. Adnotacji, której mowa ust. 3, nie dokonuje się przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. ust. pkt lit. e, 
art. 3 lub art. 3a.
5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać sądzie, organie administracji 
rządowej lub samorządowej albo podmiocie, którym mowa art. ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu 
zapłaty  opłaty  skarbowej  od  dokumentu  stwierdzającego  udzielenie  im  pełnomocnictwa  lub  prokury  albo  jego  odpisu, 
wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, 
w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.
Art. 9. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1)  od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;
2)  od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświad-
czenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.
Art. 10.
11)
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)  sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej samorządowej oraz podmioty, których mowa art. 
ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wska-
zanie sposobu:
a)  dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b)  sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej 
zapłaty,
2)  sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbęd-
nych do dokonania jej zwrotu
– uwzględniając konieczność zapewnienia spraw ności postępowania podatkowego, także zapewnienia kontroli zapłaty 
opłaty skarbowej.
Art. 11. 1. Organy administracji rządowej samorządowej oraz podmioty, których mowa art. ust. 2, przekazują 
organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należ-
nej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, kon-
cesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty po-
stępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich 
odpisów, wypisów lub kopii.
10)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 9.
11)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 9.
Dziennik Ustaw  – 11 –  Poz. 1282
2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację przypad-
kach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocni-
ctwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:
1)  imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;
2)  przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przed-
miot.
Rozdział 4
Właściwość organów podatkowych
Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1)  od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy 
właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie 
lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2)  od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 
organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 13. (pominięty).
12)
Art. 14. (pominięty).
12)
Art. 15. (pominięty).
12)
Art. 16. (pominięty).
12)
Art. 17. (pominięty).
12)
Art. 18. (pominięty).
12)
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 19. Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie 
czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono 
dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia życie ustawy, stosuje się 
przepisy dotychczasowe.
Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. 
Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, 
Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 Nr 179, poz. 1485 oraz 2006 r. Nr 50, poz. 360 Nr 144, 
poz. 1043).
Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
12)
  Zamieszczony w obwieszczeniu.
Dziennik Ustaw  – 12 –  Poz. 1282
Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA
Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia
1 2 3 4
I. Dokonanie czynności urzędowej
  1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł
  2.  Inne  czynności  kierownika  urzędu  stanu 
cywilnego
11 zł 1)  sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu
2)  przyjęcie  oświadczenia  uznaniu  dziecka 
lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
  3.  Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg sta-
nu cywilnego treści aktu stanu cywilnego 
sporządzonego za granicą
50 zł
  4.
3)
 Pozostałe decyzje wydawane przez kie-
rownika urzędu stanu cywilnego uwzględ-
niające wnioski stron
39 zł
  5.  Protokół zawierający ostatnią wolę spad-
kodawcy,  sporządzony  przez  osoby  wy-
mienione art. 951 § Kodeksu cywil-
nego
22 zł
  6. (uchylony)
14)
  7.  Decyzja  zmianie  nazwiska  imienia 
(imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
37 zł
  8.  Decyzja  warunkach  zabudowy  za-
gospodarowania terenu
107 zł
  9.  Przeniesienie decyzji warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu na rzecz
innej osoby
56 zł
10.  Zatwierdzenie projektu budowlanego 47 zł
11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę lub decyzji pozwoleniu na wzno-
wienie robót budowlanych na rzecz inne-
go podmiotu
90 zł
12.  Decyzja przeniesieniu praw obowiąz-
ków wynikających z:
1)  wydawanych, na podstawie przepisów 
ochronie  środowiska  przepisów 
odpadach, pozwoleń na wprowadza-
nie substancji i energii do środowiska:
a)   związku  wykonywaną  działal-
nością  gospodarczą,  zastrzeże-
niem lit. b
b)   związku  działalnością  gospo-
darczą wykonywaną przez podmio-
ty prowadzące działalność wytwór-
czą  rolnictwie,  mikroprzedsię-
biorców  oraz  małych  średnich 
przedsiębiorców
c) pozostałych
2) pozwoleń wodnoprawnych
1023 zł
259 zł
256 zł
100 zł
13)
  brzmieniu ustalonym przez art. ustawy dnia 19 września 2008 r. zmianie ustawy – Prawo aktach stanu cywilnego oraz ustawy 
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1121), która weszła w życie z dniem 29 października 2008 r.
14)
  Przez art. 16 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 8.
Dziennik Ustaw  – 13 –  Poz. 1282
1 2 3 4
13.  Przyjęcie  wymaganego  przepisami 
ochronie środowiska zgłoszenia insta-
lacji, z której emisja nie wymaga pozwo-
lenia, mogącej negatywnie  oddziaływać 
na środowisko
120 zł
14.  Wymagane przepisami ochronie środo-
wiska:
1)  zatwierdzenie  raportu  bezpieczeń-
stwie
2)  zatwierdzenie zmian w raporcie o bez-
pieczeństwie
1069 zł
214 zł
15.  Potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia  re-
jestracyjnego w podatku akcyzowym
170 zł
16.  Potwierdzenie  zarejestrowania  podatnika 
podatku od towarów i usług jako podatni-
ka  VAT  czynnego  lub  podatnika  VAT 
zwolnionego
170 zł
17.  Zgoda wydawana przez organ podatkowy 
na  podstawie  przepisów  prawa  podatko-
wego
30 zł
18. (uchylony)
15)
19.  Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt 26 zł
20.  Przyrzeczenie  wydania  zezwolenia  (po-
zwolenia, koncesji)
98 zł
21.  Przedłużenie terminu ważności lub zmia-
na warunków przyrzeczenia wydania ze-
zwolenia (pozwolenia, koncesji)
44 zł
22.  Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwole-
nia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania 
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
24 zł
23. (uchylony)
16)
23a .
17)
 Wydanie informacji o nadaniu numeru 
identyfikacji  podatkowej  podmiotowi, 
o którego numer identyfikacji podatkowej 
wystąpiono
21 zł
24.  Wydanie duplikatu książeczki wojskowej 28 zł
25.
8)
 Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji 
do  wykonywania  zawodu  regulowanego 
lub działalności rozumieniu przepisów 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawo-
dowych  nabytych  państwach  człon-
kowskich Unii Europejskiej
523 zł
15)
  Przez art. 180 ustawy dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która weszła życie dniem 
1 lipca 2011 r.
16)
  Przez art. 48 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 1 września 2011 r.
17)
  Dodany przez art. 48 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 16.
18)
  brzmieniu ustalonym przez art. 37 ustawy dnia 18 marca 2008 r. zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394), która weszła w życie z dniem 2 maja 2008 r.
Dziennik Ustaw  – 14 –  Poz. 1282
1 2 3 4
26.  Decyzja nabyciu obywatelstwa polskie-
go
219 zł
27.  Decyzja  stwierdzająca  posiadanie  lub 
utratę obywatelstwa polskiego
58 zł
28.  Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziem-
ca na pobyt Rzeczypospolitej  Polskiej 
do ewidencji zaproszeń
27 zł
29.
9) 
Dokonanie  wpisu  przedstawicielstwa 
przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru 
przedstawicielstw przedsiębiorców zagra-
nicznych
1000 zł
30.  Dokonanie  wpisu  statku  rybackiego  do 
rejestru statków rybackich
176 zł
31.  Zmiana  wpisu  rejestrze  statków  ryba-
ckich
59 zł
32.  (uchylony)
20)
33.  (uchylony)
20)
34.  Dokonanie  wpisu  do  rejestru  agentów 
ubezpieczeniowych
110 zł
35.  Zmiana wpisu do rejestru agentów ubez-
pieczeniowych:
1)  jeżeli  zmiana  nastąpi  na  wniosek  za-
kładu ubezpieczeń związku zawar-
ciem  umowy  agencyjnej  agentem 
ubezpieczeniowym,  który  został  wpi-
sany do rejestru na uprzedni  wniosek 
innego zakładu ubezpieczeń
2)  pozostałe zmiany
110 zł
55 zł
zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczenio-
wych obejmująca:
1)  imiona nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten 
nie  został  nadany,  numer  paszportu,  dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego  tożsamość,  adres  zamieszkania,  numer 
ewidencji działalności gospodarczej albo nu-
mer rejestrze przedsiębiorców, firmę przed-
siębiorcy,  pod którą wykonywana  jest  działal-
ność  gospodarcza,  siedzibę  adres  –  przy-
padku  agenta  ubezpieczeniowego  będącego 
osobą fizyczną
2)  nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, nu-
mer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku 
agenta  ubezpieczeniowego  będącego  osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiada-
jącą osobowości prawnej
3)  imiona nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten 
nie  został  nadany,  numer  paszportu,  dowodu 
osobistego lub innego dokumentu potwierdzają-
cego tożsamość, adres zamieszkania – przy-
padku  osób  fizycznych,  przy  pomocy  których 
agent  ubezpieczeniowy  wykonuje  czynności 
agencyjne
4)  numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy 
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzial-
ności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy 
ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, 
którym  zawarto  tę  umowę  –  przypadku 
19)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 19 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębior-
ców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
20)
  Przez art. 16 ustawy dnia 25 marca 2011 r. zmianie niektórych ustaw związanych funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń spo-
łecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398); wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Dziennik Ustaw  – 15 –  Poz. 1282
1 2 3 4
     agenta  ubezpieczeniowego  działającego  na 
rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń 
zakresie  tego  samego  działu  ubezpieczeń, 
zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalno-
ści ubezpieczeniowej
5)  wykreślenie  agenta  ubezpieczeniowego  na 
wniosek zakładu ubezpieczeń
36.  Dokonanie wpisu do rejestru działalności 
regulowanej:
1)  podmiotu  wykonującego  działalność 
na podstawie przepisów ruchu dro-
gowym
2)  podmiotu  wykonującego  działalność 
w zakresie:
a) wyrobu alkoholu etylowego
b)  wyrobu alkoholu etylowego, przy-
padku  gdy  przedsiębiorca  zadekla-
ruje  roczną  wielkość  produkcji  do 
10 000 litrów 100% alkoholu
c)  oczyszczania alkoholu etylowego
d)  skażania alkoholu etylowego
e)  odwadniania alkoholu etylowego
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden 
rodzaj działalności, opłatę skarbową po-
biera się od każdego z nich
3)  podmiotu  wykonującego  działalność 
zakresie wytwarzania wyrobów ty-
toniowych
4)  podmiotu  wykonującego  działalność 
w zakresie:
a)  wyrobu napojów spirytusowych
b)  rozlewu napojów spirytusowych
c)  wyrobu lub rozlewu napojów spiry-
tusowych, przypadku gdy przed-
siębiorca  zadeklaruje  roczną  wiel-
kość  produkcji  do  10  000  litrów 
100% alkoholu
jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden 
rodzaj działalności, opłatę skarbową po-
biera się od każdego z nich
5)  podmiotu  wykonującego  działalność 
kantorową
6)  podmiotu  wykonującego  działalność 
gospodarczą na podstawie przepisów 
usługach turystycznych zakresie 
organizowania  imprez  turystycznych 
oraz pośredniczenia na zlecenie klien-
tów zawieraniu umów świadcze-
nie usług turystycznych
7)  podmiotu wykonującego działalność na 
podstawie  przepisów  nasiennictwie 
w zakresie obrotu materiałem siewnym
412 zł
11 610 zł
1005 zł
11 610 zł
11 610 zł
11 610 zł
11 610 zł
11 610 zł
11 610 zł
1005 zł
1087 zł
514 zł
288 zł
1)
1)
 dokonanie wpisu do rejestru podmiotów pro-
wadzących agencje zatrudnienia
2)
2)
 dokonanie wpisu do rejestru działalności re-
gulowanej podmiotu produkującego tablice re-
jestracyjne
21)
  brzmieniu nadanym przez art. 19 pkt ustawy dnia 19 grudnia 2008 r. zmianie ustawy promocji zatrudnienia instytucjach 
rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33), która weszła w życie z dniem 1 lutego 2009 r.; 
oznaczenie pkt 1 nadane przez art. 80 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przed-
siębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
22)
  Dodany przez art. 80 ustawy wymienionej jako druga w odnośniku 21.
Dziennik Ustaw  – 16 –  Poz. 1282
1 2 3 4
8)  podmiotu  wykonującego  działalność 
zakresie konfekcjonowania lub ob-
rotu środkami ochrony roślin
9)  podmiotu  wykonującego  działalność 
na podstawie ustawy – Prawo poczto-
we
9a) 
23)
  podmiotu  wykonującego  działal-
ność na podstawie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach
10)  podmiotu  wykonującego  działalność 
gospodarczą niewymienioną niniej-
szym ustępie
1135 zł
412 zł
50 zł
616 zł
37.  Zmiana wpisu do rejestru działalności re-
gulowanej, jeżeli:
1)  dotyczy  ona  rozszerzenia  zakresu 
działalności
2)  treścią zmiany wpisu, o którym mowa 
ust. 36 pkt lub 4, jest kolejny ro-
dzaj działalności
50% stawek 
określonych 
od wpisu
100% stawek 
określonych 
od wpisu
zmiany  wpisu  do  rejestru  podmiotów  prowadzą-
cych agencje zatrudnienia
24)
38.  Decyzja sprawie zwolnienia obowiąz-
ku  uzyskania  świadectwa  homologacji 
typu pojazdu
1537 zł
39.  Zgoda  na  chów  hodowlę  zamkniętą 
zwierząt niebędących zwierzętami gospo-
darczymi do celów zasiedleń lub eksportu 
zwierzyny żywej
105 zł
40. (uchylony)
25)
41.
6)
 Zatwierdzenie programu szkolenia osób 
wykonujących określone czynności w ru-
chu  zakładu  górniczego  –  od  każdego 
programu
105 zł
42. Zatwierdzenie planów ruchu:
1)  podziemnych zakładów górniczych
2)  odkrywkowych  zakładów  górniczych 
lub zakładów górniczych wydobywają-
cych kopaliny otworami wiertniczymi
3)  innych zakładów
1005 zł
805 zł
505 zł
43.
7)
  Nadanie  uprawnień  rzeczoznawcy  do 
spraw ruchu górniczego:
1) osobie prawnej
2) osobie fizycznej
1005 zł
505 zł
44.  Decyzja  zatwierdzająca  program  gospo-
darowania odpadami niebezpiecznymi
505 zł
45.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia
205 zł
23)
  Dodany przez art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
24)
  W brzmieniu nadanym przez art. 19 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w odnośniku 21.
25)
  Przez art. 196 pkt lit. ustawy dnia czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), która weszła 
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
26)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 196 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
27)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 196 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 25.
Dziennik Ustaw  – 17 –  Poz. 1282
1 2 3 4
46.  Przeniesienie  decyzji  środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia na rzecz innej osoby
105 zł
47.  Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksplo-
atacji składowiska
505 zł
48.  Przeniesienie decyzji zatwierdzającej in-
strukcję eksploatacji składowiska
259 zł
49.  Decyzja sprawie uznania wyrobu bu-
dowlanego za regionalny wyrób budow-
lany
155 zł
50.  Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowe-
mu przez  naczelnika urzędu  skarbowego 
informacji  zawierającej  dane  wartości 
nieruchomości – od każdej nieruchomości
5 zł udzielenie informacji związku wyceną doko-
nywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zle-
cenie organu administracji publicznej
51.  Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium 
lub planu zagospodarowania przestrzen-
nego:
1)  od wypisu:
a) do 5 stron
b) powyżej 5 stron
2)  od wyrysu:
a)  za każdą wchodzącą w skład wyry-
su pełną lub rozpoczętą część od-
powiadającą stronie formatu A4
b) nie więcej niż
30 zł
50 zł
20 zł
200 zł
52.  Decyzja  sprawie  zwolnienia  od  obo-
wiązku  każdorazowego  zdawania  odpa-
dów  pozostałości  ładunkowych  przed 
opuszczeniem portu
100 zł
53.  Decyzja  inna,  niż  wymieniona  niniej-
szym załączniku, do której mają zastoso-
wanie  przepisy  Kodeksu  postępowania 
administracyjnego 
10 zł 1)  decyzja  umarzająca  postępowanie  lub  wyda-
wana  postępowaniu  odwoławczym  albo 
w trybie szczególnym
2)  decyzja sprawie przyznania dodatku miesz-
kaniowego
3)  decyzja  sprawie  dotacji  przedmiotowej  na 
zadania w dziedzinie rolnictwa
4)  decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komu-
nikacji  Elektronicznej  ramach  realizacji 
jego zadań w zakresie telekomunikacji
5)  decyzja sprawie skargi pasażera lotniczego 
na  naruszenie  przez  przewoźnika  lotniczego 
przepisów  rozporządzenia  nr  261/2004/WE 
dnia  11  lutego  2004  r.  ustanawiającego 
wspólne zasady odszkodowania pomocy dla 
pasażerów przypadku odmowy przyjęcia na 
pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia 
lotów,  uchylającego  rozporządzenie  (EWG) 
nr 295/91 (Dz Urz. UE 46 17.02.2004, s. 1)
6)  decyzja przyznaniu zwrotu podatku akcyzo-
wego  zawartego  cenie  oleju  napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej
7)
8)
 decyzja zwalniająca obowiązku uzyskania 
zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatyw-
nego,  wykonującego  przejazd  ramach  po-
mocy humanitarnej lub medycznej
28)
  Dodany przez art. ustawy dnia 18 sierpnia 2011 r. zmianie ustawy – Prawo ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 222, poz. 1321), która wejdzie w życie z dniem 19 października 2012 r.
Dziennik Ustaw  – 18 –  Poz. 1282
1 2 3 4
II. Wydanie zaświadczenia
1.  Zaświadczenia, tym również odpisy do-
kumentów, wydawane przez urzędy stanu 
cywilnego oraz archiwa państwowe:
1)  zaświadczenie stwierdzające, że oby-
watel polski lub zamieszkały na tery-
torium  Rzeczypospolitej  Polskiej
cudzoziemiec  niemający  obywatel-
stwa żadnego państwa, zgodnie z pra-
wem polskim, może zawrzeć małżeń-
stwo za granicą
2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego
3)  odpis skrócony aktu stanu cywilnego
4)  zaświadczenie dokonanych księ-
gach  stanu  cywilnego  wpisach  lub 
ich braku oraz zaświadczenie za-
ginięciu lub zniszczeniu księgi stanu 
cywilnego
5)  pozostałe zaświadczenia
38 zł
33 zł 
22 zł 
24 zł
26 zł
1)  odpis  wydawany akt  stanu cywilnego, doty-
czący  obywateli  polskich  przebywających  za 
granicą,  przeznaczony  wyłącznie  na  potrzeby 
polskich  przedstawicielstw  dyplomatycznych 
lub urzędów konsularnych
2)  odpisy skrócone:
a)  wydawane sprawach dokumentów stwier-
dzających tożsamość
b)  wydawane  bezpośrednio  po  sporządzeniu 
aktu stanu cywilnego – liczbie egzem-
plarzy;
zwolnienie  to  przysługuje  również  cudzoziem-
com, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie 
się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospoli-
tej  Polskiej,  oraz  obywatelom  tych  państw  ob-
cych,  którymi  Rzeczpospolita  Polska  zawarła 
odpowiednie porozumienia
3)
9)
 odpisy zupełne wydawane sprawach do-
kumentów paszportowych
2.
0)
 Pełny odpis przetworzonych danych oso-
bowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru 
PESEL  oraz  ewidencji  wydanych  unie-
ważnionych dowodów osobistych
2.
1)
Pełny odpis przetworzonych danych
osobowych z rejestrów mieszkańców, re-
jestrów zamieszkania cudzoziemców, re-
jestru PESEL oraz Rejestru Dowodów
Osobistych
17 zł
3.  Zaświadczenie  wydawane  przez  wojsko-
wego komendanta uzupełnień, stwierdzają-
ce odbycie służby wojskowej przez osoby 
stale przebywające za granicą
46 zł
4.  Poświadczenie  zgodności duplikatu,  odpi-
su,  wyciągu,  wypisu  lub  kopii,  dokonane 
przez  organy  administracji  rządowej  lub 
samorządowej  lub  archiwum  państwowe, 
od każdej pełnej lub zaczętej stronicy
5 zł poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wycią-
gu  pełnomocnictwa  niepodlegającego  opłacie 
skarbowej lub od niej zwolnionego
5.  Legalizacja dokumentu 26 zł
6.  Wydanie Apostille, której mowa Kon-
wencji znoszącej wymóg legalizacji zagra-
nicznych  dokumentów  urzędowych,  spo-
rządzonej  Hadze  dnia  października 
1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)
60 zł
7.  Poświadczenie własnoręczności podpisu  9 zł
8.  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach 
lub stwierdzające stan zaległości – od każ-
dego egzemplarza
21 zł
29)
  Dodany przez art. ustawy dnia września 2008 r. zmianie ustawy dokumentach paszportowych oraz ustawy opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 8, poz. 51), która weszła w życie z dniem 19 lutego 2010 r.
30)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobis-
tych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198), który wszedł życie dniem stycznia 2009 r.; tym brzmieniu 
obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 31.
31)
  W brzmieniu ustalonym przez art. 87 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. 
Nr 133, poz. 768), który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2013 r.
Dziennik Ustaw  – 19 –  Poz. 1282
1 2 3 4
  9.
2)
 Świadectwo  dla  środków  transportu 
przeznaczonych  do  przewozu  szybko 
psujących się artykułów żywnościowych
132 zł
10. Świadectwo:
1)  fitosanitarne  dla  roślin,  produktów 
roślinnych lub przedmiotów wyprowa-
dzanych terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej do państw trzecich
2)  dla mieszanki materiału siewnego – za 
każde zaświadczenie dotyczące okreś-
lonej partii
20 zł
21 zł
11.  Zaświadczenie  potwierdzające brak obo-
wiązku  uiszczenia  podatku  od  towarów 
usług  tytułu  przywozu  nabywanych 
terytorium  państwa  członkowskiego 
Unii  Europejskiej  innego  niż  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, któ-
re mają być dopuszczone do ruchu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
160 zł
12.  Karta  rejestracyjna  broni  pneumatycznej 
lub broni pozbawionej na stałe cech użyt-
kowych
82 zł karta rejestracyjna wydawana szkole
13. Europejska Karta Broni Palnej 105 zł
14.  Zaświadczenie  stwierdzające,  że  obiekty 
budowlane urządzenia techniczne prze-
znaczone  do  wykonywania  określonej 
działalności  gospodarczej  spełniają  wy-
magania określone przepisach ochro-
nie środowiska
105 zł
15.  Zaświadczenie stwierdzające, że na tere-
nie, na którym położone jest projektowa-
ne  ekologiczne  gospodarstwo  rolne,  nie 
nastąpiło  przekroczenie  dopuszczalnych 
stężeń  szkodliwych  substancji  zanie-
czyszczających powietrze i wodę
105 zł
16.  Opinia potwierdzająca, że pomieszczenia 
dostosowane do prowadzenia działalności 
zakresie  konfekcjonowania lub  obrotu 
środkami ochrony roślin przechowywa-
nia opakowań po środkach ochrony roślin 
sklasyfikowanych jako  bardzo toksyczne 
spełniają wymogi ochrony środowiska 
105 zł
17.  Zaświadczenie  potwierdzające  nadanie 
numeru  identyfikacji  podatkowej  pod-
miotowi, który się nim posługuje 
21 zł
18.  Zaświadczenie  potwierdzające  zidentyfi-
kowanie określonego podmiotu na potrze-
by  transakcji  wewnątrzwspólnotowych 
na  terytorium  państwa  członkowskiego 
innym niż terytorium kraju
20 zł
19.  Zaświadczenie potwierdzające,  że podat-
nik  jest  zarejestrowany  jako  podatnik 
VAT czynny lub zwolniony
21 zł
32)
   brzmieniu ustalonym przez art.  121 ustawy dnia  19 sierpnia  2011 r. przewozie  towarów niebezpiecznych  (Dz. U. Nr 227, 
poz. 1367), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Dziennik Ustaw  – 20 –  Poz. 1282
1 2 3 4
20.  Zaświadczenie stwierdzające, że podatnik 
jest zarejestrowanym podatnikiem podat-
ku akcyzowego 
21 zł
21. Pozostałe zaświadczenia 17 zł   1)  zaświadczenie  wydawane  interesie  pub-
licznym
  2)  zaświadczenie wydawane w związku z ubiega-
niem się wydanie zezwolenia  upoważniają-
cego do przekraczania granicy,  przewidziane-
go umowach międzynarodowych ułatwie-
niach  małym  ruchu  granicznym,  celach 
służbowych lub związku wykonywanymi 
czynnościami urzędowymi lub społecznymi
  3)  zaświadczenie  sprawach  poszukiwania 
osób  zaginionych  czasie  działań  wojen-
nych lub w związku z tymi działaniami
  4)  zaświadczenie  sprawie  ekshumacji,  prze-
wozu i sprowadzenia zwłok  lub  szczątków 
zwłok ludzkich
  5)  zaświadczenie sprawie budowy lub odbu-
dowy  obiektów  budowlanych  zniszczonych 
albo uszkodzonych wskutek działalności spo-
wodowanej  ruchem  zakładu  górniczego  lub 
klęsk żywiołowych
  6)  zaświadczenie  sprawie  ulg  dla  osób  do-
tkniętych  klęską żywiołową lub  wypadkiem 
losowym
  7)  zaświadczenie dotyczące scalania zamiany 
gruntów,  wspólnot  gruntowych,  mienia  ko-
munalnego  gminnego, służebności grunto-
wych,  rozgraniczenia  nieruchomości,  sprze-
daży  dzierżawy  nieruchomości  rolnych 
Skarbu  Państwa,  porządkowania  własności 
gospodarstw  rolnych,  ochrony  gruntów  rol-
nych  leśnych,  melioracji  użytków  rolnych 
oraz związane z realizacją przepisów o refor-
mie rolnej i osadnictwie
  8)  zaświadczenie wydawane na podstawie prze-
pisów o hodowli zwierząt gospodarskich
  9)  potwierdzenie  złożenia  podania  oraz  innych 
dokumentów składanych sprawach indywi-
dualnych z zakresu administracji publicznej
10)  zaświadczenie  nadaniu statystycznego  nu-
meru identyfikacyjnego
11)  zaświadczenie  wielkości użytków  rolnych 
gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzę-
dy gmin właściwe do pobierania podatku rol-
nego
12)  zaświadczenie  niezbędne  do  uzasadnienia 
wniosku  udzielenie  pomocy  udziałów 
Unii Europejskiej
13)  zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, po-
twierdzające, że ziemniaki pochodzą miej-
sca produkcji uznanego za wolne od grzyba 
Synchytrium endobioticum
14 zaświadczenie potwierdzające, że partii bulw 
ziemniaka nie stwierdzono występowania Cla-
vibacter michiganensis ssp. sepedonicus

Strona korzysta z plików cookies